ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 10. ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ ОСНОВИ ЗАХИСТУ ОСОБИСТОСТІМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 10. ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ ОСНОВИ ЗАХИСТУ ОСОБИСТОСТІТема 10.1. Психологічний захист

Система психологічного захисту. Основні форми психологічного захисту: заперечення, придушення, раціоналізація, витіснення, проекція, ідентифікація, відчуження, заміщення, сновидіння, катарсис, сублімація. Психологічний захист у дітей. Дослідження А.Е.Лічко. Типи захисних реакцій у дітей: пасивний протест, опозиція, імітація, емансипація, компенсація, ізоляція. Подолання підсвідомих бар'єрів у дітей. Роль сім'ї у формуванні характеру дитини і його форм психологічного захисту. Організація психологічних бар'єрів. Архітектоніка психологічного захисту. Роль інформації у формуванні психологічних бар'єрів.

Література:основна [6], [13], [14], [15], [21], [40]; додаткова [58], [72].

Тема 10.2. Подолання психологічного захисту

Прояв психологічного захисту в стереотипах поведінки. Формування психологічних бар'єрів. Умови пониження ступеня впливу підсвідомих чинників. Прості реакції захисту. Конфлікт і псевдоконфлікт. Формування нового образу «Я». Регулювання психологічних бар'єрів. Зниження масштабів травмування психіки. Формування більшої гнучкості психіки. Підвищення самооцінки. Подолання тривожності і страхів. Посилення активності людини для зміни ходу подій. Розвиток і підтримка своїх хобі. Інтелектуальні способи прояву захисту. Гумор як спосіб інтелектуального захисту. Дослідження Шехтера. Використовування сповіді як способу прояву захисту.

Література:основна [6], [9], [14], [26], [34], [38], [44]; додаткова [70], [74].

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 11. МОТИВАЦІЯ ЯК ПСИХОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСОБИСТОСТІ

Тема 11.1. Мотивація особистості

Поняття мотиву і мотивації. Диспозиційні і ситуативні детермінанти поведінки особистості. Спрямованість особистості. Основні проблеми мотиваційного пояснення поведінки людини. Дослідження К.Льовіна. Характеристика головних диспозиційних змінних: мотив, потреба, мета. Основні параметри мотиваційної сфери людини: широта, гнучкість, ієрархізірованість. Інтереси, задачі, бажання, наміри як мотиваційні диспозиції. Поняття свідомої і несвідомої мотивації. Мотивація досягнення успіхів і уникнення невдач.

Література:основна [5], [13], [15], [18], [26], [43]; додаткова [58], [59], [63].

Тема 11.2. Спрямованість особистості

Поняття спрямованості особистості. Зв'язок спрямованості з потребами особистості. Біологічні потреби: фізіологічні потреби організму. Соціальні потреби: духовні, культурні, інтелектуальні, естетичні, прагнення до знання, до спілкування, суспільно-особові потреби, потреби трудової діяльності. Роль потреби у формуванні особистості. Спрямованість і світогляд особистості: система поглядів, переконань, зв'язок з суспільством. Формування спрямованості особистості. Вплив спрямованості особистості на формування характеру. Роль середовища і соціуму у формуванні спрямованості особистості.

Література:основна [6], [15], [18], [28], [38], [43]; додаткова [58], [59], [63].

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 12. ТЕОРІЇ ВОЛІ І ВОЛЬОВИХ ХАРАКТЕРИСТИК ОСОБИСТОСТІ

Тема 12.1. Теорії мотивації особистості

Загальна характеристика психологічних теорій мотивації. Теорії інстинктів З.Фрейда. Еволюційна теорія Ч.Дарвіна. Теорія ухвалення рішень, 17-18 століття. Поведінкова теорія мотивації і теорія вищої нервової діяльності І.П.Павлова. Концепція людських потреб по А.Маслоу. Теорія діяльністного походження мотиваційної сфери людини (А.Н.Леонтьев). Когнітивні теорії мотивації. Теорія когнітивного дисонансу (Л.Фестінгер).

