З дисципліни «правознавство» 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

З дисципліни «правознавство»1. Поняття та ознаки держави.

2. Теорії походження держави.

3. Функції держави.

4. Поняття та елементи форми держави.

5. Форма правління: поняття та види.

6. Форми державного устрою: поняття та види.

7. Форми державного режиму.

8. Форма правління та форма державного режиму в Україні.

9. Система адміністративно-територіального устрою України.

10. Поняття органу держави. Апарат держави.

11. Походження права. Поняття та ознаки права.

12. Система права. Норма права як первинний елемент системи права.

13. Джерела (форми) права. Правова система.

14. Поняття та ознаки нормативно-правових актів. Види нормативно-правових актів.

15. Систематизація нормативно-правових актів: поняття та види.

16. Галузі права.

17. Правовідносини: поняття та склад.

18. Правопорушення.

19. Поняття та ознаки юридичної відповідальності.

20. Види юридичної відповідальності.

21. Підстави звільнення від юридичної відповідальності.

22. Конституційне право: предмет та метод правового регулювання.

23. Конституція — Основний Закон держави.

24. Громадянство України.

25. Система конституційних прав і свобод людини та громадянина. Конституційні обов'язки громадян в Україні.

26. Референдум: поняття та види.

27. Поняття та види виборів.

28. Принципи виборчого права в Україні.


29. Виборчі системи.

30. Виборчий процес та його стадії.

31. Правовий статус, склад і повноваження Верховної Ради України.

32. Правовий статус народного депутата України.

33. Правовий статус Президента України.

34. Правовий статус Кабінету Міністрів України.

35. Центральні органи виконавчої влади в Україні.

36. Місцеві органи виконавчої влади.

37. Органи місцевого самоврядування.

38. Цивільне право України: поняття і система.

39. Загальна характеристика цивільного законодавства України. Цивільний кодекс України

40. Цивільно-правові відносини.

41. Поняття та види суб’єктів цивільно-правових відносин.

42. Фізичні особи як суб’єкти цивільно-правових відносин. Поняття правоздатності фізичної особи.

43. Дієздатність фізичних осіб: поняття та види. Недієздатність.

44. Визнання фізичної особи безвісно відсутньою. Оголошення фізичної особи померлою.

45. Юридичні особи як суб’єкти цивільно-правових відносин. Правосуб’єктність юридичних осіб.

46. Поняття та елементи права власності. Форми власності в Україні.

47. Цивільно-правові договори: поняття і види.

48. Цивільно-правова відповідальність: поняття та особливості.

49. Спадкування в Україні.

50. Сімейне право України: поняття та джерела.

51. Сім'я та шлюб за сімейним законодавством.


52. Порядок укладення шлюбу.

53. Порядок розірвання шлюбу.

54. Права та обов'язки подружжя. Шлюбний договір.

55. Влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування.

56. Житловий фонд України та його види.

57. Договір житлового найму.

58. Поняття трудового права і предмет його регулювання.

59. Джерела трудового права. Місце Кодексу законів про працю в системі трудового права України.

60. Колективний договір.

61. Трудовий договір: поняття, сторони і зміст.

62. Види трудових договорів.

63. Порядок прийняття на роботу.

64. Робочий час: поняття та види.

65. Поняття та види часу відпочинку.

66. Трудова дисципліна. Правила внутрішнього трудового розпорядку.

67. Оплата праці.

68. Праця молоді. Пільги для працівників, які поєднують роботу з навчанням.

69. Відповідальність у трудовому праві України.

70. Види, порядок накладання та зняття дисциплінарних стягнень.

71. Індивідуальні та колективні трудові спори.

72. Підстави розірвання трудового договору:

73. Звільнення за ініціативою працівника.

74. Розірвання трудового договору за ініціативою власника чи уповноваженого ним органу.

75. Господарське право України. Господарський кодекс України

76. Господарські відносини. Суб'єкти господарського права та їхні види.

77. Господарське товариство.

78. Підприємницька діяльність.

79. Інвестиції та інвестиційна діяльність.

80. Поняття «податок». Види податків.

81. Основні поняття і система кримінального права України.

82. Характеристика Кримінального кодексу України.

83. Кримінальна відповідальність та її підстави.

84. Поняття злочину, його ознаки, склад та стадії.

85. Співучасть у злочині.

86. Кримінальне покарання: поняття, ознаки та види.

87. Амністія та помилування.

88. Поняття та джерела адміністративного права України.

89. Поняття державного управління.

90. Державна служба в Україні. Правовий статус державних службовців.

91. Адміністративна відповідальність.

