Договором або законом можуть бути встановлені інші видиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Договором або законом можуть бути встановлені інші видизабезпечення виконання зобов’язання.

Стаття 547. Форма правочину щодо забезпечення виконання зобов’язання

Правочин щодо забезпечення виконання зобов’язання

вчиняється у письмовій формі.

Правочин щодо забезпечення виконання зобов’язання,

вчинений із недодержанням письмової форми, є нікчемним.

Стаття 548. Загальні умови забезпечення виконання зобов’язання

Виконання зобов’язання (основного зобов’язання)

забезпечується, якщо це встановлено договором або законом.

Недійсне зобов’язання не підлягає забезпеченню.

Недійсність основного зобов’язання (вимоги) спричиняє недійсність правочину щодо його забезпечення, якщо інше не встановлено цим Кодексом.

Недійсність правочину щодо забезпечення виконання

зобов’язання не спричиняє недійсність основного зобов’язання.

Параграф 2. Неустойка

Стаття 549. Поняття неустойки

Неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно,

які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов’язання.

Штрафом є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми

невиконаного або неналежно виконаного зобов’язання.

Пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми

несвоєчасно виконаного грошового зобов’язання за кожен день прострочення виконання.

Стаття 550. Підстави виникнення права на неустойку

Право на неустойку виникає незалежно від наявності у

кредитора збитків, завданих невиконанням або неналежним виконанням зобов’язання.

Проценти на неустойку не нараховуються.

Кредитор не має права на неустойку в разі, якщо боржник не

відповідає за порушення зобов’язання (стаття 617 цього Кодексу).

Стаття 551. Предмет неустойки

Предметом неустойки може бути грошова сума, рухоме і

нерухоме майно.

Якщо предметом неустойки є грошова сума, її розмір

встановлюється договором або актом цивільного законодавства.

Розмір неустойки, встановлений законом, може бути збільшений у договорі.

Сторони можуть домовитися про зменшення розміру неустойки, встановленого актом цивільного законодавства, крім випадків, передбачених законом.

Розмір неустойки може бути зменшений за рішенням суду,

якщо він значно перевищує розмір збитків, та за наявності інших обставин, які мають істотне значення.

Стаття 552. Правові наслідки сплати (передання) неустойки

Сплата (передання) неустойки не звільняє боржника від

виконання свого обов’язку в натурі.

Сплата (передання) неустойки не позбавляє кредитора права

на відшкодування збитків, завданих невиконанням або неналежним виконанням зобов’язання.

Параграф 3. Порука

Стаття 553. Договір поруки

За договором поруки поручитель поручається перед

кредитором боржника за виконання ним свого обов’язку.

Поручитель відповідає перед кредитором за порушення зобов’язання боржником.

Порукою може забезпечуватися виконання зобов’язання

частково або у повному обсязі.

Поручителем може бути одна особа або кілька осіб.

Стаття 554. Правові наслідки порушення зобов’язання, забезпеченого порукою

У разі порушення боржником зобов’язання, забезпеченого

порукою, боржник і поручитель відповідають перед кредитором як солідарні боржники, якщо договором поруки не встановлено додаткову (субсидіарну) відповідальність поручителя.

Поручитель відповідає перед кредитором у тому ж обсязі, що

і боржник, включаючи сплату основного боргу, процентів, неустойки, відшкодування збитків, якщо інше не встановлено договором поруки.

Особи, які спільно дали поруку, відповідають перед

кредитором солідарно, якщо інше не встановлено договором поруки.

Стаття 555. Права та обов’язки поручителя у разі пред’явлення до нього вимоги

У разі одержання вимоги кредитора поручитель зобов’язаний

повідомити про це боржника, а в разі пред’явлення до нього позову — подати клопотання про залучення боржника до участі у справі.

Якщо поручитель не повідомить боржника про вимогу кредитора і сам виконає зобов’язання, боржник має право висунути проти вимоги поручителя всі заперечення, які він мав проти вимоги кредитора.

