Ділова документація, кореспонденція, листуванняМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Ділова документація, кореспонденція, листування 

Для студентів економічних спеціальностей

4-5 курсів очної, заочної та дистанційної форм навчання

м. Івано-Франківськ, 2005

 

МВ 02070855–1486–2005

Сащак Н.І., Навчальний посібник з англійської мови. – Business English. Ділова документація, кореспонденція, листування. – Івано-Франківськ: - Факел, 2005. – 154 c.

Навчальний посібник призначений для студентів економічних спеціальностей старших курсів денної та заочної форми навчання, а також для осіб, що вивчають англійську мову самостійно.

Посібник складено згідно з вимогами навчальної програми з іноземної мови для немовних вищих закладів освіти на основі оригінальної літератури. Кожний розділ розкриває окремий аспект ділової англійської мови. В кожному розділі студентам пропонуються завдання і лексичні вправи, тлумачення окремих економічних термінів, а також зразки ділових документів, діалоги, рольові ігри, які будуть корисними при вивченні необхідного обсягу лексичного матеріалу, розвитку мовних навичок та практичного застосування набутих знань з ділової англійської мови.

 

Рецензент доцент кафедри англійської мови Лабурець Т.О.

Дане видання - власність ІФНТУНГ.

Забороняється тиражування та розповсюдження.

 

 

Contents

 

Chapter I. Business Contacts...................................................... 4

Unit 1. Making Contacts............................................................ 4

Unit 2. Negotiations (Business Talks)...................................... 13

Chapter II. Correspondence..................................................... 20

Unit 1. Letters........................................................................... 20

Unit 2. Telexes, Telegrams, Telefaxes...................................... 58

Chapter III. Documents............................................................ 68

Unit 1. Contacts........................................................................ 68

Chapter IV. Business Letters.................................................... 90

Unit 1. Common Recommendations......................................... 90

Unit 2. The Order.................................................................... 131

Unit 3. Commercial Proposals................................................. 135

Unit 4. Inquiries From Potential Clients.................................. 141

Unit 5. Answers For Inquires.................................................. 146

Literature................................................................................. 154


CHAPTER I

BUSINESS CONTACTS

Unit 1

MAKING CONTACTS

 

Making contact is very important in business. Numerous problems and complications of the business done with firms and companies make the use of different methods of business communications a necessity.

You may use telex, telephone, telegraphic and SWIFT1 communi­cation for making contact. The growing use of the telephone and telegraph is reducing the need for letter writing. But the writing of letters continues in spite of all modern means of communication; in fact most of telephone and telegraph communications have to be confirmed in writing.

The telex is a very efficient method of making contact. It is as fast as telephone service, and as accurate as a typewriter. A major advantage of the telex is that a sender may transmit a message 24 hours a day, even if the machine is left unattended. The language of the telex message is similar to the language used in telegraphic services, with the same rules, but there are extra abbreviations and conventions. Usually, in companies or firms, there is a telex operator who will send messages for you. Sometimes, however, you may have to send an urgent telex yourself, in English.

Most people prefer phoning in their contacts. This method of communication is fast and simple. A few common expressions are enough for most telephone conversations in making contacts.

The day before the meeting you may want to call your contact to confirm the arrangement before arriving at the firm. But it is not always possible to follow your original plans.

You or your contact may want to change an appointment. If one wants to change the appointed date, it's better to apologize and suggest another date.

If you make a «cold call»2, you could have difficulty in getting past the secretary of the person you want to see. You should know a few suggestions of things you might say to the secretary.

Before talking about the details of your business, there is usually a period of social conversation (small talk) which can be difficult. A good tactics is to ask questions for «breaking the ice»3. There are three reasons for this: most people like talking about themselves; it is easier for you to listen; you may learn something useful.

If the small talk continues too long, you may want to change the subject to business matters and talk about the reason you have arrived. After every visit to a company, it can be useful to keep in touch.

There are some ways «to keep the door open»: telexing contacts, writing to contacts, paying visits, sending a facsimile and so on.

Some contacts do not keep in touch, you have to telephone them to let them know that you still exist. The most difficult contacts say very little on the telephone. This can be because of their personality, their attitude to you, or their difficulty with English.

If they do not speak, you have to.

 

Comments

1. SWIFT (Society for World-wide Interbank Financial Telecommunicati­on) — міжнародна міжбанківська електронна система платежів (СВІФТ)

2. to make a «cold call» — нанести візит без домовленості

3. «to break the ice» — зламати кригу, покласти початок (розмові, справі і т.п.)

