Лекція 6. Основи адміністративного права України 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Лекція 6. Основи адміністративного права України1. Поняття та джерела адміністративного права України.

2. Поняття державного управління.

3. Державна служба в Україні. Правовий статус державних службовців.

4. Адміністративна відповідальність.

5. Поняття та система адміністративних стягнень.

6. Державне управління освітою та наукою в Україні.

7. Військова служба вУкраїні.

Лекція 7. Основи кримінального права України

1. Основні поняття і система кримінального права України

2. Характеристика Кримінального кодексу України

3. Кримінальна відповідальність та її підстави

4. Поняття злочину, його ознаки, склад та стадії.

5. Співучасть у злочині

6. Кримінальне покарання. Поняття та ознаки.

7. Амністія та помилування.

Змістовий модуль 3.

Приватно-правові галузі права

Лекція 8. Основи цивільного права України

1. Цивільне право України: поняття і система

2. Загальна характеристика цивільного законодавства України. Цивільний кодекс України

3. Цивільно-правові відносини.

4. Поняття та елементи права власності.

5. Форми та види права власності.

6. Цивільно-правові договори: поняття і види

7. Цивільно-правова відповідальність: поняття та особливості.

8. Спадкування в Україні.

Лекція 9. Основи сімейного права України


1.Сімейне право України: поняття та джерела.

2. Сім'я та шлюб за сімейним законодавством

3. Порядок укладення шлюбу.

4. Порядок розірвання шлюбу.

5. Права та обов'язки подружжя

6. Права та обов'язки матері, батька і дитини

7. Шлюбний договір.

8. Влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування.

Лекція 10. Основи трудового права України

1. Поняття трудового права і предмет його регулювання.

2. Джерела трудового права. Місце Кодексу законів про працю в системі трудового права України.

3. Колективний договір.

4. Трудовий договір: поняття, сторони і зміст.

5. Види трудових договорів.

6. Порядок прийняття на роботу.

7.Підстави розірвання трудового договору.

7.1. Звільнення за ініціативою працівника.

7.2. Розірвання трудового договору за ініціативою власника чи уповноваженого ним органу.

Лекція 11. Господарське право України

1. Господарське право України: поняття і предмет правового регулювання. Господарський кодекс України

2. Господарські відносини. Суб'єкти господарського права та їхні види

3. Господарське товариство.

4. Підприємницька діяльність.

5. Інвестиції та інвестиційна діяльність.

6. Поняття «податок». Види податків.


Змістовий практичний модуль

ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

Змістовий модуль 1.


Теоретичні засади держави та права

Семінарське заняття 1

Тема: Основи теорії держави

Питання для обговорення:

1. Поняття та елементи форми держави.

2. Форма правління: поняття та види.

3.Монархія: поняття та види.

4. Республіка: поняття та види.

5. Форми державного устрою: поняття та види.

6. Унітарна держава: поняття та ознаки.

7. Федерація, конфедерація, імперія.

8. Форми державного режиму.

9. Форма держави в Україні.

Контрольні питання

1. Які елементи входять до поняття «форма держави»?

2. Назвіть види республіканської форми правління.

3. Які головні риси демократичного політичного режиму?

4. Назвіть основні ознаки тоталітаризму.

5. Назвіть основні ознаки авторитарного політичного режиму.

 

Методичні рекомендації

Під час подготовки цієї теми необхідно користуватися не тільки навчальною та науковою, але й довідковою літературою. Необхідно дати визначення поняттю «форма держави», розглянути, з яких єлементів воно складається, вивчити різні підходи до визначення форми держави.

При розгляді форми правління необхідно уяснити, що є дві основні форми правління – монархія та республіка, які є діаметрально протилежними, але існує ще й така форма, як виборна монархія. Розглядаючи форми державного устрою, окрім унітарної держави та федерації необхідно розглянути конфедерацію, як юридичну форму державного устрою на сьогодні, Розглянути історію цієї форми, а також навести приклади держав–конфедерацій. Політичні режими необхідно вивчати як ті, що існують на сучасному етапі розгляду суспільства, так і в історичному аспекті (авторитаризм, деспотія).