Література:основна [5], [10], [13], [18], [28], [40]; додаткова [70], [74].

Тема 12.2. Воля і вольові властивості особистості

Визначення волі. Функції волі. Види функцій волі. Матеріальна основа волі. Основні вольові дії. Умовно-рефлекторна природа волі. Основні фази вольового процесу: виникнення спонуки і постановка мети, стадія обговорення і боротьба мотивів, ухвалення рішення, виконання. Чинники, що впливають на інтенсивність вольового зусилля. Наміри і планування вольових дій. Оцінка вольового виконання. Прості і складні вольові акти. Параметри вольової сфери людини: сила волі, цілеспрямованість, ініціативність, самостійність, витримка, рішучість, енергійність, «локус-контроль», самоконтроль, наполегливість, самооцінка. Негативні вольові якості. Історія дослідження волі. Воля як інстинкт свободи (Г.Л.Тульчинській). Джерело волі як біологічна енергія живого організму (З.Фрейд). Енергія волі як агресивність людини (К.Лоренс). Воля як прагнення особи до самореалізації (К.Хорні, Э.Фромм). Формування волі дітей.

Література:основна [6], [10], [13], [15], [19], [20], [43]; додаткова [58], [59].

Таблиця 2

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Назви змістових модулів і тем Кількість годин
денна форма Заочна форма
усього у тому числі усього у тому числі
л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р
МОДУЛЬ 1
1 КУРС
Змістовий модуль 1. Теоретичні основи загальної психології
Тема 1.1. Предмет і задачі загальної психології         -   -              
Тема 1.2. Місто психології у системі наук         -   -              
Тема 1.3. Психологічні явища та факти         -   -              
Тема 1.4. Основні напрями психології         -   -              
  Разом за змістовим модулем 1         -   -              
Змістовий модуль 2. Методи дослідження в психології
Тема 2.1. Методи дослідження в загальній психології           -   -              
  Разом за змістовим модулем 2                   -     -                
Продовження таблиці 2
Змістовний модуль 3. Розвиток психіки в філогенезі і онтогенезі
Тема 3.1. Природничо-наукові основи психології         -   -              
Тема 3.2. Свідомість         -   -              
Тема 3.3. Розвиток психіки в філогенезі         -   -              
Разом за змістовим модулем 3         -   -              
Змістовний модуль 4. Психологія пізнавальних процесів
Тема 4.1. Психологія діяльності         -   -              
Тема 4.2. Відчуття - -            
Тема 4.3. Сприйняття           -              
Тема 4.4. Увага -            
Тема 4.5. Пам’ять           -              
Разом за змістовим модулем 4           -              
2 КУРС
Змістовний модуль 5. Пізнавальні процеси в психології
Тема 5.1. Мислення           -              
Тема 5.2. Уява         -   -              
  Тема 5.3 Мова         -   -                
Продовження таблиці 2
Разом за змістовим модулем 5           -              
Змістовний модуль 6. Теоретичні основи психології особистості
Тема 6.1. Психологія особистості         -   -              
Тема 6.2. Структура особистості         -   -                
Тема 6.3. Сучасні теорії особистості - -            
Разом за змістовим модулем 6                        
Змістовний модуль 7. Темперамент та характер як характеристики особистості
  Тема 7.1. Темперамент         -   -              
  Тема 7.2. Характер         -   -              
  Тема 7.3. Акцентуації характеру         -   -                
  Разом за змістовим модулем 7                       -     -                
Продовження таблиці 2
3 КУРС
Змістовний модуль 8. Психологія здібностей особистості
Тема 8.1. Здібності особистості         -   -              
Тема 8.2. Обдарованість особистості         -   -              
Разом за змістовим модулем 8                        
Змістовний модуль 9. Психологічні особливості емоційного стану особистості
Тема 9.1. Емоції і почуття         -   -              
Тема 9.2. Теорії емоцій         -   -              
Разом за змістовим модулем 9                        
Змістовний модуль 10. Теоретичні та практичні основи захисту особистості
Тема 10.1 Психологічний захист особистості         -   -              
Тема 10.2. Подолання психологічного захисту         -   -              
  Разом за змістовим модулем 10                   -     -                
Продовження таблиці 2
4 КУРС
Змістовний модуль 11. Мотивація як психологічна характеристика особистості
Тема 11.1. Мотивація особистості         -   -              
Тема 11.2. Спрямованість особистості         -   -              
Разом за змістовим модулем 11         -   -              
Змістовний модуль 12. Теорії волі і вольових характеристик особистості
Тема 12.1. Теорії мотивації особистості         -   -              
Тема 12.2. Воля та вольові якості особистості           -              
Разом за змістовим модулем 12           -              
МОДУЛЬ 2
ІНДЗ     -              
Усього годин            
                                                                             

