Обчислення строкiв надання засудженим побачень, телефонних розмов, вручення посилок, передач i бандеролейМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Обчислення строкiв надання засудженим побачень, телефонних розмов, вручення посилок, передач i бандеролей 

Перші побачення, посилка (передача), бандероль, телефонна розмова можуть бути надані засудженому відразу після прибуття його до установи виконання покарань, незалежно вiд того, коли вiн мав їх у мiсцях попереднього ув’язнення.

 

Наступні побачення, посилка (передача), бандероль, телефонна розмова надаються після закiнчення перiоду, що дорiвнює частині терміну від ділення тривалостi року на кiлькiсть відповідних побачень, посилок (передач), бандеролей, телефонних розмов, на які засуджений має право протягом року. Відхилення від визначеного терміну не може перевищувати 5 діб.

 

Час, протягом якого засудженим не видавалися посилки (передачi), бандеролi та не надавалися побачення, телефоннi розмови у зв’язку з карантином, стихiйним лихом або переведенням колоній на режим особливих умов, зараховується в строк, після закiнчення якого засуджені можуть їх отримати.

 

Засудженим дозволяється в рахунок чергової посилки або передачi виносити пiсля тривалих побачень продукти харчування та предмети першої потреби в кiлькостi та асортиментi, що встановлені для посилок і передач.

 

 

Розділ X. ПРОЖИВАННЯ ЗАСУДЖЕНИХ ЖIНОК ЗА МЕЖАМИ ВИПРАВНОЇ КОЛОНIЇ. НАПРАВЛЕННЯ ЗАСУДЖЕНИХ ДО КОЛОНIЙ МІНІМАЛЬНОГО РІВНЯ БЕЗПЕКИ ТА ДІЛЬНИЦЬ СОЦІАЛЬНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ

Проживання засуджених жiнок за межами виправної колонiї

 

Адмiнiстрацiя виправних колоній направляє засуджених жiнок з вагiтнiстю понад чотири мiсяцi або жінок, якi мають при собi дiтей вiком до трьох рокiв, для вiдбування покарання у виправну колонiю, де є будинок дитини. При цьому на кожну засуджену, достатньо вивчену адмiнiстрацiєю, складається детальна характеристика, у якiй робиться висновок про можливiсть надання їй надалі права проживання за межами колонiї.

 

Дозвiл на проживання за межами колонiї засудженим жiнкам, звiльненим вiд роботи у зв’язку з вагiтнiстю і пологами, а також до досягнення дитиною трирiчного вiку, оформляється мотивованою постановою начальника колонiї, узгодженою iз спостережною комiсiєю (додаток 23 до цих Правил).

 

Засудженим жiнкам, якi проживають за межами виправної колонiї, видаються посвiдчення встановленого зразка (додаток 24 до цих Правил).

 

Бланки посвiдчень зберігаються і обліковуються як бланки суворої звiтностi.

 

Засуджені жінки, які проживають за межами колонiї, зі складу відділень не виключаються. З ними здійснюється повний розрахунок із заробiтної плати, видаються на руки грошi, якi є на особових рахунках, та особистi речi.

 

Питання про можливiсть застосування до засуджених жiнок умовно-дострокового звiльнення або замiни невiдбутої частини покарання бiльш м’яким розглядаються адміністрацією колонiї на загальних пiдставах.

 

Не пiзнiше як за три мiсяцi до досягнення дитиною трирiчного вiку адмiнiстрацiя колонiї зобов’язана розглянути питання про доцiльнiсть застосування до засудженої жiнки умовно-дострокового звiльнення або помилування.

 

 

Направлення засуджених до виправних колоній мінімального рівня безпеки з полегшеними умовами тримання, виправних центрів та дільниць соціальної реабілітації (адаптації)

 

Направлення засуджених до виправних колоній мінімального рівня безпеки з полегшеними умовами тримання, виправних центрів та дільниць соціальної реабілітації (адаптації) здiйснюється в порядку, установленому Департаментом.

 

 

Розділ XI. ЗАХОДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ IЗОЛЯЦIЇ ЗАСУДЖЕНИХ

 

Порядок оглядiв та обшукiв засуджених, примiщень, територій житлових та виробничих зон

 

Засуджені, їхні речі і одяг, а також приміщення та територія колоній підлягають обшуку і огляду.

 

Адміністрація колонії має право, за наявності підстав, проводити огляд громадян, їх речей, транспортних засобів, які перебувають на території колонії, а також вилучати заборонені речі і документи.

Огляди й обшуки засуджених, примiщень та територiй житлових і виробничих зон установ органiзовуються та проводяться в порядку, установленому Департаментом. За результатами їх проведення складаються акти.

 

Пiд час огляду та обшуку засуджених, житлових та виробничих об’єктiв не допускається не обумовлене потребою пошкодження бiлизни, одягу, інвентарю та iнших предметiв.

 

Огляди й обшуки приміщень, де проживають засуджені зі своїми сім’ями, провадяться за наявності встановлених законом підстав, за вмотивованим рішенням суду.

 

Деякi умови допуску осiб до установ виконання покарань

 

Пропускний режим у житлових зонах установ виконання покарань і на виробничих об’єктах, де зайнятi засудженi, установлюється адмiнiстрацiєю установ і здiйснюється особовим складом чергових змін з нагляду і безпеки та вартою з охорони. Допуск осіб у житлові зони установ виконання покарань і на виробничі об’єкти, де зайнятi засудженi здійснюється у час визначений розпорядком дня установи і тільки у робочі дні.

