Інструкція до виконання індивідуальної роботи.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Інструкція до виконання індивідуальної роботи.1. Тему роботи студенти обирають за власним бажанням.

2. Одну тему можуть розкривати 1-2 студенти.

3. Робота виконується на аркушах формату А-4.

4. Титульний аркуш слід оформити таким чином: вгорі вказати назву інституту, кафедру; далі – назва теми, хто виконав, група.

5. Обов'язкова наявність складного плану, за яким буде виконано роботу.

6. Обсяг роботи складає 15 - 25 сторінок.

7. В роботі має бути висновок щодо аналізу головних моментів розглянутого питання, власні міркування студентів, пропозиції, рекомендації тощо.

8. Додаток, якщо він є, займає 3-5 сторінок.

9. Після тексту роботи слід навести список використаних джерел (не менш 6 джерел).

ОРІЄНТОВНА ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ ТА ПОВІДОМЛЕНЬ

1. Загальна характеристика матеріалістичного вчення про душу

2. Проблема душі та її конфліктів в теорії Платона

3. Роль еволюційної теорії Дарвіна у розвитку психології

4. Сучасна психологія в Україні

5. Проблема методу в психології: історія питання

6. Відмінність психіки від інших явищ, існуючих в світі

7. Матеріалістичне та ідеалістичне розуміння суті і походження психіки

8. Еволюційні корні поведінки сучасної людини

9. Первобутні символи як архетипи

10. Самосвідомість та життєвий шлях людини

11. Самоактуалізація – шлях духовного розвитку людини

12. Роль середовища в психічному розвитку людини

13. Проблема несвідомого в психіці людини

14. Єдність чуттєвого та логічного у пізнанні людини

15. Людина як об’єкт сприйняття

16. Роль пам'яті серед пізнавальних процесів

17. Психологія творчого мислення

18. ТРІЗ як система прийомів з розвитку творчого мислення

19. Уява як особлива форма абстрактно-логічного мислення

20. Сучасні підходи вивчення особистості

21. Особистість як феномен суспільного розвитку

22. Індивід як суб'єкт соціальних відносин і свідомої діяльності

23. Критерій особистості, що сформувалася

24. Образ «Я» як система уявлень про себе

25. Процес формування особистості як соціальної якості індивіда

26. Механізм ухвалення і освоєння соціальних ролей особистості

27. Сучасні підходи до типів темпераменту

28. Професійний відбір у взаємозв'язку з темпераментом людини

29. Характер як сукупність стійких рис людини

30. Суспільно-історичні особливості прояву характеру

31. Характер як засіб досягнення поставленої мети

32. Проблема формування характеру у дітей і шляху його виховання

33. Майстерність, талант, геніальність, надихання

34. Сприятливі і несприятливі умови для розвитку здібностей

35. Обдарованість і творчість людини

36. Прояв емоцій в художній творчості

37. Моральні емоційні відчуття людини

38. Вдосконалення вищих емоцій і відчуттів людини

39. Архітектоніка психологічного захисту

40. Роль інформації у формуванні психологічних бар'єрів

41. Прояв психологічного захисту в стереотипах поведінки

42. Інтереси, задачі, бажання, наміри як мотиваційні диспозиції

43. Спрямованість і світогляд особистості

44. Формування спрямованості особистості

45. Вплив спрямованості особистості на формування характеру

46. Роль середовища і соціуму у формуванні спрямованості особистості

47. Параметри вольової сфери людини

48. Воля як інстинкт свободи

49. Джерело волі як біологічна енергія живого організму

50. Воля як прагнення особистості до самореалізації

МЕТОДИ НАВЧАННЯ

Лекції із застосуванням наочного матеріалу, діалогові технології, робота з науково-методичними працями, аналіз відвіданих уроків, рольові ігри, метод проекту, тренінгові вправи, пошукова робота в Інтернеті, дослідницька робота.

 

МЕТОДИ КОНТРОЛЮ

Відповідь на практичному занятті, тестування, перевірка самостійної роботи, виконання контрольних робіт, консультація.

РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ

Приклад для заліку 1

Поточне тестування та самостійна робота Сума
Змістовий модуль № 1 Змістовий модуль № 2
Т 1.1 Т 1.2 Т 1.3 Т 1.4 Т 2.1

Т1, Т2 ... Т9 – теми змістових модулів.

