Кафедра цивільно-правових дисциплін 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Кафедра цивільно-правових дисциплінМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ, НАУКИ

МОЛОДІ І СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

«ОДЕСЬКА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ»

Криворізький факультет

Кафедра цивільно-правових дисциплін

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО

(друга частина)

Навчальньо-методичний посібник для проведення семінарських (практичних) занять для студентів, що навчаються за спеціальністю «Правознавство»

 

Кривий Ріг

 

 

Укладачі: Березовська Олена Анатоліївна, викладач кафедри цивільно-правових дисциплін КФ НУ «ОЮА»,

Олюха Віталій Георгійович, кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін КФ НУ «ОЮА»

 

Методичні вказівки для проведення семінарських (практичних) занять розглянуто і схвалено на засіданні кафедри цивільно-правових дисциплін КФ НУ «ОЮА»

Протокол № від 13 квітня 2012 року

Завідувач кафедри Олюха В.Г.

 

Рецензенти: Міма Ірина Володимирівна, кандидат юридичних наук, доцент КФ НУ «ОЮА»,

Лескова-Годлевська Юлія Кімівна, викладач КФ НУ «ОЮА»

 

 

 

.

 

Розділ 2 ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ «ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО» ДЛЯ ВИВЧЕННЯ НА ЧЕТВЕРТОМУ КУРСІ

 

ТЕМА 10 ЗОБОВ’ЯЗАННЯ З ОДНОСТОРОННІХ ДІЙ

Питання для обговорення

  1. Публічна обіцянка винагороди без оголошення конкурсу: поняття, ознаки (умови), права та обов’язки кредитора і боржника.
  2. Публічна обіцянка нагороди за результатами конкурсу:поняття, характерні ознаки(умови), права та обов’язки сторін зобов’язання. Відкритий та закритий конкурс.
  3. Вчинення дій в майнових інтересах іншої особи без її доручення: умови виникнення зобов’язання, права та обов’язки суб’єктів зобов’язання. Гестор та домінус як сторони цього зобов’язання.
  4. Зобов’язання, що виникають внаслідок рятування здоров’я та життя фізичної особи, майна фізичної або юридичної особи.
  5. Зобов’язання зі створення загрози життю, здоров’ю, майну фізичної особи або майну юридичної особи.

Методичні рекомендації

Нарівні з договорам дуже розповсюдженими підставами виникнення зобов’язань можуть виступати односторонні дій, що є правочинам, а також фактичні дії, які не є правочинами. До таких зобов’язань, зокрема належать зобов’язання, що студенти будуть розглядати, готуючись до семінару за цією темою.

Публічна обіцянка винагороди без оголошення конкурсу має юридичне значення лише за наявності певних ознак:1) обіцянка винагороди має бути публічною. Вона вважатиметься публічним, якщо вона сповіщена будь-яким чином невизначеному колу осіб. 2) в обіцянці має бути зазначено завдання, яке необхідно виконати та кінцевий результат, якого необхідно досягти; 3) обіцянка має бути майнового характеру, тобто мати грошове або інше матеріальне вираження і вказівку щодо форми та розміру винагороди.. Нагорода повинна бути обіцяна невизначеному колу осіб за правомірні дії. 4) обіцяння винагороди має надати можливість визначити, ким вона обіцяна. За наявності всіх ознак публічне обіцяння винагороди породжуватиме зобов’язання.

Підставою виникнення даного зобов’язання є юридичний склад, що має два елементи - два односторонні правочини: публічну обіцянку винагороди і відгук на неї у вигляді досягнення обумовленого результату. Визначальним серед цих факторів є публічне обіцяння винагороди, що визначає не лише зміст, а й назву цього зобов’язання. Ці два елементи мають зустрічний характер і повинні відповідати один одному, однак їх здійснення не означає укладення договору.

Відповідно до ст.1150 ЦК України право на оголошення конкурсу (змагання) має фізична або юридична особа (засновник конкурсу). Обіцянка нагороди за досягнення визначеного засновником конкурсу результату повинна бути публічною. Якщо оголошення конкурсу звернене до необмеженого кола осіб, незалежно від того, чи є воно широким чи вузьким (наприклад конкурс серед кондитерів певного цеху хлібокомбінату), такий конкурс називають відкритим. У випадку, коли конкурс проводиться серед обмеженого кола, спеціально запрошених організатором змагання осіб, такий різновид публічного конкурсу називають закритим.

На відміну від публічної обіцянки винагороди без конкурсу, при оголошенні конкурсу винагорода може мати як майновий, так і немайновий характер (вручення диплому, проголошення призером тощо), тобто використання морального заохочення.