 

Особам, якi входять на територiю установ виконання покарань і виробничих об’єктів, де працюють засудженi, забороняється проносити з собою будь-якi речi, сумки i подiбнi предмети. Цi речi і предмети здаються на зберiгання в спецiально обладнанi кiмнати на КПП. Учителям дозволяється проносити з собою в житлову зону установи навчальнi посібники, потрібні для проведення занять.

 

Адмiнiстрацiя установи має право проводити особистий огляд осiб, якi входять на територiю мiсць позбавлення волi та виробничi об’єкти, що охороняються, або виходять з них.

 

Рiшення про проведення особистого огляду приймають начальники установ або їх заступники, а в разі їх вiдсутностi – ЧПНУ. На території віддалених виробничих об’єктів огляд проводиться за рiшенням заступника ЧПНУ - начальника варти.

 

Особистий огляд i огляд речей здiйснюється молодшими інспекторами, якi входять до складу варт з охорони об’єктiв колоній, чергових змін з нагляду і безпеки, а також iншими особами з числа особового складу установ за вказiвкою начальникiв установ виконання покарань.

 

Огляд речей здiйснюється в присутностi їх власникiв. Особистий огляд проводиться за участю не менше двох представникiв адмiнiстрацiї.

 

Огляду повинна передувати пропозицiя пред’явити предмети, вироби і речовини, придбання і зберігання яких засудженим заборонено.

 

Особистий огляд здiйснюється у примiщеннi чергової частини або КПП і тiльки особами однiєї статi з особою, яка підлягає огляду. Забороняється проводити в одному примiщеннi особистий огляд декiлькох осiб одночасно.

 

Посадовi особи, якi проводять особистий огляд, а також огляд речей, зобов’язанi бути ввiчливими щодо осіб, які оглядаються, і не припускатися дiй, що принижують їх гiднiсть.

 

Спiльна робота вiльнонайманого персоналу із засудженими

 

З метою iзоляцiї засуджених на пiдприємствах та виробничих об’єктах установ виконання покарань, а також об’єктах iнших мiнiстерств та інших центральних органів виконавчої влади, де використовується праця засуджених, допускається робота вiльнонайманого персоналу, який безпосередньо керує працею засуджених, а також вiльнонайманих квалiфiкованих робiтникiв у межах, потрібних для забезпечення нормальної дiяльностi виробництва, але не бiльше 15 вiдсоткiв від числа засуджених.

 

Адмiнiстрацiя установ уживає заходів для того, щоб вільнонайманий персонал комплектувався, як правило, з осiб однiєї статi із засудженими.

 

Особи, якi працюють спiльно із засудженими, повиннi дотримуватися порядку спiлкування з ними, про що зобов’язанi давати підписку (додаток 25 до цих Правил).

 

Не дозволяється передача засудженим, а також приймання вiд них продуктiв харчування, грошей, кореспонденції, речей, iнших предметiв, виробiв i речовин. У разі порушення встановленого порядку винні особи притягуються до вiдповiдальностi у встановленому порядку.

 

Нагляд за засудженими

 

Нагляд є системою заходів, що спрямовані на забезпечення відбування та виконання кримінального покарання у вигляді позбавлення (обмеження) волі шляхом цілодобового і постійного контролю за поведінкою засуджених у місцях їх проживання та праці, попередження та припинення з їх боку протиправних дій, забезпечення вимог ізоляції засуджених та безпеки персоналу установ.

 

Нагляд за засудженими в установах виконання покарань здiйснюється в порядку, установленому Департаментом.

 

З метою підтримання належного правопорядку в установах виконання покарань, попередження злочинів та правопорушень серед засуджених здійснюється комплекс спеціальних профілактичних заходів щодо виявлення, постановки на облік та організацію нагляду за особами, схильними до вчинення правопорушень.

 

Виявлення та постановка на профілактичний облік засуджених, які вчинили правопорушення або мають намір їх вчинити, здійснюється оперативними працівниками шляхом досконалого вивчення матеріалів особової справи засуджених, перевірки відомостей щодо їх поведінки в ізоляторах тимчасового утримання, слідчих ізоляторах, лікувально-профілактичних закладах тощо, журналів обліку порушень режиму, рапортів приймання-здавання чергувань, даних медичної частини, перегляду кореспонденції, а також інформації працівників соціально-психологічної служби та відділу нагляду і безпеки.

 

Індивідуальна профілактична робота із засудженими, які перебувають на профілактичних обліках, здійснюється цілеспрямовано, планомірно, диференційовано з урахуванням особистості правопорушника, характеру і ступеня його соціальної занедбаності, небезпеки вчиненого злочину та інших особливостей, що мають значення для правильного вибору методів і заходів впливу.

 

У разі переведення засудженого, який перебуває на профілактичному обліку, до іншої установи оперативний працівник долучає до його особової справи відповідні довідки-орієнтування із зазначенням підстави та терміну перебування на обліку.

 

Згідно зі статтею 105 Кримінально-виконавчого кодексу України у випадках стихійного лиха, епідемій, аварій важливих для життєзабезпечення систем, масових заворушень, проявів групової непокори засуджених або в разі виникнення реальної загрози збройного нападу на колонію чи у зв’язку з введенням надзвичайного чи воєнного стану в районі розташування установи посилюється охорона, нагляд за засудженими, здійснюються інші додаткові режимні заходи.

 

Для припинення групових протиправних дій засуджених та ліквідації їх наслідків за рішенням Голови Департаменту, начальника територіального органу управління Департаменту використовуються сили і засоби колонії, органів і установ виконання покарань, а в разі потреби з дозволу Міністра внутрішніх справ України, начальника Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в Автономній Республіці Крим, місті Києві, Київській області, начальника управління Міністерства внутрішніх справ України в області, місті Севастополі – органів та підрозділів Міністерства внутрішніх справ України.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.204.31 (0.011 с.)