Розрахувати вплив елементів товарного балансу на змінення обсягу реалізації товарів (показник, що вивчається)Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Розрахувати вплив елементів товарного балансу на змінення обсягу реалізації товарів (показник, що вивчається)Приклад 3.6

Таблиця 3.4.1 - Вихідні дані, тис. грн.

Показник Позначення План (базис) Факт (звіт)
Запаси товарів(сировини) на початок періоду Зн 130 139
Надходження товарів (сировини) за період П 1900 1340
Реалізація за період Р
Вибуття товарів В 20 30
Запаси товарів (сировини) на кінець періоду Зк 154 120

1. Для визначення обсягу реалізації товарів за період використовуємо формулу товарно-сировинного балансу:

,

де У - уцінка.

За допомогою цієї формули знайдемо реалізацію товарів за базисний і звітний періоди й заповнимо табл. 3.4.2:

Модель результативного показника (Р) - адитивна.

У цьому випадку уцінки товарів не відбувається.

Таблиця 3.4.2- Узагальнені дані

Показник Позначення План (базис) Факт (звіт) Відхилення (+,-)
абсолютне відносне, %
1 2 3 4 5=4-3
Запаси товарів(сировини) на початок періоду Зн 130 139 9 6,92
Надходження товарів (сировини) за період П 1900 1340 -560 -29,47
Реалізація за період Р 1856 1329 -527 -28,39
Вибуття товарів В 20 30 10 50,00
Запаси товарів (сировини) на кінець періоду Зк 154 120 -34 -22,08

 

Для проведення факторного аналізу використовуємо метод ланцюгових підстановок:

тис. грн.;

тис. грн.;

тис. грн.;

тис. грн.;

тис. грн.;

тис. грн.;

тис. грн.;

тис. грн.;

тис. грн.;

Таким чином, для даного розрахунку була побудована адитивна модель на базі формули товарно-сировинного балансу. Для визначення впливу факторів на результативний показник використаний метод ланцюгових підстановок.

Розрахунками встановлено: недовиконання плану по обсягу реалізації товарів на 527 тис. грн. обумовлено дією наступних факторів:

- збільшення запасів товарів на початок періоду на 9 тис. грн. і зменшення їх на кінець періоду на 34 тис. грн. призвели до збільшення обсягу реалізації на 43 тис. грн.;

- зменшення надходження товарів за період на 560 тис. грн. і зріст їх вибуття на 10 тис. грн. призвели до зменшення обсягу реалізації на 570 тис. грн.

Цю задачу можна вирішити також методом прямого рахунку (по абсолютному відхиленню факторів товарного балансу з обліком адитивної моделі й знаків у ній).

 

 

Проаналізувати вплив на зростання обсягу товарної продукції зміни чисельності робітників та продуктивності праці одного середньооблікового робітника (див приклад 3.5).

Приклад 3.7

Таблиця 3.5.1 - Вихідні дані

 

Показник Позначення План (базис) Факт (звіт)
Обсяг товарної продукції, тис. грн. x
Відпрацьований час, чол.-днів a 1000 1050
Обсяг виробітку одного середньооблікового робітника в день, тис. грн. b 1,2 1,38

1. Знаходимо відсутні показники - абсолютне й відносне відхилення фактичних значень від планових показників і заповнюємо таблицю 3.5.2.

Таблиця 3.5.2 - Узагальнені дані

 

Показник Позначення План (базис) Факт (звіт) Відхилення (+, –)
абсолютне відносне, %
1 2 3 4 5 = 4 – 3 6 = 5/3×100
Обсяг товарної продукції, тис. грн. x 1200 1449 249 20,8
Відпрацьований час, чол.-днів a 1000 1050 50 5
Обсяг виробітку одного середньооблікового робітника в день, тис. грн. b 1,2 1,38 0,18 15

 

2. Побудуємо модель результативного показника (обсяг товарної продукції):

x = ab.

3. Використовуючи метод ланцюгової підстановки, одержуємо

тис. грн.;

тис. грн.;

тис. грн.;

тис. грн.;

тис. грн.;

тис. грн.

4. Вирішуємо задачу методом різниць:

тис. грн.;

тис. грн.;

тис.грн.

5. Вирішуємо задачу інтегральним методом:

;

;

Таким чином, обсяг товарної продукції збільшився на 249 тис. грн. На цей приріст вплинули два фактори:

- збільшення відпрацьованого часу на 50 чол.-днів сприяло приросту обсягу випуску продукції на 60 тис. грн.,

- збільшення продуктивності праці середньооблікового працівника на 0,18 тис. грн. дало приріст обсягу випуску продукції на 189 тис. грн. (з розрахунку, проведеному методом ланцюгової підстановки й методом різниць).

При використанні інтегрального методу не враховувалися особливості впливу кількісних і якісних факторів; дії факторів вважалися рівноцінними, тому є відхилення в результатах розрахунків по факторам у порівнянні з розрахунками, виконаними методом ланцюгових підстановок і методом різниць.


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ І РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ

Основна література

2. 1. Варфоломеев В.И., Воробьев С.Н. Принятие управленческих решений. – М.: КУДИЦ – ОБРАЗ, 2001.

3. Василенко В.О. Теорія та практика розробки управлінських рішень. – К.: ЦУЛ, 2003.

4. Деордица Ю.С. Модели и методы принятия решений. – Луганск: ВНУ, 2005.

5. Дєгтяр А. О. Управлінські рішення в органах державної влади : [монографія] / А. О. Дєгтяр, В. Ю. Степанов, С. В. Тарабан ; за заг. ред. А. О. Дєгтяра. – х. : с.а.м., 2010. – 276с.

