ТОП 10:

Обов’язки працівників. Відповідальність за виконання вимог Правил5.1.1. Обслуговування діючих електроустановок, проведення в них оперативних перемикань, організацію та виконання ремонтних, монтажних чи налагоджувальних робіт і випробувань повинні здійснювати спеціально підготовлені та атестовані електротехнічні працівники.

У споживачів, як правило, має бути створена електротехнічна служба (відділ, група), укомплектована необхідною кількістю електротехнічного персоналу, залежно від класу напруги живлення, складності та обсягу обслуговуваних електроустановок.

Допускається в разі відсутності атестованого в установленому порядку обслуговуючого персоналу покладати відповідальність за технічну експлуатацію та обслуговування електроустановок споживача на спеціалізовану організацію , що має відповідний дозвіл на проведення таких робіт в електроустановках. У цьому разі відповідальність за технічно грамотну та безпечну експлуатацію електрогосподарства споживача повинна визначатись договором, укладеним між споживачем і цією організацією.

За відсутності такого обслуговування експлуатація електроустановок забороняється.

5.1.2. Власник електроустановки повинен забезпечити організацію:

— експлуатації електроустановок (електротехнічного та електротехнологічного обладнання) згідно з вимогами цих Правил, інших чинних НД та Правил користування електричною енергією, затверджених постановою НКРЕ від 31 липня 1996 року № 28 (у редакції постанови НКРЕ від 17 жовтня 2005 року № 910), зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 18 листопада 2005 року за № 1399/11679;

— надійної роботи електроустановок і безпечного їх обслуговування;

— виконання заходів із запобігання використанню технологій і методів роботи, що негативно впливають на навколишнє природне середовище;

— дотримання встановлених режимів споживання електричної енергії та потужності;

— виконання приписів органів державного нагляду.

5.1.3. Для безпосереднього виконання функцій щодо організації експлуатації електроустановок керівник (роботодавець) повинен призначити особу, відповідальну за електрогосподарство споживача (далі — особа, відповідальна за електрогосподарство), та особу, яка буде її заміщувати у разі відсутності.

Особу, відповідальну за електрогосподарство, та особу, яка буде її заміщати, призначають з числа спеціалістів, кваліфікація яких відповідає вимогам Правил та які пройшли навчання з питань технічної експлуатації електроустановок, правил пожежної безпеки та охорони праці.

Після успішної перевірки знань з питань технічної експлуатації електроустановок, правил пожежної безпеки та охорони праці (атестація персоналу) та присвоєння цим особам IV групи з електробезпеки для обслуговування електроустановок напругою до 1000 В та V групи з електробезпеки для обслуговування електроустановок напругою понад 1000 В ці особи наказом споживача допускаються до виконання своїх обов’язків.

За наявності в споживача посади головного енергетика обов’язки особи, відповідальної за електрогосподарство, як правило, покладаються на нього. Допускається виконання обов’язків особи, відповідальної за електрогосподарство, та/або її заступника, за сумісництвом.

Організація вищого рівня споживача може призначати особу, відповідальну за електрогосподарство, для своїх структурних підрозділів.

5.1.4. Споживачі, у яких електрогосподарство включає тільки ввідно-розподільний пристрій, освітлювальні установки, прилади побутового призначення напругою до 220 В, особу, відповідальну за електрогосподарство, можуть не призначати.

Відповідальність за технічно грамотне та безпечне користування електроустановкою за письмовою згодою територіального підрозділу Держенергонагляду покладається на керівника споживача. Ця особа повинна пройти навчання в СНЗ за 8-годинною програмою. Надалі вона проходить інструктаж в енергопостачальній організації з питань технічної та безпечної експлуатації електроустановок в обсязі знань, що відповідає II групі з електробезпеки, про що робиться запис у журналі інструктажу споживачів і в договорі про користування електроенергією.

За умови відсутності змін в умовах виробництва та складі електрообладнання періодичність проведення інструктажів установлюється один раз на два роки.