Таблиця 3

ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

№ з/п Назва теми Кількість годин
Загальна характеристика психології як науки
Методи дослідження в психології
Продовження таблиці 3
Суспільно-історична природа психіки людини і її формування в онтогенезі
Поняття образу світу та його закономірності. Образ світу та пізнавальні процеси
Психологія особистості. Темперамент та характер як характеристики особистості
Психологія здібностей особистості. Задатки та здібності, та їх співвідношення
Психологічні особливості емоційного стану особистості
Психологічний захист особистості
Мотивація як психологічна характеристика особистості
Воля та вольові якості особистості
  РАЗОМ

Таблиця 4

ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

№ з/п Назва теми Кількість годин
  1 КУРС  
  Змістовий модуль 1. Теоретичні основи загальної психології  
Психологія як наука, місце психології в системі наук
Основні напрями сучасної психології
  Змістовий модуль 2. Методи дослідження в психології  
Класифікація методів наукового дослідження в загальній психології. Психодіагностичні методи
Продовження таблиці 4
Методи практичної психології: консультація, психотерапія, тренінг, психокорекція
  Змістовний модуль 3. Розвиток психіки в філогенезі і онтогенезі  
Основні етапи розвитку психіки та свідомості.
Формування самосвідомості людини. Феномени самосвідомості
  Змістовний модуль 4. Психологія пізнавальних процесів  
Відчуття як психічне відображення реальності
Індивідуальні особливості сприймань та їх властивості
Взаємозв’язок відчуттів та сприйняття
Основні властивості уваги та методика їх вивчення
Увага як умова організації психічної діяльності людини
Мнемонічні властивості особистості. Пам’ять
Закономірності та способи розвитку пам’яті
  2 КУРС  
  Змістовний модуль 5. Пізнавальні процеси в психології  
Мислення. Соціальна природа та форми мислення
Різновиди та індивідуальні особливості мислення
Прийоми розвитку творчого мислення у студентів
Уява, зв'язок уяви з об’єктивною дійсністю. Уява як основа цілепокладання
Місце уяви у творчій діяльності людини. Розвиток уяви
Мова як засіб спілкування і узагальнення. Внутрішня мова і її особливості
Продовження таблиці 4
Психосемантика. Мовлений розвиток
  Змістовний модуль 6. Теоретичні основи психології особистості  
Особистість як феномен суспільного розвитку. Поняття особистості в традиційному і вузькому значенні
Структура особистості: різні підходи до визначення. Основні компоненти структури особистості
Сучасні теорії особистості
Розвиток і виховання особистості. Формування особистості в період студентського віку
  Змістовний модуль 7. Темперамент та характер як характеристики особистості  
Біологічний фундамент особистості. Природжені особливості темпераменту
Основні властивості темпераменту. Емоційні особливості різних типів темпераменту
Характер як сукупність стійких рис людини. Основні риси типового характеру
Поняття акцентуації характеру. Основні класифікації акцентуації характеру
Акцентуйовані особистості та особливості роботи з ними    
Продовження таблиці 4
  3 КУРС  
  Змістовний модуль 8. Психологія здібностей особистості  
Здібності особистості. Характер і здібності людини
Методи розвитку організаційних здібностей студентів.
Індивідуальні відмінності у здібностях людей та їх природні передумови
Поняття про обдарованість, талант, геніальність. Способи діагностики і розвитку
  Змістовний модуль 9. Психологічні особливості емоційного стану особистості  
Розвиток афективної сфери людини. Поняття та різновиди емоцій і почуттів
Особливості та види вищих почуттів
Психологічні особливості емоційного стану особистості
Емоційні прояви людини та способи їх регуляції
Дослідження емоційних полягань людини
Емоційний інтелект. Розвиток емоційного інтелекту у студентів ВНЗ
  Змістовний модуль 10. Теоретичні та практичні основи захисту особистості
Система психологічного захисту. Основні форми психологічного захисту
Роль сім'ї у формуванні характеру дитини і його форм психологічного захисту
Архітектоніка психологічного захисту. Роль інформації у формуванні психологічних бар'єрів
Прояв психологічного захисту в стереотипах поведінки
Продовження таблиці 4
Прості реакції захисту. Формування нового образу «Я». Регулювання психологічних бар'єрів
Формування більшої гнучкості психіки. Підвищення самооцінки
  4 КУРС  
  Змістовний модуль 11. Мотивація як психологічна характеристика особистості  
Основні параметри мотиваційної сфери людини. Теорії мотивації особистості
Інтереси, задачі, бажання, наміри як мотиваційні диспозиції. Поняття свідомої і несвідомої мотивації
Формування спрямованості особистості. Вплив спрямованості особистості на формування характеру
  Змістовний модуль 12. Теорії волі і вольових характеристик особистості  
Матеріальна основа волі. Наміри і планування вольових дій. Оцінка вольового виконання
Формування волі дітей. Розвиток волі в студентському віці
Воля як прагнення особистості до самореалізації
РАЗОМ