Приклад для заліку 2

Поточне тестування та самостійна робота Сума
Змістовий модуль № 5 Змістовий модуль № 6
Т 5.1 Т 5.2 Т 5.3 Т 6.1 Т 6.2 Т 6.3

Т1, Т2 ... Т9 – теми змістових модулів.

 

Приклад для заліку 3

Поточне тестування та самостійна робота Сума
Змістовий модуль №8 Змістовий модуль № 9
Т 8.1 Т 8.2 Т 9.1 Т 9.2

Т1, Т2 ... Т9 – теми змістових модулів.

 

Приклад для заліку 4

Поточне тестування та самостійна робота Сума
Змістовий модуль №11 Змістовий модуль № 12
Т 11.1 Т 11.2 Т 12.1 Т 12.2

Т1, Т2 ... Т9 – теми змістових модулів.

 

Приклад для екзамену 1

Поточне тестування та самостійна робота Підсумковий тест (екзамен) Сума
Змістовий модуль 3 Змістовий модуль 4  
Т 3.1 Т 3.2 Т 3.3 Т 4.1 Т 4.2 Т 4.3 Т 4.4 Т 4.5

Т1, Т2 ... Т12 – теми змістових модулів.

 

Приклад для екзамену 2

Поточне тестування та самостійна робота Підсумковий тест (екзамен) Сума
Змістовий модуль 6 Змістовий модуль7  
Т 6.1 Т 6.2 Т 6.3 Т 7.1 Т 7.2 Т 7.3

Т1, Т2 ... Т12 – теми змістових модулів.

 

Приклад для екзамену 3

Поточне тестування та самостійна робота Підсумковий тест (екзамен) Сума
Змістовий модуль 8 Змістовий модуль Змістовий модуль  
Т 8.1 Т 8.2 Т 9.1 Т 9.2 Т 10.1 Т 10.2    
                   

Т1, Т2 ... Т12 – теми змістових модулів.

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності ОцінкаECTS Оцінка за національною шкалою
для екзамену, курсового проекту (роботи), практики для заліку
90 – 100 А відмінно     зараховано
82-89 В добре
74-81 С
64-73 D задовільно
60-63 Е
35-59 FX незадовільно з можливістю повторного складання не зараховано з можливістю повторного складання
0-34 F незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

1. Опорні конспекти навчального матеріалу

2. Тези лекцій

3. Спеціальна література

4. Ілюстративний матеріал

5. Методичні рекомендації

6. Інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

БАЗОВА

1. Асмолов А.Г. Принципы организации памяти человека: системно-деятельностный подход к изучению памяти человека. Учебно-методическое пособие. / Асмолов А.Г. – М.: Изд-во МГУ, 1985. – 80 с.

2. Аткинсон Р.Л. Введение в психологию: учебник для студентов университетов / Р.Л. Аткинсон, Р.С. Аткинсон, Э.Е. Стим и др. – СПб.: «Прайм - ЕВРОЗНАК», 2003. – 672 с.

3. Божович Л.И. Избранные психологические труды: проблемы формирования личности. / Божович Л.И. - М.: Междунар. пед. акад., 1995. - 209 с.

4. Бурлачук Л.Ф. Психодиагностика: учеб.пособ. /Бурлачук Л.Ф. - СПб.: Питер, 2002.-352с. Рос.

5. Варій М.Й. Загальна психологія: підручник. / Варій М.Й. - К.: Центр навчальної літератури, 2007.– 967 с. Укр.

6. Вачков И.В. Введение в профессию "психолог": Учеб. пособие. / Вачков И.В. - М.: Издательство Мос. Псих.-соц. института; 2003. – 464 с.

7. Веккер Л.М. Психические процессы: В 3 т. /Веккер Л.М. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1974.– Т.1. – 334 с.

8. Волошина В.В. Загальна психологія: Практикум: Навч. посібн. /В.В.Волошина, Л.В. Долинська. – К.: Каравела, 2006. – 280 с.

9. Гамезо М.В. Атлас по психологии. / Гамезо М.В., Домашенко И.А. - М.: Просвещение, 1986. - 273 с.

