Фінансово-економічний аналіз діяльності досліджуваного підприємстваМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Фінансово-економічний аналіз діяльності досліджуваного підприємства 

У цій частині обов’язково треба подати структуру об’єкта та заповнити 4 таблиці – їх аналіз надасть повну та необхідну характеристику.

Таблиця 2.1 - Спеціалізація діяльності підприємства

 

Вид товарів чи. послуг Обсяг виробництва чи надання послуг по роках
Тис. грн. % Тис. грн. %
         

 


Таблиця 2.2- Розміри підприємства

Параметри Роки % 2010 / 2009
Вартість валової продукції, млн. грн.      
Валовий дохід (товарна продукція), млн. грн.      
Вартість основних фондів, млн. грн.      
Середньооблікова чисельність працівників, осіб      
Обігові фонди, млн. грн.      

 

Таблиця 2.3 - Показники рівня виробництва

Параметри Роки % 2010 / 2009
Фондоозброєність, млн. грн.      
Продуктивність праці, млн. грн. / осіб      
Фондоємність      

 

Таблиця 2.4 - Загальногосподарська економічна ефективність

Параметри Роки % 2010 / 2009
Валовий дохід (вартість реалізованої продукції) , млн. грн.      
Собівартість продукції, млн. грн.      
Валовий прибуток, млн. грн.      
Чистий прибуток, млн. грн.      
Рентабельність реалізації продукції, %      

Після кожної таблиці необхідно зробити висновок.

 

Приклад 2.2

Оскільки «Рошен» являється транснаціональною корпорацією, дослідити його спільні показники немає можливості, тому що кожна фабрика має свою окрему балансову звітність.

Тому було прийняте рішення дослідити техніко-економічну характеристику корпорації «Рошен» на прикладі київської кондитерської фабрики імені К.Маркса.

Таблиця 2.1. - Спеціалізація діяльності підприємства

Обсяг виробництва кондитерських виробів по роках
2004 2005 2006 2007 2008
Тис. грн. Тис. грн. Тис. грн. Тис. грн. Тис. грн.
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції 124646 133482,5 178618,8 280020 517878
Відсоток відносно минулого року (динаміка) - 7,09% 33,81% 56,77% 84,94%

В таблиці 2.1 показана спеціалізація кондитерської фабрики та обсяги виробництва з 2004 по 2008 роки. Згідно даної таблиці можемо спостерігати динаміку зростання виручки від реалізації, яка в загальному відношенні 2008/2004 років склала 415,48%, що є непоганим показником.


Таблиця 2.2. - Розміри підприємства

Роки % 2008 / 2004
2004 2005 2006 2007 2008
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції 124646 133482,5 178618,8 280020 517878 415,48%
Собівартість реалізованої продукції -117190 -123494,1 -163846,6 -263650 -490302 418,38%
Основні засоби (первісна вартість) 145602 197829,4 278999,3 395316 406107 278,92%
Середньооблікова чисельність працівникків, осіб 2724 2931 3366 3378 3378 124,01%
Оборотні активи разом 20810,1 19080,4 29587,4 106907 113781 546,76%

Згідно таблиці 2.2 можемо прослідити розміри київської кондитерської фабрики. В 2005 році вартість основних засобів по відношенню до 2004 зросла на 35,87%, також зростання відбувалось и в 2006 і 2007 на 41,03% та 41,69% відповідно, в 2008 знизилось до 2,73%, що пов’язано с початком економічної кризи. Також збільшувалась і кількість працівників на фабриці, так у 2005 році їх кількість збільшилась на 7,60%, ще більшою вона стала в 2006 році на 14,84%, але скорочення кількості працівників в 2007 знизило цей показник на 0,36% у 2008 році взагалі змін не відбулось.

Оборотні активи станом на 2005 рік мали від’ємний характер по відношенню до 2004 року -8,31%, а 2006 році мали позитивний характер і збільшились на 56,48%, найбільше зростання спостерігалось в 2007 році і склало 258,06%. В 2008 році ці показники знизились і становили лише 6,43% по відношенню до 2007 року.

Таблиця 2.3. - Показники рівня виробництва

Параметри Роки % 2008 / 2004
2004 2005 2006 2007 2008
Фондоозброєність, тис. грн. 53,45 67,50 82,89 117,03 120,22 224,92%
Продуктивність праці, тис. грн. / осіб 45,76 45,54 53,07 82,90 153,31 335,04%
Фондоємність 1,17 1,48 1,56 1,41 0,78 64,13%

Розглянувши показники рівня виробництва в таблиці 2.3 бачимо також їх постійне зростання, так фондоозброєність фабрики в 2005 році зросла на 26,27%, в 2006 році трішки менше на 22,80%, найбільше їх зростання було в 2007 році 41,19% і найменше в 2008 році 2,73%. Також можна побачити динаміку продуктивності праці. Так в 2005 році цей показник став від’ємним і становив -0,47%, продуктивність праці на підприємстві значно підвищилась в 2006 році на 16,52%, а в 2007 на 56,21% і навіть в 2008 продовжувала підвищуватись на 84,94%, що загалом позитивно вплинуло на показники рівня виробництва.

