Закарпатський Державний Університет 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Закарпатський Державний УніверситетМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ

Закарпатський Державний Університет

Юридичний факультет

Кафедра теорії та історії держави і права, конституційного та адміністративного права

 

 

Т.О. Карабін

 

 

Муніципальне право

 

Методичний посібник

 

Ужгород – 2012

 

ББК 67.303

УДК 346

М 50

 

Карабін Т.О. Муніципальне право: Навчально-методичний посібник. – Ужгород: Закарпатський Державний Університет, 2012 - __ с.

 

 

Навчально-методичний посiбник з дисциплiни «Муніципальне право» розроблений згiдно з вимогами Болонського процесу, вiдловiдає навчальнiй програмі iз зазначеної дисципліни у вищих навчальних закладах та рекомендований до вивчення студентам юридичних факультетiв..

Студентам пропонується тематичний план лекційних і практичних занять, нормативна база та рекомендована література до вивчення курсу, завдання для індивідуальної роботи, орієнтовна тематика рефератів, питання підсумкового контролю тощо.

 

Рецензенти:

 

Рекомендований до друку Вченою радою юридичного факультету Закарпатського Державного університету, протокол №__ вiд ________________ 2012 р.

 


 

ЗМІСТ

 

Передмова……………………………………………………………… …...4

 

Загальна характеристика та структура дисципліни ……………….…..….5

 

Лекційна програма курсу ……………………………………………...…...7

 

Зміст практичних тем курсу………………………………………………..15

 

Тематичний план індивідуальної та самостійної роботи ………………..14

 

Методичні рекомендації з написання реферату ………………………….32

 

Орієнтовні теми рефератів ………………………………………...….…...33

 

Основні критерії оцінювання знань студентів …………………………...35

 

Список рекомендованої літератури………………………………………..37

 


 

Передмова

 

 

Становлення законодавства, що регулює відносини у сфері організації та діяльності місцевого самоврядування, зумовило формування нової комплексної галузі права, муніципального права, і відповідно призвело до появи однойменної навчальної дисципліни – “Муніципальне право України”, яка включена до переліку обов’язкових курсів навчальної програми по підготовці бакалаврів та спеціалістів за спеціальністю «Правознавство».

Предметом даного курсу є правове регулювання організації та діяльності місцевого самоврядування в Україні.

Актуальність навчального курсу обумовлена самим предметом навчальної дисципліни. Вивчення таких питань як система місцевого самоврядування, функцій і повноважень суб’єктів місцевого самоврядування, державних гарантій його здійснення тощо є важливим елементом у системі професійної підготовки студентів-юристів загалом, та студентів – майбутніх службовців органів місцевого самоврядування зокрема.

Метою вивчення цієї навчальної дисципліни у вищих юридичних навчальних закладах є набуття знань з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування в Україні, їх нормативно-правового регулювання, сприяння вихованню поваги до найважливіших муніципально-правових інститутів та ознайомлення з зарубіжним досвідом функціонування інститутів локальної демократії.

Завданням для досягнення цієї мети є викладання лекцій, проведення практичних занять, організація самостійної підготовки студентів по окремим темам, написання рефератів.

Для досягнення мети вивчення даної навчальної дисципліни студентам необхідно засвоїти наступні дисципліни: « Теорія держави і права», «Конституційне право», «Адміністративне право».

За наслідками вивчення дисципліни студент повинен знати:

- поняття, предмет, метод і джерела муніципального права;

- історичні та теоретичні основи місцевого самоврядування;

- поняття, правову природу та конституційно-правові принципи місцевого самоврядування;

- форми безпосередньої демократії в місцевому самоврядуванні;

- систему місцевого самоврядування;

- основні функції місцевого самоврядування та механізм їх реалізації;

- гарантії місцевого самоврядування;

- відповідальність в системі місцевого самоврядування.