Поручитель має право висунути проти вимоги кредитора

заперечення, які міг би висунути сам боржник, за умови, що ці заперечення не пов’язані з особою боржника. Поручитель має право висунути ці заперечення також у разі, якщо боржник відмовився від них або визнав свій борг.

Стаття 556. Права поручителя, який виконав зобов’язання

Після виконання поручителем зобов’язання, забезпеченого

порукою, кредитор повинен вручити йому документи, які підтверджують цей обов’язок боржника.

До поручителя, який виконав зобов’язання, забезпечене

порукою, переходять усі права кредитора у цьому зобов’язанні, в тому числі й ті, що забезпечували його виконання.

До кожного з кількох поручителів, які виконали

зобов’язання, забезпечене порукою, переходять права кредитора у розмірі частини обов’язку, що виконана ним.

Стаття 557. Повідомлення поручителя про виконання зобов’язання боржником

Боржник, який виконав зобов’язання, забезпечене порукою,

повинен негайно повідомити про це поручителя.

Поручитель, який виконав зобов’язання, забезпечене

порукою, у зв’язку з ненаправленням йому боржником повідомлення про виконання ним свого обов’язку, має право стягнути з кредитора безпідставно одержане або пред’явити зворотну вимогу до боржника.

Стаття 558. Оплата послуг поручителя

Поручитель має право на оплату послуг, наданих ним

боржникові.

Стаття 559. Припинення поруки

Порука припиняється з припиненням забезпеченого нею

зобов’язання, а також у разі зміни зобов’язання без згоди поручителя, внаслідок чого збільшується обсяг його відповідальності.

Порука припиняється, якщо після настання строку виконання

зобов’язання кредитор відмовився прийняти належне виконання, запропоноване боржником або поручителем.

Порука припиняється у разі переведення боргу на іншу

особу, якщо поручитель не поручився за нового боржника.

Порука припиняється після закінчення строку, встановленого

в договорі поруки. У разі, якщо такий строк не встановлено, порука припиняється, якщо кредитор протягом шести місяців від дня настання строку виконання основного зобов’язання не пред’явить вимоги до поручителя. Якщо строк основного зобов’язання не встановлений або встановлений моментом пред’явлення вимоги, порука припиняється, якщо кредитор не пред’явить позову до поручителя протягом одного року від дня укладення договору поруки.

Параграф 4. Гарантія

Стаття 560. Поняття гарантії

За гарантією банк, інша фінансова установа, страхова

організація (гарант) гарантує перед кредитором (бенефіціаром) виконання боржником (принципалом) свого обов’язку.

Гарант відповідає перед кредитором за порушення зобов’язання боржником.

Стаття 561. Строк дії гарантії

Гарантія діє протягом строку, на який вона видана.

Гарантія є чинною від дня її видачі, якщо в ній не

встановлено інше.

Гарантія не може бути відкликана гарантом, якщо в ній не

встановлено інше.

Стаття 562. Незалежність гарантії від основного зобов’язання

Зобов’язання гаранта перед кредитором не залежить від

основного зобов’язання (його припинення або недійсності), зокрема і тоді, коли в гарантії міститься посилання на основне зобов’язання.

Стаття 563. Правові наслідки порушення боржником зобов’язання, забезпеченого гарантією

У разі порушення боржником зобов’язання, забезпеченого

гарантією, гарант зобов’язаний сплатити кредиторові грошову суму відповідно до умов гарантії.

Вимога кредитора до гаранта про сплату грошової суми

відповідно до виданої ним гарантії пред’являється у письмовій формі. До вимоги додаються документи, вказані в гарантії.

У вимозі до гаранта або у доданих до неї документах

кредитор повинен вказати, у чому полягає порушення боржником основного зобов’язання, забезпеченого гарантією.

Кредитор може пред’явити вимогу до гаранта у межах строку,

встановленого у гарантії, на який її видано.

Кредитор не може передавати іншій особі право вимоги до

гаранта, якщо інше не встановлено гарантією.

Стаття 564. Обов’язки гаранта під час розгляду вимоги кредитораПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-18; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.80.6.131 (0.009 с.)