ТОП 10:

Установки електрозварювальні 

7.1.1. Вимоги цього підрозділу поширюються на стаціонарні, пересувні й переносні установки дугового зварювання постійного і змінного струмів для виконання електротехнологічних процесів зварювання, наплавлення і різання металів.

7.1.2. Електрозварювальні установки, їх монтаж і розташування повинні відповідати: ГОСТ 12.2.007.8 ССБТ, ГОСТ 12.2.003 ССБТ, вимогам ПУЭ, Правил та інших НД, а також указівкам заводів-виробників електрозварювального обладнання.

7.1.3. Електрозварювальні роботи на об’єктах незалежно від форм власності і відомчого підпорядкування необхідно виконувати відповідно до вимог державних стандартів ГОСТ 12.3.002 ССБТ, ГОСТ 12.3.003 ССБТ. При цьому повинні бути виконані також вимоги ГОСТ 12.1.004 ССБТ, ДНАОП 1.1.10-1.04, НАПБ А01.001, ДНАОП 0.00-1.32 і цих Правил.

7.1.4. Виконання електрозварювальних робіт у вибухонебезпечних і вибухопожежонебезпечних приміщеннях необхідно здійснювати відповідно до вимог державного стандарту ГОСТ 12.1.010 ССБТ і цих Правил.

7.1.5. Джерела зварювального струму повинні приєднуватись до розподільних електричних мереж напругою не вище ніж 660 В.

7.1.6. Джерелами зварювального струму для всіх видів дугового зварювання повинні застосовуватись джерела тільки спеціально для цього призначені та такі, що задовольняють вимоги діючих стандартів, зварювальні трансформатори або перетворювачі (статичні чи двигун-генераторні) з електродвигунами або двигунами внутрішнього згоряння.

Живлення зварювальної дуги безпосередньо від силової, освітлювальної чи контактної електричної мережі забороняється.

7.1.7. Схеми приєднання кількох джерел зварювального струму в разі роботи їх на одну зварювальну дугу повинні унеможливлювати одержання між виробом й електродом напруги, яка перевищує найбільшу напругу неробочого ходу одного з джерел зварювального струму.

7.1.8. Для підведення струму від джерела зварювального струму до електродотримача установки ручного дугового зварювання повинен застосовуватись гнучкий провід з гумовою ізоляцією і в гумовій оболонці. Застосування проводів з ізоляцією або в оболонці з полімерних матеріалів, які розповсюджують горіння, забороняється.

7.1.9.Електрозварювальні установки з багатопостовим джерелом зварювального струму повинні мати в первинному колі комутаційний апарат і пристрій захисту джерела від перевантаження (автоматичний вимикач, запобіжники), а також комутаційні і захисні електричні апарати на кожній лінії, що відходить до зварювального поста.

7.1.10. Пересувні або переносні електрозварювальні установки повинні розташовуватись на такій відстані від комутаційного апарату, за якої довжина з’єднувального гнучкого кабелю не перевищуватиме 10 м.

Ця вимога не поширюється на живлення установок за тролейною системою та у випадках, де інша довжина передбачена конструкцією відповідно до технічних умов на установку. Пересувні електрозварювальні установки на час переміщення необхідно від’єднати від мережі.

7.1.11. Зварювальні пости повинні бути оснащені фільтрокомпенсувальними пристроями, що забезпечують якість електроенергії на межі балансової належності, яка відповідає державному стандарту.

Відповідальність за дотримання показників якості електроенергії покладається на особу, відповідальну за електрогосподарство.

7.1.12. Усі електрозварювальні установки з джерелами змінного та постійного струму, призначені для зварювання в особливо небезпечних умовах (у середині металевих ємностей, колодязях, тунелях, на понтонах, у котлах, відсіках суден тощо) або для роботи в приміщеннях з підвищеною небезпекою, повинні бути оснащені пристроями автоматичного (захисного) вимкнення напруги неробочого ходу в разі розриву зварювального кола чи його обмеження до значення, безпечного в даних умовах.

