Тема 10 зобов’язання з односторонніх дій 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 10 зобов’язання з односторонніх дійПитання для обговорення

  1. Публічна обіцянка винагороди без оголошення конкурсу: поняття, ознаки (умови), права та обов’язки кредитора і боржника.
  2. Публічна обіцянка нагороди за результатами конкурсу:поняття, характерні ознаки(умови), права та обов’язки сторін зобов’язання. Відкритий та закритий конкурс.
  3. Вчинення дій в майнових інтересах іншої особи без її доручення: умови виникнення зобов’язання, права та обов’язки суб’єктів зобов’язання. Гестор та домінус як сторони цього зобов’язання.
  4. Зобов’язання, що виникають внаслідок рятування здоров’я та життя фізичної особи, майна фізичної або юридичної особи.
  5. Зобов’язання зі створення загрози життю, здоров’ю, майну фізичної особи або майну юридичної особи.

Методичні рекомендації

Нарівні з договорам дуже розповсюдженими підставами виникнення зобов’язань можуть виступати односторонні дій, що є правочинам, а також фактичні дії, які не є правочинами. До таких зобов’язань, зокрема належать зобов’язання, що студенти будуть розглядати, готуючись до семінару за цією темою.

Публічна обіцянка винагороди без оголошення конкурсу має юридичне значення лише за наявності певних ознак:1) обіцянка винагороди має бути публічною. Вона вважатиметься публічним, якщо вона сповіщена будь-яким чином невизначеному колу осіб. 2) в обіцянці має бути зазначено завдання, яке необхідно виконати та кінцевий результат, якого необхідно досягти; 3) обіцянка має бути майнового характеру, тобто мати грошове або інше матеріальне вираження і вказівку щодо форми та розміру винагороди.. Нагорода повинна бути обіцяна невизначеному колу осіб за правомірні дії. 4) обіцяння винагороди має надати можливість визначити, ким вона обіцяна. За наявності всіх ознак публічне обіцяння винагороди породжуватиме зобов’язання.

Підставою виникнення даного зобов’язання є юридичний склад, що має два елементи - два односторонні правочини: публічну обіцянку винагороди і відгук на неї у вигляді досягнення обумовленого результату. Визначальним серед цих факторів є публічне обіцяння винагороди, що визначає не лише зміст, а й назву цього зобов’язання. Ці два елементи мають зустрічний характер і повинні відповідати один одному, однак їх здійснення не означає укладення договору.

Відповідно до ст.1150 ЦК України право на оголошення конкурсу (змагання) має фізична або юридична особа (засновник конкурсу). Обіцянка нагороди за досягнення визначеного засновником конкурсу результату повинна бути публічною. Якщо оголошення конкурсу звернене до необмеженого кола осіб, незалежно від того, чи є воно широким чи вузьким (наприклад конкурс серед кондитерів певного цеху хлібокомбінату), такий конкурс називають відкритим. У випадку, коли конкурс проводиться серед обмеженого кола, спеціально запрошених організатором змагання осіб, такий різновид публічного конкурсу називають закритим.

На відміну від публічної обіцянки винагороди без конкурсу, при оголошенні конкурсу винагорода може мати як майновий, так і немайновий характер (вручення диплому, проголошення призером тощо), тобто використання морального заохочення.

Оголошення конкурсу – це односторонній правочин. Оголошуючи конкурс, засновник виражає волю, спрямовану на досягнення певного правового результату, тобто здійснює дію, націлену на встановлення цивільних прав та обов’язків. Перед конкретними особами обов’язок виникає лише тоді, коли вони надішлють заявку про участь в конкурсі виконавців та передадуть обумовлену конкурсом роботу, тобто також здійснять односторонній правочин.

Оголошення конкурсу може бути зроблено в будь-якій формі, частіше за все його оголошують через засоби масової інформації, в Інтернеті, головне, щоб про конкурс змогло дізнатися широке коло осіб чи персональні учасники у разі проведення закритого конкурсу.

ЦК України (ст.1151) передбачає обов’язок організатора конкурсу обов’язково викласти його умови. Засновник конкурсу повідомляє про його умови одночасно з оголошенням про конкурс або персонально кожному, хто виявив бажання брати участь у ньому.

