Міжнародна організація споживачів (CI) 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Міжнародна організація споживачів (CI)CI є всесвітньою федерацією споживчих груп, які, працюючи разом зі своїми членами, виступає єдиним незалежним і авторитетним глобальним органом для споживачів.

 

Принципи простежуваності:

- Унікальна ідентифікація-Збір і запис даних;Організація інформаційних зв’язків та посилань; Обмін даними.

концепція загального управління якістю — TQM (Total Quality Management)

Акредитація - це процедура, у ході якої національний орган з акредитації засвідчує компетентність юридичної особи чи відповідного органу з оцінки відповідності (ООВ) виконувати певні види робіт (випробування, калібрування, сертифікацію, контроль).

Безпека продукції - відсутність будь-якого ризику для життя, здоров'я, майна споживача і навколишнього природного середовища при звичайних умовах використання, зберігання, транспортування, виготовлення і утилізації продукції (Закон України “Про захист прав споживачів”)

Безпека харчових продуктів – гарантія того, що продукт не завдасть шкоди споживачу, коли цей продукт буде виготовлено або спожито у відповідності до його призначення. (CodexAlimentarius

В джерелах можна зустріти обидва варіанти українського перекладу англійського терміну CriticalControlPoint: критична точка контролю, та критична точка керування.

Гармонізований європейський стандарт— це стандарт, що забезпечує реалізацію відповідної директиви (чи директив), і тоді вимоги його стають обов’язковими для виконання на території країн ЄС, оскільки такий стандарт чітко пов’язано з вимогами безпеки відповідної директиви (чи відповідних директив). Перелік таких стандартів публікують в «Офіційному журналі Європейського співтовариства.

Декларування відповідності – процедура, за допомогою якої виробник або уповноважена ним особа під свою повну відповідальність документально засвідчує, що продукція відповідає встановленим законодавством вимогам.

Державний нагляд – діяльність спеціально уповноважених органів виконавчої влади по контролю за додержанням підприємцями стандартів, норм і правил при виробництві та випуску продукції (виконанні робіт, наданні послуг) з метою забезпечення інтересів суспільства і споживачів в її належній якості, безпечної для життя, здоров'я й майна людей і навколишнього середовища.

Директива ЄС – нормативно-правовий документ, в якому, як правило, вказуються цілі і результати, які повинні бути досягнуті, але національній владі надається право самій вирішувати, в якій формі чи за допомогою яких процедур і механізмів ці цілі можуть бути досягнуті.

Коригувальна дія -Дія, яку виконують, коли результати моніторингу на критичній точці контролю вказують на втрату контролю;

Критична межа -критерій, що розділяє допустимі і недопустимі значення контрольованого показника;

Критична точка контролю/керування (КТК) -Етап технологічного процесу, на якому може бути застосований контроль, та який має суттєве значення для запобігання або усунення небезпечного чинника, або його зменшення до прийнятного рівня;

Міжнародна організація стандартизації (ISO) - Неурядова організація, створена з метою розвитку процесів стандартизації продукції та пов'язаних з нею дій в світі для полегшення міжнародного обміну товарами та послугами, а також з метою підсилення міжнародного співробітництва в інтелектуальній, науковій, технологічній та економічній діяльностях. Основний технічний бар’єр у торгівлі - невідповідність вимог, встановлених до одних і тих видів продукції в різних країнах.

Міжнародна стандартизація– це сукупність міжнародних організацій з стандартизації та продуктів їх діяльності - стандартів, рекомендацій,технічних звітів та іншої науково-технічної продукції.

Моніторинг -Проведення запланованої послідовності спостережень або вимірювань контрольованих показників з метою своєчасного виявлення виходу їхніх значень за критичні межі;

Належна практика виробництва – (від англ. GMP, GoodManufacturingPractices) практика виробництва харчових продуктів і допоміжних засобів та матеріалів для виробництва та обігу харчових продуктів, яка необхідна для виробництва безпечних та якісних продуктів;

Національний знак акредитації - знак, який засвідчує, що організація, яка використовує цей знак, акредитована національним органом України з акредитації;

Небезпечний фактор (чинник) (у харчових продуктах) -будь-який хімічний, фізичний, біологічний чинник, речовина, матеріал або продукт, що впливає або за певних умов чи рівнів концентрації може негативно впливати через харчування на здоров'я людини;

Оцінка відповідності – підтвердження, що встановлені вимоги до продукції, процесу, системи, особи або органу виконано шляхом випробування, здійснення контролю або сертифікації.

