ПРИВАТНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАДМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ПРИВАТНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАДФорма № Н - 3.04

ПРИВАТНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

„КРАМАТОРСЬКИЙ ЕКОНОМІКО-ГУМАНІТАРНИЙ ІНСТИТУТ”

Кафедра психології

 

 

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ЗАГАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ

_____________________________________________________________

(шифр і назва навчальної дисципліни)

напрям підготовки ____6.030102 ПСИХОЛОГІЯ_______________

(шифр і назва напряму підготовки)

інститут, факультет, відділенняЕкономіко-гуманітарний факультет

(назва інституту, факультету, відділення)

 

 

 

 

Краматорськ – 2014 рік

 

Робоча програма навчальної дисципліни «Загальна психологія» для студентів 1-4 курсів економіко-гуманітарного факультету за напрямом підготовки 6.030102 «Психологія». – Краматорськ: КЕГІ, 2014. – 51 с.

 

Розробники: Гульбс О.А., канд. псих. наук, професор кафедри психології;

Кононенко С.В., канд. псих. наук, доцент кафедри психології;

Кузьміна В.Ю., викладач кафедри психології.

 

 

 

© КЕГІ, 2014 рік © Гульбс О.А., Кононенко С.В.,

Кузьміна В.Ю., 2014 рік

 

Таблиця 1

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 15 Галузь знань 0301 Соціально-політичні науки (шифр і назва) Нормативна (за вибором)
Напрям підготовки 6.030102 Психологія (шифр і назва)
Модулів – 2 Спеціальність (професійне спрямування): _______________   Рік підготовки:
Змістових модулів – 12 1-4 й
Індивідуальне науково-дослідне завдання ________ (назва) Семестр
Загальна кількість годин - 540 1-й - 7-й.
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 3 самостійної роботи студента - 2 Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр 210 год. год.
Практичні, семінарські
122 год. год.
Лабораторні
10 - год. год.
Самостійна робота
144 год. год.
Індивідуальні завдання
54 год. год.
Вид контролю: залік, екзамен

 

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання - 342 аудиторних та 198 годин самостійної й індивідуальної роботи.

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЗАГАЛЬНОЇ ПСИХОЛОГІЇ

Тема 1.1. Предмет та задачі загальної психології

Поняття об'єкту та предмету дослідження в психології. Становлення та сучасне полягання психології. Загальні поняття про психологію як науку. Розвиток психології в системі наук. Статус психології як самостійної науки. Експериментальні дослідження В.Вундта. Загальнометодологічні основи психологічних понять. Вивчення закономірностей психічної діяльності людини. Природно-наукові основи психології. Фундаментальні прикладні науки психології. Рішення теоретичних та практичних проблем психології людини.

Література:основна [2], [6], [11], [21], [28], [43]; додаткова [70], [72].

Тема 1.2. Місце психології в системі наук

Сучасна психологія як система психологічних наук, що розвиваються. Історичний вплив на зміну місця психології в системі наук. Реформування психологічних знань в 19 та 20 сторіччях. Психологія як інтегратор наукових дисциплін. Зв'язок психології з фізіологією, природознавством, педагогікою, медициною та суспільними науками. Особливості психології як науки.

Література:основна [2], [6], [10], [26], [28], [43]; додаткова [52], [65], [73].

Тема 1.3. Психологічні явища і психічні факти

Індивідуальні процеси, стани та властивості. Внутрішні і зовнішні індивідуальні психічні процеси, властивості та стани Індивідуально-поведінкові процеси. Групові внутрішні та зовнішні полягання. Основні поняття, що характеризують психологічні явища, процеси та стани людини.

Література:основна [2], [6], [10], [11], [26], [28], [42]; додаткова [70], [74].

Тема 1.4 Основні галузі психології

Поняття сучасної психології як науки. Структура загальної психології. Психологія пізнавальних процесів. Психологія особистості. Взаємозв'язок психології з іншими науками. Формування нових сучасних напрямів в психологічній науці. Спеціальні галузі психології: генетична психологія, психофізіологія, нейропсихологія, диференціальна психологія, вікова психологія, соціальна психологія, педагогічна психологія, медична психологія, патопсихологія, юридична психологія, психодіагностика, психотерапія.

Література:основна [2], [6], [10], [11], [28], [43]; додаткова [52], [70], [74].