Оголошення конкурсу – це односторонній правочин. Оголошуючи конкурс, засновник виражає волю, спрямовану на досягнення певного правового результату, тобто здійснює дію, націлену на встановлення цивільних прав та обов’язків. Перед конкретними особами обов’язок виникає лише тоді, коли вони надішлють заявку про участь в конкурсі виконавців та передадуть обумовлену конкурсом роботу, тобто також здійснять односторонній правочин.

Оголошення конкурсу може бути зроблено в будь-якій формі, частіше за все його оголошують через засоби масової інформації, в Інтернеті, головне, щоб про конкурс змогло дізнатися широке коло осіб чи персональні учасники у разі проведення закритого конкурсу.

ЦК України (ст.1151) передбачає обов’язок організатора конкурсу обов’язково викласти його умови. Засновник конкурсу повідомляє про його умови одночасно з оголошенням про конкурс або персонально кожному, хто виявив бажання брати участь у ньому.

Під вчиненням дій в майнових інтересах іншої особи без її доручення розуміється не договірне зобов’язання, що виникає в силу навмисного здійснення особою (гестором) добровільних, необхідних, доцільних юридичних та/або фактичних дій в інтересах іншої особи (домінуса), якщо майновим інтересам домінуса загрожує небезпека настання невигідних для неї майнових наслідків, а дії гестора направлені на їх попередження, усунення або зменшення, що породжує обов’язок домінуса відшкодувати витрати гестора. Необхідно звернути увагу на умови виникнення цього недоговірного зобов’язання та на права та обов’язки його сторін.

Розглядаючи зобов’язання з рятування здоров’я та життя фізичної особи, майна фізичної та юридичної особи, необхідно з’ясувати, що сторонами в цих зобов’язаннях виступають: фізична особа (рятувальник), яка понесла майнові збитки, отримала каліцтво чи іншим чином ушкодила своє здоров’я під час рятування без відповідних на те повноважень, тобто це не пожежник та не працвник Міністерства надзвичайних ситуацій; фізична або юридична особа, яка є власником (володільцем) майна, що рятувалося, або держава.

Особливу увагу слід приділити правовим наслідкам рятування та умовам виникнення цього зобов’язання.

Розглядаючи цю тему необхідно провести порівняння зобов’язання, що виникають у зв’язку із рятуванням життя та здоров’я, майна фізичної та юридичної особи та зобов’язання, що виникають у зв’язку з вчиненням дій в майнових інтересах іншої особи без її доручення, та розібрати критерії, за якими розмежовуються ці зобов’язання.

Норми, що передбачають виникнення зобов’язання в зв’язку зі створенням загрози життю, здоров’ю, майну фізичної особи або майну юридичної особи забезпечують попередження негативних та шкідливих наслідків, що можуть настати у зв’язку з певними обставинами. Фізична особа, життю, здоров’ю або майну якої загрожує небезпека, а також юридична особа, майну, якої загрожує небезпека, мають права вимагати усунення цієї небезпеки від того, хто її створює. Зверніть увагу на сторони, об’єкт цього зобов’язання та на права та обов’язки його сторін.

Теми рефератів

1. Майновий інтерес та суб’єктивне цивільне право.

2. Проблемні питання проведення конкурсів за цивільним законодавством України.

Нормативний матеріал:

1. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року із змінами та доповненнями.

Рекомендована література: 1, 2, 3, 4, 5, 6.

Тести

1. Які дії не є односторонніми правочинами?

а) видача довіреності;

б) дарування;

в) складання заповіту;

г) публічна обіцянка винагороди.

 

2.Чи може бути домінусом недієздатна особа?

а) може;

б) не може.

 

3.Домінус повинен відшкодувати гестору:

а) тільки понесені витрати;

б) тільки реальну шкоду;

в) понесені необхідні витрати та реальну шкоду.

 

4. Чи вправі особа, яка публічно оголосила винагороду за досягнення обумовленого результату, скасувати свою обіцянку?

а) вправі;

б) не вправі;

в) вправі за певних обставин.

 

5.Чи буде оголошення публічною обіцянкою винагороди без оголошення конкурсу, якщо воно сповіщене:

а) через газету;

б) на дошці об’яв;

в) по телебаченню;

г) через кур’єрську службу;

д) повідомлене конкретній особі.

 

6.У сповіщенні публічної обіцянки винагороди без оголошення конкурсу мають бути визначені:

а) завдання, строк виконання, форма та розмір винагороди;

б) завдання, місце його виконання, розмір винагороди;

в) завдання, строк та місце його виконання, форма та розмір винагороди;

г) завдання, місце його виконання, форма та розмір винагороди.