Таблиця 5

ТЕМИ ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ

№ з/п Назва теми Кількість годин
Дослідження сприйняття особистості за допомогою «ПТК-Психо-тест»
Дослідження уваги за допомогою «ПТК-Психо-тест»
Дослідження пам'яті за допомогою «ПТК-Психо-тест»
Дослідження мислення за допомогою «ПТК-Психо-тест»
Дослідження вольових якостей особистості за допомогою «ПТК-Психо-тест»
  РАЗОМ

САМОСТІЙНА РОБОТА

У відповідності з навчальними планами значна кількість годин відводиться на самостійну та індивідуальну роботу студентів з опанування даного курсу. Ця робота ведеться по таких напрямках:

1. Робота з літературою, підготовка бібліографічних оглядів, перекладів іноземної літератури по поглибленню знань з усіх тем курсу.

2. Підготовка та захист одного реферату з будь-якої теми курсу (тематика рефератів дається за розділами).

3. Розв’язання розрахункових завдань та кейсів з курсу.

4. Підготовка індивідуального завдання.

Видача завдань, консультування щодо їх виконання, захист отриманих результатів відбувається за графіком, який розробляється керівником курсу і затверджується кафедрою на початку навчального семестру.

Таблиця 6

ТЕМИ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

№ з/п НАЗВА ТЕМИ Кіль- кість годин
  1 КУРС  
  Змістовий модуль 1. Теоретичні основи загальної психології  
Конспектування. Види діяльності професійного психолога
Конспектування. Етичні принципи та правила роботи психолога
Мотиви вибору професії «психологія»
Перерахуйте та дайте коротку характеристику основних поглядів на психіку та її роль. В чому полягає докорінне розходження матеріалізму та ідеалізму?
Деталізуйте основні функції психіки. Розкрийте їх взаємозв’язок з поняттям „психічний образ”
  Змістовий модуль 2. Методи дослідження в психології  
Скласти таблицю «Класифікація методів психологічного дослідження»
Складання таблиці спостереження. Складання анкети
Проведення тестування (на вибір)
  Змістовний модуль 3. Розвиток психіки в філогенезі і онтогенезі  
Конспектування. Виникнення та розвиток психіки. Розвиток механізмів психічної діяльності
Конспектування. Розвиток психіки на різних етапах еволюції тваринного світу  
Продовження таблиці 6
Дайте відповідь на питання: 1. Чи можна закономірності психіки, виявлені у тварин, перенести на психіку людини? 2. Що може бути показником інстинктивного характеру поведінка тварини чи людини? Відповідь поясніть
Дайте відповідь на питання: 1. Чому звукову та іншу сигналізацію тварин не можна ототожнити з мовленням людини? 2. В чому їх подібність і відмінність? Відповідь поясніть
Конспектування роботи Леонтьєва О.Н. «Проблеми розвитку психіки».
  Змістовний модуль 4. Психологія пізнавальних процесів  
Доповідь. Відчуття як психічне відображення реальності
Конспектування. Людина як об’єкт сприйняття
Підготувати презентацію за темою «Ілюзії сприйняття»
На основі аналізу психологічної літератури скласти комплекс вправ та рекомендацій для розвитку сприйняття у дітей дошкільного віку
Конспектування. Моторні теорії уваги. Розвиток уваги. Види порушень уваги