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ В ПСИХОЛОГІЇ

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3. РОЗВИТОК ПСИХІКИ В ФІЛОГЕНЕЗІ І ОНТОГЕНЕЗІ

Тема 3.2. Свідомість

Визначення свідомості. Матеріалістичний і ідеалістичний підходи до розуміння свідомості. Свідомість як щонайвища форма психіки. Здібність свідомості до інтеграції. Свідомість як результат віддзеркалення суспільно-історичних умов формування людини в соціумі. Свідомість людини і тварин. Роль умов середовища у формуванні свідомості. Свідома діяльність людини. Біологічні і соціальні потреби. Прояв свідомості в пізнавальній, комунікативній і трудовій діяльності. Свідомість і мова. Мова як об'єктивна система свідомості. Несвідоме. Дослідження проблем несвідомого. Концептуальний аналіз розуміння несвідомого в теорії психоаналізу З.Фрейда.

Література:основна [5], [6], [9], [20], [22], [28], [43]; додаткова [70], [74].

Тема 4.2. Відчуття

Поняття про відчуття і їх функціональна роль. Відчуття як продукт переробки центральної нервової системи подразників внутрішнього або зовнішнього середовища. Рефлекторна природа відчуттів. Роль аналізаторів. Структура аналізаторів: периферичний відділ, аферентні і чутливі нерви, кірковий відділ аналізатора. Зв'язок між зорове сприйманою інформацією і суб'єктивним відчуттям кольору. Класифікація відчуттів за принципом: систематичні (принцип модальності), генетичні (принцип складності). Систематична класифікація відчуттів. Загальні властивості відчуттів. Пороги відчуттів. Чутливість. Закон Вебера-Фехнера вимірювання чутливості. Явища адаптації. Взаємодія відчуттів.

Література:основна [5], [13], [15], [20], [28], [33], [46]; додаткова [58], [74].

Тема 4.3. Сприйняття

Відмінність сприйняття від відчуття. Єство сприйняття. Властивості сприйняття: наочність, цілісність, структура, свідомість, апперцепція, константа. Фізіологічні основи сприйняття. Рефлекторний і аналітико-синтетичний характер сприйняття. Класифікація сприйняття по вигляду аналізаторів, що беруть участь в сприйнятті: зорові, слухові, дотикові, нюхові, смакові. Класифікація сприйняття за формою існування матерії: простір, час, рух. Роль моторних компонентів в сприйнятті. Закони сприйняття. Експериментальні дослідження сприйняття.

Література:основна [15], [20], [28], [33], [46]; додаткова [53], [57], [58].

Тема 4.4. Увага

Визначення уваги. Основні характеристики уваги: вибірковість, зосередженість, контроль. Форми уваги. Фізіологічна основа уваги. Види уваги: довільна, мимовільна, післядовільна. Властивості уваги: стійкість, концентрація, розподіл, перемикання, об'їм. Дослідження фізіології уваги (І.П.Павлов, А.А.Ухтомский). Дослідження уваги в психології (І.Герберт, У.Гальмінтон, Т.Рібо, Л.С.Виготській, П.Я.Гальперин). Неуважність уваги.

Література:основна [13], [20], [24], [26], [28], [49]; додаткова [58], [72].

Тема 4.5. Пам'ять

Визначення пам'яті. Характеристика процесів пам'яті: запам'ятовування (довільне, мимовільне, механічне, осмислене); способи запам'ятовування (цілий, приватний, комбінований); збереження інформації (динамічне, статичне); пізнавання, відтворення інформації (довільне, мимовільне, опосередковане, безпосереднє). Дослідження пам'яті: І.П.Павлов, Г.Еббінгауз, Г.Е.Мюллер, Л.С.Виготській, П.І.Зінченко, А.А.Смірнов. Види пам'яті по характеру психічної активності: рухова, емоційна, образна, словесно-логічна. Пам'ять по характеру цілі діяльності: довільна, мимовільна. Пам'ять за тривалістю закріплення і збереження інформації: миттєва, короткочасна, довготривала, оперативна. Індивідуальні відмінності в пам'яті. Причини розладу пам'яті. Патологія пам'яті.

Література:основна [1], [13], [15], [20], [24], [28], [48]; додаткова [58], [74].

