Тема 6.1. Психологія особистостіМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 6.1. Психологія особистостіОсобистість як феномен суспільного розвитку. Поняття особистості. Особистість як саморегульована динамічна, функціональна система. Індивід як суб'єкт соціальних відносин і свідомої діяльності. Поняття особистості в традиційному і вузькому значенні. Критерій особистості, що сформувалася: здібність до свідомого керівництва власною поведінкою, подолання спонук, система стимулів і потреб, регуляція життєдіяльності. Поняття індивідуальності. Особистість як суб'єкт міжособових відносин. Міжіндивідуальні зв'язки. Особистість і група. Образ «Я» як система уявлень про себе. Характеристики особистості: активність, спрямованість, система значень, усвідомленість відносин. Розвиток самосвідомості особистості. Дослідження особистості.

Література:основна [3], [12], [35], [38], [40], [44], [50]; додаткова [62], [71].

Тема 6.2. Структура особистості

Структура особистості як цілісне системне утворення. Сукупність соціально значущих психічних властивостей особистості. Розвиток особистості як свідомого суб'єкта діяльності. особистість як система безперервно взаємодіючих між собою властивостей, відносин і дій. Структура особи як психологічні характеристики людини і морфофізіологічні особливості його організму. Основні компоненти структури особистості: темперамент, характер, мотивація, спрямованість, емоції, відчуття, воля. Процес формування особистості як соціальної якості індивіда. Управління системою мотивів, властивих осіб. Тип взаємостосунків особистості в групі. Вплив особистості на долю характеру. Механізм ухвалення і освоєння соціальних ролей особистості. Самоактуалізація особистості.

Література:основна [3], [12], [35], [38], [40], [50]; додаткова [62], [71].

 

Тема 6.3. Сучасні теорії особистості

Проблема особистості в західній психології. Концепція К.Льовіна про психічне поле особистості. Психоаналітична теорія особистості в дослідженнях З.Фрейда, К.Юнга, А.Адлера, Е.Фромма, К.Хорні, Е.Еріксона. Гуманістичні підходи до вивчення особистості К.Роджерса, Г.Олпорта, А.Маслоу. Когнітивні теорії особистості. Соціокультурні теорії особистості. Теорії особистості у вітчизняній психології. Дослідження Л.С.Виготського, С.Я.Рубінштейна, А.Н.Леонтьева Б.Г. Ананьева, Г.М. Андрєєвой, П.П. Блонського, А.А. Бодальова, Л.І. Божовіч, А.В. Петровського, С.Д. Максименка, О.Ф. Бондаренко, В.В. Шпалинского психології особистості. Сучасні підходи вивчення особистості: Р.М. Грановськая, Е.А. Клімова, В.С. Мерлін, В.А. Ядова.

Література:основна [3], [9], [12], [35], [38], [44], [50]; додаткова [62], [71].

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 7. ТЕМПЕРАМЕНТ ТА ХАРАКТЕР ЯК ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСОБИСТОСТІ

Тема 7.1. Темперамент

Біологічний фундамент особистості. Еволюція уявлень про темперамент.Поняттяпро темперамент. Природжені особливості темпераменту. Вчення Гіппократа про темперамент. Підходи І.Канта. Сучасні підходи до типів темпераменту: сангвінічний, меланхолійний, холеричний, флегматичний. Достоїнства і недоліки кожного типу темпераменту. Взаємозв'язок темпераменту з нервовою системою. Дослідження В.М.Русанова властивостей темпераменту. Психофізична оцінка темпераменту. Прояв психологічних властивостей темпераменту в пізнавальних процесах людини. Темперамент і спілкування. Дослідження А.Н.Давидової. Темперамент і діяльність. Професійний відбір у взаємозв'язку з темпераментом людини. Емоційні особливості різних типів темпераменту.

Література:основна [5], [15], [20], [21], [35], [43]; додаткова [58], [59], [71].

Тема 7.2. Характер

Поняття про характер. Характер як сукупність стійких рис людини. Фізіологічні основи характеру. Типове і індивідуальне в характері. Характер і темперамент. Характер і здібності людини. Суспільно-історичні особливості прояву характеру. Характер як засіб досягнення поставленої мети. Інструментальні і мотиваційні риси особистості. Структура характеру. Загальні підстави для побудови типології характеру. Формування характеру в онтогенезі. Типологія характерів відповідно до будови тіла людини по Э.Кречмеру: астенічний, атлетичний, пікнічний, шизотимний, циклотимний типи. Соціально-психологічна типологія характеру по Е. Фромму.

Література:основна [5], [13], [20], [21], [35], [43]; додаткова [58], [59], [71].

