Тема: інтерпретація мурівського літературного дискурсу та проблема конструювання літературного «я». 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема: інтерпретація мурівського літературного дискурсу та проблема конструювання літературного «я». 

План заняття

1. МУР: засади об’єднання та творчої співпраці учасників угруповання.

2. Як розуміли провідні діячі МУРу: а) поняття літератури, її завдань та особливої місії; б) постать творця; 3) адресата (читача) української літератури в екзилі?

3. Діалогізм власних назв. Як творилось літературне «Я» українських письменників 1940-1950-х років?

4. Інтерпретації МУРівського літературного контексту від Юрія Шереха-Шевельова.

 

Рекомендована література

 

 1. Ю. Шерех Юрій Шерех (1941-1959) (Матеріали для біографії) // Шерех Ю. Пороги і Запоріжжя. Література. Ідеологія. Мистецтво. Три томи. Х.:Фоліо,1998. Том І С.19-22.
 2. Ю. Шерех Стилі сучасної української літератури на еміґрації // Шерех Ю. Пороги і Запоріжжя. Література. Ідеологія. Мистецтво. Три томи. Х.:Фоліо,1998. Том І С.161 – 196.
 3. Ю. Шерех Українська еміґраційна література в Европі 1945-1949 // Шерех Ю. Пороги і Запоріжжя. Література. Ідеологія. Мистецтво. Три томи. Х.:Фоліо,1998. Том І С.196-236.
 4. Ю. Шерех МУР і я в МУРі. Сторінки зі спогадів. Матеріяли до історії української еміґраційної літератури // Шерех Ю. Пороги і Запоріжжя. Література. Ідеологія. Мистецтво. Три томи. Х.:Фоліо,1998. Том ІІ. С. 296 -324.
 5. Лежён Ф. В защиту автобиографии // Иностранная литература 2000, №4.
 6. Славникова О. Псевдонимы и псевдонимки // Октябрь 2001, №1.
 7. Люббе Г. Историческая идентичность // Вопросы философии 1994 № 4, С. 94-113.

Семінар 2.

Тема: Поезія МУРівської епохи.

 

План заняття

 

1. Поема Тодося Осьмачки «Поет»: спроба подолання хронотопічних меж.

2. Місія поета у трактуванні Т. Осьмачки.

3. Поезія Василя Барки: поєднання символістських образів. Наведіть приклади образів-символів та відповідно їх прокоментуйте.

4. Поезія В. Барки як вияв української релігійної свідомості.

Рекомендована література

 1. Осьмачка Т. Поет. Поема // http://www.ukrcenter.com/library/display
 2. Барка В. Лірник: Вибрані поезії. — 2.вид. — К.: Орій, 1992.
 3. Ільницький М. Українська поезія МУРівського періоду // http://www.dspace.humanities.org.ua/dspace/handle/123456789/894
 4. Маринкевич С. Стильові домінанти поезії Тодося Осьмачки. Д., 2003.
 5. Скорський М. Тодось Осьмачка: Життя і творчість. — К., 2000.
 6. Слабошпицький М. Поет із пекла (Тодось Осьмачка). — К., 2003.
 7. Нестеров А. Герменевтика, метафизика и «другая критика» // НЛО. – 2003, №61.

Семінар 3.

Тема: Роман В. Домонтовича «Без ґрунту»

На тлі європейських повоєнних настроїв.

 

План заняття

1. Текстуальний феномен модерного «безґрунтянства». Окресліть європейський контекст цього явища.

2. Українське «безґрунтянство» як наслідок екзистенційно-культурного провалля 30-40-х років ХХ ст.

3. Архітектурний код роману В. Домонтовича «Без ґрунту».

4. Інтелектуальні алюзії та ремінісценції роману. Про кого/що вони нагадують читачеві, до якої традиції апелюють?

5. Особливості стилю роману.

