Перелік навчально-методичних матеріалівМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Перелік навчально-методичних матеріалів41. Методи прийняття управлінських рішень. Методичні вказівки для спеціалістів ЗДІА спеціальності 7.050201 «Менеджмент організацій» / Укл.: Зуєва В.О. - Запоріжжя: Вид-во ЗДІА 2005. – 50 с.

42. Методи прийняття управлінських рішень. Конспект лекцій до проведення практичних занять та виконання контрольних робіт для студентів ЗДІА спеціальності 7.050201 «Менеджмент організацій» / Укл.: Зуєва В.О., О.О.Обущак.- Запоріжжя: Вид-во ЗДІА 2007. – 84 с.


Додаток А

Тематика теоретичної частини кУРСОВОЇ роботи

Тема 0. Теоретичні основи розробки, прийняття й реалізації рішень

1.1 Сутність, мета та задачі, предмет, об'єкт і функції теорії прийняття рішень.

1.2 Методи, структура і категорії теорії прийняття рішень. Основні поняття й означення.

1.3 Концепції, принципи та парадигми вироблення рішень. Управління як процес вироблення і реалізації рішень. Взаємозв'язок управлінських рішень і функцій управління. Класифікація управлінських рішень.

Література: [1], [2], [7], [8], [9], [12].

 

Тема 1. Процес вироблення рішень у складних ситуаціях

1.1 Схема процесу обґрунтування рішень.

1.2 Аналіз проблемної ситуації, формулювання мети. Аналіз умов формування множини альтернатив, оцінка альтернатив.

1.3 Процес прийняття рішень. Функції вибору. Раціональні альтернативи. Вибір найкращого варіанта для реалізації рішення. Розробка плану і реалізація прийнятого рішення. Оцінка фактичних результатів.

Література:[1], [2], [7], [8], [9], [12], [14].

 

Тема 2. Методологічні підходи щодо розробки управлінських рішень

1.1 Натуралістичний і системодіяльністний методологічні підходи в теорії прийняття рішень.

1.2 Системний підхід в розробці, прийнятті та реалізації управлінських рішень.

1.3 Оцінка ефективності прийняття управлінських рішень: мета оцінки, характеристика оцінок, принципи оцінки, критерії та методи оцінки, фактори, що впливають на ефективність управлінських рішень. Організаційна сутність прийнятих рішень.

Література: [2], [8], [9], [10], [12].

Тема 3. Аналітичні методи обґрунтування управлінських рішень у економічній сфері

1.1 Сутність економічного аналізу.

1.2 Традиційні методи економічного аналізу: абсолютні, відносні та середні величини; метод порівняння; метод групування; індексний метод; метод ланцюгових підстановок; балансовий метод.

Література: [7], [8], [14].

 

Тема 4. Багатокритеріальні задачі прийняття рішень

1.1 Постановка багатокритеріальних задач прийняття рішень. Задачі оптимізації на множині цілей, на множині об'єктів, на множині умов функціонування, на множині етапів функціонування.

1.2 Проблеми, зв'язані з розв'язанням багатокритеріальних задач прийняття рішень: визначення області компромісу, вибір схеми компромісу, нормалізація критеріїв, врахування пріоритету критеріїв.

1.3 Методи згортки критеріїв. Технологія відшукання ефективних рішень.

Література: [2], [3], [5], [13].

 

Тема 5. Принципи групового вибору рішень

1.1 Групові рішення: принцип диктатора, принцип більшості.

1.2 Принципи згоди. Визначення ефективних рішень і множина Парето. Проблема знаходження єдиного рішення.

1.3 Моделі групових методів прийняття рішень.

Література: [2], [4], [5], [9], [15].

 

Тема 6. Багатопланові аналітичні методи прийняття рішень

1.1 Визначення еталону.

1.2 Причино-наслідкові діаграми.

1.3 Метод морфологічного аналізу. SWOT-аналіз. Функціонально-вартісний аналіз. Метод аналізу ієрархій.

Література: [5], [8], [11], [15].

 

Тема 7. Експертні оцінки у виробленні управлінських рішень

1.1 Метод експертних оцінок. Схема організації експертного оцінювання.

1.2 Підбір експертів. Опитування експертів. Види експертних оцінок.

1.3 Обробка результатів опитування. Оцінювання погодженості експертів.

Література: [1], [2], [4], [8].

 

Тема 8. Технологія розробки, прийняття і реалізації управлінських рішень

1.1 Розробка пропозицій щодо прийняття управлінських рішень.

1.2 Процес прийняття управлінських рішень. Урахування особливостей інформаційного забезпечення.

1.3 Типові особливості розв'язуваних проблем. Суб'єктивні проблеми розробки й прийняття рішень.

Література: [2], [8],[10], [12], [13].

 

Тема 9. Застосування методів прогнозування в розробці та прийнятті управлінських рішень

1.1 Основи прогнозування. Принципи та класифікація методів прогнозування. Методи отримання інформації. Точність і перевірка прогнозів. Обчислення точності прогнозів.

1.2 Контроль прогнозу.