 

7. Якщо строк (термін) виконання завдання, за яке публічно обіцяно винагороду, не встановлений, воно вважається чинним протягом:

а) трьох місяців;

б) шести місяців;

в) одного року;

г) розумного часу відповідно до змісту завдання.

 

8. У разі зміни завдання, за яке публічно обіцяно винагороду, особа, яка приступила до виконання завдання, має право вимагати:

а) розумну плату;

б) відшкодування збитків, завданих у зв’язку із зміною завдання;

в) виплати винагороди (нагороди) у повному обсязі відповідно до первісних умов;

г) виплати частини винагороди (нагороди) за частину виконаного завдання.

 

9. Конкурс, на який засновник конкурсу запрошує персональних учасників, називається:

а) приватний конкурс;

б) спеціальний конкурс;

в) персональний конкурс;

г) закритий конкурс.

 

10. Розмір відшкодування шкоди, завданої майну особи, яка без відповідних повноважень рятувала від реальної загрози майно іншої особи, яке має істотну цінність, не може перевищувати:

а) вартості врятованого майна;

б) реальної вартості знищеного чи пошкодженого майна особи, яка рятувала від реальної загрози майно іншої особи;

в) 100 мінімальних заробітних плат;

г) вартості майна, яке рятувалось.

 

Задача 1.

Іванов П.І. помістив у міській газеті “Червоний гірник” наступне оголошення:«25 липня 2011 року в районі залізничного вокзалу було загублено сумку з установчими документами ТОВ «Спектр». Особі, яка поверне вказані документи, буде виплачено винагороду.”

Чи буде таке оголошення публічною обіцянкою винагороди? Яким вимогам повинна відповідати обіцянка винагороди? Відповідь аргументуйте.

 

Задача 2

ТОВ «Зорі» надрукувало у газеті «Молодь України» оголошення наступного змісту:«З 25 до 30 червня 2012 року у Палаці культури ім. Артема буде проведено конкурс дитячих танцювальних колективів. Заявки про участь у конкурсі необхідно надати засновнику конкурсу до 20 червня 2012 року, з умовами конкурсу можна ознайомитись у засновника за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Революційна буд. 2 кв. 4. Головний приз конкурсу – поїздка до м. Краків на конкурс дитячих танцювальних колективів».

25 червня 2012 року на конкурс по оголошенню приїхали 15 дитячих колективів з України та Росії. Засновник конкурсу повідомив, що його проведення переноситься на серпень, бо у червні-липні у приміщенні Палацу культури ім. Артема проводиться виставка-ярмарок підприємців Кривого Рогу і орендувати приміщення він не зміг.

Керівники дитячих колективів звернулись до засновника з вимогою про відшкодування витрат на проїзд до м. Кривого Рогу, придбання костюмів, харчування дітей.

Дайте правову оцінку оголошенню, яке було поміщене в ЗМІ та подальшим діям засновника та учасників конкурсу. Які вимоги підлягають задоволенню? Відповідь аргументуйте.

 

Задача 3

Дитячий клуб «Політ» провів конкурс малюнків на тему «Моє рідне місто», у якому прийняли участь учні студії «Пензлик» – діти віком до 14 років. Переможцями конкурсу стали Петренко Леонід та Чумак Оля. Переможцям було вручено винагороду – набори фарб. 10 робіт переможців були передані керівництвом клубу для оформлення приміщення офісу спонсору конкурсу – ТОВ «Прадо».

Чи правомірні дії керівництва клубу? Які права має переможець конкурсу? Відповідь аргументуйте.

 

Задача 4

Подружжя Заболотніх мешкало разом з дорослим сином, який виїхав на навчання до Англії. Після його від’їзду до Заболотніх звернувся Палій І.І., надав розписку, яка підтверджувала, що Заболотній Павло заборгував йому 1500 грн. Батько сплатив борг за сина.

Прокоментуйте, посилаючись на ЦК України, чи виникнуть у даному випадку правовідносини з вчинення дій в майнових інтересах іншої особи. За якої умови такі праовідносини не виникнуть?

 

Задача 5

Від удару блискавки загорівся склад готової продукції заводу сантехвиробів. Охоронець Петров К.І. та його товариш Зубченко В.В., який зайшов сховатися від дощу, викликали пожежних та стали рятувати майно заводу; вони збивали полум’я на даху, винесли оргтехніку, яка знаходилась в черговій частині.