Студент повинен вміти:

- орієнтуватися в законодавстві, що регулює порядок здійснення місцевого самоврядування в Україні;

- аналізувати та тлумачити законодавство про місцеве самоврядування;

- застосовувати одержані знання на практиці.


Загальна характеристика та структура дисципліни

 

Характеристика Значення
Назва Муніципальне право
Шифр та назва напряму 0601 «Право»
Шифр спеціальності 6.030402
Назва спеціальності «Правознавство»
Освітньо-кваліфікаційний рівень Бакалавр, спеціаліст
Характеристика Нормативна (обов’язкова)
Курс на якому вивчається IIІ
Семестр навчання V
Кількість кредитів відповідних ЕСТS  
Модулів  
Змістових модулів  
Загальна кількість годин  
Тижневих годин  

 

Графік вивчення дисципліни.

 

Курс Семестр Заняття, час Разом за семестр   Контроль (екзамен/залік) Кредити
Лекції Практичні Консультації Всього аудиторних годин   Самостійна Робота
  ІІІ   V               екзамен  

 


Розподіл тем за модулем і змістовими модулями.

 

Модуль Змістовий модуль Номер теми та її назва
  Модуль І     №1 Тема 1. Вступ до предмету «Муніципальне право» Тема 2. Муніципальне право як наука і навчальна дисципліна Тема 3. Основні теорії походження місцевого самоврядування Тема 4. Міжнародно-правова регламентація місцевого самоврядування Тема 5. Конституційно-правова регламентація місцевого самоврядування в Україні Тема 6. Територіальна громада – первинний суб’єкт місцевого самоврядування Тема 7. Теоретичні основи компетенції місцевого самоврядування Тема 8. Правовий статус місцевих рад Тема 9. Правове регулювання порядку діяльності місцевих рад
    №2   Тема 10. Правовий статус сільських, селищних, міських голів Тема 11. Правовий статус виконавчих органів місцевого самоврядування Тема 12. Правове регулювання служби в органах місцевого самоврядування Тема 13. Органи самоорганізації населення Тема 14. Матеріально-фінансова основа місцевого самоврядування Тема 15. Відповідальність в системі місцевого самоврядування Тема 16. Місцеве самоврядування і державна влада: взаємозв’язок. Тема 17. Основні напрямки реформування місцевого самоврядування в Україні. Тема 18.Досвід організації та функціонування органів місцевого самоврядування в зарубіжних країнах

 


Лекційна програма курсу

Лекція 1. Вступ до предмету «Муніципальне право».

1. Поняття муніципального права України

2. Історія муніципального права України

3. Джерела муніципального права України

4. Муніципально-правові відносини

 

Муніципальне право – комплексна галузь публічного права. Предмет муніципального права України. Муніципальне право і місцеве самоврядування: співвідношення понять. Система муніципального права, її елементна характеристика. Інститути муніципального права. Зв’язок муніципального права із іншими галузями права України. Імперативний метод як основний метод правового регулювання муніципального права. Особливості диспозитивного методу в муніципально-правовому регулюванні.

Періодизація розвитку місцевого самоврядування в Україні. Зародження місцевого самоврядування в Україні та світі. Місцеве самоврядування в Україні у феодальний період. Місцеве самоврядування в дорадянській Українській державі. Радянська влада і місцеве самоврядування. Відродження та розвиток місцевого самоврядування в кінці ХХ ст.

Види джерел муніципального права. Нормативно-правові акти – основне джерело муніципального права. Конституція України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», спеціальні закони. Акти локальної саморегуляції як джерело муніципального права.

Поняття муніципально-правових відносин. Організація і здійснення муніципальної публічної влади як зміст муніципально-правових відносин. Структура муніципально-правових відносин

Ключові терміни: місцеве самоврядування, муніципальне право, предмет муніципального права, метод муніципального права, норма муніципального права, інститут муніципального права, джерела муніципального права, муніципально-правові відносини.