Дайте відповідь на питання: Які об’єктивні та суб’єктивні чинники можуть позитивно (негативно) впливати на прояви уваги особистості? Відповідь поясніть
На основі аналізу психологічної літератури скласти комплекс вправ та рекомендацій для розвитку уваги у студентів
Методи тренування та розвитку пам’яті. Мнемотехніка
Продовження таблиці 6
На основі аналізу психологічної літератури скласти комплекс вправ та рекомендацій для розвитку пам’яті у студентів
  2 КУРС  
  Змістовний модуль 5. Пізнавальні процеси в психології  
Конспектування. Проблеми і шляхи розвитку творчого мислення
На основі аналізу психологічної літератури скласти комплекс вправ та рекомендацій для розвитку мислення у студентів
Конспектування. Поняття про уяву. Зв'язок уяви із дійсністю. Уява і творчість. Уява як основа цілепокладання
Поняття про інтелект. Види інтелекту. Інтелект та мислення.
Дослідження творчого інтелекту за допомогою теста Торренса. Провести з 2-ма респондентами
Підготувати презентацію за темою «Креативність. Прийоми розвитку креативності»
На основі аналізу психологічної літератури скласти комплекс вправ та рекомендацій для розвитку креативності для дошкільнят, молодших школярів або студентів (за вибором)
Конспектування. Шляхи вивчення індивідуального образу світу. Проблема індивідуального образу світу у дослідженнях мислителів та вчених
  Змістовний модуль 6. Теоретичні основи психології особистості  
Скласти таблицю «Порівняльна характеристика основних теорій особистості»
Скласти таблицю «Структура особистості»  
Продовження таблиці 6
Підготувати презентацію за темою «Самоактуалізація особистості в гуманістичній психології»
Дайте відповідь на питання: 1. Що є джерелом і рушійною силою розвитку особистості? 2. Чи завжди соціальний досвід є необхідною умовою виконання діяльності? Відповідь поясніть
Скласти «Психологічний портрет» на 2-хресподентів
Конспектування. Критерій особистості, що сформувалася
Конспектування. Образ «Я» як система уявлень про себе
  Змістовний модуль 7. Темперамент та характер як характеристики особистості  
Конспектування. Сучасні підходи до типів темпераменту
Професійний відбір у взаємозв'язку з темпераментом людини
Скласти таблиці спостереження за проявами темпераменту людини
Дайте відповідь на питання: 1. Чи завжди динаміка поведінки людини адекватно характеризує її темперамент? 2. Чи завжди індивідуально-психологічні властивості людини, що виявляються в ранньому дитинстві, зберігаються в подальшому її житті? Відповідь поясніть
Навести приклади з художньої літератури персонажів, що представляють основні типи характерів
Доповідь. Суспільно-історичні особливості прояву характеру
Ознайомлення із змістом методики діагностики акцентуації Г.Шмішека. Провести практичні рекомендації щодо спілкування і взаємодії з учнями, які мають певний вид акцентуації
Продовження таблиці 6
  3 КУРС  
  Змістовний модуль 8. Психологія здібностей особистості  
Скласти психологічну характеристику спеціальних здібностей
Підготувати презентацію за темою «Здібності у студентському віці»
Сприятливі і несприятливі умови для розвитку здібностей
Доповідь. Обдарованість і творчість людини
Конспектування. Поняття про обдарованість, талант, геніальність. Способи діагностики і розвитку