1.3 Вибір методу прогнозування. Організація робот з прогнозування.

Література: [8], [13], [14].

 

Тема 10. Реалізація прийнятих управлінських рішень

1.1 Вимоги щодо оформлення рішень. Забезпечення виконання прийнятих рішень. Процес реалізації рішень і його регулювання.

1.2 Система обліку, контролю й мотивації реалізації управлінських рішень.

1.3 Оцінка й ефективність реалізації прийнятих управлінських рішень.

Література: [2], [7], [8], [14].

 

Примітка. Література за темою контрольної роботи підбирається як відповідно з рекомендованою, так і самостійно.

Особливу увагу треба звернути не тільки на спеціальну науково-теоретичну літературу, а й на періодичні видання.


Додаток Б

Зразок оформлення титульного аркуша

 

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України

Запорізька державна інженерна академія

Факультет економіки та управліня Кафедра менеджменту організацій

КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни

ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

на тему«Методи і моделі прийняття управлінських рішень на підприємстві»

Виконав: ________________ студент__________________________________________________

(підпис) (шифр групи) (П.І.Б.)

 

«Зданий на перевірку» _____________ __________________________ «___»________201__р.

(підпис) (П.І.Б.)

 

«Допущений до захисту»_____________ __________________________ «___»________201__р.

(підпис) (П.І.Б.)

 

«______________________________________ _____» «___»________201__р.

(бали/оцінка за шкалою ЕСТS, оцінка за національною шкалою)

 

 

Прийняв: голова комісії _______________ ___________________________________________

(підпис) (наук.ступінь, вчене звання) (П.І.Б.)

 

член комісії _______________ ____________________________________________

(підпис) (наук.ступінь, вчене звання) (П.І.Б.)

 

 

член комісії _______________ ____________________________________________

(підпис) (наук.ступінь, вчене звання) (П.І.Б.)

 

Запоріжжя, 20__р.


Додаток В

Зразок оформлення завдання на курсову роботу

 

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України

Запорізька державна інженерна академія

Факультет економіки та управліня Кафедра менеджменту організацій

 

ЗАВДАННЯ НА КУРСОВИУ РОБОТУ

студенту групи ______________ _________________________________________________

(шифр групи) (П.І.Б.)

з дисципліни _____________________________________________________________________

на тему __________________________________________________________________________

 

Термін здачі проекту (роботи)________________________________________________________

( тиждень або дата)

 

Вихідні дані до проекту (роботи) ___________________________ _________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

 

__________________________________________________________________________________

(можливі додаткові вихідні дані у вигляді схем, таблиць тощо, які додаються до бланку завдання)

 

Виконав: ________________ студент__________________________________________________

(підпис) (шифр групи) (П.І.Б.)

Зміст пояснювальної записки ________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Перелік графічного матеріалу _______________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

 

Дата видачі завдання _______________________________________________________________

 

Керівник проекту (роботи)_____________ _________________ _______________________

(підпис) (наук.ступінь, вчене звання) (П.І.Б.)

 

Завдання прийняв до виконання ___________ ____________ _____________________________

(підпис) (шифр групи) (П.І.Б.)


Додаток Д

Зразок оформлення сторінки РЕФЕРАТ

 

Пояснювальна записка 52 сторінки, 20 таблиць, 15 рисунків, 25 джерел літератури.

Об’єктом дослідження є ринок пива України.

Предмет дослідження – удосконалення найму, оцінки, відбору та прийняття персоналу на підприємстві в умовах ринку.

Мета роботи полягає в дослідженні теоретичних положень і розробці практичних рекомендацій щодо оптимізації удосконалення найму, оцінки відбору та прийняття персоналу на ВАТ «Запорізький трансформаторний завод» в умовах ринку.

Основними завданнями курсової роботи є :

- аналіз …;

- дослідження…;

- виявлення…;

- визначення …;

- формування

- розрахунок…;

- розробка рекомендацій …

Методи дослідження: аналітичний, емпіричні, структурно-функціональний, системний.

Практичне значення роботи полягає у використанні її результатів в практичній діяльності підприємства під час найму, оцінки, відбору та прийняття персоналу на підприємстві.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: КАДРИ, ЛЮДСЬКІ РЕСУРСИ, НАЙМ, ВІДБІР, ОЦІНКА, ДОБІР, АДАПТАЦІЯ, УДОСКОНАЛЕННЯ, СПІВБЕСІДА, РІВЕНЬ ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ, КВАЛІФІКАЦІЯ, СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ, ВІДДІЛ КАДРІВ, КАДРОВА РОБОТА, ОРГАНІЗАЦІЯ.


Додаток Е

Приблизний план курсової роботи

«Методи і моделі прийняття управлінських рішень на підприємстві»

ВСТУП

Реалізація прийнятих управлінських рішень

1.1 Вимоги щодо оформлення рішень. Забезпечення виконання прийнятих рішень. Процес реалізації рішень і його регулювання.

1.2 Система обліку, контролю й мотивації реалізації управлінських рішень.

1.3 Оцінка й ефективність реалізації прийнятих управлінських рішень.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.214.224.207 (0.012 с.)