Під вчиненням дій в майнових інтересах іншої особи без її доручення розуміється не договірне зобов’язання, що виникає в силу навмисного здійснення особою (гестором) добровільних, необхідних, доцільних юридичних та/або фактичних дій в інтересах іншої особи (домінуса), якщо майновим інтересам домінуса загрожує небезпека настання невигідних для неї майнових наслідків, а дії гестора направлені на їх попередження, усунення або зменшення, що породжує обов’язок домінуса відшкодувати витрати гестора. Необхідно звернути увагу на умови виникнення цього недоговірного зобов’язання та на права та обов’язки його сторін.

Розглядаючи зобов’язання з рятування здоров’я та життя фізичної особи, майна фізичної та юридичної особи, необхідно з’ясувати, що сторонами в цих зобов’язаннях виступають: фізична особа (рятувальник), яка понесла майнові збитки, отримала каліцтво чи іншим чином ушкодила своє здоров’я під час рятування без відповідних на те повноважень, тобто це не пожежник та не працвник Міністерства надзвичайних ситуацій; фізична або юридична особа, яка є власником (володільцем) майна, що рятувалося, або держава.

Особливу увагу слід приділити правовим наслідкам рятування та умовам виникнення цього зобов’язання.

Розглядаючи цю тему необхідно провести порівняння зобов’язання, що виникають у зв’язку із рятуванням життя та здоров’я, майна фізичної та юридичної особи та зобов’язання, що виникають у зв’язку з вчиненням дій в майнових інтересах іншої особи без її доручення, та розібрати критерії, за якими розмежовуються ці зобов’язання.

Норми, що передбачають виникнення зобов’язання в зв’язку зі створенням загрози життю, здоров’ю, майну фізичної особи або майну юридичної особи забезпечують попередження негативних та шкідливих наслідків, що можуть настати у зв’язку з певними обставинами. Фізична особа, життю, здоров’ю або майну якої загрожує небезпека, а також юридична особа, майну, якої загрожує небезпека, мають права вимагати усунення цієї небезпеки від того, хто її створює. Зверніть увагу на сторони, об’єкт цього зобов’язання та на права та обов’язки його сторін.

Теми рефератів

1. Майновий інтерес та суб’єктивне цивільне право.

2. Проблемні питання проведення конкурсів за цивільним законодавством України.

Нормативний матеріал:

1. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року із змінами та доповненнями.

Рекомендована література: 1, 2, 3, 4, 5, 6.

Тести

1. Які дії не є односторонніми правочинами?

а) видача довіреності;

б) дарування;

в) складання заповіту;

г) публічна обіцянка винагороди.

 

2.Чи може бути домінусом недієздатна особа?

а) може;

б) не може.

 

3.Домінус повинен відшкодувати гестору:

а) тільки понесені витрати;

б) тільки реальну шкоду;

в) понесені необхідні витрати та реальну шкоду.

 

4. Чи вправі особа, яка публічно оголосила винагороду за досягнення обумовленого результату, скасувати свою обіцянку?

а) вправі;

б) не вправі;

в) вправі за певних обставин.

 

5.Чи буде оголошення публічною обіцянкою винагороди без оголошення конкурсу, якщо воно сповіщене:

а) через газету;

б) на дошці об’яв;

в) по телебаченню;

г) через кур’єрську службу;

д) повідомлене конкретній особі.

 

6.У сповіщенні публічної обіцянки винагороди без оголошення конкурсу мають бути визначені:

а) завдання, строк виконання, форма та розмір винагороди;

б) завдання, місце його виконання, розмір винагороди;

в) завдання, строк та місце його виконання, форма та розмір винагороди;

г) завдання, місце його виконання, форма та розмір винагороди.

 

7. Якщо строк (термін) виконання завдання, за яке публічно обіцяно винагороду, не встановлений, воно вважається чинним протягом:

а) трьох місяців;

б) шести місяців;

в) одного року;

г) розумного часу відповідно до змісту завдання.

 

8. У разі зміни завдання, за яке публічно обіцяно винагороду, особа, яка приступила до виконання завдання, має право вимагати:

а) розумну плату;

б) відшкодування збитків, завданих у зв’язку із зміною завдання;

в) виплати винагороди (нагороди) у повному обсязі відповідно до первісних умов;

г) виплати частини винагороди (нагороди) за частину виконаного завдання.

 

9. Конкурс, на який засновник конкурсу запрошує персональних учасників, називається:

а) приватний конкурс;

б) спеціальний конкурс;

в) персональний конкурс;

г) закритий конкурс.

 

10. Розмір відшкодування шкоди, завданої майну особи, яка без відповідних повноважень рятувала від реальної загрози майно іншої особи, яке має істотну цінність, не може перевищувати:

а) вартості врятованого майна;

б) реальної вартості знищеного чи пошкодженого майна особи, яка рятувала від реальної загрози майно іншої особи;

в) 100 мінімальних заробітних плат;

г) вартості майна, яке рятувалось.