Цей пристрій повинен мати технічну документацію, затверджену в установленому порядку, а його параметри відповідати державному стандарту ГОСТ 12.2.007.8 ССБТ.

Застосування захисних пристроїв обмеження напруги неробочого ходу не звільняє зварника від безумовного дотримання ним діючих правил безпеки в зварювальному виробництві, застосування електродотримачів заводського виготовлення, спецодягу, спецвзуття, електрозахисних засобів.

7.1.13. Під час проведення зварювальних робіт у закритому приміщенні необхідно передбачати відведення зварювальних аерозолів безпосередньо поблизу дуги чи електроду. У вентиляційних системах приміщень для електрозварювальних установок повинні бути встановлені фільтри, які б унеможливлювали викиди шкідливих речовин у навколишнє середовище.

7.1.14. Споживачі електроенергії, які створюють зварювальні дільниці, повинні мати прилади, методики і кваліфікованих працівників для контролю за небезпечними і шкідливими виробничими факторами, указаними в державному стандарті ГОСТ 12.3.003. Результати вимірювання повинні реєструватись. У разі перевищення установлених норм повинні бути вжиті заходи із зниження результатів дії шкідливих факторів.

7.1.15. Приєднання і від’єднання від мережі електрозварювальних установок, а також нагляд за їх справним станом у процесі експлуатації повинні виконуватись електротехнічним персоналом споживача, які мають групу з електробезпеки не нижче ІІІ.

7.1.16. До виконання електрозварювальних робіт допускаються особи, які пройшли медогляд в установленому порядку, навчання, інструктаж і перевірку знань правил, вимог безпеки і мають групу з електробезпеки не нижче II, а також мають відповідні посвідчення.

Електрозварникам, які пройшли спеціальне навчання, може присвоюватись в установленому порядку III групу з електробезпеки і вище з правом приєднання і від’єднання від мережі пересувних електрозварювальних установок.

7.1.17. Пересувне, переносне електрозварювальне обладнання закріплюється за електрозварником, про що робиться запис у спеціальному журналі (обліку перевірки та випробувань електроінструменту та допоміжного обладнання до нього). Не закріплені за електрозварником пересувні й переносні джерела струму для дугового зварювання повинні зберігатися в замкнених на замок приміщеннях.

7.1.18. Під час виконання зварювальних робіт в умовах підвищеної й особливої небезпеки ураження електричним струмом (зварювання в замкнутих, важкодоступних просторах тощо) зварник, крім спецодягу, повинен додатково користуватись діелектричними рукавицями, калошами або діелектричними гумовими килимками.

Під час роботи в замкнених чи важкодоступних просторах необхідно надягати захисні каски.

7.1.19. Роботи в замкнених або важкодоступних просторах виконуються зварником під контролем двох спостережних осіб (одна з яких — з групою з електробезпеки не нижче II), які перебувають ззовні для здійснення контролю за безпечним проведенням робіт зварником. Зварник повинен мати запобіжний пояс з лямками і страхувальним канатом, кінець якого міститься у спостережної особи. Електрозварювальні роботи в цих умовах повинні виконуватись тільки на установці, яка задовольняє вимоги пункту 7.1.12. цих Правил.

7.1.20. Забороняється виконувати зварювальні роботи на закритих посудинах, що перебувають під тиском (котли, балони, резервуари, трубопроводи) або посудинах, які містять у собі легкозаймисті чи вибухонебезпечні речовини. Електрозварювання і різання цистерн, баків, бочок, резервуарів та інших ємностей з-під паливних і легкозаймистих рідин, а також горючих і вибухонебезпечних газів без попереднього ретельного очищення, пропарювання цих ємностей і видалення газів вентилюванням забороняються. Проведення зварювальних робіт у вказаних ємностях дозволяє особа, відповідальна за безпечне проведення зварювальних робіт, після особистої перевірки ємностей.

7.1.21. Технічне обслуговування та ремонт електрозварювальних трансформаторів для дугового зварювання виконується в такі терміни:

- капітальний ремонт — один раз на три роки;

- поточний ремонт — один раз на шість місяців;

- огляди — один раз на місяць.