Тема 5.1. Мислення

Єство мислення. Матеріалістичний і ідеалістичні підходи пояснення процесів мислення. Закони, що лежать в основі вербально-логічного мислення. Об'єктивні засоби мислення. Поняття як механізм, що лежить в основі руху думки. Житейські і наукові поняття. Етапи засвоєння понять. Процеси підготовки вислову думки. Логічні зв'язки мислення. Думки, висновки. Основні етапи процесу мислення: проблемна ситуація, рішення задач, евристика, висунення гіпотез, визначення стратегії рішення задач, зіставлення результату з початковими даними. Основні розумові операції: аналіз, синтез, порівняння, абстракція, конкретизація, узагальнення, систематизація. Класифікація видів мислення: інтуїтивне, дискурсивне, творче, відтворююче, теоретичне, практичне, наочно-дієве, наочно-образне, словесно-логічне. Властивості мислення: гнучкість, критичність, широта, ініціативність, самостійність.

Література:основна [20], [25], [28], [45], [47]; додаткова [51], [56], [58].

Тема 5.2. Уява

Характеристика процесу уяви. Дослідження уяви. Уява як особлива форма абстрактно-логічного мислення. Уява і прояви індивідуальності особистості и. Види уяви. Відтворююче уяву. Творча уява. Уява і креативність особистості. Форми уяви. Фізіологічний процес уяви. Фантастичний образ. Мрія як особливий вид уяви. Поняття про уявлення. Зорові уявлення. Слухові уявлення. Рухові уявлення. Рухово-мовні уявлення. Ступінь яскравості уявлень. Формування уяви. Розвиток уяви у дітей.

Література:основна [13], [21], [28], [39], [44]; додаткова [58], [74], [76].

Тема 5.3. Мова

Мова як засіб спілкування і узагальнення. Відмінність мови від мовлення. Значення і значення слова. Роль слова у формуванні понять. Психологічні особливості розгорненої і скороченої мови. Форми мови: зовнішня, внутрішня, письмова, монолог, діалог. Відмінності мови людини від тварин. Первинна функція мови. Проблема природженості або здатності людини до засвоєння і користування мовою. Мова як інструмент спілкування. Значення слова як одиниці мислення і мови. Внутрішня мова і її особливості. Основні теорії засвоєння мови і розвитку мови: теорія навчання, когнітивна теорія, психологічна теорія.

Література:основна [5], [9], [15], [25], [28], [42]; додаткова [54], [58], [61].

Тема 7.1. Темперамент

Біологічний фундамент особистості. Еволюція уявлень про темперамент.Поняттяпро темперамент. Природжені особливості темпераменту. Вчення Гіппократа про темперамент. Підходи І.Канта. Сучасні підходи до типів темпераменту: сангвінічний, меланхолійний, холеричний, флегматичний. Достоїнства і недоліки кожного типу темпераменту. Взаємозв'язок темпераменту з нервовою системою. Дослідження В.М.Русанова властивостей темпераменту. Психофізична оцінка темпераменту. Прояв психологічних властивостей темпераменту в пізнавальних процесах людини. Темперамент і спілкування. Дослідження А.Н.Давидової. Темперамент і діяльність. Професійний відбір у взаємозв'язку з темпераментом людини. Емоційні особливості різних типів темпераменту.

Література:основна [5], [15], [20], [21], [35], [43]; додаткова [58], [59], [71].

Тема 7.2. Характер

Поняття про характер. Характер як сукупність стійких рис людини. Фізіологічні основи характеру. Типове і індивідуальне в характері. Характер і темперамент. Характер і здібності людини. Суспільно-історичні особливості прояву характеру. Характер як засіб досягнення поставленої мети. Інструментальні і мотиваційні риси особистості. Структура характеру. Загальні підстави для побудови типології характеру. Формування характеру в онтогенезі. Типологія характерів відповідно до будови тіла людини по Э.Кречмеру: астенічний, атлетичний, пікнічний, шизотимний, циклотимний типи. Соціально-психологічна типологія характеру по Е. Фромму.

Література:основна [5], [13], [20], [21], [35], [43]; додаткова [58], [59], [71].

Тема 9.1. Емоції і відчуття

Поняття про емоції. Основні функції емоцій: комунікативна, регулятивна, сигнальна, мотиваційна, оцінна, стимулююча. Еволюційна теорія Ч.Дарвіна. Інформаційна теорія П.В.Симонова. Види емоційних полягань: емоції, відчуття, афекти, стрес, депресія, пристрасть. Зв'язок емоцій з потребами людини. Емоції і індивідуальність. Розвиток емоційної сфери людини. Прояв емоцій в художній творчості. Моральні емоційні відчуття людини. Вдосконалення вищих емоцій і відчуттів людини. Дослідження емоційних полягань людини.