6. Балдин, К. В. Управленческие решения: учебник для вузов - М.: Гардарики, 2000. - 582 с.

7. Иваниенко В.В. Модели и методы принятия решений в анализе и аудите. – Х.: ИД ИНЖЭК, 2004.

8. Колпаков В.М. Теория и практика принятия управленческих решений. – К.: МАУП, 2000.

9. Кулагин О.А. Принятие решений в организациях. – СПб.: Сентябрь, 2001.

10. Литвак Б.Г. Разработка управленческого решения: Учеб. - 2-е изд. - М.:Дело, 2001. - 392 с.

11. Смирнов Э.А. Управленческие решения. – М.: Инфра, 2001.

12. Фатхутдинов Р.А. Управленческие решения. – М.: Инфра-М, 2001.

13. Эддоус Р., Стенсфилд М. Методы принятия решений. – М.: Инфра, 2000.

14. Бакуменко В. Д. Формування державно-управлінських рішень: Проблеми теорії, методології, практики. — К.: Вид-во УАДУ 2000.

15. Варфоломеев В.И., Воробьев С.Н. Принятие управленческих решений. – М.: КУДИЦ – ОБРАЗ, 2001.

16. Василенко В.О. Теорія та практика розробки управлінських рішень. – К.: ЦУЛ, 2003.

17. Деордица Ю.С. Модели и методы принятия решений. – Луганск: ВНУ, 2005.

18. Иваниенко В.В. Модели и методы принятия решений в анализе и аудите. – Х.: ИД ИНЖЭК, 2004.

19. Колпаков В.М. Теория и практика принятия управленческих решений. – К.: МАУП, 2000.

20. Кулагин О.А. Принятие решений в организациях. – СПб.: Сентябрь, 2001.

21. Литвак Б.Г. Разработка управленческого решения. – М.: Дело, 2002.

22. Смирнов Э.А. Управленческие решения. – М.: Инфра, 2001.

23. Фатхутдинов Р.А. Управленческие решения. – М.: Инфра-М, 2001.

24. Эддоус Р., Стенсфилд М. Методы принятия решений. – М.: Инфра, 2000.

 

Додаткова література

 

25. Бурков В.Н., Данев Б., Еналеев А.К.и др. Большие системы: моделирование организационных механизмов. – М.: Наука, 2007. – 245с.

26. Васильєв А.С.Підготовка і прийняття управлінських рішень: організаційно-правові проблеми.- Одеса: АО БАХВА, 2007. – 160с.

27. Василенко В.А. Теорія і практика розробки управлінських рішень:[навч.посіб.] / Навчальний посібник. Київ: ЦУЛ.; 2003 - 420 с.

28. Геловани В. А., Башлыков А.А., Бритков В.Б., Вязилов Е.Д. Интеллектуальные системы поддержки принятия решений // М.: Эдиториал УРСС, 2001. - 304 с.

29. Виноградський М.Д. Організація праці менеджера : навч. посібн. [для студ. екон. ВНЗів] / М.Д. Виноградський, А.М. Виноградська, О.М. Шканова. — К. : Вид-во «Кондор», 2003. — 414 с.

30. Кузьмін О.Є. Керівництво організацією : навч. посібн. / О.Є. Кузьмін, Н.Т. Мала, О.Г. Мельник, І.С. Процик. – Львів : Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2008. — 244 с.

31. Мала Н.Т. Управлінські рішення: класифікація та процес прийняття / Н.Т. Мала // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». — Сер.: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – Львів : Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2007. — № 605. — С. 20–24.

32. Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті : навч. посібн. / за ред. д-р екон. наук, проф. Ф.Ф. Бутинця, канд. екон. наук, доц. М.М. Шигун. – Житомир : Вид-во ЖДТУ, 2004. — 352 с.

33. Орбан-Лембрик Л.Е. Психологія управління : навч. посібн. / Л.Е. Орбан-Лембрик. — К. : Академвидав, 2003. — 568 с.

34. Яцура В.В. Основи менеджменту : навч. посібн. / В.В. Яцура, Б.І. Мицик. — Львів : Вид-во «Літопис», 2000. — 157 с.

35. Виноградський М.Д. Організація праці менеджера : навч. посібн. [для студ. екон. ВНЗів] / М.Д. Виноградський, А.М. Виноградська, О.М. Шканова. — К. : Вид-во «Кондор», 2003. — 414 с.

36. Кузьмін О.Є. Керівництво організацією : навч. посібн. / О.Є. Кузьмін, Н.Т. Мала, О.Г. Мельник, І.С. Процик. – Львів : Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2008. — 244 с.

37. Мала Н.Т. Управлінські рішення: класифікація та процес прийняття / Н.Т. Мала // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». — Сер.: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2007. — № 605. — С. 20–24.

38. Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті : навч. посібн. / за ред. д-р екон. наук, проф. Ф.Ф. Бутинця, канд. екон. наук, доц. М.М. Шигун. – Житомир : Вид-во ЖДТУ, 2004. — 352 с.

39. Орбан-Лембрик Л.Е. Психологія управління : навч. посібн. / Л.Е. Орбан-Лембрик. — К. : Академвидав, 2003. — 568 с.

40. Яцура В.В. Основи менеджменту : навч. посібн. / В.В. Яцура, Б.І. Мицик. — Львів : Вид-во "Літопис", 2000. — 157 с.

 
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.254.246 (0.01 с.)