10. Гиппенрейтер Ю.Б. Введение в общую психологию: курс лекций. / Гиппенрейтер Ю.Б. - М.: Черо: Юрайт, 2002. – 336 с. Рос.

11. Годфруа Ж. Что такое психология: В 2-х т. / Годфруа Ж. - Изд. 3-е, стереотипное. Пер с франц. - М.: «Мир», 2004. - 496 с.

12. Голубева Э.А. Способности. Личность. Индивидуальность. / Голубева Э.А. - Дубна: «Феникс+», 2005. - 512 с.

13. Грановская Р.М. Элементы практической психологии. / Грановская Р.М. — 2-е изд.— Л.: Издательство Ленинградского университета. 1988.—560 с.

14. Грановская Р.М. Защита личности: психологические механизмы. / Грановская Р.М., Никольская И.М. – СПб.: Знание, 1999. –352 с.

15. Глуханюк Н.С. Практикум по общей психологии: учеб. пособие. / Глуханюк Н.С. - М.: Изд-во НПО „МОДЭК”, 2006.– 218 с. Рос.

16. Дружинин В.Н. Экспериментальная психология: учеб. пособ. / Дружинин В.Н. - СПб.: Питер, 2007.-320с. Рос.

17. Загальна психологія. / [За загальною редакцією академіка С.Д.Максименка.]. - Підручник. – 2-ге вид., переробл. і доп. – Вінниця: Нова Книга, 2004. – 704 с.

18. Ильин Е.П. Мотивация и мотивы: учеб.пособ. / Ильин Е.П. - СПб: Питер, 2000. - 512с. Рос.

19. Ильин Е.П. Психология воли. / Ильин Е.П. – СПб.: Изд-во «Питер», 2000. – 288 с.

20. Кордуэл М. Психология. А – Я: Словарь – справочник. / Кордуэл М. - М.: ФАИР-ПРЕСС, 2002. – 448 с.

21. Кравченко А.И. Общая психология: учебное пособие. / Кравченко А.И. - М.: Проспект, 2008.– 430 с. Рос.

22. Леонтьев А.Н. Проблемы развития психики. / Леонтьев А.Н. – М.: Изд-во МГУ, 1981. – 584 с.

23. Лобазова А.А. Узнай себя - пойми других или почему мы ведем себя так. / Лобазова А.А. - Х.: Изд. группа "Основа", 2008.– 380с. Рос.

24. Лурия А.Р. Внимание и память. / Лурия А.Р. – М.: Изд-во МГУ, 1975. – 104 с.

25. Лурия А.Р. Речь и мышление. / Лурия А.Р. – М.: Изд-во МГУ, 1975. – 120 с.

26. Маклаков А.Г. Общая психология. / Маклаков А.Г. - СПб: Питер, 2006.– 583с. Рос.

27. Немов Р.С. Психология: в трёх книгах. Кн. 3. Психодиагностика. Введение в научное психологическое исследование с элементами математической статистики: учебник. / Немов Р.С. - М.: Гуманитар. изд. центр Владос, 2004. – 630 с. Рос.

28. Немов Р.С. Психология: В 3-х кн. Кн. 1. / Немов Р.С. – М.: Владос, 1999. – Кн. 1. – 688 с.

29. Орме Г. Эмоциональное мышление как инструмент достижения успеха. / Орме Г. – М.: «КСП +», 2003, 272 с.

30. Основы социально-психологических исследований: учебник. / [Под ред. А.А. Бодалева, А.А. Деркача, Л.Г. Лаптева.]. - М.: Гардарики, 2007. – 335с. Рос.

31. Палмер Дж. Эволюционная психология. Секреты поведения Homo sapiens. /Палмер Дж., Палмер Л. – СПб.: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2003. – 384 с.

32. Петровский А.В. Основы теоретической психологии. / Петровский А.В., Ярошевский М.Г. - М.: ИНФРА-М, 1998. – 528 с.

33. Познавательные процессы: ощущения, восприятие / [Под ред. А.В.Запорожца, Б.Ф.Ломова, В.П.Зинченко]. – М.: Педагогика, 1982. – 336 с.

34. Практикум по общей, экспериментальной и прикладной психологии: учеб. пособ. [Под.общ. ред. А.А. Крылова и др.] — СПб.: Питер, 2000. – 560 с. Рос.

