ТОП 10:

Апаратів електроустановок споживачів 

6.13.1.Випробування та вимірювання параметрів електрообладнання та апаратів споживачів проводиться відповідно до додатків 1 і 2. Норми випробувань та вимірювань параметрів електрообладнання та апаратів (далі — Норми) є обов'язковими для споживачів та населення, які експлуатують електроустановки напругою до 150 кВ незалежно від їх форми власності та відомчої підпорядкованості.

Під час перевірок, випробувань та вимірювань електрообладнання напругою понад 150 кВ, а також під час перевірок генераторів та синхронних компенсаторів слід керуватися ГКД 34.20.302.

Вимірювання параметрів єлектрообладнання виконуються згідно з атестованими методиками вимірювання за ГОСТ 8.010.

Під час перевірок, випробувань та вимірювань електрообладнання, крім Норм, слід керуватися чинними НД, а також інструкціями заводів-виробників.

6.13.2. Система технічного обслуговування і ремонту (ТОР) включає такі види перевірок електрообладнання:

К — під час капітального ремонту;

П — під час поточного ремонту;

М — міжремонтні (профілактичні) випробування та вимірювання, не пов'язані з виводом електрообладнання в ремонт.

Для окремих видів електрообладнання, які не ввійшли в ці Норми, конкретні терміни випробувань і вимірювань параметрів електрообладнання й апаратів електроустановок визначаються особою, відповідальною за електрогосподарство, на основі цих Норм, відомчої або місцевої системи ТОР у відповідності до інструкцій заводів виробників та з урахуванням місцевих умов і стану електроустановок.

Електрообладнання іноземного виробництва можуть упроваджуватись в експлуатацію за умови наявності експертного висновку організації, уповноваженої робити експортні оцінки про відповідність цього електрообладнання вимогам НД України та чинних галузевих стандартів. Випробування та вимірювання параметрів такого електрообладнання проводяться згідно з вимогами виробника.

6.13.3. Висновок про придатність електрообладнання до експлуатації робиться не тільки на підставі порівняння результатів випробовувань з Нормами, але також і за сукупністю результатів усіх проведених перевірок.

Значення параметрів, отриманих під час чергових вимірювань, необхідно порівнювати з вихідними даними. Під вихідними значеннями вимірюваних параметрів слід розуміти їхні значення, указані в паспортах і протоколах заводу-виробника або отриманих під час випробувань, які проводяться після капітального ремонту. В окремих випадках результати вимірювань слід порівнювати з параметрами однотипного електрообладнання або з результатами попередніх вимірювань.

Параметри, на значення яких впливає температура, необхідно привести до температури, за якої проводилися вимірювання параметрів, з якими зіставляються отримані значення.

Електрообладнання, у якого значення параметрів, одержаних під час випробувань, не відповідає нормам, повинно бути виведено з роботи. Рішення про порядок та терміни виведення з роботи цього електрообладнання приймає особа, відповідальна за електрогосподарство

6.13.4. Прийняті в додатку 1 значення і норми з позначенням "не менше" є найменшими, з позначенням "не більше" є найбільшими.

Усі числові значення "від" і "до", наведені в Нормах, слід приймати включно.

6.13.5. У Нормах уживаються такі терміни і визначення:

випробна (підвищена) напруга промислової частоти – середньоквадратичне значення напруги промислової частоти, яку повинна витримувати протягом заданого часу внутрішня і зовнішня ізоляції електрообладнання за певних умов випробування;

випробна постійна (випрямлена) напруга — амплітудне значення напруги, що прикладається до електрообладнання протягом заданого часу за певних умов випробування;

електрообладнання з нормальною ізоляцією — електрообладнання, призначене для застосування в електроустановках, що зазнають дії атмосферних перенапруг за умов упровадження звичайних заходів захисту від блискавки;

електрообладнання з полегшеною ізоляцією — електрообладнання, призначене для застосування тільки в електроустановках, що не зазнають дії атмосферних перенапруг, або за умови застосування спеціальних заходів для захисту від блискавки, що обмежує амплітуду атмосферних перенапруг до значень, які не перевищують амплітуду однохвилинної випробної напруги промислової частоти.

