Стаття 939. Правові наслідки відмови поклажодавця від передання речі на зберіганняМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Стаття 939. Правові наслідки відмови поклажодавця від передання речі на зберіганняЗберігач, який зобов’язався прийняти в майбутньому річ на

зберігання, не має права вимагати її передання на зберігання.

Поклажодавець, який не передав річ на зберігання,

зобов’язаний відшкодувати зберігачеві збитки, завдані йому у зв’язку з тим, що зберігання не відбулося, якщо він в розумний строк не попередив зберігача про відмову від договору зберігання.

Стаття 940. Обов’язок прийняти річ на зберігання

Професійний зберігач, який зберігає речі на складах (у

камерах, приміщеннях) загального користування, не має права відмовитися від укладення договору зберігання за наявності у нього такої можливості.

Зберігач звільняється від обов’язку прийняти річ на

зберігання, якщо у зв’язку з обставинами, які мають істотне значення, він не може забезпечити її схоронності.

Якщо річ мала бути передана на зберігання в майбутньому, зберігач звільняється від обов’язку прийняти річ на зберігання, якщо у зв’язку з обставинами, які мають істотне значення, він не може забезпечити її схоронності.

Стаття 941. Зберігання речей, визначених родовими ознаками

За згодою поклажодавця зберігач має право змішати речі

одного роду та однієї якості, які передані на зберігання.

Стаття 942. Обов’язок зберігача щодо забезпечення схоронності речі

Зберігач зобов’язаний вживати усіх заходів, встановлених

договором, законом, іншими актами цивільного законодавства, для забезпечення схоронності речі.

Якщо зберігання здійснюється безоплатно, зберігач

зобов’язаний піклуватися про річ, як про свою власну.

Стаття 943. Виконання договору зберігання

Зберігач зобов’язаний виконувати свої обов’язки за

договором зберігання особисто.

Зберігач має право передати річ на зберігання іншій особі

у разі, якщо він вимушений це зробити в інтересах поклажодавця і не має можливості отримати його згоду.

Про передання речі на зберігання іншій особі зберігач зобов’язаний своєчасно повідомити поклажодавця.

У разі передання зберігачем речі на зберігання іншій особі

умови договору зберігання є чинними і первісний зберігач відповідає за дії особи, якій він передав річ на зберігання.

Стаття 944. Користування річчю, переданою на зберігання

Зберігач не має права без згоди поклажодавця користуватися

річчю, переданою йому на зберігання, а також передавати її у користування іншій особі.

Стаття 945. Зміна умов зберігання

Зберігач зобов’язаний негайно повідомити поклажодавця про

необхідність зміни умов зберігання речі і отримати його відповідь.

У разі небезпеки втрати, нестачі або пошкодження речі зберігач зобов’язаний змінити спосіб, місце та інші умови її зберігання, не чекаючи відповіді поклажодавця.

Якщо річ пошкоджена або виникли реальна загроза її

пошкодження чи інші обставини, що не дають змоги забезпечити її схоронність, а вжиття заходів з боку поклажодавця очікувати неможливо, зберігач має право продати річ або її частину.

Якщо зазначені обставини виникли з причин, за які зберігач не відповідає, він має право відшкодувати свої витрати з суми виторгу, одержаної від продажу речі. Наявність зазначених обставин доводиться зберігачем.

Стаття 946. Плата за зберігання

Плата за зберігання та строки її внесення встановлюються

договором зберігання.

Якщо зберігання припинилося достроково через обставини, за

які зберігач не відповідає, він має право на пропорційну частину плати.

Якщо поклажодавець після закінчення строку договору

зберігання не забрав річ, він зобов’язаний внести плату за весь фактичний час її зберігання.

Установчим документом юридичної особи або договором може

бути передбачено безоплатне зберігання речі.

Стаття 947. Відшкодування витрат на зберігання

Витрати зберігача на зберігання речі можуть бути включені

до плати за зберігання.

Витрати, які сторони не могли передбачити при укладенні

договору зберігання (надзвичайні витрати), відшкодовуються понад плату, яка належить зберігачеві.