Петров К.І. та Зубченко В.В. отримали опіки, знаходились на стаціонарному лікуванні. Зубченко В.В. було встановлено третю групу інвалідності. У нього та Петрова К.І. зіпсувався одяг, взуття. Зубченко В.В. загубив годинник та окуляри.

Чи підлягає відшкодуванню шкода, яку зазнали Зубченко В.В. та Петров К.І.? Хто повинен відшкодовувати, завдану Зубченко В.В. та Петрову К.І. шкоду? Які саме витрати підлягають відшкодуванню? Відповідь аргументуйте відповідно до норм ЦК України.

Задача 6

Мешканці будинку 19 по вул. Перемоги у м. Дніпродзержинську, який знаходився біля цеху з виробництва хлору місцевого хімічного заводу, потерпали від шкідливих викидів та неприємного різкого запаху. Парченко О.В. часто хворіла бронхітами, а у Зарубіної З.П. розвинулась алергія. Вони звернулися за юридичною допомогою до адвоката.

Яку консультацію надав їм адвокат? Якими нормами закону необхідно керуватись і з якими вимогами вони можуть звернутися до хімічного заводу?

Питання для обговорення

1. Поняття та загальна характеристика деліктних зобов’язань, їх співвідношення з договірними зобов’язаннями.

2. Система зобов’язань з відшкодування шкоди.

3. Загальна характеристика підстави та умов відповідальності за заподіяння шкоди. Генеральний делікт.

4. Шкода, як умова відповідальності.

5. Протиправність, як умова відповідальності. Випадки відшкодування шкоди за правомірні дії. Крайня необхідність та необхідна оборона.

6. Причинно-наслідковий зв'язок як умова відповідальності.

7. Вина, як суб’єктивна умова відповідальності: поняття, форми, критерії, презумпції. Випадки відповідальності без вини.

8. Обставини, що виключають вину – випадок (casus) та непереборна сила: поняття, критерії розмежування, значення, особливості доказування.

Методичні рекомендації

Розглядаючи дану тему, перш за все, слід виходити із загальних підстав відповідальності за заподіяну майнову шкоду. Зокрема, слід мати на увазі наступне. Майнова шкода, заподіяна неправомірними рішеннями, діями або бездіяльністю особистим немайновим правам фізичної чи юридичної особи, відшкодовуються в повному обсязі особою, яка її заподіяла. Особа, яка заподіяла майнову шкоду, звільняється від її відшкодування, якщо доведе, що шкода заподіяна не з її вини.

Зобов’язання з відшкодування шкоди є одним з видів позадоговірних зобов’язань у зв’язку з тим, що їх виникнення відбувається не на підставі договору, а є наслідком настання передбаченого законом факту порушення права «поза договором».

Предметом зобов’язань з відшкодування шкоди є дії боржника, спрямовані на забезпечення найбільш повного відновлення майнових та особистих немайнових благ кредитора, яким заподіяно шкоду.

Сторонами зобов’язання з відшкодування шкоди можуть бути фізичні та юридичні особи, держава, територіальна громада, АРК, органи місцевого самоврядування тощо. Кожний з цих суб’єктів може виступати як заподіювач шкоди (деліквент, боржник) або потерпілий (кредитор).

Суб’єктом відповідальності за загальним правилом є особа, яка заподіяла шкоду. Студентам слід звернути увагу на випадки заміни сторін у даних зобов’язаннях. Зокрема, заміна може відбуватися за умови суброгації та регресу. При суброгації до страхувальника переходять права кредитора щодо боржника, який є відповідальним за настання страхового випадку, з набуттям страхувальником відповідних прав вимоги до боржника повністю або частково.

При регресі у боржника за основним зобов’язанням після виконання ним зобов’язань перед кредитором виникає право зворотної вимоги (регресу) до інших солідарних боржників. У новому (регресному) зобов’язанні боржник також стає кредитором з правом вимоги у розмірі виплаченого відшкодування, якщо інший розмір не встановлений законом.

Основна відміність суброгаціх від регресу полягає в тому, що при регресі одне зобов’язання заміняється іншим, а при суброгації – замінюється лише кредитор, а саме зобов’язання зберігається, тобто відбувається заміна осіб у зобов’язанні.

Для застосування деліктної відповідальності як виду цивільно-правової відповідальності необхідною є наявність відповідних умов: а)завданої шкоди; б)протиправності у поведінці заподіювача шкоди; в) причинного зв’язку між першими двома елементами; г) вини заподіювача шкоди. Необхідно розкрити ці умови.

Класифікація зобов’язань з відшкодування шкоди може бути проведена за різними критеріями: за суб’єктами, за об’єктом, за окремими умовами відповідальності. Студентам необхідно навести характеристику кожного виду зобов’язання.

