Лекція 6. Український інтелектуальний роман. 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Лекція 6. Український інтелектуальний роман.Реанімація перерваної традиції української модерної інтелектуальної прози.

Віктор Петров – постать поза МУРівською «літературною масовкою». Загальносвітовий контекст статей В. Петрова (1946-1948): суперечності екзистенціалізму, криза природничих наук, загальна криза сучасної цивілізації, стан світової літератури, спадщина української літератури.

«Наш час» як центральна теоретична та художня проблема творчості Віктора Петрова. Мова підтекстів та прихованих смислів.

Епоха як проблема історіософії та художньої творчості. «Історіософічні етюди» Віктора Петрова: криза гуманізму як ознака культури ХХ століття. Романізовані біографії В. Домонтовича «Аліна і Костомаров», «Романи Куліша», «Мовчуще божество» як художня репрезентація епохи Романтизму.

Український інтелектуальний роман: переважання думки над формою. Романи-дискусії В. Домонтовича. «Дівчина з ведмедиком»: аналітика кохання. «Доктор Серафікус»: роман про homo ludens. «Без ґрунту»: дискурс інтелектуального номадизму.

Основні поняття теми: інтелектуальна проза, інтелектуальний роман, філософська основа художньої творчості, криза сучасної цивілізації, криза великих наративів, епоха, час, простір, історіософія, гуманізм, роман-біографія, літературний побут, психоаналіз, ґендерна проблематика, опозиція культура/природа, номадизм, феномен "безґрунтянства" як наслідок повоєнної кризи ratio.

Семінар 7. Роман В. Домoнтовича «Без ґрунту» на тлі європейських повоєнних настроїв.

Лекція 7. Нова модерністська поезія в екзилі.

 

Еміґраційний бунт молодих Нью-йоркська група. «Поезія задля поезії» та історія Нью-йоркської групи. Літературний побут та жива мистецька атмосфера в еміграційному літературному житті 1950-х років. Модерність як виклик: «патріотика», на яку «ми» ніколи не піддавались (Б. Бойчук).

Реінкарнація «молодомузівського» мотто: «то є штука, я не пхаю тут ідей». Деполітизація поезії, відверта опозиція стосовно власних попередників, орієнтація на нові модерніські течії в західноєвропейському літературному процесі. Герметизм поезії Емми Андієвської. Українська поезія «поза традицією»: творчість Патриції Килини. «Непоетичність» поезії Юрія Тарнавського. Екзистенційні мотиви поезії Богдана Бойчука.

Основні поняття теми: символ, метатекст, контекст, семіозис, наративність, знак, план змісту, план вираження, верлібр, сюрреалізм, мовна гра, семіотика простору, «література мандрів».

 

Семінар 8. «Поезія мандрів» Богдана Бойчука.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІІ

Післявоєнна риторика в українській літературі 1940-1950-х років

Лекція 8. Риторика війни: героїчний дискурс в радянській культурній традиції.

 

Радянська воєнна риторика. Очікування війни в українській соцреалістичній літературі 1930-1940-х років (М. Трублаїні). Позавоєнний стан як ненормальний стан в соцреалістичному ідеологічному дискурсі. Війна: стан пошуку та уяви в українській соцреалістичній літературі (1930-1940). Романи Миколи Трублаїні «Шхуна «Колумб», «Глибинний шлях».

Поєднання патріотичного пафосу та соцреалістичної стилістики в поезії 1943-1945 років (П. Тичина, М. Бажан, В.Сосюра, А.Малишко, М.Рильський та ін.).

Радянський повоєнний дискурс. Війна — боротьба — битва як умови солідарності. Випадок підручника «Родная речь»: дискурс насильства в підручникових текстах. «Класова боротьба» та «народна війна»: взаємодія двох парадигм радянської культури.

Феномен повоєнної радянської цензури. «Київські оповідання» Юрія Яновського: образ окупованої України як зона цензурного табу. Міфологеми «свої» та «чужі» в умовах радянської та еміграційної повоєнної ситуації. «Україна в вогні» Олександра Довженка. «Шлях невідомого» Ігоря Качуровського.

Основні поняття теми: поетика героїзації, дискурс насильства,ідеологічний дискурс, опозиція «війна»/»мир», поетика солідарності, патріотизм в контексті семіотики простору, опозиція «свій»/«чужий», війна як проблема репрезентації.

 

Семінар 9. Українська поезія періоду Другої світової війни.

Семінар 10. Кінематографічна та текстуальна репрезентація війни («Україна в вогні» Олександра Довженка).

Семінар 11. Образ Вітчизни-України та міфологема Матері в українській радянській поезії 1940-1959

Семінар 12. Феномен громадянської лірики в українській радянській літературі 1940-1950-х: «непоетичний» тандем влади і поезії.