Щодо загальногосподарської економічної ефективності київської кондитерської фабрики імені К. Маркса, її зображено в таблиці 2.4, згідно якої видно динаміку постійного зростання валового доходу на 7,09%, 33,81%, 56,77% та 84,94% відповідно по роках з 2004 по 2008, також відповідно зростав валовий прибуток 33,97%, 47,89%, але в 2007 році відбулось зниження 10,82% і зростання 68,45%.

Згідно показників даної таблиці видно динаміку рентабельності виготовленої кондитерської продукції. Найвищими показники рентабельності були в 2005 році і становили 25,10% по відношенню до показників 2004, в 2006 році зросли ще на 10,52%. В 2007 році відбулось зниження рентабельності -29,31%, в 2008 році спад рентабельності зменшився і становив – 8,92% відносно попереднього року.

Таблиця 2.4. - Загальногосподарська економічна ефективність

Параметри Роки % 2008 / 2004
2004 2005 2006 2007 2008
Валовий дохід (вартість реалізованої продукції) , тис. грн. 124646 133482,5 178618,8 280020 517878 415,48%
Собівартість продукції, млн. грн. 117190 123494,1 163846,6 263650 490302 418,38%
Валовий прибуток, млн. грн. 7455,6 9988,4 14772,2 16370 27576 369,87%
Чистий прибуток, млн. грн. -1347,4 39,3 50,4 212 1915 -142,13%
Рентабельність реалізації продукції, % 5,98% 7,48% 8,27% 5,85% 5,32% 89,02%

Таким чином, «Рошен», покликаною втілювати в собі головні принципи діяльності компанії - сполучення традицій українських кондитерів з новітніми європейськими технологіями, незмінно високу якість продукції і доступні ціни.

 

 

Дослідження впливу різноманітних чинників на результати діяльності підприємства.

В основі даного підрозділу покладено розрахунки впливу певних чинників на результати діяльності досліджуваного підприємства за допомогою різних методів математичного моделювання.


3.1 Розрахувати вплив на зміну доходу від реалізації товарів наступних факторів:

- чисельності робітників;

- кількості днів, що відпрацьовано ними;

- обсягу виробітку, що припадає на одного середньооблікового робітника (див приклад 3.3)

Приклад 3.3

Таблиця 3.1.1 - Вихідні дані

Показник Позначення План (базис) Факт (звіт)
Доход від реалізації товарів, тис. грн. x
Середньооблікова чисельність робітників, чол. a 600 590
Відпрацьований час, чол.-днів b 304 308
Обсяг виробітку одного середньооблікового працівника в день, грн. c 300 320

1. Для того щоб знайти відсутні показники - абсолютне й відносне відхилення фактичних значень від планових показників і заповнюємо табл. 3.1.2.

Таблиця 3.1.2 - Узагальнені дані

Показник Позначення План (базис) Факт (звіт) Відхилення (+, –)
абсолютне відносне, %
1 2 3 4 5 = 4 – 3 6 = 5/3×100
Обсяг роздрібного товарообігу, тис. грн. x 54720 58150,4 3430,4 6,27
Середньооблікова чисельність робітників, чол.. a 600 590 -10 -1,67
Відпрацьований час, чол.-днів b 304 308 4 1,32
Обсяг виробітку одного середньооблікового працівника в день, грн. c 300 320 20 6,67

2. Побудуємо модель результативного показника (доходу від реалізації товарів):

x = аbc.

3. Використовуючи метод ланцюгових підстановок, одержуємо

тис. грн.;

тис. грн.;

тис. грн.;

тис. грн.;

тис. грн.;

тис. грн.;

тис. грн.;

тис. грн.;

4. Вирішимо завдання факторного аналізу інтегральним методом і методом різниць:

Інтегральний метод Метод різниць

Таким чином, загальний дохід від реалізації товарів збільшився на 3430,4 тис. грн. На це збільшення вплинули наступні фактори:

- невідповідність фактичної чисельності запланованій кількості на 10 чол. привело до втрати доходу на 912 тис. грн.;

- додатково відпрацьовані 4 дні привели до росту виручки на 708 тис. грн.;

- збільшення обсягу вироблення одного середньооблікового працівника всього на 20 грн. у день дало приріст виручки на 3634,4 тис. грн.

При використанні інтегрального методу не враховувався вплив кількісних і якісних факторів; дії факторів вважалися рівноцінними, тому є відхилення в результатах розрахунків по факторах у порівнянні з розрахунками методом ланцюгових підстановок і методом різниць.