Теми рефератів

1. Проблеми визначення вини юридичної особи за цивільним законодавством України.

2. Проблема причинного зв’язку: існуючі теорії та судова практика.

3. Обставини, що виключають вину – випадок (casus) та непереборна сила: поняття, критерії розмежування, значення, особливості доказування.

Тести

1. Вставте пропущене у наведеному положенні ЦК України: особа, яка завдала шкоди, звільняється від її відшкодування, якщо вона:

а) перебувала у стані алкогольного сп’яніння;

б) доведе, що шкоди завдано не з її вини;

г) в даний час є безробітною;

д) завдала шкоди з необережності.

2. Вставте пропущене у наведеному положенні ЦК України: у разі прийняття закону, що припиняє право власності на певне майно, шкода, завдана власникові такого майна, відшкодовується:

а) органом, який прийняв даний закон;

б) державою в певній частині;

в) місцевою радою в повному обсязі;

г) посадовою особою;

д) державою в повному обсязі.

 

3. Вставте пропущене у наведеному положенні ЦК України: особи, спільними діями або бездіяльністю яких завдано шкоду, несуть:

а) солідарну відповідальність перед потерпілим;

б) субсидіарну відповідальність перед потерпілим;

в) відповідальність залежно від матеріального стану потерпілого;

г) відповідальність в залежності від матеріального становища кожного з них.

 

4. Вставте пропущене у наведеному положенні ЦК України: шкода, завдана потерпілому внаслідок його умислу -

а) відшкодовується в повному обсязі;

б) не відшкодовується;

в) відшкодовується частково;

г) відшкодовується за рішенням суду;

д) відшкодовується на загальних засадах.

 

5.Умовами підставами) відшкодування шкоди є:

а) шкода;

б) протиправна поведінка;

в) причинно-наслідковий зв'язок;

г) вина;

д) вина у формі умислу;

е) протиправні дії.

 

6.Предметом зобов’язання з відшкодування шкоди є:

а) гроші;

б) майнові блага;

в) дії боржника, що забезпечують найбільш повне поновлення майнових та немайнових благ кредитора, яким завдано шкоди.

 

7.Інститут відшкодування шкоди включає:

а) загальні положення про відшкодування шкоди;

б) норми про спеціальні делікти;

в) цивільно-правове покарання.

 

8.Особливостями деліктної цивільно-правової відповідальності є:

а) відшкодування шкоди відбувається на підставі імперативних норм;

б) відшкодування шкоди відбувається на підставі диспозитивних норм;

в) має місце відповідальність одних осіб за шкоду, завдану іншими особами;

г) шкода відшкодовується тільки особою, яка її заподіяла;

д) може настати без вини заподіювача шкоди;

е) настає тільки за наявності вини заподіювача шкоди.

 

9.В деліктних зобов’язаннях форма вини (умисел чи необережність):

а)має значення;

б) не має значення;

в) має значення тільки на боці потерпілого.

 

10.Щодо деліктних зобов’язань ЦК України встановлено:

а) презумпцію вини заподіювача шкоди;

б) презумпцію невинуватості заподіювача шкоди.

 

Задача 1

У Колтенко - одного з учасників туристичної групи, яка зупинилася на острові лісового озера, стався серцевий напад. Хворому потрібна була медична допомога. Хачитанян вирішив переправити хворого на протилежний берег озера, де в селищі була лікарня. Човен групи зламався, тому Хачитанян разом з товаришами взяв моторний човен, що був біля причалу, хоча хазяїна човна вони не знайшли. Під час переправи швидкість була висока, і човен декілька разів наскакував на підводне каміння, внаслідок чого було пошкоджено днище човну та мотор. В лікарні Колтенко надали необхідну медичну допомогу.

Власник човну Аверин звернувся до Хачитаняна з вимогою про сплату йому 1 500 грн. - вартості ремонту човна та мотора. Хачитанян відмовився сплатити цю суму, посилаючись на те, що він скористався човном рятуючи життя людини, а пошкодження човна сталися не з його вини, а випадково. Через деякий час Хачитаняна було викликано до суду як відповідача. У якості співвідповідачів було викликано Добрянова, Жиліна та Олегова, які допомогали йому рятувати Колтенко. Суд задовольнив вимоги частково, стягнувши з відповідачів солідарно 800 грн.

Чи правильне рішення суду? Які в цьому випадку можуть бути варіанти? Чи змінилося б рішення суду, якби Колтенко помер? Відповідь аргументуйте, посилаючись на норми ЦК України.

