Публічно-правові галузі права 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Публічно-правові галузі праваСемінарське заняття 4

Тема: Вибори. Референдум

Питання для обговорення:

1. Форми здійснення народовладдя в Україні.

2. Безпосередня демократія та її види.

3. Референдум: поняття та види. Предмети референдумів та порядок їх призначення.

4. Поняття та види виборів.

5. Принципи виборчого права в Україні. Абсентеїзм

6. Виборчі системи.

7. Виборчий процес та його стадії.

Контрольні питання

1. Які форми здійснення народовладдя існують в Україні?

2. Назвіть види безпосередньої демократії.

3. Дайте поняття референдуму.

4. Який порядок призначення референдуму?

5. Які принципи виборчого права встановлює Конституція України?

6. Дайте визначення абсентеїзму.

7. Що таке стадія виборчого процесу? Які стадії вам відомі?

8. Яка виборча система застосовується в Україні?

Методичні рекомендації

Є дві форми здійснення народовладдя в Україні – це безпосередня та представницька демократія. Ця тема семінарського заняття присвячена саме безпосередній демократі, основні форми якої – це вибори та референдум. Одним із об’єктів дослідження данного семінару є референдум – спосіб приняття громадянами України шляхом голосування законів України а також інших рішень з важливих питань. У ході підготовки необхідно розглянути поняття, види референдумів, а також порядок їх призначення.


Вибори в Україні – це основний метод формування органів влади. Треба розглянути поняття та види виборів. Серед принципів виборчого права звернути увагу на рівність, свободу волевиявлення, таємність голосування та пряме волевиявлення. У противагу розглянути непрямі вибори на прикладі США.

Вважаємо за доцільне в рамках цієї теми розглянути три виборчі системи – пропорційну, мажоритарну, змішану та їхні підвиди.

Виборчий процес являє собою процесуальний інститут виборчого права і складається зі стадій, на яких треба зупинитися у ході семінарського заняття.

 

Семінарське заняття 5

Тема: Органи влади в Україні

Питання для обговорення:

1. Поняття органу держави. Апарат держави.

2. Правовий статус, склад і повноваження Верховної Ради України.

3. Верховна Рада АРК як представницький орган національної автономії.

4. Правовий статус народного депутата України.

5. Правовий статус Президента України.

6. Правовий статус Кабінету Міністрів України.

7. Центральні органи виконавчої влади в Україні.

8. Місцеві органи виконавчої влади.

9. Органи місцевого самоврядування.

Контрольні питання

1. Що таке орган держави?

2. Назвіть елементи апарату держави.


3. Яку гілку влади представляє Верховна Рада України?

4. Який конституційний склад Верховної Ради України?

5. Що таке апарат Верховної Ради України?

6. Назвіть вимоги до кандидата в народні депутати України.

7. До якої гілки влади належить Президент України?

8. На який строк обирається Президент України?

9. Який склад Кабінету Міністрів України?

10. Назвіть види центральних органів виконавчої влади.

11. Як називаються місцеві органи виконавчої влади в Україні?

12. Що таке територіальна громада?

13. Назвіть органи місцевого самоврядування.

Методичні рекомендації

Відповідно до плану семінарського заняття Вам необхідно виришити наступні завдання:

- дати визначення органу держави, а також апарату держави, назвати складові апарату держави.

- зупинитися на висвітленні діяльності окремих органів влади в Україні, а саме:

1. розглянути діяльність Верховної Ради України з огляду на її правовий статус, склад та повноваження.

2. дослідити правовий статус народного депутата України. Окрему увагу приділити недоторканності народних обранців.

3. зосередити увагу на правовому статусі Президента України, зокрема на вимогах, які ставляться до кандитата в Президенти України.

4. вивчити систему органів виконавчої влади в Україні.

Запам’ятати, що Кабінет Міністрів України є вищим органом виконавчої влади в Україні. До центральних органів виконавчої влади належать міністерства, державні комітети та центральні органи виконавчої влади зі спеціальним статусом. Місцевими органами виконавчої влади є місцеві державні адміністрації, які бувають областними, районими, а також Київська та Севастопольська міська держадміністрація. Органи місцевого самоврядування не входять до системи органів державної влади, бо вони представляють інтереси не всього народу, а лише відповідної теріторіальної громади.