7.1.22. Проведення випробувань і вимірювань на зварювальних установках здійснюється відповідно до табл. 1.27 та інструкцій заводів-виробників. Крім того, вимірювання опору ізоляції проводять після тривалої перерви в роботі, перестановки обладнання, але не рідше одного разу на 6 місяців.

7.1.23. Відповідальність за експлуатацію зварювального обладнання, виконання річного графіка технічного обслуговування та ремонту, безпечне ведення зварювальних робіт визначається посадовими інструкціями, затвердженими в установленому порядку керівником споживача. За наявності в споживача посади головного зварника або особи, яка виконує його функції (наприклад, головного механіка), вищезазначена відповідальність покладається на нього.

 

Установки електротермічні

Загальні положення

7.2.1.1. Вимоги цього підрозділу поширюються на електротермічні установки всіх видів.

7.2.1.2. Під час експлуатації електротермічних установок необхідно дотримуватись вимог технічних інструкцій та інших розділів Правил, що стосуються експлуатації окремих елементів, які входять до складу таких установок: трансформаторів, електродвигунів, перетворювачів, розподільних установок, конденсаторних установок, пристроїв релейного захисту і засобів автоматики, вимірювальних приладів тощо.

7.2.1.3. Температура нагрівання шин і контактних з’єднань, густина струму в провідниках вторинних струмопроводів електротермічних установок повинні періодично контролюватись у терміни, обумовлені місцевими інструкціями, але не рідше ніж один раз на рік. Температуру нагрівання слід вимірювати в літній період.

7.2.1.5. Опір електричної ізоляції вторинних струмопроводів і робочих струмопровідних елементів електропечей і електротермічних пристроїв (електронагрівачів опору, індукторів тощо) повинен вимірюватись під час кожного ввімкнення електротермічної установки після ремонту та в інших випадках, передбачених виробничими інструкціями споживача.

7.2.1.6. Опір електричної ізоляції ізолювальних прокладок, які запобігають з’єднанню із землею через гак або трос кранів і талів, що обслуговують електронагрівальні установки опору прямої дії, а також феросплавних печей з перепуском електродів, які самі спікаються, без вимкнення установок, повинен періодично перевірятися в терміни, які встановлює особа, відповідальна за електрогосподарство, залежно від місцевих умов, але не рідше ніж один раз на рік.

7.2.1.7.Якість води, що охолоджує електротермічні установки, повинна контролюватись відповідно до інструкції з експлуатації цього обладнання.

7.2.1.8. Електрообладнання електротермічних установок повинні обслуговувати електротехні працівники. Обов’язки електротехнологічних працівників для ведення технологічних режимів визначаються експлуатаційними інструкціями з урахуванням вимог пункту 5.3.3. і повинні в установленому порядку розділені від обов’язків електротехнічного персоналу.

7.2.1.9. Терміни технічного обслуговування та ремонту електротермічних установок установлюють відповідно до табл. 7.1:

Таблиця 7.1

Найменування установки Періодичність
ремонту капітального, рік ремонту поточного, місяць огляду, місяць
1 Електропечі дугові
2 Електропечі опору 2–3 4–6 1–2
3 Установки індукційні (плавильні та нагрівальні) 4–6 2–3
4 Установки високочастотні 3–4
5 Котли електродні напругою: - понад 1000 В - до 1000 В   1–2   за рішенням особи, відповідальної за електрогосподарство   перед опалювальним сезоном

 

7.2.1.10. Умови праці обслуговувального персоналу при експлуатації електротермічних установок (електропечі дугові, електропечі опору, установки індукційні, високої частоти, плазмово-дугові, електронно-променеві, електродні котли) та використання засобів індивідуального захисту повинні відповідати вимогам Державних санітарних норм та пунктів 5.7.3., 5.7.14., 5.7.15. цих Правил.

Електропечі дугові

7.2.2.1. На дуговій електропечі повинні бути зняті експериментально робочі характеристики для всіх ступенів вторинної напруги і ступенів реактанса дроселя. За наявності в цеху кількох електропечей, однакових за своїми технічними характеристиками (параметрами), зняття характеристик здійснюється на одній з них.