35. Психология личности / [под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер, А.А. Пузырея, В.В.Архангельской.]. – М.: АСТ: Астрель, 2009. – 624 с.

36. Психология: Учеб. для пед.вузов. / [Под ред. Б.А. Сосновского]. – М.: Юрайт-Издат, 2005.-660с. Рос.

37. Робинсон Дейв. 101 ключевая идея: Психология / Дейв Робинсон. — Пер. с англ. О. Перфильева. — М.: ФАИР-ПРЕСС, 2001. — 224 с.

38. Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога: учеб. пособ. В 2-х кн. / Рогов Е.И. - М.: ВЛАДОС-ПОРЕСС, 2002. – 452 с. Рос.

39. Розен И.М. Психология фантазии: Экспериментально-теоретическое исследование внутренних закономерностей продуктивной умственной деятельности. /Розен И.М. - Минск: Изд-во ВГУ, 1977.С.312.

40. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии: учеб. пособие. / Рубинштейн С.Л. - СПб.: Питер, 2005.– 705с. Рос.

41. Статінова Н.П. Основи психології та педагогіки. / Статінова Н.П., Сень Г.П. - К.: Київ. НТЕУ, 2002.- 346с.

42. Столяренко Л.Д. Основы психологии. / Столяренко Л.Д. - Ростов н/Д. «Феникс», 1997. – 736 с.

43. Стюарт-Гамильтон Я. Что такое психология. / Стюарт-Гамильтон Я. - СПб.: Питер, 2002. - 304с. Рос.

44. Таланов В.Л. Справочник практического психолога. / Таланов В.Л. -СПб.; М.: Сова; ЭКСМО, 2004.– 928с. Рос.

45. Тихомиров О.К. Психология мышления. / Тихомиров О.К. – М.: Изд-во МГУ, 1984. – 272 с.

46. Хрестоматия по общей психологии. Ощущение и восприятие / [Под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер, М.Б. Михалевской]. – М.: Изд-во МГУ, 1975. – 400 с.

47. Хрестоматия по общей психологии: Психология мышления / [Под ред. Ю.Б.Гиппенрейтер, В.В.Петухова]. – М.: Изд-во МГУ, 1981. – 400 с.

48. Хрестоматия по общей психологии. Психология памяти / [Под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер, В.Я.Романова]. – М.: Изд-во МГУ, 1979. – 272 с.

49. Хрестоматия по вниманию /[Под ред. А.Н. Леонтьева и др.]. – М.: Изд-во МГУ, 1976. – 296 с.

50. Хьелл Л. Теории личности. / Хьелл Л., Зиглер Д. - СПб.: Питер Ком, 1998. - 608 с.

ДОДАТКОВА

51. Адлер Г. Техника развития интеллекта. /Адлер Г. - СПб.: Питер, 2001.- 192 с.

52. Ананьев Б.Г. О проблемах современного человекознания. / Ананьев Б.Г. - 2-е изд. - СПб.: Питер, 2001. - 263 с.

53. Барабанщиков В.А. Психология восприятия: Организация и развитие перцептивного процесса. / Барабанщиков В.А. – М.: Когито-Центр; Высшая школа психологии, 2006. – 240 с.

54. Бодалев А.А. Психология общения. / Бодалев А.А. - М.; Воронеж, 1996. - 256 с.

55. Брунер Дж. Психология познания./Брунер Дж. – М.: Прогресс, 1977. – 412 с.

56. Видинеев Н.В. Природа интеллектуальных возможностей человека. / Видинеев Н.В. - М.: Мысль, 1989. - 173 с.

57. Восприятие: механизмы и модели / [Под. ред. Л.Я.Белопольского, Н.Ю.Алексеенко.]. – М.: «Мир», 1974. – 368 с.

58. Глуханюк Н.С. Практикум по общей психологии: учеб. пособие. / Глуханюк Н.С. - М.: Изд-во Московского психолого-социального ин-та; 2006.– 218 с. Рос.

59. Елисеев О.П. Практикум по психологии личности. / Елисеев О.П. - СПб.: Питер, 2001. 560 с.

60. Естественнонаучные основы психологии / [Под ред. А.А.Смирнова, А.Р.Лурия, В.Д.Небылицына]. – М.: Педагогика, 1978. – 368 с.