 

Зміст практичних тем курсу

 

Рекомендована література

10. Конституція України: прийнята 28 червня 1996 р. //Відомості Ради України. – 1996 р. - № 30. – С. 141

 1. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України //Голос України. – 1999. – 12 червня.
 2. Про всеукраїнський та місцеві референдуми: Закон України //Відомості Верховної Ради України. – 1991. - № 33. – С. 443
 3. Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів: Закон України // Голос України. – 1998. – 24 січня.
 4. Про статус депутатів місцевих Рад народних депутатів: Закон України //Відомості Верховної Ради України. – 1994. - № 24. – С.180
 5. Про місцеві державні адміністрації: Закон України //Урядовий кур’єр. – 1999. – 15 травня.
 6. Європейська Хартія про місцеве самоврядування //Місцеве та регіональне самоврядування України. – Вип. 1-2 (6-7). – К., 1994. – С. 70-77
 7. Всесвітня Декларація місцевого самоврядування //Місцеве та регіональне самоврядування України. – Вип. 1-2 (6-7). – К., 1994. – С. 65-69
 8. Положення про загальні збори громадян за місцем проживання в Україні //Відомості Верховної Ради України. – 1994. - № 6. – С.30
 9. Авер’янов В.Б. Органи виконавчої влади в Україні. – К., 1997
 10. Андресюк Б.П. Місцеве самоврядування в сучасній Україні: проблеми і перспективи. – К., 1997
 11. Баймуратов М.А. Локальна система захисту прав людини в Україні: сутність та становлення //Юридична освіта і правова держава: Збірн. наук. праць. – Одеса, 1997. – С.96-101
 12. Баймуратов М.А. Міжнародні зв’язки органів місцевого самоврядування у системі глобальних кроскультурних комунікацій. //Право та культура: теорія і практика: Матер. міжнародної наук.-практ. конф., м. Київ 15-16 квітня 1997 р. – К., 1997. – С.128-130
 13. Баймуратов М.О. Законодавство України про місцеве самоврядування і актуальні питання реалізації. //Збірник наукових праць Української Академії державного управління при Президентові України. – К.: Вид-во УАДУ, 1999. – Вип. 1. – С. 300-302
 14. Баймуратов М.О., Батанов О.В. Деякі теоретичні аспекти становлення функцій територіальних громад в Україні //Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. – 1999. - №1. – С.31-36
 15. Баймуратов М.О. Правова природа міжнародних (європейських) стандартів локальної демократії та їх роль у становленні місцевого самоврядування в Україні: питання сприйняття та імплементації / М.О. Баймуратов // Наукові читання. Присвячені пам’яті В.М. Корецького: Зб. наук. Праць / Київський університет права НАН України. – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2008. – С. 12–21.
 16. Батанов О.В. Основні напрями і види діяльності територіальних громад і проблеми класифікації. //Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. – 1998. - № 4. – С. 19-25
 17. Батанов О.В. Статут територіальної громади як інститут реалізації функцій місцевого самоврядування //Розвиток місцевої демократії і забезпечення прав громадян на здійснення місцевого самоврядування: Збірн. матеріалів конфер. (21-22 грудня 1998 р., Київ). – К.: Перспектива, 1999. – С. 34-38
 18. Батанов О.В. Функції територіальних громад як специфічних суб’єктів конституційного права //Право України. – 1998. - №8. – С.21-24
 19. Батанов О.В. Концептуальні засади співвідношення функцій територіальних громад з функціями місцевих органів державної виконавчої влади //Право України. – 1999. - №5. – С. 25-29