 

Рекомендована література

 1. Домонтович В. Без грунту: Повісті. — К.: Гелікон, 2000
 2. Шерех Ю. Шостий у гроні. // Юрій Шерех, Поза книжками із книжек. К.: Час, 1998
 3. Шерех Ю. Віктор Петров, як я його бачив. // Юрій Шерех, Поза книжками із книжек. К.: Час, 1998
 4. Павличко С. Роман як інтелектуальна провокація // Доктор Серафікус. Без ґрунту. – К.: Критика, 1999. – С. 3–15.
 5. Агеєва В. Поетика парадокса: Інтелектуальна проза В. Петрова-Домонтовича. – К.: Факт, 2007.
 6. Матвієнко С. Ґендерна гра В. Домонтовича // Ґендер і культура: Зб. статей /Упор. В. Агеєва, С. Оксамитна. - Київ: Факт, 2001. - С. 69-80.
 7. Гусейнова О. Елементи архітектурного дискурсу в українському урбаністичному романі ("Без ґрунту" В.Домонтовича) // Слово і час, 2004. - № 11. - С.18-23.
 8. Эко У. Функція и знак (Семиология архитектуры) // Отсутствующая структура. Введение в семиологию.— СПб., 2004. – С.255-323.

 

Семінар 4.

Тема: Проза та драматургія Ігоря Костецького.

 

План заняття

 

1. І. Костецький про сенс творчості та завдання літератури. Поняття «нового реалізму».

2. Мовні ігри в прозі І. Костецького.

3. Поетика абсурду в драматургії Ігоря Костецького.

4. Чому раціональний образ світу втрачає сенс у творчості І. Костецького?

 

Рекомендована література

 1. Костецький І. Ціна людської назви // Костецький І. Тобі належить цілий світ: Вибрані твори. К.: Критика, 2005. – С.36-46.
 2. Костецький І. Дійство про велику людину // Костецький І. Тобі належить цілий світ: Вибрані твори. К.: Критика, 2005. – С.312-381.
 3. Павличко С. Нігілістичний модернізм Костецького. // Павличко С. Теорія літератури. К.,2002. С.336-367
 4. Стех М. Р. Містерія стилю // Критика. – 2001. – Ч. 1-2.

 

Семінар 5.

Тема: Семіотика простору в романі Юрія Косача «Еней та життя інших»

 

План заняття

 

1. Образ Енея в прозі Юрія Косача. Поясніть інтертекстуальний характер образу. Які аналогії він передбачає?

2. Екстериторіальний побут в романі Юрія Косача «Еней та життя інших».

3. Іронічна характеристика українства у творі Ю. Косача.

 

Рекомендована література

1. Косач Ю. Еней та життя інших // http://www.utoronto.ca/elul/Kosach/Enei.html

2. Проза про життя інших. Юрій Косач: тексти, інтерпретації, коментарі / Віра Агеєва (упоряд.). — К.: Факт, 2003.

3. Павличко С. Криза з погляду Юрія Косача // Павличко С. Теорія літератури. – К., 2002. – С.292-293.

4. Фокин С. Экзистенциализм — это коллаборационизм? // НЛО. – 2002. – № 55.

5. Гумбрехт Х.-У. «Современная история» в настоящем меняющегося хронотопа // НЛО. – 2007. – № 83.

 

Семінар 6.

Тема: Повість Тодося Осьмачки «Старший боярин»

План заняття

 

1. Синтез символізму, романтизму та екзистенціалізму в повісті Тодося Осьмачки «Старший боярин».

2. Окресліть художній час та простір повісті.

3. Українське село в повісті Тодося Осьмачки «Старший боярин»: традиція супроти нових порядків.

4. Апокаліптичні мотиви твору.

 

Рекомендована література

1. Тодось Осьмачка „Старший боярин” // http://www.ukrcenter.com/library/display

2. Осьмачка Т. Автобіографія // Березіль. – 1995. – № 5-6. – С. 19-21.

3. Колесниченко-Братунь Н. "Старший боярин" Т.Осьмачки і традиції європейської прози [// Дзвін. - 1995. – № 4. - С. 59-63.

4. Кейван М. У самотній мандрівці до вічності. Спогади про Тодося Осьмачку // Березіль. – 1996. – № 3-4. – С. 58-95.

5. Зборовська Н. На згарищі спаленої душі. За прозою Т.Осьмачки // Сучасність. - 1997. – № 6. – C. 137-144.

6. Шевчук В. "Людина між свідомостю і природою". Про прозаїчний триптих Тодося Осьмачки. // Кур'єр Кривбасу. – 1998. – № 4. – С. 91-116.

7. Каганский Г. Вопросы о пространстве маргинальности // НЛО. – 1999. – № 37.