Література:основна [15], [20], [26], [29], [40]; додаткова [58], [59], [64].

Тема 9.2. Теорії емоцій

Еволюційна теорія Ч. Дарвина вивчення розвитку емоцій в процесі еволюції. Психоорганічні теорії Джемса-Ланге про першопричини органічної зміни емоцій і емоційних переживань. Теорія У.Кеннона про тілесні зміни в різних емоційних поляганнях. Теорія Барда про закономірності одночасного прояву тілесних змін і емоційних переживань. Когнітивні теорії Л.Фестінгера про виникнення позитивних і негативних емоцій на основі очікуваних і дійсних результатів. Дослідження С.Шехтера пам'яті і мотивації людини. Активаційна теорія Ліндсея-Хебба вивчаюча емоційні полягання у взаємозв'язку з роботою ретикулярної формації стовбура головного мозку. Інформаційна теорія П.В. Симонова взаємозв'язку сили і якості емоцій з силою потреби і оцінкою здібності до її задоволення. Зв'язок емоцій з потребами.

Література:основна [5], [9], [21], [26], [29], [38], [40]; додаткова [64], [74].

Таблиця 2

Таблиця 3

ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

№ з/п Назва теми Кількість годин
Загальна характеристика психології як науки
Методи дослідження в психології
Продовження таблиці 3
Суспільно-історична природа психіки людини і її формування в онтогенезі
Поняття образу світу та його закономірності. Образ світу та пізнавальні процеси
Психологія особистості. Темперамент та характер як характеристики особистості
Психологія здібностей особистості. Задатки та здібності, та їх співвідношення
Психологічні особливості емоційного стану особистості
Психологічний захист особистості
Мотивація як психологічна характеристика особистості
Воля та вольові якості особистості
  РАЗОМ

Таблиця 4

ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

№ з/п Назва теми Кількість годин
  1 КУРС  
  Змістовий модуль 1. Теоретичні основи загальної психології  
Психологія як наука, місце психології в системі наук
Основні напрями сучасної психології
  Змістовий модуль 2. Методи дослідження в психології  
Класифікація методів наукового дослідження в загальній психології. Психодіагностичні методи
Продовження таблиці 4
Методи практичної психології: консультація, психотерапія, тренінг, психокорекція
  Змістовний модуль 3. Розвиток психіки в філогенезі і онтогенезі  
Основні етапи розвитку психіки та свідомості.
Формування самосвідомості людини. Феномени самосвідомості
  Змістовний модуль 4. Психологія пізнавальних процесів  
Відчуття як психічне відображення реальності
Індивідуальні особливості сприймань та їх властивості
Взаємозв’язок відчуттів та сприйняття
Основні властивості уваги та методика їх вивчення
Увага як умова організації психічної діяльності людини
Мнемонічні властивості особистості. Пам’ять
Закономірності та способи розвитку пам’яті
  2 КУРС  
  Змістовний модуль 5. Пізнавальні процеси в психології  
Мислення. Соціальна природа та форми мислення
Різновиди та індивідуальні особливості мислення
Прийоми розвитку творчого мислення у студентів
Уява, зв'язок уяви з об’єктивною дійсністю. Уява як основа цілепокладання
Місце уяви у творчій діяльності людини. Розвиток уяви
Мова як засіб спілкування і узагальнення. Внутрішня мова і її особливості
Продовження таблиці 4
Психосемантика. Мовлений розвиток
  Змістовний модуль 6. Теоретичні основи психології особистості  
Особистість як феномен суспільного розвитку. Поняття особистості в традиційному і вузькому значенні
Структура особистості: різні підходи до визначення. Основні компоненти структури особистості
Сучасні теорії особистості
Розвиток і виховання особистості. Формування особистості в період студентського віку
  Змістовний модуль 7. Темперамент та характер як характеристики особистості  
Біологічний фундамент особистості. Природжені особливості темпераменту
Основні властивості темпераменту. Емоційні особливості різних типів темпераменту
Характер як сукупність стійких рис людини. Основні риси типового характеру
Поняття акцентуації характеру. Основні класифікації акцентуації характеру
Акцентуйовані особистості та особливості роботи з ними    
Продовження таблиці 4
  3 КУРС  
  Змістовний модуль 8. Психологія здібностей особистості  
Здібності особистості. Характер і здібності людини
Методи розвитку організаційних здібностей студентів.
Індивідуальні відмінності у здібностях людей та їх природні передумови
Поняття про обдарованість, талант, геніальність. Способи діагностики і розвитку
  Змістовний модуль 9. Психологічні особливості емоційного стану особистості  
Розвиток афективної сфери людини. Поняття та різновиди емоцій і почуттів
Особливості та види вищих почуттів
Психологічні особливості емоційного стану особистості
Емоційні прояви людини та способи їх регуляції
Дослідження емоційних полягань людини
Емоційний інтелект. Розвиток емоційного інтелекту у студентів ВНЗ
  Змістовний модуль 10. Теоретичні та практичні основи захисту особистості
Система психологічного захисту. Основні форми психологічного захисту
Роль сім'ї у формуванні характеру дитини і його форм психологічного захисту
Архітектоніка психологічного захисту. Роль інформації у формуванні психологічних бар'єрів
Прояв психологічного захисту в стереотипах поведінки
Продовження таблиці 4
Прості реакції захисту. Формування нового образу «Я». Регулювання психологічних бар'єрів
Формування більшої гнучкості психіки. Підвищення самооцінки
  4 КУРС  
  Змістовний модуль 11. Мотивація як психологічна характеристика особистості  
Основні параметри мотиваційної сфери людини. Теорії мотивації особистості
Інтереси, задачі, бажання, наміри як мотиваційні диспозиції. Поняття свідомої і несвідомої мотивації
Формування спрямованості особистості. Вплив спрямованості особистості на формування характеру
  Змістовний модуль 12. Теорії волі і вольових характеристик особистості  
Матеріальна основа волі. Наміри і планування вольових дій. Оцінка вольового виконання
Формування волі дітей. Розвиток волі в студентському віці
Воля як прагнення особистості до самореалізації
РАЗОМ

