ХІРУРГІЧНІ АСПЕКТИ НАРКОМАНІЇ 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ХІРУРГІЧНІ АСПЕКТИ НАРКОМАНІЇПід час первинного обстеження хірургічних пацієнтів слід звертати увагу на наркологічний анамнез. Оскіль­ки більшість таких пацієнтів зумисно приховують факт зловживання нар­котиками або спотворюють наркологічний анамнез, їхнє обстеження має ґрунтуватися на активному виявленні об'єктивних стигм наркоманії (слі­дів ін'єкцій, існування бактерійних колекторів, ознак хронічної персистувальної септицемії, каріозних зубів), специфічного психосоматичного ста­тусу (утрата гігієнічних навичок, деморалізація та десоціалізація особис­тості, апатія, депресія, лабільність психіки, зниження інтелекту, звуження кола інтересів), а також побутових атрибутів наркоманії (використані шприци, наркотичні речовини тощо).

Часто основним мотивом звертання наркоманів за медичною допомо­гою є маніфестація абстинентного синдрому через відсутність наркотич­них речовин або недоступність шляхів їхнього введення (запальні процеси у місцях звичного ін'єктування наркотика). У такому випадку пацієнти де­монструють так званий синдром барона фон Мюнхаузена – висловлюють скарги та анамнез, що можуть імітувати різні, у тому числі хірургічні хво­роби, метою яких є отримати знеболювання наркотичним препаратом.


Особливості клінічної картини та симптоматики у хворих-наркоманів на хірургічний сепсис: невідповідність зовнішнього об’єктивного статусу первинного гнійного осередку інфекції істинному об’єму та характеру ураження; відсутність класичних ознак запалення – гіпертермії, гіперемії, різко вираженої болючості, високий рівень висівання позитивної гемокультури.

 

До 1986 р., доки не було ви­найдено надійних методів серологічної діагностики ВІЛ-інфекції, застосо­вували ймовірні клініко-лабораторні критерії, які залишаються актуаль­ними досі.

Імовірні клініко-лабораторні критерії СНІД(за ВООЗ)

Клінічні
· полілімфаденопатія * · інтермітивна гарячка > 38 °С понад 3 міс · утрата маси тіла понад 10% · млявість · тривала діарея · нічний озноб
Лабораторні
· лейкопенія · тромбоцитопенія · анемія · гіперглобулінемія · підвищений бластогенез · алергія до шкірних проб · зниження числа Т4-лімфоцитів < 400/мм3 · зменшення співвідношення Т4/Т8 < 1,0 · позитивний тест на антитіла до ВІЛ
Примітка: * Полілімфаденопатію розглядають як генералізоване збільшення (> 1 см) лімфатичних вузлів, яке триває понад 3 міс, визначають щонайменше у двох екстраінгвінальних локусах та не пов'язують з іншою патологією

Виявлення у пацієнта двох клінічних та двох лабораторних критеріїв є підґрунтям для попередньої клінічної діагностики ВІЛ-інфекції.


Проте для встановлення кінцевого діагнозу "ВІЛ-інфекція" сьогодні за усвідомленою згодою пацієнта проводять такі стандартні серологічні тес­тування:

· імуноферментний аналіз на наявність антитіл до ВІЛ. Реакція може бути хибнопозитивною у вагітних, пацієнтів, які перенесли гемотрансфузії, трансплантацію тканин або органів, хворих на колагенози, автоімунні захворювання, злоякісні новоутворення. Тому висновок про ВІЛ-інфікованість роблять на підставі триразового позитивного результату ІФА. Далі зразки крові направляють до централізованої лабораторії;

· реакція імуноблотингу — найточніший сьогодні метод серологічної діагностики ВІЛ-інфекції.

Однак перелічені реакції не дають змоги діагностувати ВІЛ-носійство у період "сліпого вікна", який може сягати до 6 міс. від моменту інфікування. Для ствердження факту ВІЛ-носійства можна застосувати:

· полімеразну ланцюгову реакцію до РНК- або ДНК-вірусного похо­дження, та

· виділення вірусу з крові пацієнта.

 

З огляду на перелічені аргументи, найдоцільнішою є презумптивна док­трина гіпердіагностики ВІЛ-інфекції, яку з успіхом упроваджено у провідні медичні заклади світу: "незалежно від результатів серологічного досліджен­ня кожного пацієнта на всіх етапах діагностично-лікувального алгоритму слід трактувати як інфікованого".

 

Бар'єрні засоби захисту хірургів

Домінуюче значення у профілактиці згаданого контакту мають бар'єрні засоби захисту, до яких належать хірургічні рукавички, захисні окуляри, непромокальний халат, нарукавники та бахіли.

Як спосіб підвищення стійкості м'яких гумових рукавичок до проко­лу чи порізу гострим інструментом було запропоновано використовувати плетені або так звані кольчужні рукавички.

Відкриті ділянки слизової оболонки очей, носа чи рота захищають, ви­користовуючи маску, окуляри або маску з прозорим щитком.