 

 

3.2 Розрахувати як зміниться величина прибутку за умов зміни таких факторів як:

- обсяг реалізації,

- ціна одиниці продукції,

- собівартість (див. приклад 3.4)

Приклад 3.4

Таблиця 3.2.1 - Вихідні дані

Показник Позначення План (базис) Факт (звіт) Відхилення (+,--)
абсолютне відносне, %
1 2 3 4 5 6
Обсяг реалізації продукції, грн.. a 30000 32000
Ціна одиниці продукції, грн.. b 25 26
Собівартість одиниці продукції, грн.. c 18 19
Прибуток від реалізації, грн.. x 210000 224000

1. Побудуємо модель результативного показника:

2. Вирішимо поставлену задачу методом абсолютних різниць:

грн.;

грн.;

грн.

грн.

Таблиця 3.2.2 - Узагальнені дані

Показник Позначення План (базис) Факт (звіт) Відхилення (+,--)
абсолютне відносне, %
5=4-3
Обсяг реалізації продукції, грн.. a 30000 32000 +2000 +6,6
Ціна одиниці продукції, грн.. b 25 26 +1 +4
Собівартість одиниці продукції, грн.. c 18 19 +1 +5,5
Прибуток від реалізації, грн.. x 210000 224000 14000 6,6

Таким чином, прибуток від реалізації у звітному періоді збільшилася в порівнянні з базисним на 14000 грн. На це збільшення вплинули три фактори:

- за рахунок росту об'єму реалізації продукції на 2000 грн. прибуток збільшилася на 14000 грн.;

- з ростом ціни одиниці продукції з 25 до 26 грн. прибуток збільшився на 32000 грн.;

- збільшення собівартості одиниці продукції на 1 грн. призвело до втрати прибутку на 32000 грн.

 

3.3 Розрахувати як зміниться виручка від реалізації товарів з урахуванням факторів, які пов’язані з використанням матеріально-технічної бази:

- кількості робочих місць;

- робочих змін;

- відпрацьованих днів у році;

- обсягу виробітку на одному робочому місці за зміну.

Виконуючи розрахунки слід використати спосіб коригуючого коефіцієнту.

Приклад 3.5

Таблиця 3.3.1 - Вихідні дані

Показник Позначення План (базис) Факт (звіт)
Виручка від реалізації товарів, тис. грн. x
Кількість робочих місць a 414 415
Кількість робочих змін b 1,45 1,46
Кількість робочих днів в році c 304 305
Обсяг виробітку на одному робочому місці за одну зміну, тис. грн. d 300 310

1. Знаходимо відсутні показники - абсолютне й відносне відхилення фактичних значень від планових показників і заповнюємо табл. 3.3.2

2. Побудуємо модель результативного показника (обсяг роздрібного товарообігу):

.

3. Розрахуємо розмір виручки від реалізації товарів за планом і фактично, дані внесемо в табл. 3.3.2:

.

4. Розрахуємо корегувальний коефіцієнт (К):

5. Використовуючи корегувальний коефіцієнт, розрахуємо повний вплив факторів на результативний показник. Припускаємо, що всі фактори впливають на результативний показник однаково, тобто при розрахунку не треба дотримуватись послідовності заміни факторів.

Таблиця 3.3.2 - Узагальнені дані

Показник Позначення План (базис) Факт (звіт) Відхилення Вплив факторів
абсолютне відносне умовне повне
1 2 3 4 5=4-3 6=5:3-100 7 8
Виручка від реалізації товарів, тис. грн. x 54747,4 57287,8 2540,4 4,640
Кількість робочих місць a 414 415 1,0 0,242 132,24 133,588
Кількість робочих змін b 1,45 1,46 0,01 0,689 377,568 381,419
Кількість робочих днів c 304 305 1,0 0,329 180,09 181,927
Обсяг виробітку на одному робочому місці, тис. грн. d 0,3 0,31 0,01 3,333 1824,912 1843,526
Сума відносних відхилень по факторах 4,593

Знаходимо умовний вплив факторів

;

;

;

.

Використовуємо видозмінену формулу:

;

;

;

;

Так як, умовний вплив факторів не дорівнює відхиленню результативного показника (обсягу роздрібного товарообігу), необхідно розрахувати їх повний вплив на досліджуваний показник.

Знаходимо повний вплив факторів на результативний показник з урахуванням корегувального коефіцієнта:

;

;

;

;

Таким чином, запланований розмір виручки від реалізації товарів перевиконаний на 4,64 %. Понад план продано товарів на 2540,4 тис. грн. На це збільшення вплинули чотири фактори:

- з ростом кількості робочих місць на одне місце виторг збільшився на 133,588 тис. грн.;

- збільшення кількості робочих змін на 0,01 дало приріст виторгу на 381,419 тис. грн.;

- збільшення відпрацьованого часу на один день дало приріст виторгу на 181,927 тис. грн.;

- з ростом обсягу виробітку на одному робочому місці в день на 0,01 тис. грн. виторг збільшився на 1843,526 тис. грн.

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.214.224.207 (0.015 с.)