При безоплатному зберіганні поклажодавець зобов’язаний

відшкодувати зберігачеві здійснені ним витрати на зберігання речі, якщо інше не встановлено договором або законом.

Стаття 948. Обов’язок поклажодавця забрати річ після закінчення строку зберігання

Поклажодавець зобов’язаний забрати річ від зберігача після

закінчення строку зберігання.

Стаття 949. Обов’язок зберігача повернути річ

Зберігач зобов’язаний повернути поклажодавцеві річ, яка

була передана на зберігання, або відповідну кількість речей такого самого роду та такої самої якості.

Річ має бути повернена поклажодавцю в такому стані, в

якому вона була прийнята на зберігання, з урахуванням зміни її природних властивостей.

Зберігач зобов’язаний передати плоди та доходи, які були ним одержані від речі.

Тотожність речі, яка була прийнята на зберігання, і речі,

яка була повернута поклажодавцеві, може підтверджуватися свідченням свідків.

Стаття 950. Відповідальність зберігача за втрату (нестачу) або пошкодження речі

За втрату (нестачу) або пошкодження речі, прийнятої на

зберігання, зберігач відповідає на загальних підставах.

Професійний зберігач відповідає за втрату (нестачу) або

пошкодження речі, якщо не доведе, що це сталося внаслідок непереборної сили, або через такі властивості речі, про які зберігач, приймаючи її на зберігання, не знав і не міг знати, або внаслідок умислу чи грубої необережності поклажодавця.

Зберігач відповідає за втрату (нестачу) або пошкодження

речі після закінчення строку зберігання лише за наявності його умислу або грубої необережності.

Стаття 951. Відшкодування збитків, завданих поклажодавцеві

Збитки, завдані поклажодавцеві втратою (нестачею) або

пошкодженням речі, відшкодовуються зберігачем:

1) у разі втрати (нестачі) речі — у розмірі її вартості;

2) у разі пошкодження речі — у розмірі суми, на яку знизилася її вартість.

Якщо внаслідок пошкодження речі її якість змінилася

настільки, що вона не може бути використана за первісним призначенням, поклажодавець має право відмовитися від цієї речі і вимагати від зберігача відшкодування її вартості.

Стаття 952. Відшкодування збитків, завданих зберігачеві

Поклажодавець зобов’язаний відшкодувати зберігачеві

збитки, завдані властивостями речі, переданої на зберігання, якщо зберігач, приймаючи її на зберігання, не знав і не міг знати про ці властивості.

Стаття 953. Повернення речі на вимогу поклажодавця

Зберігач зобов’язаний на першу вимогу поклажодавця

повернути річ, навіть якщо строк її зберігання не закінчився.

Стаття 954. Зберігання за законом

Положення цієї глави застосовуються до зберігання, яке

здійснюється на підставі закону, якщо інше не встановлено законом.

Стаття 955. Застосування загальних положень про зберігання до окремих його видів

Положення параграфу 1 цієї глави застосовуються до окремих

видів зберігання, якщо інше не встановлено положеннями цього Кодексу про окремі види зберігання або законом.

Параграф 2. Зберігання на товарному складі

Стаття 956. Поняття товарного складу

Товарним складом є організація, яка зберігає товар та

надає послуги, пов’язані зі зберіганням, на засадах підприємницької діяльності.

Товарний склад є складом загального користування, якщо

відповідно до закону, інших нормативно-правових актів або дозволу (ліцензії) він зобов’язаний приймати на зберігання товари від будь-якої особи.

Стаття 957. Договір складського зберігання

За договором складського зберігання товарний склад

зобов’язується за плату зберігати товар, переданий йому поклажодавцем, і повернути цей товар у схоронності.

Договір складського зберігання, укладений складом

загального користування, є публічним договором.

Договір складського зберігання укладається у письмовій

формі. Письмова форма договору складського зберігання вважається дотриманою, якщо прийняття товару на товарний склад посвідчене складським документом.

Стаття 958. Зберігання речей, визначених родовими ознаками, з правом розпоряджання нимиПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-18; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.33.139 (0.006 с.)