МАРІУПОЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

МАРІУПОЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТКафедра конституційного, адміністративного та міжнародного права

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор

з науково-педагогічної роботи

_________________Ю.О. Волошин

«_____»______________2012 року

 

Робоча програма навчальної дисципліни

«Правознавство»

напрям підготовки 0101 – Культура

спеціальність 6.010205 – Документознавство та інформаційна діяльність»

спеціалізація Інформаційно-документне забезпечення управління

факультет Історичний

 

Маріуполь – 2012 рік


УДК34(075.8)

ББК67я73

Робоча програма навчальної дисципліни «Правознавство» для студентів 1 курсу напряму підготовки 0201 «Культура» спеціальності 6.010205 «Документознавство та інформаційна діяльність» (денної та заочної форм навчання). – Маріуполь: МДУ, 2012. – 45 с.

 

Розробник:

Барегамян С.Х., асистент кафедри конституційного, адміністративного та міжнародного права

 

 

Робоча програма розглянута та затверджена на засіданні кафедри конституційного, адміністративного та міжнародного права МДУ

(протокол № 1 від 29 серпня 2012 року).

 

 

Завідувач кафедри конституційного,

адміністративного та міжнародного права ___________ М.О.Баймуратов

 

 

Схвалено вченою радою економіко-правового факультету МДУ

(протокол № 2 від 25 жовтня 2012 року).

 

 

Голова вченої ради

економіко-правового факультету ___________ Л.М. Ніколенко

 

© МДУ, 2012 рік


Структура програми навчальної дисципліни

1. Опис навчальної дисципліни
2. Пояснювальна записка
3. Програма навчальної дисципліни:
ü Програмовий зміст за темами.
ü Змістовий теоретичний модуль за темами лекцій.
ü Змістовий практичний модуль за темами семінарських занять.
4. Структура навчальної дисципліни
5. Теми семінарських занять
6. Самостійна робота
7. Індивідуальні завдання
8. Методи навчання
9. Методи контролю
10. Розподіл балів, які отримують студенти
11. Методичне забезпечення
12. Нормативні акти та література

Опис навчальної дисципліни

 

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів, відповідних ECTS: 2 Галузь знань: 0201 Культура Вибіркова навчальна дисципліна
Напрям підготовки: 6.010205 «Документознавство та інформаційна діяльність»
Модулів: 2 Спеціалізація: Інформаційно-документне забезпечення управління Рік підготовки:
Змістових модулів: 3 І-й І-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання: реферат Семестр
Загальна кількість годин: денна форма –72, заочна форма –72 ІІ-й ІІ-й
Лекції:
Тижневих годин для денної форми навчання: 2 Освітньо-кваліфікаційний рівень: «бакалавр» 24 години 12 годин
Семінарські заняття
12 годин 8 годин
Самостійна робота
36 годин 52 годин
Індивідуальні завдання:
3 години 3 години
Вид контролю: МКР, екзамен
         

 


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

 

Правознавство є дуже важливою дисципліною для становлення висококваліфікованих спеціалістів в будь-якій сфері життєдіяльності держави та суспільства. Знання принципів та загальних понять правознавства маєть важливе значення для майбутньої діяльності спеціалістів, для багатоаспектного формування та розвитку особистості, для стимулювання творчої активності студента, адже людина постійно є учасником правовідносин, хоча навіть інколи і не здогадується про це. Оволодіння знаннями з дисципліни «Правознавство» допоможе студентам кращим чином зрозуміти предмет, освоїти теорії виникнення держави та права, отримати уявлення про основні галузі національного права, ознайомитися з порядком вирішення правових задач

МЕТА ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ:оволодіння студентами необхідних знань та навичок з правознавства.

ЗАВДАННЯ КУРСУ:

1) ознайомити з основними поняттями дисципліни «Правознавство»;

2) навчити компетентно законодавство України у практичних завданнях;

3) показати еволюційні трансформації в уявленнях про предмет та роль держави та права в сучасному суспільстві.

