МОГИЛІВ–ПОДІЛЬСЬКИЙ ТЕХНОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИЙ КОЛЕДЖ 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

МОГИЛІВ–ПОДІЛЬСЬКИЙ ТЕХНОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИЙ КОЛЕДЖВІННИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

РОБОЧИЙ ЗОШИТ

ДЛЯ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ

Студент __ І курсу групи____________________________

Спеціальності_______________________________________

 

_____________________________________________________

Прізвище, ім’я по батькові

 
ЗМІСТ

Вступ………………………………………………………………………………….5

Пояснювальна записка………………………………………………………………6

Критерії оцінювання ………………………………………………….. …………...7

1. Хімічні властивості сульфатної кислоти. Виявлення сульфат – йона………...8

2. Добування амоніаку. Вивчення його властивостей. Солі амонію…………..13

3. Властивості нітратної кислоти, солей - нітратів……………………………..17

4. Добування карбон (ІV) оксиду і вивчення його властивостей.

Взаємоперетворення карбонатів і гідрогенкарбонатів………………………..22

5. Розпізнавання сполук неметалів………………………………….....................26

6. Вивчення хімічних властивостей металів……………………………………..31

7. Розв’язування експериментальних задач з теми “Металічні елементи

та їх сполуки”…………………………………………………………………….37

8. Властивості одноатомних і багатоатомних спиртів………………………….42

9. Добування оцтового альдегіду і вивчення його властивостей……………..46


10. Вивчення властивостей карбонових кислот………………………………...50

11. Добування естерів. Вивчення властивостей жирів………………………….54

12. Вивчення властивостей вуглеводів……………………………………………59

13. Розв’язування експериментальних задач……………………………………..64

14. Генетичний зв’язок між класами органічних сполук………………………...68

15. Вивчення властивостей полімерів…………………………………………..72

16. Гідроліз ацетилсаліцилової кислоти…………………………………………..77

17. Порівняння властивостей мила і СМЗ………………………………………...81

18. Видалення забруднень із поверхні тканини…………………………………..86

 

 

 
 
 


КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

 

Рівень Оцінка Критерії
Високий 10-12 Студент самостійно, правильно, впевнено проводить дослідницьку роботу на основі детального аналізу послідовності виконання експерименту, повних вичерпних знань з теми, обґрунтовує свої дії певними теоретичними положеннями; володіє навичками роботи з обладнанням та реактивами; робить поетапні спостереження та висновки на основі теоретичних знань з теми та результатів хімічного експерименту. В процесі роботи може припускатися неточностей, які самостійно виявляє та виправляє. Забезпечує високий рівень організації праці та дотримання правил безпеки праці. Здійснює оформлення звіту, в якому правильно оформлені висновки і спостереження із застосуванням наукових термінів і понять. Складені відповідні рівняння реакцій. Звіт оформлений охайно, відповідно до вимог, дані повні відповіді на всі поставленні питання індивідуального завдання, в повному обсязі виконані контрольні завдання .
Середній 7-9 Студент з розумінням відтворює основні знання з теми, що вивчається; самостійно проводить дослідження згідно з інструкцією, записує рівняння реакцій, дає обґрунтоване пояснення ходу експерименту, робить висновки, щодо одержаних результатів та правильно оформляє одержані результати. Дотримується правил безпеки праці. При виконанні роботи та при оформленні відповідей на контрольні питання і питання індивідуальних завдань, припускається несуттєвих помилок, які може виправити. При оформленні звіту допущені незначні неточності при записі спостережень та рівнянь реакцій. Звіт оформлений охайно.
Достатній 5-6 Студент без достатнього розуміння відтворює компоненти теоретичних знань з теми та недостатньо усвідомлено з консультативною допомогою викладача виконує завдання лабораторної роботи згідно з інструкцією робочого зошита; описує окремі спостереження за перебігом хімічних дослідів; частково характеризує та обґрунтовує одержані результати. При виконанні роботи припускається помилок, які самостійно виправити не може. Допущені помилки при відповідях на контрольні питання та питання індивідуального завдання. Володіє методикою проведення хімічного експерименту. У звіті наявні помилки при записі спостережень, висновків, рівнянь реакцій.
Низький 1-4   Студент знає призначення лабораторного обладнання, правила техніки безпеки під час проведення лабораторних робіт, вміє теоретично пояснювати хід експерименту та працювати під керівництвом викладача, слабо знає теоретичний матеріал теми, не може самостійно оформити звіт, відсутні відповіді на контрольні питання, допущені помилки при виконання індивідуального завдання.

Лабораторна робота №1


Тема: Хімічні властивості сульфатної кислоти.