 20. Батанов О.В. Муніципальне право України/ Відп. Ред.. М.О. Баймуратов. Видання друге, стереотипне – Х.: «Одісей», 2012. – 528 с.
 21. Батанов О.В. Територіальна громада – основа місцевого самоврядування в Україні. Монографія /За ред. В.Ф.Погорілка. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, 2001. – 260 с.
 22. Батанов О.В. Функції територіальних громад у системі місцевого самоврядування. //Держава і право: Щорічники наук. праць молод. вчених. – К.: ІнЮре. – 1999. – Вип. 2. – С. 123-128
 23. Біленчук П.Д., Кравченко В.В., Підмогильний М.В. Місцеве самоврядування в Україні (муніципальне право). Навч. посібник. – К., 2000
 24. Бутко І.П. Деякі проблеми становлення і розвитку місцевого і регіонального самоврядування в Україні //Матеріали науково-практичної конференції “Актуальні проблеми управління територіями в Україні”. – К., 1993
 25. Бюджетне законодавство України: Зб. нормат. актів. – К.: Юрінком Інтер, 2002. – 416 с.
 26. Бюджетний кодекс України 21 червня 2001 року. – К.: Атіка, 2001. – 80 с.
 27. Вакуленко В. Проблеми управління комунальною власністю великих міст в сучасних умовах. //Вісник Української Академії державного управління. – 1996.- №1. – С. 172-185
 28. Волков В.Д., Гринюк Р.Ф., Захарченко К.А. Комунальное право Украины. Учебное пособие. – Донецк: ДОНГУ, 1997. - 217 с.
 29. Голікова Т. Методичні засади розмежування функцій державного управління і місцевого самоврядування //Економіка України. - 1996. - № 4. – С.48-52
 30. Грицяк І.А. Правові та організаційні проблеми реалізації повноважень органів місцевого самоврядування: Авторефереат дисерт… к.ю.н. /12.00.02. – К., 1993
 31. Давидов Р. Правовий статус асоціацій місцевих влад в Україні //Місцеве і регіональне самоврядування України. Вип. 1-2 (14-15). – К., 1996. – С. 36-38
 32. Давидов Р. Конституционные начала и принципы местного самоуправления в Украине. //Місцеве та регіональне самоврядування України. - Вип. 4 (9). - К., 1994. – С. 8-16
 33. Давидов Р. Політико-правові засади децентралізації влади і розвитку місцевого самоврядування в Україні. //Вісник української Академії державного управління. – 1996. - № 1. – С. 90-101
 34. Державне управління в Україні: централізація і децентралізація. – К., 1997
 35. Державне управління. Теорія і практика //Відпов. ред. В.Б.Авер’янов. - К., 1998. – С. 92-118
 36. Заєць А., Корнієнко М. Територіальна організація влади //Юридичний вісник. – 1996. - №1. – С.85-88
 37. Закон України “Про службу в органах місцевого самоврядування”. Станом на 25 липня 2001 р. Офіційне видання. - К.: парламентське вид-во, 2001. – 19 с.
 38. Закон України “Про судоустрій України”. - К.: Атіка, 2002. – 79 с.
 39. Кампо В.М. Деякі проблеми становлення і розвитку місцевого самоврядування. //Місцеве та регіональне самоврядування України. – Вип. 1-2. – К., 1993. – С. 68-73
 40. Кампо В.М. Місцеве самоврядування в Україні. – К.: ІнЮре, 1997
 41. Кампо В.М. Європейська модель місцевого самоврядування: проблеми і перспективи реалізації в Україні //Українсько-європейський журнал міжнародного і порівняльного права. Т. 1. Вип. 2. – 2001. – С. 71-94
 42. Кампо В.М. Конституційні засади комунального права України //Місцеве самоврядування в Україні: історія, проблеми, пропозиції. – Київ, 1994. – С. 79-92
 43. Коваленко А.А. Конституційно-правове регулювання місцевого самоврядування в Україні: питання теорії і практики. – К.: 1997