Якщо під час здійснення енергетичного нагляду будуть виявлені порушення умов експлуатації та умов електроспоживання, то постачання електроенергії повинно бути припинене або обмежене в установленому порядку до призначення на цьому об’єкті особи, відповідальної за електрогосподарство, або електроустановку необхідно передати на обслуговування спеціалізованій організації.

5.1.5. Експлуатація електроустановок з напругою понад 1000 В, власниками яких є населення, дозволяється у разі, якщо споживач має V групу з електробезпеки або оформив договір про надання послуг щодо обслуговування електроустановок зі спеціалізованою організацією або з фізичною особою при умові реєстрації цього договору в територіальному підрозділі Держенергонагляду.

5.1.6. Особа, відповідальна за електрогосподарство (спеціалізована організація), повинна забезпечити:

1) розроблення і проведення організаційних і технічних заходів, що включають:

- утримання електроустановок у робочому стані та їх експлуатацію згідно з вимогами цих Правил, ПУЭ, ПБЕЕ, інструкцій та інших НД;

- дотримання заданих електропередавальною (електропостачальною) організацією режимів електроспоживання і договірних умов споживання електричної енергії та потужності;

- виконання заходів з підготовки електроустановок підприємства до роботи в осінньо-зимовий період;

- раціональне використання паливно-енергетичних ресурсів;

- оптимальне споживання реактивної потужності та економічні режими роботи компенсувальних пристроїв;

- упровадження автоматизованих систем і приладів вимірювання та обліку електричної енергії;

- своєчасний і якісний ремонт електроустановок;

- зменшення аварійності та травматизму;

- забезпечення промислової безпеки;

- підвищення надійності роботи електроустановок;

- навчання і перевірку знань цих Правил, ПБЕЕ, ПУЭ, ПБЕ, Правил пожежної безпеки в Україні, виробничих (посадових і експлуатаційних) інструкцій та інструкцій з охорони праці для електротехнічного (електротехнологічного) персоналу;

- охорону навколишнього природного середовища (у залежності від покладених функцій);

2) удосконалення мережі електропостачання споживача з виділенням на резервні зовнішні живильні лінії навантажень струмоприймачів екологічної та аварійної броні;

3) розроблення комплексу заходів, спрямованих на запобігання травматизму, зниженню рівня промислової безпеки, загибелі тварин, пошкодженню обладнання, можливим негативним екологічним та іншим наслідкам у разі припинення або обмеження електропостачання, здійсненого у встановленому порядку;

4) розслідування технологічних порушень в роботі електроустановок та оперативне повідомлення про них територіальному підрозділу Держенергонагляду;

5) розроблення та дотримання норм витрати палива, електричної енергії, їх своєчасний перегляд під час вдосконалення технології виробництва та впровадження нової техніки;

6) проведення діагностування технічного стану електроустановок;

7) проведення вимірів споживання електричної енергії та потужності в установлений електропередавальною організацією характерний режимний день літнього та зимового періодів і подання в установлені терміни добових режимних графіків до електропередавальної організації та територіального підрозділу Держенергонагляду;

8) систематичний контроль за графіком навантаження споживача; розроблення постійно діючих заходів з регулювання добового графіка електричного навантаження, зниження граничних величин споживання електричної потужності в години максимуму навантаження мережі електропередавальної організації;

9) виконання графіка обмеження споживання електричної енергії, потужності та аварійного відключення споживачів; розробку заходів щодо зниження споживання електричної енергії та потужності для забезпечення встановлених режимів електроспоживання у відповідності до доведених графіків обмеження;

10) ведення обліку (у спеціальному журналі) щодобового споживання електричної енергії і навантаження в години контролю максимуму електричної потужності та надання інформації електропередавальній організації і відповідному органу Держенергонагляду (на їх вимогу);

11) розроблення із залученням технологічних та інших підрозділів, а також спеціалізованих інститутів і проектних організацій перспективних планів зниження енергоємності продукції, яка випускається, упровадження енергозберігаючих технологій, теплоутилізаційних установок, використання вторинних паливно-енергетичних ресурсів, запровадження прогресивних форм економічного стимулювання;

12) облік та аналіз аварій і нещасних випадків, а також ужиття заходів з усунення причин їх виникнення;

13) розроблення виробничих інструкцій та інструкцій з охорони праці і пожежної безпеки для працівників енергетичної служби;

14) надання інформації на вимогу Держенергонагляду у відповідності до нормативно-правових актів;

15) ведення документації з електрогосподарства згідно з вимогами нормативно-правових актів;

16) розроблення інструкцій про порядок дій обслуговуючого персоналу у разі виникнення аварійних та надзвичайних ситуацій, а також пожеж;

17) додержання вимог санітарних норм і правил щодо умов праці на робочих місцях обслуговуючого персоналу згідно з розділом 5.7. цих Правил.