Під час визначення форми держави в Україні необхідно користуватися нормативною базою, зокрема Основним законом нашої держави – Конституцією України від 28 червня 1996 року зі змінами від 8.12.2004 року.

Факультативно можна розглянути доктрину Давньої Греції з приводу форм держави (Аристотель, Платон), а також наукову думку Відродження (Ж.-Ж. Руссо, Ш.Л. Монтеск’є та ін.).

 

Семінарське заняття 2

Тема: Нормативно-правові акти

 

Питання для обговорення:

1. Поняття та ознаки нормативно-правових актів. Відмінність від індивідуальних актів.

2. Поняття та ознаки законодавства.

3. Поняття та ознаки закону. Види законів.

4. Конституція як основний закон держави.

5. Підзаконні нормативно-правові акти: поняття та види.

6. Систематизація нормативно-правових актів: поняття та практичне значення.

7. Види систематизації.

 

Контрольні питання

1. Дайте поняття законодавства.

2. Які ознаки нормативно-правового акту?

3. Які є види законів?

4. Назвіть особливості Конституції як основного закону.

5. Які підзаконні нормативно-правові акти приймає Президент України? Кабінет Міністрів України? Верховна Рада України?

6. Яке практичне значення систематизації?

7. Які Ви знаєте види систематизації?

 

Методичні рекомендації

Вивчення цього питання в рамках курсу «Правознавство» є дуже важливим, бо саме нормативно-правові акти складають законодавство, яке з погляду нормативістської концепції і є правом.

Ключовим є питання нормативно-правового акту, яке необхідно розглядати з огляду на його ознаки. Дослідження питання законодавства також необхідно починати з його ознак. Необхідно звернути увагу на такі види законів: органічні, конституційні, поточні. Серед ознак законів найголовнішою треба визначити їх вищу юридичну силу.

Під час вивчення питання конституції акцент необхідно зробити на формі конституції – вона може бути писаною та неписаною. Крім того треба звернути увагу на:

- особливий порядок приняття, а також внесення змін до Конституції;

- яке коло питань регулює цей нормативно-правовий акт;

- субєкт прийняття Конституції.

Також необхідно зауважити, що конституції бувають фактичними та юридичними, а також дати характеристику цих понятть.

Під час розгляду підзаконних нормативно-правових актів треба звернути увагу на суб’єкти її прийняття. Крім того, необхідно розглянути підзаконні нормативно-правові акти за видами.

Систематизація – це порядкування нормативно-правових актів, яке може провадитися трьома методами – кодифікація, інкорпорація та консолідація. Крім цього треба звернути увагу на практичне значення цього процесу, а також на вид систематизації щодо якого немає єдиної думки в науці, це звід законів.

 

Семінарське заняття 3

Тема: Юридична відповідальність

 

Питання для обговорення:

1. Поняття та ознаки юридичної відповідальності.

2. Принципи та мета юридичної відповідальності.

3. Класифікація юридичної відповідальності.

4. Дисциплінарна відповідальність. Матеріальна відповідальність та її різновиди.

5. Конституційно-правова відповідальність. Адміністративна відповідальність.

6. Цивільно-правова відповідальність.

7. Кримінальна відповідальність.

8. Підстави притягнення до юридичної відповідальності.

9. Підстави звільнення від юридичної відповідальності.

Контрольні питання

1. Дайте поняття юридичної відповідальності.

2. Які функції виконує юридична відповідальність?

3. Назвіть види юридичної відповідальності.

4. Що таке казус?

5. Які підстави притягнення до юридичної відповідальності?

6. Які підстави звільняють від юридичної відповідальності?

Методичні рекомендації

Юридична відповідальність є одним із центральних інститутів теорії права. При підготовці до першого питання необхідно дослідити поняття та ознаки юридичної відповідальності як одного із видів соціальної відповідальності.

Визначальним у вивченні цієї теми є розгляд принципів юридичної відповідальності. При підготовці до третього питання необхідно розглянути за якими критеріями розрізнять юридичну відповідальність.

Підстави притягнення до юридичної відповідальності та підстави звільнення від юридичної відповідальності необхідно розглянути як в загально-правовому аспекті, так і в окремих галузях права.

 

Змістовий модуль 2.
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 136; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 100.25.42.211 (0.024 с.)