 44. Кодекс України про адміністративні правопорушення. – К.: Атіка, 2001. – 192 с.
 45. Конституційне право України. Підручн. за ред. д.ю.н. проф. В.Ф.Погорілка. – К.: Наукова думка, 1999. – С. 541-551, 629-675
 46. Корнієнко М.І, Державна влада і місцеве самоврядування: актуальні проблеми теорії і практики //Українське право. – 1995. – 31. – С. 68-77
 47. Корнієнко М.І. Місцеве самоврядування та “урядова вертикаль” //Місцеве самоврядування. – 1997. - №3-4. – С.37-41
 48. Костицька Т. Інформаційні аспекти місцевого самоврядування //Юридичний вісник. – 1995. - №1. – С.115-120
 49. Кравченко В.В. Деякі питання реалізації права громадян на участь у місцевому самоврядуванні //Розвиток місцевої демократії: значення права громадян на здійснення місцевого самоврядування: Збірн. матеріалів конфер. (21-22 грудня 1998 р., Київ). – К.: Перспектива, 1999. – С.62-66
 50. Кравченко В.В. Місцеве самоврядування в історії України //Місцеве самоврядування в Україні: історія, проблеми, пропозиції. – Київ, 1994. – С.8-17
 51. Кравченко В.В., Пітцик М.В. Муніципальне право України. Навчальний посібник. – К.: Атіка, 2003. – 672 с.
 52. Кравченко В.І. Місцеві фінанси України: Навчальний посібник. – К., 1999
 53. Кравченко В.І. Територіальний устрій та місцеві органи влади України. – К., 1995
 54. Кравченко В.І. Фінанси місцевого самоврядування України: проблеми становлення (1998-2001). – К.: Видавн. ДІМ “КМ Akademia”, 2001. – 460 с.
 55. Краснов М.А. Муниципальное право России. – М., 1994
 56. Кримінальний кодекс України: Офіційний текст. – К.: Юрінком Інтер, 2001. – 240 с.
 57. Крусян А.Р. Взаємодія місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування в Україні: Автореф… к.ю.н./12.00.02. – Одеса, 1999
 58. Крусян А.Р. Конституционные принципы взаимодействия местных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления //Актуальні проблеми держави та права: Збірн. наук. праць. – Одеса, 1999. – Вип. 6. – С.110-115
 59. Куйбіда В., Чушенко В. Місцеве самоврядування в Україні //Курс лекцій. – Львів, 1998
 60. Медведчук В.В. Конституційний процес в Україні і організація державної влади та місцевого самоврядування. – К., 1997. – С.134-147
 61. Местное самоуправление в России. Государство и право. – М., 1993
 62. Місцеве самоврядування: 10 років здобутків /За ред. М.Пухтинського. – К.: Атіка, 2002. – 368 с.
 63. Муніципальне право України. Підручник за ред. В.Ф.Погорілка, О.Ф.Фрицького. – К.: “Юрінком Інтер”, 2006. – 350 с.
 64. Наливайко Л.Р. Конституційно-правова відповідальність: питання теорії та практики: Автореферат… к.ю.н./12.00.02. – К., 2000
 65. Оніщук М., Кампо В. Правові засади місцевого самоврядування в Україні. – К., 1998
 66. Орзіх М.П. Концепція правового статусу самоврядних територій і органів місцевого самоврядування в Україні //Місцеве та регіональне самоврядування України. – Вип. 4(9). – К., 1994. – С.44-52
 67. Орзіх М.П. Самоврядні території в системі державного устрою України //Місцеве та регіональне самоврядування України. – Вип. 1-2. – К., 1993. – С.61-67
 68. Погорелко В.Ф., Местные Советы в механизме осуществления функций Советского общенародного государства. – К.: Наукова думка, 1996
 69. Погорілко В.Ф., Баймуратов М.О., Бальцій Ю.Ю. та ін. Муніципальне право України: Підручник / За ред. Баймуратова М.О. — 2-ге вид. доп. – К.: «Правова єдність», 2009.- 234c.