8. Костюк Г. Сталінізм в Україні: (Генеза і наслідки) / Г.Костюк; [пер. з англ.]. - К.: Смолоскип, 1995. – 508 с.

 

Змістовий модуль ІІ

Соцреалізм, „нацреалізм” та модернізм:

стильова парадигма української літератури 1940-1950-х років

Семінар 7.

План заняття

Тема: Елементи символізму та експресіонізму в романі І. Багряного «Сад Гетсиманський».

 

1. Автобіографічна основа роману Івана Багряного «Сад Гетсиманський».

2. Ідеологічний наратив роману.

3. Як можна визначити провідну ідею твору?

4. Біблійні символи та біблійна метафорика в романі Івана Багряного «Сад Гетсиманський». Наведіть приклади та прокоментуйте їх.

 

Рекомендована література

1. Багряний І. Сад Гетсиманський // http://www.utoronto.ca/elul/Bahrianyi/Sadhetsymanskyi/

2. Багряний І. Автобіографія. // Слово і час. - 1994. - № 2. – С. 6-8.

3. Дзюба І. Громадянська снага і політична прозірливість. До 90-річчя від дня народження Івана Багряного / // Дивослово. - 1996. – № 10. – С. 3-9.

4. Савченко З. Біблійно-християнські мотиви та образи в романі "Сад Гетсиманський" // Слово і час. - 1996. – № 10. – С. 57-61.

5. Камінчук А. Через терни гетсиманського саду // Київ. - 1997. – № 1-2. – C. 150-152.

6. Кольхауэр М. Роман и идеология. Точки зрения. // НЛО. – 1996. – № 14.

Семінар 8.

Тема: Автобіографізм

Роману Уласа Самчука «Юність Василя Шеремети». (2 год.)

 

План заняття

1. Роман Уласа Самчука «Юність Василя Шеремети» в контексті поняття autofiction.

2. Шлях становлення особистості в романі.

3. Реалії часу: деталі побуту, деталі характерів.

4. «Юність Василя Шеремети»: роман, в якому автор відверто відтворює факти біографії чи роман, в якому відверто демонструє власний спосіб відчування і думання?

Рекомендована література

1. Самчук У. Юність Василя Шеремети: Роман. Рівне: Волинські обереги, 2005.

2. Бернадська Н. Літописець українського життя ХХ ст.: Самчук У. // Укр.мова та література. - 2000. – № 5. – С. 4-5.

3. Шерех Ю. Спроби дружніх портретів [Текст]: (Улас Самчук. Євген Маланюк) // Сучасність. - 2000. – № 5. – С. 126-137.

4. Кузьменко С. Таким був Улас Самчук // Березіль. – 2001. – № 1-2. – С. 183-186.

5. Лежён Ф. В защиту автобиографии // Иностранная література. – 2000. – №4.

 

Семінар 9.

Тема: Жіноче питання та роман Ірини Вільде «Повнолітні діти».

(2 год.)

 

План заняття

1. Творчість Ірини Вільде: незвичне поєднання різноспрямованих тенденцій.

2. Мотив жіночого щастя в українському соцреалістичному романі.

3. Мода та «жіночий побут» в інтерпретації авторки.

Рекомендована література

 

1. Вільде І. Метелики на шпильках. Б’є восьма. Повнолітні діти. – Дрогобич: Відродження, 2007.

2. Попович Жанна. Ірина Вільде не була дикою // Дзеркало тижня. — 2006. — № 25 (1—7 липня).

3. Агеєва В. Жіночий простір: Феміністичний дискурс українського модернізму. – К., 2003.

 

Семінар 10.

Тема: Інтимна лірика Максима Рильського.

(2 год.)

 

План заняття

1. Тема кохання на тлі соцреалістичного письма: ключ до масової літератури.

2. Територія кохання як замкнений світ.

3. Своєрідність ліричних образів поета.

 

Рекомендована література

 

1. Рильський Максим Тадейович. Лірика / Рильський М.Г. (упоряд.); Іван Федорович Драч (передм.). — К.: ВАТ "Видавництво "Київська правда", 2005.

2. Гнатюк М. Поет із "Грона п'ятірного" Максим Рильський [Текст] / Гнатюк М. // Дивослово. - 1996. – № 7. – С. 59-60.

