Порядок розроблення та оформлення паспорта на комплекс ТЗІ 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Порядок розроблення та оформлення паспорта на комплекс ТЗІ6.1 Основним експлуатаційним документом на комплекс ТЗІ є паспорт і як його складові - паспорти на приміщення, де інформація з обмеженим доступом озвучується та/або обробляється технічними засобами (далі - паспорти).

Паспорти призначено для:

- ознайомлення із відомостями про інформацію, що підлягає захисту від витоку технічними каналами;

- ознайомлення з технічними рішеннями, що реалізовані у комплексі ТЗІ;

- встановлення правил експлуатації (використання за призначенням, технічного обслуговування, перевірок основних характеристик, ремонту, перевірок за умови виявлення порушень правил експлуатації приміщення та технічних засобів, а також у разі порушення пломб на технічних засобах та засобах захисту тощо);

- відображення відомостей про технічне обслуговування комплексу, його основні характеристики (визначені під час приймання комплексу), планові перевірки, атестації, а також про ремонт та утилізацію.

Паспорти затверджує керівник установи. Кожен паспорт повинен мати окремий обліковий (інвентарний, архівний) номер.

6.2 Паспорт на комплекс ТЗІ має титульний аркуш (додаток 2.1) і містить такі розділи:

1) Загальні вказівки.

2) Загальні відомості.

3) Технічні характеристики комплексу ТЗІ.

4) Гарантії.

5) Відомості про приймання і атестацію комплексу ТЗІ;

6) Облік технічного обслуговування.

7) Відомості про проведені роботи під час експлуатації комплексу ТЗІ.

8) Особливі відмітки.

9) Додатки.

6.3 Під час оформлення паспорта на комплекс ТЗІ перелік та зміст його розділів допускається уточнювати залежно від складу ОІД, кількості приміщень, де циркулюватиме інформація з обмеженим доступом, призначення приміщень, місць розміщення на ОІД засобів ТЗІ та технічних характеристик комплексу ТЗІ.

6.3.1 Розділ "Загальні вказівки" містить вказівки щодо експлуатації комплексу ТЗІ на ОІД та заповнення і ведення паспорта. Зокрема у цьому розділі має бути зазначено:

- фаховий рівень посадової особи, яка організовує експлуатацію комплексу ТЗІ на ОІД;

- порядок заміни обладнання, проведення ремонтних робіт на ОІД, внесення змін до паспорта на комплекс ТЗІ;

- порядок використання радіотелефонів, кінцевих пристроїв рухомого (мобільного, сотового, пейджингового, транкінгового тощо) зв'язку.

Затверджений паспорт на комплекс ТЗІ допускається коригувати, вносити до нього зміни, при цьому у записах не допускається проводити підчистки, попередній запис має бути закреслений і поруч зроблено новий, що завіряється встановленим порядком.

6.3.2 У розділі "Загальні відомості" наводять:

- назву та дислокацію підрозділу, що заявляв створення комплексу ТЗІ;

- відомості про інформацію з обмеженим доступом (табл.Д.2.1);

Таблиця Д.2.1

Характеристика інформації з обмеженим доступом (сфера діяльності, зміст відомостей, умови озвучення, засоби оброблення тощо) Найменування приміщень, де інформація з обмеженим доступом озвучується та/або обробляється технічними засобами тощо * Стаття, пункт ЗВДТ, ВДТ, ВДСК Ступінь обмеження доступу до інформації

* ЗВДТ - Звід відомостей, що становлять державну таємницю; ВДТ - затверджений розгорнутий відомчий перелік відомостей, які за режимом доступу віднесені до державної таємниці; ВДСК - затверджений розгорнутий відомчий перелік відомостей, які за режимом доступу віднесені до конфіденційної інформації з грифом "Для службового користування".