Тема 7.3. Акцентуація характеру

Поняття акцентуації характеру. Основні класифікації акцентуації характеру. Акцентуйовані характери підлітків по А.Е.Личко: гіпертимний, циклоїдний, лабільний, астено-невротичний, сензітивний, психоастенічний, шизоїдний, епілептоїдний, істероїдний, нестійкий, конформний типи. Акцентуйовані типи характеру по К.Леонгарду. Типологія соціальних характерів по Е.Фромму. Місце характеру в загальній структурі особистості. Проблема формування характеру у дітей і шляху його виховання.

Література:основна [5], [13], [15], [26], [35], [43]; додаткова [58], [59],[71].

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 8. ПСИХОЛОГІЯ ЗДІБНОСТЕЙ ОСОБИСТОСТІ

Тема 8.1. Здібності особистості

Визначення поняття здатності. Дослідження А.В.Петровського, Б.М. Теплова, Н.Коупленд пояснення здібностей людини. Концепції спадкоємства здатності. Біологічна обумовленість здібностей (Платон). Дослідження Ф.Галля. Обдарованість людини (Ф.Гальтон). Класифікація здібностей: потенційні і актуальні, музичні, літературні, математичні, образотворчі. Залежність здібностей від типу вищої нервової діяльності (І.П.Павлов). Завдатки, прояви завдатків. Інтелектуальні здібності. Відмінні риси обдарованості людини. Характеристика здібностей: якісне і кількісне. Майстерність, талант, геніальність, надихання. Розвиток здібностей. Сприятливі і несприятливі умови для розвитку здібностей (С.Л.Рубінштейн). Способи вимірювання здібностей. Тестування. Коефіцієнт інтелектуальності. Здібності і вибір професії. Ступені професійної придатності (Е.А.Клімов). Структура педагогічних здібностей (Н.Д.Льовітов, Ф.Н.Гоноболин). Патологія здібностей: олігофренія, дебільність, імбецильність, ідіотія. Розвиток і реалізація здібностей.

Література:основна [5], [9], [12], [15], [26], [40]; додаткова [58], [59], [74].

Тема 8.2. Обдарованість особистості

Природні передумови розвитку здібностей. Поняття обдарованості. Обдарованість і талант людини. Талант як природжені здібності особи. Анатомо-фізіологічні особливості обдарованості. Обдарованість і творчість людини. Інтелектуальні і розумові особливості творчості. Емоційно-вольові структури обдарованості. Синтетична структура творчої обдарованості: творча активність, домінуюча роль пізнавальної мотивації, здібності до створення ідеальних еталонів, прогнозування і передбачення в досягненні оригінальних рішень, високоетичні, етичні і інтелектуальні якості. Інтегральні характеристики прояву обдарованості: домінування інтересів і мотивів, воля до успіху, емоційна і естетична задоволеність, багатоваріантність рішень, швидкість оцінок і прогнозів, мистецтво знаходити, винаходити, несвідомі, інтуїтивні рішення проблем.

Література:основна [12], [13], [15], [28], [38], [40]; додаткова [58], [59].

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 9. ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЕМОЦІЙНОГО СТАНУ ОСОБИСТОСТІ

Тема 9.1. Емоції і відчуття

Поняття про емоції. Основні функції емоцій: комунікативна, регулятивна, сигнальна, мотиваційна, оцінна, стимулююча. Еволюційна теорія Ч.Дарвіна. Інформаційна теорія П.В.Симонова. Види емоційних полягань: емоції, відчуття, афекти, стрес, депресія, пристрасть. Зв'язок емоцій з потребами людини. Емоції і індивідуальність. Розвиток емоційної сфери людини. Прояв емоцій в художній творчості. Моральні емоційні відчуття людини. Вдосконалення вищих емоцій і відчуттів людини. Дослідження емоційних полягань людини.

Література:основна [15], [20], [26], [29], [40]; додаткова [58], [59], [64].

Тема 9.2. Теорії емоцій

Еволюційна теорія Ч. Дарвина вивчення розвитку емоцій в процесі еволюції. Психоорганічні теорії Джемса-Ланге про першопричини органічної зміни емоцій і емоційних переживань. Теорія У.Кеннона про тілесні зміни в різних емоційних поляганнях. Теорія Барда про закономірності одночасного прояву тілесних змін і емоційних переживань. Когнітивні теорії Л.Фестінгера про виникнення позитивних і негативних емоцій на основі очікуваних і дійсних результатів. Дослідження С.Шехтера пам'яті і мотивації людини. Активаційна теорія Ліндсея-Хебба вивчаюча емоційні полягання у взаємозв'язку з роботою ретикулярної формації стовбура головного мозку. Інформаційна теорія П.В. Симонова взаємозв'язку сили і якості емоцій з силою потреби і оцінкою здібності до її задоволення. Зв'язок емоцій з потребами.

Література:основна [5], [9], [21], [26], [29], [38], [40]; додаткова [64], [74].Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.214.224.207 (0.015 с.)