Порядок проведення обстеження на ОІДМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Порядок проведення обстеження на ОІД6.1 Метою обстеження є підготовка вихідних даних для формування вимог щодо створення комплексу ТЗІ.

6.2 Обстеження на ОІД проводить комісія, склад якої затверджується керівником установи-замовника згідно із затвердженою програмою (за необхідності).

До складу комісії включають фахівців: структур­них підрозділів установи, інформаційна діяльність яких пов'язана з ІзОД, підрозділів, які заявляють створення комплексу ТЗІ, підрозділу, якому дору­чено супроводження робіт з ТЗІ в установі, підрозділів щодо будівництва, енергопостачання тощо.

6.3 Програма проведення обстеження на ОІД може містити:

- назву установи, що замовляє створення комплексу ТЗІ;

- назву ОІД;

- підстави для проведення обстеження (рі­шення керівника установи щодо створення ком­плексу ТЗІ);

- перелік, обсяги робіт з обстеження, термі­ни їх виконання;

- виконавці, співвиконавці обстеження.

6.4 Під час обстеження проводять аналіз:

- умов функціонування ОІД, особливостей розташування його на місцевості, відносно меж контрольованої зони (КЗ), архітектурно-буді­вельних особливостей тощо;

- технічних засобів, що оброблятимуть ІзОД, та технічних засобів, які не використовують без­посередньо для її оброблення, визначають місця їх розташування на ОІД;

- розташування інженерних комунікацій та металоконструкцій, виявляють транзитні, незадіяні (повітряні, зовнішні, підземні) комунікації (для оп­рацювання пропозицій щодо їх вилучення чи дооп­рацювання), а також такі, що виходять за межі КЗ;

- необхідності впровадження інженерних і технічних заходів захисту від витоку ІзОД техніч­ними каналами.

6.5 Результати обстеження на ОІД викладають в акті, форму та зміст якого наведено у додатку 3.1.

6.6 Зміни до затвердженого керівником установи-замовника Акта обстеження на ОІД оформляють доповненням, де пояснюється причина його скла­дання та наводяться номери і зміст пунктів акта, які доповнюються, змінюються або замінюються.

Після затвердження доповнення на першому аркуші Акта обстеження на ОІД роблять позна­чення «Де з доповненням від... №...».

7 Порядок розроблення та офор­млення технічного завдання на ство­рення комплексу ТЗІ

7.1 Розроблення ТЗ є обов'язковим для ком­плексів ТЗІ, які будуть створюватися під час ново­го будівництва споруди, а також для створення комплексів ТЗІ на особливо важливих об'єктах.

7.2 Підрозділ-заявник створення комплексу ТЗІ організовує розроблення ТЗ (технічних вимог), узгодження його з виконавцями робіт та подає на затвердження "керівнику установи-замовника.

7.3 Підписи виконавців ТЗ розміщують на ос­танньому аркуші.

7.4 Зміни до затвердженого ТЗ оформляють доповненням, де пояснюється причина його складання та наводяться номери і зміст пун­ктів ТЗ, які доповнюються, змінюються, або замінюються.

Після затвердження доповнення на титульно­му аркуші ТЗ роблять позначення «Діє з допов­ненням від... №...».

7.5 У загальному випадку до складу ТЗ входять такі розділи і підрозділи:

1) Загальні відомості.

2) Вихідні дані для виконання робіт.

3) Технічні вимоги до комплексу ТЗІ:

- загальні вимоги;

- вимоги щодо стійкості до зовнішніх впливів;

- вимоги з безпеки експлуатації;

- вимоги до метрологічного забезпечення;

- вимоги щодо забезпечення охорони дер­жавної таємниці;

- вимоги щодо технічного забезпечення ви­конання робіт;

- вимоги щодо забезпечення безпеки при виконанні робіт.

4) Вимоги до документації.

5) Етапи виконання робіт та порядок їх приймання.

При оформленні ТЗ залежно від складності, призначення та особливостей комплексу ТЗІ дозволено уточнювати зміст розділів, підрозді­лів, оформляти їх у вигляді додатків, вводити но­ві, виключати чи об'єднувати їх.

7.5.1 Розділ «Загальні відомості» містить:

- короткий опис, дислокацію ОІД;

- підстави для виконання робіт;

- мету проведення робіт та головні завдання;

- дані про замовника і виконавців робіт;

- терміни виконання робіт.

7.5.2 У розділі «Вихідні дані для виконання ро­біт» наводять:

- відомості про результати проведення обсте­ження на ОІД, визначення загроз безпеці ІзОД, про­ведення категорування об'єктів, ступінь обмеження доступу до ІзОД, що озвучуватиметься та/або об­роблятиметься технічними засобами тощо;

- основні технологічні, будівельні та архітек­турно-планувальні рішення щодо ОІД;

- схеми (опис) систем опалення, вентиляції, електроживлення, інших систем життєзабезпе­чення, комунікацій, що виходять за межі контро­льованої зони (КЗ), тощо.