6.13.6. Випробування та вимірювання параметрів електрообладнання повинні проводитись акредитованими лабораторіями за програмами (методиками), наведеними в стандартах та технічних умовах з урахуванням вимог безпечного виконання робіт.

Похибки вимірювань і вимоги до параметрів випробних напруг повинні відповідати державним стандартам та чинним НД.

Результати перевірки, вимірювання та випробування повинні бути оформлені протоколами або актами, які зберігаються разом з паспортами електрообладнання.

6.13.7. Вимірювання опору ізоляції, випробування ізоляції підвищеною напругою й відбір проби трансформаторного масла з баків апаратів для аналізу необхідно проводити за плюсової температури не нижче, ніж 5 °С, крім спеціально обумовлених у Нормах випадків, коли потрібна вища температура.

6.13.8. Перед проведенням випробувань і вимірювань електрообладнання (за винятком обертових електричних машин, які перебувають в експлуатації, та у випадках, спеціально обумовлених у Нормах) зовнішня поверхня ізоляції повинна бути очищена від пилу та бруду, крім тих випадків, коли випробовування і вимірювання проводяться методом, що не потребує виведення обладнання з роботи.

6.13.9. Під час випробування ізоляції обмоток обертових електричних машин, трансформаторів та реакторів підвищеною напругою промислової частоти повинні бути випробувані по черзі кожне незалежне електричне коло або паралельна гілка (в останньому випадку за наявності повної ізоляції між гілками). У цьому випадку високовольтний вивід випробного пристрою з'єднується з закороченими виводами обмотки, що випробовується, а другий — із заземленим корпусом електрообладнання, ізоляція якого випробовується. Виводи інших обмоток перемикаються і з'єднуються з заземленим корпусом.

Обмотки, що постійно з'єднані між собою і не мають виведених кінців кожної фази або гілки, випробовуються відносно корпусу без роз’єднання.

6.13.10. До і після випробування ізоляції підвищеною напругою промислової частоти або постійною напругою необхідно вимірювати опір ізоляції. За опір ізоляції приймається однохвилинне значення вимірюваного опору R60.

6.13.11. Результати випробування підвищеною напругою промислової частоти вважаються задовільними, якщо під час прикладання випробної напруги не спостерігалось поверхневих розрядів, поштовхів струму, зростання струму витоку, пробоїв чи перекриття ізоляції та якщо опір ізоляції після випробування зріс або залишився таким, як і до випробування. Виняток становлять випадки, коли під час випробувань відбувається нагрів ізоляції. У цьому разі зниження опору ізоляції не повинно перевищувати 20%.

6.13.12. Нормативні значення тангенса кута діелектричних утрат ізоляції електрообладнання та струму провідності розрядників наведені для вимірів за температури 20 С, за винятком випадків, коли значення температури обумовлено.

Під час вимірювання тангенса кута діелектричних утрат ізоляції електрообладнання слід одночасно визначати і її ємність.

6.13.13. Випробування напругою 1000 В промислової частоти може бути замінене вимірюванням однохвилинного значення опору ізоляції мегаомметром на напругу 2500 В. Ця заміна не дозволяється у разі випробування обертових електричних машин, відповідальних кіл релейного захисту та електроавтоматики, а також у випадках, указаних в Нормах.

6.13.14. Перед проведенням випробувань ізоляції електрообладнання підвищеною напругою необхідно попередньо провести ретельний зовнішній огляд та оцінити стан ізоляції іншими методами. Забраковане під час зовнішнього огляду електрообладнання незалежно від результатів випробувань та вимірювань повинно бути замінене або відремонтоване.

6.13.15. Вимірювання втрат та струму неробочого ходу силових трансформаторів слід виконувати перед проведенням перевірок, які вимагають подачі постійного струму на обмотку трансформатора (вимірювання опору ізоляції, опору обмоток постійному струму, прогріву постійним струмом тощо).