92. Поняття та система адміністративних стягнень.

93. Поняття, система та завдання правоохоронних органів в Україні.

94. Прокуратура України.

95. Міліція в України.

96. Служба безпеки України.

97. Нотаріат в Україні.

98. Адвокатура в Україні.

99. Юстиція в Україні.


Методи навчання

 

Лекції, семінари, підготовка доповідей, самостійна робота студентів.

Консультація викладача з питань підготовки до семінарських занять, виконання ІНДЗ, за змістом тем.

Індивідуально співбесіда за програмовим змістом дисципліни, та перевірка завдань для самостійної роботи студента визначених у семінарських заняттях з метою підвищення рейтингу успішності студента.

 

Методи контролю

Види роботи Бали Максимальна кількість балів
1. Лекційні заняття Відсутність на лекційних заняттях з поважної чи неповажної причини*
Активна робота на лекційних заняттях протягом семестру (сприйняття матеріалу, конспектування, відповіді на запитання викладача тощо)
*Студент, який пропустив лекційне заняття, має самостійно опрацювати навчальний матеріал з теми лекції та дати відповіді за його змістом під час індивідуального заняття.
2. Семінарські заняття Активність та результативність під час семінарських занять, виконання завдань для самостійної роботи студента  
• Студент має середній бал успішності** не менше „4,5” за відповіді та виступи на семінарських заняттях, виконання інших завдань для самостійної роботи студента, за результати виконання експрес контролю (тестові завдання) тощо; та • активність при обговоренні питань, що винесені на семінарські заняття, складає не нижче 50% від загальної кількості семінарських занять; та • не більше 20% пропусків семінарських занять.
• Студент має середній бал успішності не менше „4” за відповіді та виступи на семінарських заняттях, виконання інших завдань для самостійної роботи студента, за результати виконання експрес контролю (тестові завдання) тощо; та • активність при обговоренні питань, що винесені на семінарські заняття, складає не нижче 40% від загальної кількості семінарських занять; та • не більше 30% пропусків семінарських занять.
• Студент має середній бал успішності не менше „3” за відповіді та виступи на семінарських заняттях, виконання інших завдань для самостійної роботи студента, за результати виконання експрес контролю (тестові завдання) тощо; та • активність при обговоренні питань, що винесені на семінарські заняття, складає не нижче 30% від загальної кількості семінарських занять; та • не більше 50% пропусків семінарських занять.
• Студент має середній бал успішності менше «3» за відповіді та виступи на семінарських заняттях, виконання інших завдань для самостійної роботи студента, за результати виконання експрес контролю (тестові завдання) тощо; або • активність при обговоренні питань, що винесені на семінарські заняття, складає нижче 30% від загальної кількості семінарських занять; або • більше 50% пропусків семінарських занять.
**Бали успішності студента „5” – завдання виконано повністю вірно, на питання отримані повні та правильні відповіді, студент продемонстрував знання теоретичного матеріалу, вміння аналізувати конкретні нормативно-правові акти та застосовувати їх щодо вирішення практичних ситуацій, має словник термінів та може розкрити зміст будь-якого з них. „4” – на питання отримані правильні відповіді, студент продемонстрував знання теоретичного матеріалу, але при вирішенні практичної ситуації не зміг раціонально використати нормативні акти, добре орієнтується у термінологічному масиві. „3” – теоретичні знання студента мають деякі прогалини, студент значний час розшукує норму, необхідну для вирішення практичної ситуації, хоча без нормативного підкріплення може розкрити шляхи вирішення проблеми. Студент демонструє невпевнені знання термінологічного апарату навчальної дисципліни. „2” – теоретичні знання студента мають значні прогалини, студент не орієнтується у законодавчому масиві, практичну ситуацію вирішує неправильно.
3. Модульний контроль Модуль - поточного контролю – передбачає відпрацювання студентами матеріалу семінарських занять за блоками, встановленими викладачем а також проведення тестування, або іншої форми контролю, наприкінці кожного з них.
4. Самостійна робота студента Виконання індивідуально-дослідного проекту. Захист під час семінарських занять 0-5
Інші види індивідуальної роботи (робота в науковому студентському гуртку, участь у конференціях). 0-10
5. Узагальнення отриманих знань Залік
Загальна максимальна кількість балів 100

10. Розподіл балів, які отримують студенти

 

Максимальна кількість балів за вивчення дисципліни складає 100 балів.

Рейтинг успішності студента за вивчення – це сума балів за змістовий практичний модуль (семінарські заняття), модуль самостійної роботи, тестовий модульний контроль.

 
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 106; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.199.4 (0.014 с.)