5.1.7. Відповідальність працівників за виконання Правил, ПУЭ і ПБЕЕ визначається посадовими інструкціями і положеннями, затвердженими керівником споживача (або організацією вищого рівня).

Взаємовідносини між енергетичною службою споживача та її структурними технологічними підрозділами, а також розподіл обов’язків між електротехнічними і електротехнологічними працівниками визначає керівник у посадових інструкціях і положеннях за узгодженням з особою, відповідальною за електрогосподарство.

Розподіл відповідальності за експлуатацію зданих в оренду електроустановок між орендодавцем і орендарем обумовлюється відповідним договором.

5.1.8. За допущені порушення в роботі електроустановок, а також за неправильні дії з ліквідації цих порушень персональну відповідальність несуть:

- працівники, які безпосередньо обслуговують електроустановки, технологічне обладнання, – за порушення, що сталися з їхньої вини на дільниці, яку вони обслуговують;

- працівники, які проводять ремонт обладнання, – за порушення, зумовлені низькою якістю ремонту;

- спеціалісти електротехнічної служби (відділу, групи) – за порушення, що сталися з їх вини, а також зумовлені несвоєчасним ремонтом і неякісним прийняттям обладнання після ремонту та невиконання протиаварійних заходів;

- оперативні й оперативно-ремонтні працівники – за порушення, що виникли з їх вини, а також з вини підпорядкованого їм персоналу;

- технічний керівник, особа, відповідальна за електрогосподарство (головний енергетик), начальники технологічних підрозділів, майстри-електрики та інші спеціалісти – за порушення, що сталися з їх вини, з вини підпорядкованого їм персоналу, а також унаслідок незадовільного і несвоєчасного проведення ремонту і невиконання протиаварійних заходів.

Відповідальність працівників за порушення в роботі електроустановок повинна бути відображена в посадових інструкціях.

5.1.9. Працівник, який виявив порушення цих Правил або помітив несправність електроустановки, колективного або індивідуального засобу захисту, зобов’язаний повідомити про це свого безпосереднього керівника, а за його відсутності – керівника вищого рівня.

У тих випадках, коли несправність в електроустановці викликає явну небезпеку для людей чи для самої установки, а усунути цю несправність може працівник, який її виявив, він повинен зробити це негайно за умови дотримання вимог правил безпеки, а потім повідомити про цей випадок безпосереднього керівника.

5.1.10. Керівники споживачів повинні забезпечити безперешкодний доступ на свої об’єкти посадових осіб органів державного нагляду та контролю, надання їм інформації і документів, необхідних для здійснення ними своїх повноважень та виконання виданих цими органами приписів у зазначені терміни.

5.1.11. Працівники, які порушили ці Правила, несуть залежно від ступеня й характеру порушень дисциплінарну, адміністративну чи кримінальну відповідальність згідно з чинним законодавством.

5.1.12. Контроль і нагляд за виконанням вимог цих Правил, відповідно до своїх обов’язків, здійснюють спеціалісти енергослужби, служби охорони праці споживача та організацій вищого рівня.

5.1.13. Державний нагляд за виконанням вимог цих Правил відповідно до Закону України “Про електроенергетику” та Положення про державний енергетичний нагляд за режимами споживання електричної і теплової енергії (затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 7 серпня 1996 року № 929 із змінами та доповненнями) здійснює Державна інспекція з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної і теплової енергії, а також відповідно до своїх функціональних обов’язків інші вповноважені організації.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.204.176.125 (0.009 с.)