6.13.16. Температура ізоляції електрообладнання визначається таким чином:

– для силового трансформатора, що не піддавався нагріву, приймається температура верхніх шарів масла, виміряна термометром;

– для трансформатора, що піддався нагріву або дії сонячної радіації, приймається середня температура фази В обмотки вищої напруги, що визначається за її опором постійному струмові;

– для електричних машин, що перебувають практично в холодному стані, приймається температура навколишнього середовища;

– для електричних машин, які піддавались нагріву, приймається середня температура обмотки, що визначається за її опором постійному струмові;

– для трансформатора струму серії ТФЗМ (ТФН) з масляним заповненням приймається температура навколишнього середовища;

– для вводу, установленого на масляному вимикачі або на силовому трансформаторі, який не піддавався нагріву, приймається температура масла в баку вимикача або силового трансформатора.

6.13.17. Оцінка стану резервного електрообладнання, що перебуває в резерві, проводиться в обсязі, який вказаний у Нормах. Періодичність контролю визначає особа, відповідальна за електрогосподарство.

6.13.18. Обсяг і періодичність випробувань та вимірювань параметрів електрообладнання й апаратів електроустановок у гарантійний період роботи необхідно проводити згідно з інструкціями заводів-виробників.

6.13.19. Електрообладнання та ізолятори на номінальну напругу, що перевищує номінальну напругу електроустановки, у якій вони експлуатуються, можуть випробовуватися підвищеною напругою промислової частоти за нормами, установленими для класу ізоляції даної електроустановки.

6.13.20. Випробування підвищеною напругою ізоляторів і трансформаторів струму, які з'єднані з силовими кабелями 6–10 кВ, можна випробовувати разом згідно з нормами на силові кабелі.

6.13.21. За відсутності потрібної випробувальної апаратури змінного струму допускається випробовування електрообладнання розподільних пристроїв (напругою до 20 кВ), постійною напругою, яка дорівнює півторакратному значенню випробувальної напруги промислової частоти.

6.13.22. Після заміни масла в маслонаповненому електрообладнанні (крім масляних вимикачів) необхідно провести повторне випробування ізоляції згідно з цими Нормами.

6.13.23. Для випробування підвищеною напругою промислової частоти, а також для вимірювання струму та втрат неробочого ходу рекомендується до випробувальної установки подавати лінійну напругу мережі живлення.

6.13.24. Споживачі електроенергії, у яких електроустановки створюють небезпечні та шкідливі виробничі фактори (5.7.14), повинні проводити гігієнічну оцінку цих факторів.

Вимірювання та гігієнічна оцінка результатів досліджень зазначених факторів проводиться при введені в експлуатацію відповідних електроустановок або на вимогу санітарно-епідеміологічних органів.

6.13.25. Відомчі та місцеві інструкції, системи ТОР повинні бути приведені у відповідність до даних Норм.

6.13.26. Указана для окремих видів електрообладнання періодичність випробовувань є рекомендованою та може бути змінена згідно з обґрутнованим рішенням технічного керівника споживача з урахуванням технічного стану електроустановок, терміну їх служби та результатів діагностики електрообладнання.

6.13.27.Під час експлуатації елегазового електрообладнання необхідно дотримуватися інструкцій заводів-виробників як щодо обслуговування самого обладнання, так і до приміщень, у яких експлуатується чи проводиться ремонт елегазового обладнання. Приміщення з елегазовим обладнанням або з балонами елегазу необхідно облаштувати припливно-витяжною вентиляцією.

Персонал, який допускається до обслуговування елегазового обладнання, повинен пройти відповідну підготовку.

6.13.28. Рекомендується впроваджувати тепловізійний контроль електрообладнання, який дає змогу провести перевірку окремих його характеристик під робочою напругою, що забезпечує своєчасне виявлення дефектів, а також зменшує обсяг робіт на виведеному з експлуатації обладнанні. Сюди відноситься перевірка розрядників, обмежувачів перенапруги, контактних з’єднань на повітряних лініях та на відкритих розподільних установках, відбракування фарфорових ізоляторів, а також перегрів елементів обладнання убудованого у фарфорові накривки.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.234.250.24 (0.011 с.)