Задача 2

Криворізькою міською радою у січні 2012 року було прийняте рішення про застосування коефіцієнту 1,5 при нарахуванні плати за землю АЗС.

В зв’язку з тим, що рішення Криворізької міської ради не відповідало податковому законодавству АЗС № 1 ПАТ «Дніпронафта» 25 січня 2012 року звернулась до господарського суду з позовом про відшкодування шкоди, завданої незаконним рішенням в сумі 15 000 грн.

Представник Криворізької міської ради позов визнав частково і пояснив, що погоджується на відшкодування шкоди з моменту подачі позовної заяви до суду, бо ніщо не заважало АЗС № 1 звернутися до суду одразу ж після прийняття рішення з позовом про його скасування і тоді шкода, пов’язана з незаконними виплатами не була б завдана, крім того він пояснив, що частина цих виплат надійшла не до місцевого, а до Державного бюджету.

Чи відповідає позиція представника Криворізької міської ради нормам закону?

 

Задача 3

ТОВ «КЛАВІР» орендувало у ПАТ «САТУРН» склад. Частина товару на складі була зіпсована внаслідок проникнення вологи. ТОВ «КЛАВІР» звернулося до ПАТ «САТУРН» з вимогою про відшкодування завданих збитків.

ПАТ «САТУРН» позов не визнав, бо в ході проведення ремонтних робіт КП «ДОРОЖСЕРВІС» важким катком було пошкоджено трубопровід і вода затопила склад.

ТОВ «КЛАВІР» замінило відповідача на КП “ДОРОЖСЕРВІС”. Однак, в суді було з’ясовано, що пошкодження трубопроводу катком сталося тому, що трубопровід був проведений з порушенням технічних вимог, недостатньо глибоко. Роботи по проведенню трубопроводу на цьому відрізку проводилися 4 роки тому КП «ВОДОТЕХМОНТАЖ».

Вирішіть спір. Хто має відшкодувати шкоду? Відповідь аргументуйте.

Задача 4

Власов Ф.І., перебуваючи в нетверезому стані, розбив у кафе умивальник, йому запропонували сплатити вартість умивальника, але він відмовився. До ресторану зайшов дружинник Акімов П.С. і став вимагати від Власова дотримання порядку і оплатити завдані збитки. У відповідь Власов Ф.І. побив дружинника, заподіявши йому тяжкі тілесні ушкодження, від чого Акімов П.С. став інвалідом 2-ї групи. Власова Ф.І. було притягнуто до кримінальної відповідальності. Акімов П.С. пред’явив позов до Власова Ф.І. про відшкодування шкоди, завданої каліцтвом. Слідчий визнав, що Акімов одержав пошкодження здоров’я під час виконання своїх службових обов’язків як дружинник заводу, і притягнув як цивільного відповідача завод, а також - ресторан.

Чи правильне рішення прийняв слідчий? На підставі яких норм Цивільного кодексу настає відповідальність за заподіяння шкоди в цьому випадку?

Задача 5

Хрипунков О.П., перебуваючи в нетверезому стані, вдарив Рижко Л.П. ножем у живіт. Потерпілого у тяжкому стані було доставлено в лікарню і зроблено операцію, через 1,5 години, ще перебуваючи під наркозом, він помер. Смерть настала від механічної асфікції внаслідок того, що рвотні маси попали зі шлунка в дихальні шляхи.

Вдова померлого звернулася до суду з позовом до Хрипункова О.П., якого було засуджено за тяжкий злочин, і до лікарні про відшкодування шкоди, заподіяної смертю годувальника. Суд встановив, що внаслідок ножового поранення у Рижко Л.П. була пошкоджена тонка кишка і це вимагало негайного хірургічного втручання. Як видно з висновку судово-медичної експертизи, перед операцією потрібно було очистити шлунок, однак тяжкий стан хворого виключав можливість його належної підготовки. Операція була проведена без неї, це призвело до того, що харчові маси зі шлунка під дією наркозу затекли в дихальні шляхи. В після операційний період коло хворого не було організоване чергування медперсоналу (лікарня не мала спеціальної медсестри для цієї мети).

Які підстави для задоволення позову? Хто повинен відшкодувати шкоду, заподіяну сім’ї померлого? Відповідь аргументуйте, посилаючись на норми ЦК України.

Задача 6

13- річний Вальчук О.І., поспішаючи на футбольний матч, перебігав вулицю і потрапив під колеса автомобіля, внаслідок чого йому ампутували ногу. Батьки потерпілого звернулися з позовом до АТП 12211, якому належав автомобіль, що збив підлітка, про відшкодування заподіяної шкоди – витрати, пов’язані з лікуванням і протезуванням хлопчика. Представник АТП 12211 проти позову заперечував, посилаючись на протокол про ДТП, де зазначалось, що хлопчик перебігав вулицю у недозволеному місці.