Таблиця 5

ТЕМИ ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ

№ з/п Назва теми Кількість годин
Дослідження сприйняття особистості за допомогою «ПТК-Психо-тест»
Дослідження уваги за допомогою «ПТК-Психо-тест»
Дослідження пам'яті за допомогою «ПТК-Психо-тест»
Дослідження мислення за допомогою «ПТК-Психо-тест»
Дослідження вольових якостей особистості за допомогою «ПТК-Психо-тест»
  РАЗОМ

САМОСТІЙНА РОБОТА

У відповідності з навчальними планами значна кількість годин відводиться на самостійну та індивідуальну роботу студентів з опанування даного курсу. Ця робота ведеться по таких напрямках:

1. Робота з літературою, підготовка бібліографічних оглядів, перекладів іноземної літератури по поглибленню знань з усіх тем курсу.

2. Підготовка та захист одного реферату з будь-якої теми курсу (тематика рефератів дається за розділами).

3. Розв’язання розрахункових завдань та кейсів з курсу.

4. Підготовка індивідуального завдання.

Видача завдань, консультування щодо їх виконання, захист отриманих результатів відбувається за графіком, який розробляється керівником курсу і затверджується кафедрою на початку навчального семестру.

Таблиця 6

ТЕМИ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

№ з/п НАЗВА ТЕМИ Кіль- кість годин
  1 КУРС  
  Змістовий модуль 1. Теоретичні основи загальної психології  
Конспектування. Види діяльності професійного психолога
Конспектування. Етичні принципи та правила роботи психолога
Мотиви вибору професії «психологія»
Перерахуйте та дайте коротку характеристику основних поглядів на психіку та її роль. В чому полягає докорінне розходження матеріалізму та ідеалізму?
Деталізуйте основні функції психіки. Розкрийте їх взаємозв’язок з поняттям „психічний образ”
  Змістовий модуль 2. Методи дослідження в психології  
Скласти таблицю «Класифікація методів психологічного дослідження»
Складання таблиці спостереження. Складання анкети
Проведення тестування (на вибір)
  Змістовний модуль 3. Розвиток психіки в філогенезі і онтогенезі  
Конспектування. Виникнення та розвиток психіки. Розвиток механізмів психічної діяльності
Конспектування. Розвиток психіки на різних етапах еволюції тваринного світу  
Продовження таблиці 6
Дайте відповідь на питання: 1. Чи можна закономірності психіки, виявлені у тварин, перенести на психіку людини? 2. Що може бути показником інстинктивного характеру поведінка тварини чи людини? Відповідь поясніть
Дайте відповідь на питання: 1. Чому звукову та іншу сигналізацію тварин не можна ототожнити з мовленням людини? 2. В чому їх подібність і відмінність? Відповідь поясніть
Конспектування роботи Леонтьєва О.Н. «Проблеми розвитку психіки».
  Змістовний модуль 4. Психологія пізнавальних процесів  
Доповідь. Відчуття як психічне відображення реальності
Конспектування. Людина як об’єкт сприйняття
Підготувати презентацію за темою «Ілюзії сприйняття»
На основі аналізу психологічної літератури скласти комплекс вправ та рекомендацій для розвитку сприйняття у дітей дошкільного віку
Конспектування. Моторні теорії уваги. Розвиток уваги. Види порушень уваги
Дайте відповідь на питання: Які об’єктивні та суб’єктивні чинники можуть позитивно (негативно) впливати на прояви уваги особистості? Відповідь поясніть
На основі аналізу психологічної літератури скласти комплекс вправ та рекомендацій для розвитку уваги у студентів
Методи тренування та розвитку пам’яті. Мнемотехніка
Продовження таблиці 6
На основі аналізу психологічної літератури скласти комплекс вправ та рекомендацій для розвитку пам’яті у студентів
  2 КУРС  
  Змістовний модуль 5. Пізнавальні процеси в психології  
Конспектування. Проблеми і шляхи розвитку творчого мислення
На основі аналізу психологічної літератури скласти комплекс вправ та рекомендацій для розвитку мислення у студентів
Конспектування. Поняття про уяву. Зв'язок уяви із дійсністю. Уява і творчість. Уява як основа цілепокладання
Поняття про інтелект. Види інтелекту. Інтелект та мислення.
Дослідження творчого інтелекту за допомогою теста Торренса. Провести з 2-ма респондентами
Підготувати презентацію за темою «Креативність. Прийоми розвитку креативності»
На основі аналізу психологічної літератури скласти комплекс вправ та рекомендацій для розвитку креативності для дошкільнят, молодших школярів або студентів (за вибором)
Конспектування. Шляхи вивчення індивідуального образу світу. Проблема індивідуального образу світу у дослідженнях мислителів та вчених