Виявлення сульфат – йона.

Мета заняття:провести хімічні експерименти по вивченню властивостей сульфатної кислоти. Набувати навиків проведення якісних реакцій на прикладі визначення сульфат – іонів в розчині, набувати навиків роботи в лабораторії.

 

Досліди:

1. Дисоціація сульфатної кислоти.

2. Взаємодія з гідроксидами.

3. Взаємодія з металами.

4. Взаємодія з основними оксидами.

5. Взаємодія з солями.

6. Визначення сульфат-йонів в розчині.

Прилади та матеріали:

Реактиви:

сульфатна кислота (Н2SO4); порошкоподібне залізо (Fе),

карбонат (Na2СO3); натрій нітрат (NaNО3); магній оксид (МgО),

барій хлорид (ВаСl2).

Обладнання:

штатив з пробірками, спиртівка, пробіркотримач.

G Правила техніки безпеки

1. Приступайте до виконання роботи тільки після ознайомлення з текстом інструкції.

2. Користуйтеся чистим і придатним для роботи хімічним посудом.

3. Працюйте тільки з невеликою кількістю речовин.

4. Роботу проводьте стоячи, тільки над столом.

5. Насипайте, або наливайте сухі реактиви – над аркушем паперу, рідкі – над скляною посудиною.

6. Обережно поводьтесь з хімічним обладнанням!

7. При опіках кислотою спочатку добре промити обпечене місце водою, потім – 1 % розчином питної соди.

8. Під час роботи забороняється:

- пробувати речовини на смак (а),

- брати речовини незахищеними руками (б),

- залишати неубраними розсипані або розлиті реактиви (в),

- залишати відкритими склянки з рідинами та банки з сухими речовинами (г)

& Теоретичне обґрунтування теми.

Сульфатна кислота є складною сполукою елементу сульфуру. Це двохосновна, оксигеновмісна кислота, сильний електроліт.

Безводна сульфатна кислота — важка, безбарвна, оліїста рідина (температура плавлення +10,4 °С), надзвичайно гігроскопічна, змішується з водою у всіх співвідношеннях, виділяючи велику кількість тепла внаслідок утворення гідратів, є сильним окисником, особливо при нагріванні.

Розведена сульфатна кислота виявляє властивості сильних кислот: дисоціює на йони, утворює солі при взаємодії з металами, основними оксидами, гідроксидами, солями більш слабких кислот. Як двохосновна кислота, Н2SO4 утворює два види солей: середні (сульфати Na2SO4) і кислі (гідросульфати NaHSO4).

Розведені розчини сульфатної кислоти розчиняють метали, розташовані в ряду стандартних електродних потенціалів до водню з виділенням водню. Мета­ли, розташовані в ряду стандартних електродних потенціалів після водню, з розведеними розчинами Н24 не взаємодіють.

Концентрована кислота за хімічними властивостями відрізняється від розведеної. Вона не іонізує, при звичайних умовах не реагує з багатьма металами. При нагріванні - реагує з майже зі усіма металами (крім платини і срібла) і багатьма неметалами. Водень у цьому випадку не виділяється, а утворюються продукти відновлення S+6: H2S, SO2, S, а також сіль і вода. Продукти залежать від активності металу і умов реакції (температура, концентрація Н2SO4):

 

Таблиця 1. Взаємодія сульфатної кислоти з (Н2SO4) з металами.

 

Концентрація кислоти Метали (в електрохімічному ряді напруг) Продукти взаємодії
Розведена зліва від Гідрогену Me2(SO4)x +H2
справа від Гідрогену не взаємодіє
Концентрована Fe, Cr, Al, Pt, Au не взаємодіє
зліва від Гідрогену Me2(SO4)x + H2S↑ (S, SO2↑) + H2O
справа від Гідрогену Me2(SO4)x + SO2↑ + H2O

 

Одержують сульфатну кислоту найчастіше контактним методом, сировиною при цьому є пірит FеS2, або природна сірка.

Більшість солей сульфатної кислоти добре розчи­няються у воді. Мало розчиняються солі СаSО4 і РbSО4 і не роз­чиняється у воді й у кислотах ВаSО4.

Ця властивість дає змогу використовувати будь-яку розчинну сіль барію і плюмбуму, як реагенти на сульфатну кислоту та її солі (якісні реакції на сульфат-іон):

2S04 + ВаС12 → 2NаС1+ВаSО4 ↓ білий осад

Н24 + Рb(NO3)2 → 2НNO3 + РbSО4 ↓ білий осад

 

 
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 252; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.199.4 (0.011 с.)