Вирішіть спір. Відповідь аргументуйте.

ТЕМА 12 СПЕЦІАЛЬНІ ДЕЛІКТИ

Питання до обговорення

1. Зобов’язання з відшкодування шкоди, завданої працівником, підрядником та членом підприємницького товариства.

2. Зобов’язання з відшкодування шкоди, завданої органами державної влади, місцевого самоврядування, їх службовими та посадовими особами.

3. Зобов’язання з відшкодування шкоди, завданої органами дізнання, досудового слідства, прокуратури та судом.

4. Поняття та види джерела підвищеної небезпеки. Умови відповідальності за шкоду, завдану джерелом підвищеної небезпеки.

5. Суб’єкти в зобов’язаннях по відшкодуванню шкоди, завданої джерелом підвищеної небезпеки.

6. Зобов’язання з відшкодування шкоди, завданої малолітньою та неповнолітньою особою.

7. Зобов’язання з відшкодування шкоди, заподіяної недієздатною, обмежено дієздатною або адієздатною особою.

8. Зобов’язання з відшкодування шкоди, завданої каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я.

9. Зобов’язання з відшкодування шкоди, завданої недолками товарів, робіт, послуг.

 

Задача 1

Інженер шахти Федоренко І.В. і завідуючий гаражем Костюк П.М. вибули у відрядження в інше місто на легковому автомобілі, що належав Федоренко І.В. Машиною керував Костюк П.М. В, з вини якого в дорозі трапилась аварія, внаслідок якої Федоренко І.В. загинув. Вдова загиблого звернулась до суду з позовом до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професіональних захворювань про відшкодування шкоди у зв’язку із втратою годувальника. В суді вона посилалась на те, що нещасний випадок трапився з вини працівника шахти при виконанні загиблим службових обов’язків.

Як повинна бути вирішена справа?

Задача 2

Між ТОВ «Будівельник» та ТОВ «Трейд» було укладено договір будівельного підряду на будівництво цеху з виробництва макаронних виробів. ТОВ «Будівельник», використовуючи підйомний кран в будівництві, його стрілою зачепив лінію електропостачання, пошкодивши її. КП «Кривбассвітло» було завдано шкоду в сумі 1500 грн.

Хто буде відшкодовувати шкоду? Відповідь аргументуйте, посилаючись на норми ЦК України.

 

Задача 3

Голова сільської ради Пугач І.В. повертався на службовому автомобілі з відрядження і в дорозі сталася ДТП. Винним у ДТП був визнаний водій сільської ради. Власник пошкодженого автомобіля звернувся з позовом про відшкодування шкоди до сільської ради, посилаючись на ст. 1174 ЦК України.

Яке рішення прийме суд? Відповідь аргументуйте.

 

Задача 4

Часненко І.І. звернувся за консультацією до адвоката, у бесіді пояснив, що 15 січня 2012 року Дніпропетровським апеляційним судом був постановлений виправдувальний вирок стосовно нього. До цього його притягали до кримінальної відповідальності за зловживанні службовим становищем, яке спричинило тяжкі наслідки. Стосовно нього Саксаганським районним судом було застосовано запобіжний захід – тримання під вартою і він 1,5 року перебував у слідчому ізоляторі. 14 вересня 2011 року Саксаганським судом стосовно нього виносився обвинувальний вирок. Вході досудового слідства слідчий виніс постанову про відсторонення його від посади. Ця постанова була невірно витлумачена за місцем його роботи і його звільнили з посади головного бухгалтера ДП «Укрвугільпостач».

Яку консультацію Ви надали б Часненко? З якими вимогами він може звернутися до суду і якими нормами йому слід керуватися? Складіть позовну заяву.

 

Задача 5

Акимов їздив містом на мотоциклі, не маючи прав на його управління, і був затриманий інспектором ДАІ. Мотоцикл було поставлено на стоянку перед райвідділом міліції, звідки потім його було украдено.

Чи має бути відшкодована Акимову шкода? Відповідь аргументуйте, посилаючись на норми ЦК України.