7.5.3 У розділі «Технічні вимоги до комплексу ТЗІ» наводять основні вимоги до захисту ІзОД на ОІД, вимоги до проведення випробувань і атес­тації комплексу ТЗІ.

Вимоги до комплексу ТЗІ мають відповідати сучасному рівню розвитку науки й техніки, зок­рема сфери ТЗІ, та не повинні обмежувати роз­робника в реалізації найбільш ефективних техніко-економічних рішень.

7.5.3.1 У підрозділі «Загальні вимоги» наводять:

- перелік основних нормативно-правових ак­тів і НД з питань ТЗІ, за вимогами яких розроб­лятиметься комплекс ТЗІ;

- вимоги до вибору засобів забезпечення ТЗІ, в тому числі забезпечення їх безперебійно­го електроживлення та заземлення;

- перелік інформаційно-телекомунікаційних сис­тем (автоматизованих систем, систем міського та внутрішнього телефонного зв'язку, радіотрансляції, телебачення тощо), засобів та систем життєзабез­печення (систем електроживлення обладнання, ос­вітлення приміщень, заземлення, охоронної і по­жежної сигналізації, опалення, вентиляції, кондиці­ювання) тощо, що функціонуватимуть на ОІД;

- встановлені межі КЗ, межі зон безпеки ІзОД на ОІД для кожного можливого технічного каналу витоку інформації;

- вимоги щодо взаємодії з іншими комплекса­ми (системами) інформаційної безпеки установи.

7.5.3.2 У підрозділах «Вимоги щодо стійкості до зовнішніх впливів», «Вимоги з безпеки експлуата­ції», «Вимоги до метрологічного забезпечення» вказують відповідні вимоги чинних в Україні нор­мативних документів (ГОСТ, ДСТУ тощо).

Засоби вимірювальної техніки, що вико­ристовуються при проведенні робіт з ТЗІ, ма­ють пройти повірку згідно з вимогами зако­нодавства України.

7.5.3.3 У підрозділі «Вимоги щодо забезпечен­ня охорони державної таємниці» вказують вимоги відповідних нормативно-правових документів.

7.5.3.4 У підрозділі «Вимоги щодо технічного забезпечення виконання робіт» вказується, що роботи проводяться виконавцем із застосуван­ням власної матеріально-технічної бази, необ­хідної для виконання робіт, або інше.

7.5.3.5 У підрозділі «Вимоги щодо забезпе­чення безпеки при виконанні робіт» вказують про обов'язковість дотримання вимог техніки безпеки, охорони праці та пожежної безпеки при виконанні робіт.

7.5.4 У розділі «Вимоги до документації» наво­дять перелік документів, які необхідно розроби­ти для створення комплексу ТЗІ, наприклад:

- пояснювальна записка з ТЗІ;

- завдання на розроблення (коригування) архітектурно-будівельної частини та інженерно-технічно­го забезпечення споруди з урахуванням вимог з ТЗІ;

- проектна документація щодо заходів ТЗІ, а також на будівельні закладні конструкції для мон­тажу засобів ТЗІ, засобів зв'язку, комп'ютерних мереж, телекомунікаційних систем, мереж елек­троживлення технічних засобів, електроосвітлен­ня приміщень тощо, а також розділ «Заходи ТЗІ» загальної пояснювальної записки (ДБН А.2.2-2);

- план розміщення засобів захисту;

- кошторис на опрацювання, впровадження заходів з ТЗІ, а також проведення випробувань і атестації комплексу ТЗІ;

- проект технічного паспорта на комплекс ТЗІ, форми паспортів на приміщення, де ІзОД озвучується та/або обробляється технічними за­собами, інструкції з експлуатації комплексу ТЗІ (за необхідності).

Проектна та експлуатаційна документація ма­ють бути розроблені відповідно до положень чинних в Україні нормативних документів.

Виконавець забезпечує проведення експерти­зи проектної документації в частині ТЗІ згідно з ДБН А2.2-2 та іншими НД.

Вимоги до розроблення документації можуть уточнюватися і доповнюватися за погодженням між замовником і виконавцями робіт.

7.5.5 У розділі «Етапи виконання робіт та по­рядок їх приймання» наводять етапи виконан­ня робіт (у т.ч. проведення випробувань і атестації комплексу ТЗІ), терміни виконання робіт, порядок їх приймання та здійснення бу­дівельно-монтажних та налагоджувальних ро­біт (можливе посилання на календарні графіки щодо виконання робіт).

 


Додаток 3.1

(довідковий)

Форма та зміст акта обстеження на об'єкті інформаційної
діяльності стосовно створення комплексу ТЗІ

Ступінь обмеження доступу

Прим. №

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Керівник установи-замовника

_______________________

__.__.20__

АКТПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-08; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.175.108 (0.01 с.)