7.2.2.2. Усі роботи щодо підготовки до плавки на установках електрошлакового переплавлювання проводять тільки з обов’язковим вимкненням трансформатора. У разі, якщо один трансформатор живить почергово дві електрошлакові установки, має бути розроблена спеціальна інструкція щодо безпечної підготовки другої установки, коли ввімкнена перша. Перелік таких електроустановок повинен бути затверджений керівником споживача.

7.2.2.3. Робота з перепуску, нарощування і заміни електродів на дуговій сталеплавильній печі, а також роботи з ущільнювання електродних отворів повинні виконуватись із зняттям напруги з електропечі. Роботу з перепуску і нарощування набивних електродів, що самі спікаються, руднотермічних і феросплавних електропечей, приварювання гальмівної стрічки та завантаження електродної маси дозволяється виконувати без зняття напруги (до 1000 В) за умови виконання цієї роботи з робочих площадок, що мають міжфазні роздільні ізоляційні перегородки.

7.2.2.4. На дугових установках сталеплавильних печей настроювання струмового захисту від перевантаження повинно узгоджуватись з дією автоматичного регулятора електричного режиму. Експлуатаційні короткі замикання повинні ліквідовуватись автоматичним регулятором, і тільки у випадках, коли переміщенням електродів не вдається швидко усунути коротке замикання, повинен працювати захист від перевантаження.

7.2.2.5. Настроювання автоматичного регулятора електричного режиму повинно забезпечувати оптимальний режим роботи дугової електропечі. Параметри настроювання регуляторів повинні періодично контролюватися.

Обсяги й терміни перевірок автоматичного регулятора визначаються виробничими інструкціями, складеними з урахуванням інструкції з експлуатації заводу-виробника та виробничих умов експлуатації. Повні перевірки автоматичних регуляторів проводяться не рідше ніж один раз на рік.

7.2.2.6. Дугові електропечі повинні бути оснащені фільтрокомпенсувальними пристроями, що працюють в автоматичному режимі. Потужність цих пристроїв та їх регулювання повинні забезпечувати на межі балансової належності електромережі якість електроенергії, що відповідає державному стандарту. Робота дугових електропечей без фільтрокомпенсувальних пристроїв забороняється.

7.2.2.7. Контактні з’єднання короткої мережі струмопроводу й електродотримачів повинні підлягати періодичному огляду не рідше ніж один раз на 6 місяців.


 

Електропечі опору

7.2.3.1. Температура зовнішньої поверхні кожуха електропечі не повинна перевищувати значення, встановлені інструкцією з експлуатації заводу-виробника.

7.2.3.2. Правильність роботи терморегуляторів і допустима похибка датчиків температури повинні систематично контролюватись зразковими приладами.

7.2.3.3. Глибина установки термоелектричних перетворювачів у робочому просторі електропечей повинна постійно підтримуватися такою, якою вона була під час первинного налагодження. З цією метою на зовнішній частині термоелектричних перетворювачів стійкою фарбою наносяться мітки.

7.2.3.4. В електропічних агрегатах, призначених для автоматичних циклів роботи, перехід на ручне керування може бути допущений тільки в разі виходу з ладу системи автоматики для закінчення розпочатого циклу технологічного процесу.

7.2.3.5. Робота на електрованнах дозволяється тільки за справної вентиляційної системи.

7.2.3.6. Експлуатація електрованн з вибухонебезпечними наповнювачами за відсутності чи несправності контрольно-вимірювальної і регулювальної апаратури неприпустима.

7.2.3.7. У конвективних електропечах з циркуляційними вентиляторами потрібно передбачати блокування під час відкривання завантажувального отвору та вимкнення нагрівачів при вимкненні вентиляторів.

Під час експлуатації електропечей необхідно систематично контролювати стан ущільнень робочих прорізів виводів нагрівачів, місць установки термоелектричних перетворювачів тощо, передбачених експлуатаційною документацією заводу-виробника.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.234.250.24 (0.013 с.)