 

МЕТОДИ НАВЧАННЯ:лекції, семінари, підготовка доповідей та рефератів.

МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ:оцінювання усних та тестових відповідей на семінарських заняттях; модульні контрольні роботи; перевірка та оцінювання самостійної роботи студента.

Навчальна програма розрахована на студентів, які навчаються за освітньо-кваліфікаційними програмами підготовки бакалавра.

Програма побудована за вимогами кредитно-трансферної системи організації навчального процесу у вищих навчальних закладах та узгоджена з примірною структурою змісту навчального курсу, рекомендованою Європейською Кредитно-Трансферною Системою (ECTS).

Програма складається з трьох змістових модулів:

Змістовий модуль 1. Теоретичні засади держави та права.

Змістовий модуль 2. Публічно-правові галузі права.

Змістовий модуль 3. Приватно-правові галузі права.

 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ФУНКЦІОНАЛЬНИХ МОДУЛІВ.

Змістовий теоретичний модуль – це виклад змісту навчальної дисципліни у формі лекцій.

Змістовий практичний модуль – це проведення семінарських та практичних занять з рейтинговою оцінкою знань студентів.

Модуль самостійної роботи студентів – це самостійне виконання студентами системи завдань, які спрямовані на поглиблення вивчення змісту матеріалу відповідної теми навчальної дисципліни. Самостійна робота студентів передбачає індивідуальне засвоєння матеріалу, який дається у формі лекційних занять, а також матеріалу, який опрацьовується у формі семінарських занять за рекомендованою літературою. Формами контролю засвоєння матеріалу шляхом самопідготовки є співбесіда, реферативні повідомлення, контрольні роботи.

З метою більш глибокого вивчення важливих та складних для засвоєння питань, пропонується підготовка рефератів з тем, вказаних окремо до кожного заняття. До семінарських занять доцільно готувати доповіді, користуючись переліком літератури. Доповіді повинні готуватись з врахуванням вимог що ставляться до студентських наукових робіт. Обсяг 7-10 друкованих сторінок; структура – план, вступ, текст, висновки, список літератури (щонайменше п’ять джерел). Доповіді заслуховуються під час проведення семінарських занять.

Модуль індивідуальної роботи студентів з викладачем – це система консультацій та індивідуальної роботи викладача, яка спрямована на надання науково – методичної допомоги студентам при виконанні ними завдань самостійної роботи, а також перевірка й рейтингова оцінка виконаних студентами завдань.

Контрольно-оцінювальний модуль – це організація модульного та підсумкового контролю з вивчення навчальної дисципліни. Вона передбачає підведення підсумків рейтингових оцінок успішності студента за практичний модуль, модуль самостійної роботи, модуль індивідуальної роботи з викладачем й підсумковий тестовий контроль знань за замістом програм модулів.

Важливою умовою вивчення навчальної дисципліни є перевірка набутих студентами знань і вмінь. З метою формування у майбутніх фахівців особистої відповідальності за здобуття знань з дисципліни, стимулювання й заохочення повсякденної систематичної роботи студентів, підвищення самостійності в навчанні, забезпечення об’єктивності оцінки знань та зменшення випадковості у підсумковій оцінці запроваджується рейтингова система оцінки знань студентів.

Рейтинг – це комплексний показник успішності студента при вивченні дисципліни. Навчальні досягнення студента оцінюються кількісно у балах. Це числовий показник якості його роботи порівняно з максимально можливою кількістю балів та з успіхами однокурсників.

Алгоритм запровадження цієї системи при вивченні дисципліни такий:

- рейтингова оцінка за опанування студентом програмового змісту дисципліни встановлюється за сумою балів за всі модулі;

- при вивченні кожного модуля програми навчальної дисципліни, відповідною кількістю балів оцінюється виконання студентом завдань змістового практичного модуля, модуля самостійної роботи студентів, виконання тесту.

Загальний обсяг годин для вивчення дисципліни складає 72 години.

Завершується вивчення дисципліни складанням екзамену.

 
Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 124; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.200.168.16 (0.006 с.)