На відміну від традиційних халатів і бахіл – бавовняних – використовують герметизовані, зазвичай одноразові комплекти білизни, що запобігають контакту інших ділянок шкіри хірурга з біологічними середо­вищами пацієнта. Слід зазначити, що медичний персонал, який має будь-які ушкодження відкритих ділянок шкіри, не повинен брати участі в опе­раціях чи перев'язках.

"Дистантна хірургія"

Заходи «Дистантної хірургії»перед­бачають, що:

· маніпуляції з тканинами проводять лише за допомогою інструментів;

· у разі проведення голки через тканини використовують лише пінцет, а не палець;

· не дотикаються до гострих поверхонь інструментів;

· хірургічні вузли зав'язують інструментами;

· операційна медична сестра закладає голку в голкотримач, використо­вуючи пінцет чи затискач.

Значна частина СПР виникає під час передавання хірургічних інстру­ментів від одного члена операційної бригади до іншого (найчастіше хі­рург — медична сестра та навпаки). Для виключення таких випадків бу­ло запроваджено стандарт "Non-touch" technique, який означає, що хірург, медична сестра та асистенти ніколи одночасно не дотикаються до одного і того самого гострого предмета. Для цього використовують проміжний опе­раційний столик, який розводить у просторі та часі контакт хірурга та ме­дичної сестри з гострим хірургічним інструментом. Хірургічне втручання слід виконувати сповільнено, а всі рухи контролювати візуально.

V. Орієнтовна основа дії

Додаток 1. Критерії органної недостатності

 

Нирки олігурія: виділення сечі менше 30 мл/год; діурез менше 480 мл/добу; рівень креатиніну більше 250 мкмоль/л
Печінка рівень білірубіну більше 34 мкмоль/л; рівень АСТ і АЛТ вище за норму в 2 рази
Серцево-судинна система АТ менше 90 мм рт. ст., потрібні симпатоміметики; тахікардія, РаСО2≤49 мм рт. ст.
Легені необхідні ШВЛ або инсуфляція кисню для підтримки РО2>60 мм рт. ст. і РаСО2>50 мм рт. ст.
ЦНС загальмованість, сопорозний стан; сума балів за шкалою Глазго менша або дорівнює 6 (без седативної терапії)
Система крові лейкоцити більше 10×109 /л; тромбоцити меньше или дорівнюють 20 000/мкл; показник гематокриту меньше или дорівнює 20%
Система гемокоагуляції тромбоцити менше 10×109 /л; фібриноліз більше 18%
Шлунково-кишковий тракт динамічна кишкова непрохідність, стійка до терапії протягом більш ніж 8 год.

 

Таблиця 1. Шкала Глазго для визначення важкості коми

Показник Число балів Максимальне значення
Розплющує очі: спонтанно на оклик при больовому подразненні немає реакції  
Мова: виразна сплутана беззв'язні слова нерозбірливі звуки відсутня  
Рухи: виконує команди може вказати болючу ділянку відсмикує кінцівки при больовому подразненні згинання у відповідь на біль розгинання у відповідь на біль відсутні  
Кращий показник
Гірший показник

 

Таблиця 2. Оцінка важкості стану хворого за системою SAPS

Клінічні і лабораторні показники Бали
Вік, роки         <45 46-55 56-65 66-75 >75
Пульс, за хвилину >180 140-179 110-139   70-109   55-69 40-54 <40
САТ, мм рт. ст. >190   150-189   80-149   55-79   <55
Температура тіла, °С >41 39,0-40,9   38,5-38,9 36,0-38,0 34,0-35,9 32,0-33,9 30,0-31,9 <30
ЧДР, за хвилину >50 35-49   25-34 12-24 10-11 6-9   <6
ШВЛ Так
Сечовина, ммоль/л >55,0 36,0-54,9 29,0-35,9 7,5-28,9 3,5-7,4 <3,5      
Гематокрит, % >60,0   50,0-59,9 46,0-49,9 30,0-45,9   20,0-29,9   <20,0
Лейкоцити, 109 >40,0   20,0-39,9 15,0-19,9 3,0-14,9   1,0-2,9   <1,0
Глюкоза, ммоль/л >44,5 27,8-44,4   14-27,7 3,9-13,9   2,8-3,8 1,6-2,7 <1,6
Калій, мекв/л >7,0 6,0-6,9   5,5-5,9 3,5-5,4 3,0-3,4 2,5-2,9 2,0-2,4 <2,0
Натрій, мекв/л >180,0 161-179 156-160 151-155 130-150   120-129 110-119 <110
НСО3, мекв/л   >40,0   30,0-39,9 10,0-19,9   5,0-9,9 5,0-9,9 <5,0
Шкала Глазго, бали         13-15 10-12 7-9 4-6

 

Таблиця 3.Прогнозування ймовірності летального результату за балами системи SAPS

Бали Прогнозована летальність, %
5-6 10,7
7-8 13,3
9-10 19,4
11-12 24,5
13-14 30,0
15-16 32,1
17-18 44,2
19-20 50,0
81,1

 
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 119; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.90.95 (0.016 с.)