Пропозиція і закон пропозиції.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Пропозиція і закон пропозиції.Пропонування - це кількість товарів, яка перебуває на ринку або може бути доставлена на ринок. Пропонування визначається виробництвом, але не тотожне йому. Розрізняють індивідуальне пропонування, або пропонування окремої фірми, та ринкове пропонування, яке складається з суми обсягів ін­дивідуального пропонування. На рішення фірм щодо пропонування, як і на рішення споживачів відносно покупок, в першу чергу впливає ціна. Ціна є основним індикатором, який показує, скільки і якої продукції виробляти.

Пропонування - це множина співвідношень цін і відповідних кіль­костей товару. Пропонування слід відрізняти від обсягу пропонування.

Обсяг пропонування— це конкретна кількість товару, яку продав­ці бажають та можуть продати на ринку за деякий період часу за певного значення ціни.

На відміну від споживача, для фірми стимул до виробництва і пропо­нування є тим більшим, чим вищою є ціна на ринку. Зв'язок між ціною та об­сягом пропонування описується законом пропонування.

Закон пропонування твердить, що між ціною та обсягом пропо­нування існує прямий зв'язок: обсяг пропонування зростає з підвищенням ціни і скорочується зі зниженням ціни.

Ця залежність може бути відображена графічно.

Крива пропозицї –це крива що показує, яку кількість товару можуть продати виробники за різними цінами в даний період часу.

Крива S характеризує рівень цін та обсяг продажу блага в певний період часу, яка має позитивний нахил. Це означає чим вище ціна товару, тим більше його пропонується до продажу, і навпаки.

Математичним виразом закону пропонування є функція пропону­вання:

(2.4)

де Qs - обсяг пропонування товару, S — пропонування.

Іноді для аналізу використовується інша функція - функція ціни пропо­нування, яка встановлює залежність ціни товару від обсягу його пропонуван­ня:

Ринкова рівновага. Взаємодія попиту і пропозиції.

Взаємодія попиту і пропонування визначає ринкову рівновагу. Ринкова рівновага - це стан ринку, за якого обсяги попиту та про­понування збігаються; не існує ні дефіциту, ні надлишку продукції. Обидві криві перетнуться в точці кількіс­но-цінової рівноваги Е. У цій точці обсяг q попиту дорівнює обсягу пропонування. Ці­на, за якою попит і пропонування збігаються, називається рівноважною ціною (Р ),а об­сягипопиту та пропонування - рівноважним обсягом (Q ). Оскільки мова йдеться про ринок певного товару, ця рівновага називається частковою рів­новагою.

Умовою часткової рівноваги є: QD = Qs .

Ціна рівноваги - це ринкова ціна, за якої обсяг попиту дорівнює обсягу пропонування. Це ціна, яка задовольняє і продавців, і покуп­ців, за цією ціною їхні інтереси співпадають.

Рівноважна ринкова ціна є основним індикатором, який визначає поведінку покупців і спрямовує зусилля та ресурси виробників.

Рівновага, що стосується окремого ринку певного товару, нази­вається частковою рівновагою. Точка ринкової рівноваги стійка.

Ринок є саморегульованою системою, яка попри впливи числен­них детермінант повсякчасно відновлює рівновагу попиту та пропо­нування. За своєю природою ринковий механізм є механізмом лікві­дації дефіцитів та надлишків. Урядове втручання в ринкове ціноут­ворення, відхилення цін від рівноважних призводить до розбалансування ринку. Зміна податків веде до зміни параметрів рівноваги.

Еластичність пропозиції.

Цінова еластичність пропонування. - це процентна зміна обся­гу пропонування, обумовлена однопроцентною зміною ціни товару. Коефіці­єнт цінової еластичності пропонування розраховується за формулою, подіб­ною до формули цінової еластичності попиту:

Еластичне пропонування має місце, коли Es >1, і означає, що продавці чутливі до зміни ціни. Їм простіше збільшувати обсяги виробницт­ва, вони мають переваги у використанні вигоди від підвищення ціни товару.

Криві пропонування, що починаються від перетину з вертикаль­ною віссю, мають Es>l, отже, відповідають еластичному пропонуванню. Криві пропонування, які починаються від горизонтальної осі, мають значення Es < 1 і відповідають неєластичному пропонуванню.

Якщо обсяг пропонування не реагує на зміни у ціні, ми маємо випадок абсолютно нееластичного пропонування. Крива пропонування є вер­тикальною лінією, Es = 0.

Абсолютно еластичне пропонування має місце, коли пропонуван­ня зовсім відсутнє доти, доки ціна не досягне певного рівня, за якого продав­ці готові продати будь-яку кількість продукції. В цьому випадку крива про­понування є прямою горизонтальною лінією, a Es => ∞. Продавці також можуть переключатись з виробництва одного товару на виробництво іншого, якщо це вигідно, тому і для пропонування застосову­ється показник перехресної еластичності, значення якого є від'ємним.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.11.178 (0.004 с.)