- витяг із затвердженого керівником установи рішення (наказ, розпорядження) щодо створення комплексу ТЗІ на ОІД, у т.ч. інформацію про посаду та прізвище відповідальної особи, що призначена керівником установи для організації, супроводження та координації робіт на всіх етапах створення комплексу ТЗІ;

- дані про акт обстеження на ОІД, модель загроз для інформації, приписи на експлуатацію засобів оброблення інформації, технічні вимоги, завдання щодо створення комплексу ТЗІ, розроблену проектно-кошторисну документацію тощо, дані про їх склад, реквізити, реєстраційні номери, місце зберігання, короткі витяги (у разі необхідності) з них;

- опис конструкцій ОІД, де створено комплекс ТЗІ, а саме: будинків, споруд, салонів транспортних засобів тощо (конструкція та матеріали стін, перекриттів, вікон, дверей, інженерних комунікацій тощо), їх особливості;

- перелік технічних засобів, що обробляють інформацію з обмеженим доступом, а також засобів забезпечення ТЗІ (вказують інвентарні номери і дані про наявність сертифікатів або експертних висновків з ТЗІ);

- відомості про виконані спеціальні дослідження технічних засобів (назви документів, їх склад, реквізити, реєстраційні номери, місце зберігання, короткі витяги з них);

- місця виходу за межі контрольованої зони (КЗ) елементів технологічного обладнання, систем зв'язку, радіофікації, телебачення, сигналізації, автоматизації, керування, заземлення, електро-, газо-, водопостачання, опалення, вентиляції, кондиціонування повітря, водостоку, каналізації, огороджувальних будівельних конструкцій тощо.

6.3.3 У розділі "Технічні характеристики комплексу ТЗІ" наводять перелік технічних засобів як складових комплексу ТЗІ, що можуть впливати на ефективність захищеності інформації і бути середовищем поширення носіїв інформації, та їх технічні характеристики (табл. Д.2.2).

Таблиця Д.2.2

 

Технічна характеристика (параметр) Номінальне значення параметра відповідно до норм, вимог Значення параметра під час приймання, атестації комплексу Значення параметра під час експлуатації комплексу ТЗІ
за результата­ми контролю Вид контролю Дата Посада, прізвище, підпис, висновки

6.3.4 Розділ "Гарантії"" складають у разі наявності відповідних зобов'язань розробника технічних засобів або виконавця впровадження заходів із захисту інформації щодо гарантійних термінів. Наводять пропозиції щодо терміну проведення чергової атестації.

6.3.5 У розділі "Відомості про приймання і атестацію комплексу ТЗІ" наводять:

- види інформації, стосовно яких проводили приймання і атестацію комплексу ТЗІ;

- термін проведення приймання і атестації комплексу ТЗІ, їх виконавців;

- дані про акти приймання і атестації комплексу ТЗІ, про їх склад, реквізити, реєстраційні номери, місце зберігання, короткі витяги (у разі необхідності) з них;

- термін проведення чергової атестації.

Висновки про результати випробувань наводять у вигляді таблиці Д.2.3.

Таблиця Д.2.3

Перелік висновків про результати випробувань Дата Виконавець проведення випробувань Примітка

6.3.6 Розділ "Облік технічного обслуговування" складають у разі, якщо такі види робіт передбачені. У розділі наводять:

- відомості про технічне обслуговування комплексу ТЗІ, його види;

- дату проведення технічного обслуговування;

- відомості про виконавців технічного обслуговування. Зазначені відомості наводять у вигляді таблиці Д.2.4.

Таблиця Д.2.4

Дата Вид технічного обслугову-вання Напрацювання Підстава (наймену-вання, номер і дата докумен-та) Установа, посада, прізвище і підпис Примітка  
 
 
з початку експлуа-тації після остан-нього ремонту хто виконав роботу хто перевірив виконання роботи  
 
 
 
 

6.3.7 У розділі "Відомості про проведені роботи під час експлуатації комплексу ТЗІ" наводять:

- облік робіт, що виконано під час експлуатації комплексу ТЗІ на ОІД (містить записи про незаплановані роботи з усунення відмов під час експлуатації, перевірку відсутності закладних пристроїв тощо). Записи про ці роботи наводять у вигляді таблиць Д.2.5, Д.2.6;

Таблиця Д.2.5

 

 

 

Дата Найменування роботи і причина її виконання Посада, прізвище і підпис Примітка
роботу виконав перевірив виконання роботи

Таблиця Д.2.6

Періодичний контроль відсутності закладних пристроїв, підстава для контролю Дата Посада, прізвище, підпис виконавців контролю Відмітка про усунення недоліків

- періодичні та інші перевірки стану комплексу ТЗІ та правильності ведення паспорта (реєструються за формою таблиць Д.2.7, Д.2.8);