  Змістовний модуль 6. Теоретичні основи психології особистості  
Скласти таблицю «Порівняльна характеристика основних теорій особистості»
Скласти таблицю «Структура особистості»  
Продовження таблиці 6
Підготувати презентацію за темою «Самоактуалізація особистості в гуманістичній психології»
Дайте відповідь на питання: 1. Що є джерелом і рушійною силою розвитку особистості? 2. Чи завжди соціальний досвід є необхідною умовою виконання діяльності? Відповідь поясніть
Скласти «Психологічний портрет» на 2-хресподентів
Конспектування. Критерій особистості, що сформувалася
Конспектування. Образ «Я» як система уявлень про себе
  Змістовний модуль 7. Темперамент та характер як характеристики особистості  
Конспектування. Сучасні підходи до типів темпераменту
Професійний відбір у взаємозв'язку з темпераментом людини
Скласти таблиці спостереження за проявами темпераменту людини
Дайте відповідь на питання: 1. Чи завжди динаміка поведінки людини адекватно характеризує її темперамент? 2. Чи завжди індивідуально-психологічні властивості людини, що виявляються в ранньому дитинстві, зберігаються в подальшому її житті? Відповідь поясніть
Навести приклади з художньої літератури персонажів, що представляють основні типи характерів
Доповідь. Суспільно-історичні особливості прояву характеру
Ознайомлення із змістом методики діагностики акцентуації Г.Шмішека. Провести практичні рекомендації щодо спілкування і взаємодії з учнями, які мають певний вид акцентуації
Продовження таблиці 6
  3 КУРС  
  Змістовний модуль 8. Психологія здібностей особистості  
Скласти психологічну характеристику спеціальних здібностей
Підготувати презентацію за темою «Здібності у студентському віці»
Сприятливі і несприятливі умови для розвитку здібностей
Доповідь. Обдарованість і творчість людини
Конспектування. Поняття про обдарованість, талант, геніальність. Способи діагностики і розвитку
Конспектування. Індивідуальні відмінності у здібностях людей та їх природні передумови
  Змістовний модуль 9. Психологічні особливості емоційного стану особистості  
Скласти таблицю спостереження за проявами емоційної експресії у людини. Провести порівняльний аналіз сигналів різних емоцій
Охарактеризуйте особливості емоційного розвитку дитини в ранньому дитинстві
Дослідження настроїв за допомогою тесту САН. Провести з 2-ма респондентами
Підготувати презентацію за темою «Емоційний інтелект»
На основі аналізу психологічної літератури скласти комплекс вправ та рекомендацій для розвитку емоційного інтелекту у студентів
Дайте відповідь на питання: 1. Чим можна пояснити, що іноді характер емоційних реакцій неадекватний об’єктивним впливам? Відповідь поясніть  
Продовження таблиці 6
  Змістовний модуль 10. Теоретичні та практичні основи захисту особистості  
Скласти таблицю «Подолання психологічного захисту»
Конспектування. Архітектоніка психологічного захисту
Доповідь. Роль інформації у формуванні психологічних бар'єрів
Доповідь. Прояв психологічного захисту в стереотипах поведінки.
Підготувати презентацію за темою «Формування нового образу «Я»
Конспектування. Регулювання психологічних бар'єрів
  4 КУРС  
  Змістовний модуль 11. Мотивація як психологічна характеристика особистості  
Конспектування. Поняття мотиву і мотивації. Основні параметри мотиваційної сфери людини
Конспектування. Основні проблеми мотиваційного пояснення поведінки людини. Поняття свідомої і несвідомої мотивації
Дослідження мотивації досягнення успіхів і уникнення невдач. Провести с 2-ма респондентами
Підготувати презентацію за темою: «Інтереси, задачі, бажання, наміри як мотиваційні диспозиції».
Підготувати презентацію за темою: «Спрямованість і світогляд особистості. Роль середовища і соціуму у формуванні спрямованості особистості»  
Продовження таблиці 6
  Змістовний модуль 12. Теорії волі і вольових характеристик особистості  
Дайте відповідь на питання: Які прийоми роботи над собою можуть сприяти формуванню вольових якостей? Відповідь поясніть
Конспектування. Воля як інстинкт свободи (Г.Л.Тульчинській)
Конспектування. Джерело волі як біологічна енергія живого організму (З.Фрейд)
Конспектування. Енергія волі як агресивність людини (К.Лоренс). Воля як прагнення особи до самореалізації (К.Хорні, Э.Фромм)
На основі аналізу психологічної літератури скласти комплекс вправ та рекомендацій для розвитку вольових якостей у студентів
  РАЗОМ