Конспектування. Індивідуальні відмінності у здібностях людей та їх природні передумови
  Змістовний модуль 9. Психологічні особливості емоційного стану особистості  
Скласти таблицю спостереження за проявами емоційної експресії у людини. Провести порівняльний аналіз сигналів різних емоцій
Охарактеризуйте особливості емоційного розвитку дитини в ранньому дитинстві
Дослідження настроїв за допомогою тесту САН. Провести з 2-ма респондентами
Підготувати презентацію за темою «Емоційний інтелект»
На основі аналізу психологічної літератури скласти комплекс вправ та рекомендацій для розвитку емоційного інтелекту у студентів
Дайте відповідь на питання: 1. Чим можна пояснити, що іноді характер емоційних реакцій неадекватний об’єктивним впливам? Відповідь поясніть  
Продовження таблиці 6
  Змістовний модуль 10. Теоретичні та практичні основи захисту особистості  
Скласти таблицю «Подолання психологічного захисту»
Конспектування. Архітектоніка психологічного захисту
Доповідь. Роль інформації у формуванні психологічних бар'єрів
Доповідь. Прояв психологічного захисту в стереотипах поведінки.
Підготувати презентацію за темою «Формування нового образу «Я»
Конспектування. Регулювання психологічних бар'єрів
  4 КУРС  
  Змістовний модуль 11. Мотивація як психологічна характеристика особистості  
Конспектування. Поняття мотиву і мотивації. Основні параметри мотиваційної сфери людини
Конспектування. Основні проблеми мотиваційного пояснення поведінки людини. Поняття свідомої і несвідомої мотивації
Дослідження мотивації досягнення успіхів і уникнення невдач. Провести с 2-ма респондентами
Підготувати презентацію за темою: «Інтереси, задачі, бажання, наміри як мотиваційні диспозиції».
Підготувати презентацію за темою: «Спрямованість і світогляд особистості. Роль середовища і соціуму у формуванні спрямованості особистості»  
Продовження таблиці 6
  Змістовний модуль 12. Теорії волі і вольових характеристик особистості  
Дайте відповідь на питання: Які прийоми роботи над собою можуть сприяти формуванню вольових якостей? Відповідь поясніть
Конспектування. Воля як інстинкт свободи (Г.Л.Тульчинській)
Конспектування. Джерело волі як біологічна енергія живого організму (З.Фрейд)
Конспектування. Енергія волі як агресивність людини (К.Лоренс). Воля як прагнення особи до самореалізації (К.Хорні, Э.Фромм)
На основі аналізу психологічної літератури скласти комплекс вправ та рекомендацій для розвитку вольових якостей у студентів
  РАЗОМ

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ

Індивідуальні заняття є частиною аудиторного навантаження студента. Вони проводяться відповідно розкладу занять деканату та графіка роботи викладача з кожним студентом.

Написання реферату за даною тематикою, студент може запропонувати і таку тему реферату, яка відсутня в тематиці, рекомендованій кафедрою. Однак таке рішення має бути погоджене з науковим керівником. Тема реферату вважається затвердженою, якщо вона погоджена з викладачем-керівником.

Кожний студент вибирає тему реферату за списком, який видає вПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.58.199 (0.014 с.)