Таблиця Д.2.7

Дата, тема періодичного контролю стану технічних характеристик, підстави для контролю (посилання на пункти табл. Д2.2) Резуль­тати контролю Посада, прізвище, підпис виконавців контролю Відмітка про усунення недоліків
Таблиця Д.2.8
Дата Вид перевірки Результати перевірки Прізвища і підписи перевіряючих Відмітка про усунення недоліків
             

- дані щодо повірки засобів вимірювань (містить перелік засобів вимірювань, які підлягають періодичній повірці, із зазначенням їх заводських номерів, періодичності повірки та дати проведення повірок). Підрозділ вводиться у разі наявності засобів вимірювань у складі комплексу ТЗІ. Відомості щодо повірки засобів вимірювань наводять у вигляді таблиці Д.2.9;

Таблиця Д.2.9

Найменування та позначення засобів вимірювання Заводський номер Дата виготов­лення Періо­дичність повірки Дата повірки (термін чергової повірки) Примітка

- дані про інспекційні перевірки.

6.3.8 Розділ "Особливі відмітки" містить декілька чистих аркушів для записів, що можуть бути здійснені під час експлуатації комплексу ТЗІ.

6.3.9 У додатках за необхідності додають:

- паспорт на кожне приміщення, де циркулює інформація з обмеженим доступом ;

- інструкції щодо порядку залучення та взаємодії підрозділів установи щодо створення комплексу ТЗІ на ОІД тощо.

6.4 Паспорт на приміщення, де інформація з обмеженим доступом озвучується та/або обробляється технічними засобами (як складова частина технічного паспорта на комплекс ТЗІ), має титульний аркуш (додаток 2.2) і містить такі розділи:

1) Загальні вказівки.

2) Технічні характеристики приміщення.

3) Відомості про проведені роботи з ТЗІ під час експлуатації приміщення.

6.5 Перелік та зміст розділів паспорта на приміщення також допускається уточнювати залежно від того, які дані будуть наведені в технічному паспорті на комплекс ТЗІ.

6.5.1 Розділ "Загальні вказівки" містить вказівки щодо експлуатації комплексу ТЗІ в конкретному приміщенні, та заповнення і ведення паспорта.

6.5.2 У розділі "Технічні характеристики приміщення" наводять:

- назву приміщення і структурного підрозділу в установі, до якого воно відноситься, відомості про його дислокацію;

- план приміщення, план розміщення пристроїв зв'язку, кабельних і телекомунікаційних мереж, інженерних комунікацій та координати точок із властивостями нелінійності, план-схеми або опис затвердженої КЗ, зон безпеки інформації стосовно кожного технічного каналу її витоку;

- загальний опис приміщення, інженерних комунікацій та інші відомості, характеристику приміщення: його розташування в будинку, споруді (поверх, архітектурні осі, ряди), суміжні приміщення (у т.ч. поверхом вище і нижче), особливості розташування вікон, дверей, інших будівельних отворів;

- витяг (або посилання на модель загроз) із затвердженої моделі загроз для інформації, у т.ч. що стосується даних про можливі місця розміщення засобів технічної розвідки (стаціонарних або автономних автоматичних), що можуть використовуватися для тривалого перехот/лення оброблюваної інформації з обмеженим доступом, а також найменших відстаней від технічних засобів, що оброблятимуть інформацію, до межі КЗ тощо;

- дані про технічні характеристики складових комплексу ТЗІ (у разі необхідності розгортання, доповнення або окремого наведення ці дані оформлюють у вигляді
таблиці Д.2.2).

6.5.3 У розділі "Відомості про проведені роботи з ТЗІ під час експлуатації поміщення" наводять:

- облік робіт, що виконано під час експлуатації комплексу ТЗІ у приміщенні. Записи іро зазначені роботи наводять у вигляді таблиць Д.2.5, Д.2.6;

- періодичні, інші перевірки стану комплексу ТЗІ та правильності ведення паспорта реєструються за формою таблиць Д.2.7, Д.2.8;

- повірка засобів вимірювальної техніки (реєструються за формою таблиці Д.2.9).

 

Додаток 2.1

(довідковий)

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; просмотров: 164; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.224.117.125 (0.027 с.)