Задача 6

Лапин П.Р. звернувся до суду з позовом до КП «Криворіжбуд» про відшкодування шкоди з приводу того, що був збитий автомашиною. Представник відповідача у позові просив відмовити, посилаючись на те, що автомашиною в той день керував не водій, а вантажник підприємства Єрьохін П.М., який, перебуваючи в нетверезому стані, самовільно взяв машину з гаража, скориставшись тим, що водій на короткий час залишив її без нагляду із ключем запалювання у замку. Таким чином, автомобіль вибув із володіння шофера підприємства внаслідок протиправних дій Єрьохіна П.М., притягнутого за це до кримінальної відповідальності. Єрьохін П.М. повинен нести і матеріальну відповідальність перед потерпілим за заподіяну шкоду.

Яке рішення прийме суд у справі?

Задача 7

Горбач Микола (13 років), Тулець Олександр (15 років) кидалися камінням та розбили лобове скло на автомобілі Жупан І.П. Жупан І.П. звернувся з позовом до батьків – матері Горбач та батькаТулецьпро відшкодування шкоди в сумі 2000 грн.

У судовому засіданні представник Горбач І.І. пояснив, що вона є інвалідом 1 групи, не піднімається з ліжка вже більше 5 років, більшість часу проводить у лікарні, вихованням хлопчика займається бабуся, з якою він мешкає; батько хлопчика позбавлений батьківських прав 2 роки тому в зв’язку з невиконанням батьківських обов’язків.

Яке рішення прийме суд? Відповідь аргументуйте.

Задача 8

Дерев’янко І.П. звернувся до суду з позовом, посилаючись на те, що 31.12.2011 року він придбав у магазині «Дитячий світ» фритюрницю «MolinexASU». 02.01.2012 року згідно з інструкцією виконав всі необхідні дії для приготування картоплі-фрі, але олія почала несподівано виливатися та залила мікрохвильову піч, на якій знаходилася фритюрниця. При цьому був пошкоджений максі-фільтр для уловлювання запаху та деякий час піч не працювала. Позивач розгубився, нервував, відповідно страждав морально, оскільки не міг пригостити друзів, яких запросив до себе. Наступного дня Дерев’янко, повторивши зазначені дії, отримав аналогічний результат. Позивач вважає, що внаслідок ненадання продавцем повної інформації щодо користування фритюрницею йому заподіяно моральних та матеріальних збитків.

У судовому засіданні було встановлено, що в інструкції є вказівка про використання тільки рафінованої олії та заборона розміщувати фритюрницю біля інших електроприборів, а позивач використовував нерафіновану.

Яке рішення прийме суд? Відповідь аргументуйте.

 

Задача 9

У вересні 2011 року Запрягів С.П. звернувся до суду з позовом до Держави Україна про відшкодування шкоди, завданої злочином. В позовній заяві він зазначив, що у січні 2011 року з його будинку було вкрадено майно на суму 2300 грн., постановою слідчого Саксаганського РВ15 серпня 2011 року після проведення всіх необхідних і можливих слідчих дій для встановлення особи, яка вчинила злочин, досудове слідство зупинене в зв’язку з не встановленням цієї особи.

Судом у задоволенні позову було відмовлено в зв’язку з відсутністю закону, яким би встановлювалися умови та порядок відшкодування майнової шкоди, завданої майну фізичної особи, яка потерпіла від злочину.

Чи правильно винесено судом рішення? Яка помилка допущена позивачем у позовній заяві? Відповідь аргументуйте.

 

Питання для обговорення

1.Поняття моральної (немайнової) шкоди.

2.Умови виникнення зобов’язання з відшкодування моральної шкоди.

3.Спосіб і розмір відшкодування моральної шкоди.

4. Судова практика у справах з відшкодування моральної шкоди.

Методичні рекомендації

Відшкодування моральної шкоди є одним з найбільш дієвих способів захисту особистих немайнових прав, що використовується для відновлення порушеного права. При стягненні моральної шкоди фактично збігаються міри захисту і відповідальності.

Кредитором у цих зобов’язаннях є фізична або юридична особа, якій належить право вимоги про відшкодування моральної (немайнової) шкоди. Боржником у зобов’язаннях з відшкодування шкоди можуть бути будь-які учасники цивільних відносин.

Відповідно до ЦК України нормою загальної дії є ст. 23, 1167 ЦК України, що застосовуються у всіх випадках заподіяння моральної шкоди.

Відповідно до загальних підстав цивільно-правової відповідальності обов’язковому з’ясуванню при вирішенні спору про відшкодування моральної (немайнової) шкоди підлягають: наявність такої шкоди, протиправність діяння (бездіяльності) її заподіювача, наявність причинного зв’язку між шкодою і протиправним діянням заподіювача та вини останнього в її заподіянні.

Поняття моральної (немайнової) шкоди наразі залишається дискусійним в юридичній науці. ЦК не закріпив поняття моральної шкоди.Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 365; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.83.154 (0.193 с.)