3. Таран Л. "Цвіте прозорий вертоград..." (Поетика М.Зерова і М.Рильського) // Слово і час. – 1994. – № 9-10. – С. 52-54.

4. Стеценко О. Тема кохання у творчості Максима Рильського // Дивослово. – 1995. – № 10-11. – С. 30-34.

Семінар 11.

Тема: «Поезія мандрів» Богдана Бойчука.

(2 год.)

План заняття

1. Ідеал поезії в уявленні поетів Нью-Йоркської групи.

2. «Поезія мандрів» як текстуальний пошук Іншого.

3. Концепція поетичного мандрівника-туриста-вигнанця.

4. Екзотика в поетичному світі Б. Бойчука.

Рекомендована література

1. Бойчук Б. Вірші для Мехіко // http://users.belgacom.net/babowal/boyc_03.htm

2. Бойчук Б. Мандрівка тіл // http://users.belgacom.net/babowal/boyc_03.htm

3. Бойчук Б. Подорож з учителем // http://users.belgacom.net/babowal/boyc_03.htm

4. Ільницький М. М. Українська повоєнна еміграційна поезія / М. М. Ільницький. – Львів: Львівський обласний науково-методичний інститут освіти; Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 1995. – 116 с.

5. Моренець В. Богдан Бойчук // Слово і час. – 1997. – № 10. – С. 32-33.

6. Турома С. Поэт как одинокий турист // НЛО. – 2004. – № 67.

Змістовий модуль ІІІ

Післявоєнна риторика в українській літературі 1940-1950-х років

Семінар 12.

Тема: Українська поезія періоду Другої світової війни

(2 год.)

 

План заняття

 

1. Феномен «фронтової музи» в українському поетичному дискурсі (Кость Герасименко, Микола Шпак, Леонід Зимний тощо).

2. Поєднання соцреалістичних тенденцій та українського патріотизму в ліриці війни.

3. Образ ідеального воїна в поезіях П. Тичини, М. Бажана та М. Рильського.

4. Образ матері-України в поезії періоду війни.

 

Рекомендована література

 

1. Бій ішов святий і правий: Українська література в роки Великої Вітчизняної війни. – К.,1986.

2. Бажан Микола Платонович. Вибрані твори: У 2 т. – К., 2002. – Т. 1: Вірші та поеми.

3. Захарчук І. Друга світова війна: Досвід історії - досвід літератури / І. Захарчук // Слово і час. – 2007. – № 6. – С. 15-24.

4. Ли Д. Политика памяти и преодоление прошлого: Вторая мировая война и ее восприятие в современной Европе // НЛО. – 2005. – № 74.

Семінар 13.

Тема: Кінематографічна та текстуальна репрезентація війни («Україна в вогні» Олександра Довженка).

План заняття

 

1. Творча історія кіноповісті. Чим завершилася спроба автора сказати гірку правду про війну? Чому твір був підданий такій різкій критиці з боку влади?

2. «Поетичне кіно» та повість О. Довженка «Україна в вогні»: порівняльний аспект.

3. Довженківський принцип «золотої правди» та його реалізація в повісті.

4. Твір О. Довженка в контексті фронтової літератури.

 

Рекомендована література

1. Довженко Олександр Петрович. Зачарована Десна: Кіноповість; Україна в огні: Кіноповість; Щоденник (1941- 1956). — К.: Веселка, 1995.

2. Дзюба І. Знаки духовної співмірності [Текст]: (Штрихи до світового контексту естетики О. Довженка) // Дивослово. – 1996. – № 1. – C. 3-9.

3. Дерев'янко Т. Захід ще раз відкриває О. Довженка // Українська культура. – 1996. – № 12. – С. 12-13.

4. Корогодський Р. "Немає моторошнішої картини, ніж погибель народу..." або Поет і цар Країни Рад (До столітнього ювілею Олександра Довженка) / // Сучасність. – 1994. – № 9. – С. 162-168.

5. Костюк Г. Сталінізм в Україні: (Генеза і наслідки) / Г.Костюк; [пер. з англ.]. - К.: Смолоскип, 1995. - 508 с.

6. Іваха І.Ф. “Україна в огні” О. П. Довженка – твір про трагедію українського народу / І. Іваха // Укр. мова і література в школі. – 2001. – № 1. – С. 48-49.

 

 

Семінар 14.Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 237; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.11.178 (0.064 с.)