 70. Погорілко В.Ф. Нова Конституція України: огляд, коментарі і текст Основного Закону. – К.: Наукова думка, 1997. – С. 81-87
 71. Погорілко В.Ф., Федоренко В.Л. Референдуми в Україні: Історія та сучасність: Монографія. – К., 2000. – С. 161-179
 72. Політичні партії та місцеві вибори //За загал. ред. В.М. Кампо. – К.: Вид-во ДІМ “Юридична книга”, 2001. – 52 с.
 73. Постійні і тимчасові контрольні комісії місцевих рад. – К.: парламентське вид-во, 2001. – 224 с.
 74. Проблеми державно-правової реформи в Україні: Збірн. наук. праць. – Вип. 3. – К., 1997
 75. Проблеми функціонування місцевих рад та їх виконавчих органів: Монографія / за ред. Ю.М. Тодики. – Х.: «Право», 2009. – 178 c.
 76. Пухтинський М. Система місцевого самоврядування в Україні //Вісник Академії державного управління. – 1996. - №1. – С. 68-89
 77. Сиддиков Р.Р. Местные органы власти и местного самоуправления: Автореферат… д.ю.н. – М., 1993
 78. Смирнова Т.С. Закріплення в Конституції України основоположних принципів місцевого самоврядування //Держава і право: Щорічник наук. праць молод. вчених. – К.: ІнЮре. – 1999. – Вип. 2. – С.128-134
 79. Соловьев С.Г. Система фундаментальных понятый муниципального права: Автореферат… к.ю.н. – Екатеринбург, 1998
 80. Судовий захист прав та інтересів місцевого самоврядування в Україні. Навчально-методичний посібник. – К.6 Атіка, 2002. – 208 с.
 81. Ткачук А.Ф., Стаєнко Ю.І., Привалов Ю.О. Місцеве самоврядування в Україні: проблеми і прогнози. – К., 1997
 82. Тодыка Ю.Н., Яворский В.Д. Выборы органов местного самоуправления: конституционно-правовой аспект. – Харьков: факт, 1998
 83. Трачук П.А. Деякі проблемні питання реалізації принципів народовладдя у системі місцевого самоврядування України //Держава і право: Зб. наук. праць. – Вип.16. – К., 2002. – С.77-84
 84. Трачук П.А. Неурядові організації як партнер місцевого самоврядування //Держава і право: Зб. наук. праць. – Вип. 12. – К., 2001. – С. 113-118
 85. Трачук П.А. Основні форми безпосередньої участі громадян у місцевому самоврядуванні //Держава і право: Зб. наук. праць. – Вип. 17. – К., 2002. – С. 102-105
 86. Трачук П.А. Проблеми юридичної відповідальності у системі місцевого самоврядування //Держава і право: Зб. наук. праць. – Вип. 18. – К., 2002. – С. 98-103
 87. Трачук П.А. Участь громадян України у місцевому самоврядуванні: Монографія – К., 2003. – 216 с.
 88. Фадеев В.И. Муниципальное право России. – М.: Юрист, 1994
 89. Фадеев В.И. Система гарантий местного самоуправления //Право и жизнь. – 1995. - №5. – С. 184-217
 90. Федів І. Місцеве самоврядування, територіальне і регіональне управління в історії України //Місцеве і регіональне самоврядування України. – Вип. 1-2. – К., 1995. – С. 46-51
 91. Чушенко В.І. Поняття місцевого самоврядування в Україні //Право України. – 1998. - 35
 92. Швидько Г.К., Романов В.Є. державне управління і самоврядування в Україні: Істор. нарис (Навч. посібник). – К.: Вид-во УДАУ, 1997
 93. Шиба О. Сільське самоврядування на Буковині (1861-1918 рр.) //Місцеве та регіональне самоврядування України. – Вип. 1-2. – К., 1994. – С. 31-37

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ

Закарпатський Державний Університет

Юридичний факультетПоделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 223; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.143.154 (0.021 с.)