Змістовий модуль 3.

Приватно-правові галузі права

Семінарське заняття 6

Тема: Трудове право України

 

1. Робочий час: поняття та види.

2. Поняття та види часу відпочинку.

3. Трудова дисципліна. Правила внутрішнього трудового розпорядку.

4. Оплата праці.

5. Праця молоді. Пільги для працівників, які поєднують роботу з навчанням.

6. Відповідальність у трудовому праві України.

7. Види, порядок накладання та зняття дисциплінарних стягнень.

8. Індивідуальні та колективні трудові спори.

 

Контрольні питання

1. Які є види робочого часу?

2. Перелічіть неробочі та святкові дні за КЗпП.

3. Який документ регламентує трудову дисципліну в установі, організації, на підприємстві?

4. Що таке зарплатня?

5. Які існують системи оплати праці?

6. Які пільги передбачені трудовим законодавством для працівників, які поєднують роботу з навчанням?

7. Які види відповідальності застосовується у трудових правовідносинах?

8. Назвіть види дисциплінарних стягнень.

9. Який трудовий спор визнається колективним?

Методичні рекомендації

У ході семінару необхідно розглянути поняття робочого часу, часу відпочинку, а також дослідити види кожного з цих інститутів. Трудова дисціпліна, як інститут трудового права регламентується Кодексом законів про працю та локальними нормами кожного підприємства – Правилами внутрішнього трудового розпорядку.

Оплату праці треба дослідити в наступних аспектах:

- дати поняття;

- визначити види зарплатні (основна та додаткова);

- розглянути системи оплати праці.

Під час розгляду питання «Праця молоді. Пільги для працівників, що поєднують роботу з навчанням» закцентувати увагу на праці неповнолітних працівників, а також на пільгах, які надаються працівникам, що поєднують роботу з навчанням.

Окремо зупинитися на висвітленні питання щодо відповідальності в трудових правовідносинах. В рамках цих правовідносин застосовується матеріальна та дисціплінарна відповідальність. При розгляді дисціплінарної відповідальності звернути увагу на види, а також порядок накладання та зняття дисциплінарних стягнень.

При підготовці до останього питання рекомендуємо почати з виявлення ознак індивідуальних та колективних трудових спорів, розглянути особливості їх правового регулювання, а також органи, які можуть розглядати ці спори.


Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем Кількість годин
денна форма Заочна форма
усього у тому числі усього у тому числі
л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р.
Модуль 1
Змістовий модуль 1. Теоретичні засади держави та права
Тема 1. Основи теорії держави          
Тема 2. Основи теорії права        
Тема 3. Правоохоронні та правозахисні органи        
Змістовий модуль 2. Публічно-правові галузі права
Тема 4. Конституційне право України        
Тема 5. Адміністративне право України        
Тема 6. Кримінальне право України            
Змістовий модуль 3. Приватно-правові галузі права
Тема 7. Цивільне право України            
Тема 8. Сімейне право України            
Тема 9. Трудове право України        
Тема 10. Господарське право України            
Разом годин за модуль 1    
Модуль 2
ІНДЗ                
Разом годин за модуль 2                
Загальна кількість годин    

 


Теми семінарських занять

№ з/п Назва теми Кількість годин
1. Семінарське заняття 1. Основи теорії держави.
2. Семінарське заняття 2. Нормативно-правові акти.
3. Семінарське заняття 3. Юридична відповідальність.
4. Семінарське заняття 4. Вибори. Референдум.
5. Семінарське заняття 5. Органи влади в Україні.
6. Семінарське заняття 6. Трудове право України.
Разом:

Самостійна робота

№ з/п Назва теми Кількість годин
денна заочна
1. Тема 1. Основи теорії держави
2. Тема 2. Основи теорії права
3. Тема 3. Правоохоронні та правозахисні органи
4. Тема 4. Конституційне право України
5. Тема 5. Адміністративне право України
6. Тема 6. Кримінальне право України
7. Тема 7. Цивільне право України
8. Тема 8. Сімейне право України
9. Тема 9. Трудове право України
10. Тема 10. Господарське право України
Разом:

Індивідуальні завдання
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 97; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.204.56.97 (0.011 с.)