61. Жинкин Н.И. Речь как проводник информации. / Жинкин Н.И. – М.: Наука, 1982. – 159 с.

62. Зейгарник Б.В. Теории личности в зарубежной психологии. / Зейгарник Б.В. - М.: Изд - во МГУ. 1982. - 172 с.

63. Ильин Е.П. Мотивы человека: теория и методы изучения. / Ильин Е.П. – К.: Вища школа, 1998. – 292 с.

64. Кузнецов М.А. Эмоциональная память. / Кузнецов М.А. – Х.: Крок, 2005. – 568 с.

65. Ломов Б.Ф. Методологические и теоретические проблемы психологии. /Ломов Б.Ф. – М.: Наука, 1984. – 444 с.

66. Маркус Г. Зиґмунд Фрейд. Тайны души. Биография / Герг Маркус; [пер. с нем. яз. А.С. Журавель]. – М.: АСТ: Астрель, 2008. – 336 с.

67. Марцинковская Т.Д. История психологии: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. / Марцинковская Т.Д. – М.: Изд. Центр «Академия», 2002. – 544 с.

68. Построение модели личностно-ориентированного обучения. / [под науч. ред. Якиманской И.С.]. – М.: КСП+, 2001. – 128 с.

69. Петровский А.В. Основы теоретической психологии. /Петровский А.В., Ярошевский М.Г. - М.: ИНФРА-М, 1998. – 528 с.

70. Радугин А.А. Психологія. / Радугин А.А. - М.: Центр, 2003. - 400 с.

71. Реан А.А. Психология личности. Социализация, поведение, общение. /РеанА.А. – М.: АСТ; СПб: ПРАЙМ-ЕВРОЗНАК, 2007. – 407 с.

72. Скрипченко О.В. Загальна психологія: Хрестоматія: Навч. посібн. / О.В. Скрипченко, Л.В. Долинська та інш. – К.: Каравела, 2008. – 640 с.

73. Столяренко Л.Д. Психология и педагогика для тех. вузов. /Столяренко Л.Д. Ростов н\Д: „Феникс”, 2001.- 512 с.

74. Хэйес Н. Что такое психология? / Хэйес Н.М. - Изд-во ЭКСМО, 2005. – 687 с. Рос.

75. Шапарь В.Б. Практическая психология: Инструментарий: Учеб. пособие для вузов. / Шапарь В.Б. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2002. – 688 с. Рос.

76. Шапарь В. Б. Практическая психология. Проективные методики. /В.Б. Шапарь, О.В. Шапарь. — Ростов н/Д: Феникс, 2006. — 480 с.

77. Ясвин В.А. Образовательная среда: от моделирования к проектированию. /Ясвин В.А. – М.: Смысл, 2001. – 365 с.

ЗМІСТ

1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ……………………………...…………3

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ……………………..4

3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ……………………..…………..7

4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ…………………….…………21

5. ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ………………………………..………….25

6. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ………………………………………….…..26

7. ТЕМИ ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ…………………………………………..31

8. САМОСТІЙНА РОБОТА…………………………………………………..….31

9. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ………………………………………….……38

10. МЕТОДИ НАВЧАННЯ……………………………………………..………….41

11. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ…………………………………………………….….41

12. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ…………………….…41

13. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ…………………………………...…………43

14. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА………………………………..…………44

15. ЗМІСТ………………………………………………………………………..….50

 

 

НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

 

Програма навчальної дисципліни «Загальна психологія» для студентів економіко-гуманітарного факультету спеціальності 6.030102 «Психологія». – Краматорськ: КЕГІ, 2014. – 51 с.

 

Розробники: Гульбс О.А., канд. псих. наук, професор кафедри психології;

Кононенко С.В., канд. псих. наук, доцент кафедри психології;

Кузьміна В.Ю., викладач кафедри психології.

 

 

Редактор:_____________________________________________________

(ініціали, прізвище, науковий ступінь, наукове звання)

 

Комп’ютерна верстка: Майко Н.С.

 

 

 

Підписано до друку _______ Формат __________

Друк _____ Умов. друк. арк. ______ Тираж ______ прим____

Краматорський економіко-гуманітарний інститут

84300, Краматорськ, вул. Паркова,43-аПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.230.144.31 (0.014 с.)