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ

Індивідуальні заняття є частиною аудиторного навантаження студента. Вони проводяться відповідно розкладу занять деканату та графіка роботи викладача з кожним студентом.

Написання реферату за даною тематикою, студент може запропонувати і таку тему реферату, яка відсутня в тематиці, рекомендованій кафедрою. Однак таке рішення має бути погоджене з науковим керівником. Тема реферату вважається затвердженою, якщо вона погоджена з викладачем-керівником.

Кожний студент вибирає тему реферату за списком, який видає викладач та залишає його в журналі академічної групи. Термін подання реферату викладачу – не пізніше, ніж за два тижні до початку екзаменаційної сесії.

ТЕМИ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ

МЕТОДИ НАВЧАННЯ

Лекції із застосуванням наочного матеріалу, діалогові технології, робота з науково-методичними працями, аналіз відвіданих уроків, рольові ігри, метод проекту, тренінгові вправи, пошукова робота в Інтернеті, дослідницька робота.

 

МЕТОДИ КОНТРОЛЮ

Відповідь на практичному занятті, тестування, перевірка самостійної роботи, виконання контрольних робіт, консультація.

РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ

Приклад для заліку 1

Поточне тестування та самостійна робота Сума
Змістовий модуль № 1 Змістовий модуль № 2
Т 1.1 Т 1.2 Т 1.3 Т 1.4 Т 2.1

Т1, Т2 ... Т9 – теми змістових модулів.

Приклад для заліку 2

Поточне тестування та самостійна робота Сума
Змістовий модуль № 5 Змістовий модуль № 6


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.214.224.207 (0.045 с.)