 

Задача 1.

Іванов П.І. помістив у міській газеті “Червоний гірник” наступне оголошення:«25 липня 2011 року в районі залізничного вокзалу було загублено сумку з установчими документами ТОВ «Спектр». Особі, яка поверне вказані документи, буде виплачено винагороду.”

Чи буде таке оголошення публічною обіцянкою винагороди? Яким вимогам повинна відповідати обіцянка винагороди? Відповідь аргументуйте.

 

Задача 2

ТОВ «Зорі» надрукувало у газеті «Молодь України» оголошення наступного змісту:«З 25 до 30 червня 2012 року у Палаці культури ім. Артема буде проведено конкурс дитячих танцювальних колективів. Заявки про участь у конкурсі необхідно надати засновнику конкурсу до 20 червня 2012 року, з умовами конкурсу можна ознайомитись у засновника за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Революційна буд. 2 кв. 4. Головний приз конкурсу – поїздка до м. Краків на конкурс дитячих танцювальних колективів».

25 червня 2012 року на конкурс по оголошенню приїхали 15 дитячих колективів з України та Росії. Засновник конкурсу повідомив, що його проведення переноситься на серпень, бо у червні-липні у приміщенні Палацу культури ім. Артема проводиться виставка-ярмарок підприємців Кривого Рогу і орендувати приміщення він не зміг.

Керівники дитячих колективів звернулись до засновника з вимогою про відшкодування витрат на проїзд до м. Кривого Рогу, придбання костюмів, харчування дітей.

Дайте правову оцінку оголошенню, яке було поміщене в ЗМІ та подальшим діям засновника та учасників конкурсу. Які вимоги підлягають задоволенню? Відповідь аргументуйте.

 

Задача 3

Дитячий клуб «Політ» провів конкурс малюнків на тему «Моє рідне місто», у якому прийняли участь учні студії «Пензлик» – діти віком до 14 років. Переможцями конкурсу стали Петренко Леонід та Чумак Оля. Переможцям було вручено винагороду – набори фарб. 10 робіт переможців були передані керівництвом клубу для оформлення приміщення офісу спонсору конкурсу – ТОВ «Прадо».

Чи правомірні дії керівництва клубу? Які права має переможець конкурсу? Відповідь аргументуйте.

 

Задача 4

Подружжя Заболотніх мешкало разом з дорослим сином, який виїхав на навчання до Англії. Після його від’їзду до Заболотніх звернувся Палій І.І., надав розписку, яка підтверджувала, що Заболотній Павло заборгував йому 1500 грн. Батько сплатив борг за сина.

Прокоментуйте, посилаючись на ЦК України, чи виникнуть у даному випадку правовідносини з вчинення дій в майнових інтересах іншої особи. За якої умови такі праовідносини не виникнуть?

 

Задача 5

Від удару блискавки загорівся склад готової продукції заводу сантехвиробів. Охоронець Петров К.І. та його товариш Зубченко В.В., який зайшов сховатися від дощу, викликали пожежних та стали рятувати майно заводу; вони збивали полум’я на даху, винесли оргтехніку, яка знаходилась в черговій частині.

Петров К.І. та Зубченко В.В. отримали опіки, знаходились на стаціонарному лікуванні. Зубченко В.В. було встановлено третю групу інвалідності. У нього та Петрова К.І. зіпсувався одяг, взуття. Зубченко В.В. загубив годинник та окуляри.

Чи підлягає відшкодуванню шкода, яку зазнали Зубченко В.В. та Петров К.І.? Хто повинен відшкодовувати, завдану Зубченко В.В. та Петрову К.І. шкоду? Які саме витрати підлягають відшкодуванню? Відповідь аргументуйте відповідно до норм ЦК України.

Задача 6

Мешканці будинку 19 по вул. Перемоги у м. Дніпродзержинську, який знаходився біля цеху з виробництва хлору місцевого хімічного заводу, потерпали від шкідливих викидів та неприємного різкого запаху. Парченко О.В. часто хворіла бронхітами, а у Зарубіної З.П. розвинулась алергія. Вони звернулися за юридичною допомогою до адвоката.

Яку консультацію надав їм адвокат? Якими нормами закону необхідно керуватись і з якими вимогами вони можуть звернутися до хімічного заводу?Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 350; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.205.26.39 (0.026 с.)