Семінар 13. Образ європейського міста в прозі Леоніда Первомайського.

Лекція 9. В пошуках втраченого «Я»: поетика абсурду, екзистенціалізм, сюрреалізм в еміграційній літературі

МУРівські «новатори»: Ігор Костецький та Юрій Косач. Ідея екзистенціалізму та повоєнної алієнації на сторінках журналу «Звено». Потенційний екзистенціалізм: «сім’я небезпечного наслідування Заходу». Стаття В. Петрова «Екзистенціалізм і ми».

Антеїстичний екзистенціалізм Юрія Косача. Роман «Еней та життя інших»: проблеми історії, випадковості, долі.

Ігор Костецький та агресивний пошук нових моделей українського письма. «Комплекс зразків та авторитетів»: Джойс, Еліот, Дос Пасос, Сартр, Камю тощо. Критика ідей європейського Ренесансу та неприйняття метафори культурного відродження. «Ціна людської назви»: поетика абсурду.

Основні поняття теми: екзистенціалізм, алієнація/відчуження, новаторство, модернізація, індивідуальний вибір, суб’єктивність, діалектика, тоталізація, екстериторіальність, екзистенціальний роман, абсурдизм, драма абсурду, сюрреалізм.

 

Семінар 14. Проза та драматургія Ігоря Костецького.

Семінар 15. Семіотика простору в романі Юрія Косача «Еней та життя інших»

Семінар 16. Прозова творчість Тодося Осьмачки.

 


ІV. Навчально-методична карта дисципліни "Історія української літератури та літературної критики (1940-1950)"

Разом: 126 год., лекції – 16 год., семінарські заняття – 32 год., індивідуальна робота – 14 год.,

самостійна робота – 78 год.

Тиждень І ІІ ІІІ ІV V VІІ VІІІ ІХ Х
Модулі Змістовий модуль І Змістовий модуль ІІ Змістовий модуль ІІІ
Назва модуля Дискурс „екстериторіальності” в українській літературі та літературній критиці 1940-1950-х років Соцреалізм, „нацреалізм” та модернізм: стильова парадигма української літератури 1940-1950-х років Післявоєнна риторика в українській літературі 1940-1950-х років
Кількість балів за модуль 106 балів 92 балів 121 балів
Лекції                        
Дати                        
  Теми лекцій Вступ. Загальна літературно-культурна ситуація 1940-50-х рр. в Україні. МУР як художній, критичний та політичний дискурс.   Українське еміграційне літературознавство та літературна критика. Український інтелектуальний роман. „Поетика абсурду” та екзистенціалізм в еміграційній літератури „Принцип безконфліктності” та „політизація художнього слова”: дві моделі українського повоєнного письма Нова українська модерністська поезія „в екзилі” Друга світова віна в українській літературі: культурні міфі та репрезентації        
  Теми семінарських занять Поезія МУРівської епохи. Інтерпретація МУРівського літературного дискурсу та проблема конструювання літературного «я». Роман В.Домантовича «Без грунту» на тлі європейських повоєнних настроїв. Проза та драматургія Ігоря Костецького. Семіотика простору в романі Юрія Косача «Еней та життя інших» Роман Тодося Осьмачки Елементи символізму та експресіонізму в романі І.Багряного «Сад Гетсиманський» Автобіографізм повісті Уласа Самчука «Юність Василя Шеремета» Жіноче питання та роман Ірини Вільде «Повнолітні діти» Інтимна лірика Максима Рильського «Поезія мандрів» Богдана Бойчука Українська поезія періоду Другої всі твої війни Кінематографічна та текстуальна репрезентація війни («Україна в вогні» Олександра Довженка) Образ Вітчизни-України та міфологема Матері в українській радянській поезії 1940-1959 Феномен громадянської лірики в українській радянській літературі 1940-1950-х: «непоетичний» тандем влади і поезії Образ європейського міста в прозі Леоніда Первомайського
Теми практичних занять                    
Самостійна робота Табл. 6.1(5 бали) Табл. 6.1 (5 бали) Табл. 6.1 (5 бали) Табл. 6.1 (5 бали) Табл. 6.1 (5 бали) Табл. 6.1 (5 бали)  
ІНДЗ     30 балів
Види поточного контролю Модульна контрольна робота 1 (25 балів) Модульна контрольна робота 2 (25 балів) Модульна контрольна робота 3 (25 балів)  
Підсумковий контроль Екзамен
                                         

V. ПЛАНИ

СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

Змістовий модуль І

Дискурс „екстериторіальності”

в українській літературі та літературній критиці 1940-1950-х років.

Семінар 1.Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 356; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 172.70.39.76 (0.015 с.)