Підтвердження відповідності – видача документа (декларація про відповідність або сертифікат відповідності) на основі рішення, яке приймається після проведення відповідних (необхідних) процедур оцінки відповідності, що довели виконання встановлених вимог.

Програма-передумова -базові умови та діяльність, необхідні для підтримання гігієнічного середовища у всьому харчовому ланцюгу, придатного для виробництва, оперування та постачання безпечних кінцевих продуктів і безпечних харчових продуктів для споживання людиною;

Простежуваність (англ. traceability) - це можливість простежити передісторію, застосування або місцезнаходження продукту за допомогою зафіксованої ідентифікуючої інформації.

Процедура оцінки відповідності – будь-яка процедура, яка прямо чи опосередковано використовується для визначення того, чи виконуються встановлені у відповідних технічних регламентах чи стандартах вимоги. Процедури оцінки відповідності включають процедури відбору зразків, випробування, здійснення контролю, оцінку, перевірку, реєстрацію, акредитацію та затвердження, а також їх поєднання.

Ризик - можливість виникнення та вірогідні масштаби наслідків від негативного впливу об'єктів санітарних заходів протягом певного періоду часу;

Ринковий нагляд – постійне спостереження за відповідністю продукції, введеної в обіг, технічним регламентам, правомірністю застосування на ній Національного знака відповідності, повнотою і достовірністю інформації про таку продукцію.

Сертифікація – процедура, за допомогою якої визнаний в установленому порядку орган документально засвідчує відповідність продукції, систем якості, систем управління якістю, систем управління довкіллям, персоналу встановленим законодавством вимогам.

Стандарт – документ, розроблений на основі консенсусу та затверджений уповноваженим органом, що встановлює призначені для загального і багаторазового використання правила, інструкції або характеристики, які стосуються діяльності чи її результатів, включаючи продукцію, процеси або послуги, дотримання яких є необов'язковим.

Стандартизація – діяльність, що полягає у встановленні положень для загального і багаторазового застосування щодо наявних чи можливих завдань з метою досягнення оптимального ступеня впорядкування у певній сфері, результатом якої є підвищення ступеня відповідності продукції, процесів та послуг їх функціональному призначенню, усуненню бар’єрів у торгівлі і сприянню науково-технічному співробітництву.

Технічне регулювання -правове регулювання відносин в сфері встановлення, застосування і виконання обов’язкових вимог до продукції, розроблення, виробництва, експлуатації, зберігання, транспортування, реалізації і утилізації, а також в сфері встановлення і застосування на добровільній основі вимог до продукції, розроблення, виробництва, експлуатації, зберігання, транспортування, реалізації і утилізації, виконанню робіт або наданню послуг і правове регулювання відносин в сфері оцінки відповідності;

Технічний регламент – закон України або нормативно-правовий акт, прийнятий Кабінетом Міністрів України, у якому визначено характеристики продукції або пов’язані з нею процеси чи способи виробництва, а також вимоги до послуг, включаючи відповідні положення, дотримання яких є обов’язковим.

Основними угодами СОТ є:

-Угода про технічні барєри в торгівлі (ТБТ);

- Угода про Санітарні і фіто санітарні заходи (СФС).

Також до угод СОТ відносяться:

- Угода про сільське господарство

- Угода про пов'язані з торгівлею інвестиційні заходи (ТРІМс)

- Угода про перед-відвантажувальну інспекцію

- Угода про правила визначення походження

- Угода про процедури ліцензування імпорту

- Генеральна угода про торгівлю послугами (ГАТС).

 

 
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; просмотров: 337; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.138.35 (0.005 с.)