4. «to keep the door open» — сприяти продовженню подальших контактів (зв'язків)

Vocabulary to Study and Use

1.Contact знайомий (звич. діловий)

Contacts амер. контакти, знайомства, зв'язки

To contact (with) бути в контакті

To make contact встановлювати зв'язок

2.Complication 1) ускладнення; 2) заплутанність, складність

3.Communication 1) сполучення, зв'язок; 2) засоби сполучення

4.Necessity необхідність, потреба

5.Toreduce зменшувати, послаблювати, скорочувати

6.Toconfirm підтверджувати, підкріпляти

To confirm an appointment затверджувати зустріч

7.Accurate точний, правильний

8.Sender відправник

9.To transmit 1) передавати; 2) відправляти, посилати

10.Message повідомлення, лист, послання

11.Unattended тут: без нагляду

12.Extra особливий, окремий, додатковий, позачерговий

13.Abbreviation абревіатура, скорочення (яке вживають у письмі і розмові)

14.Convention умовність, загальна згода, звичай, договір, угода, конвенція

15.Urgent 1) терміновий, негайний, настійний; 2) дуже необхідний

16.Arrangement домовленість, угода, улаштування

17.Apologise перепрошувати, вибачатись

18.To manage 1) справитися, впоратися з, примудрятися;

2) управлятися, керувати, завідувати

19.To suggest пропонувати, радити

Suggestion пропозиція, порада, вказівка

20.Original новий, свіжий, справжній, первісний, початковий

21.Call 1) візит, відвідування, відвідини; 2) виклик, телефонний виклик

22.Past мимо

23.Social світський, товариський, громадський, суспільний

24.Tactic (s.) тактика (вживається як у одн., так і у множ.)

25.Touch контакт, спілкування, зв'язок

In touch with smb. у контакті з кимось

To get in touch with smb. зв'язатись з кимось

To keep in touch підтримувати контакт (зв'язок)

26.Facsimile факсиміле

27.Attitude відношення, позиція, ставлення

28.Personality особисті риси, особливості характеру, особистість

 

EXERCISES

Exercise 1. Fill in the blanks with necessary words:

1. Mr. Stock has got... with Mr. Brown for 10.30 tomorrow morning.

2. I'm afraid he is not in the office at the moment. Would you like to leave any ... for him?

3. You may want to call your contact to... the arrangements you have made.

4. You have tried to ... them by phone.

5. After every visit to a company it will be useful to keep in ....

6. ... greets the visitor and finds out who he wishes to see.

7. Usually, in companies or hotels, there is telex ... who will send messages for you.

8. Before talking about the details of your business, there is usually a period of ... conversation which can be difficult.

9. The most difficult ... say very little on the telephone.

10.The telex is a very efficient method of ...

Exercise 2. Complete the following sentences:

1. Numerous problems and complications of the business done with firms and companies make ....

2. The writing of letters continues in spite of all modern means of communication, in fact... .

3. A major advantage of the telex is that... .

4. You should apologize for not managing the day arranged and then ... .

5. If you make a «cold call», you can have difficulty in ... .

6. If the small task continues too long, you may want to change the subject business matters and ... .

7. There are some ways «to keep the door open» to ... .

8. A good tactic for «breaking the ice» is ... .

9. There are three reasons for this ... .

10.Some contacts do not keep in touch, you have … .

Exercise 3. Translate into English:

1. Якщо у вас є проблеми та ускладнення, зв'яжіться з нами.

2. Більшість телефонних та телеграфних повідомлень доводиться підтверджувати в письмовій формі.

3. Для встановлення контактів використовуються телексний, телефонний та телеграфний зв'язок.

4. Мова повідомлень телексу схожа на мову, яка використовується в телеграфному зв'язку. Але в ній існують особливі скорочення та умовності.

5. Більшість людей надає перевагу встановленню зв'язку по телефону зі своїми діловими партнерами.

6. За день до зустрічі можна зателефонувати діловому партнерові, щоб підтвердити домовленість.

7. Не завжди можливо дотриматися початкових планів. Іноді
доводиться змінювати попередню домовленість.

8. Перші слова при зустрічі бувають найскладнішими. Потрібно вміти «зламати кригу», тобто покласти початок розмові.

9. Після кожного візиту до фірми корисно підтримувати зв'я­зок з цією фірмою.

PATTERNS

Make up your own dialogues according to the patterns:

I. Confirming and Changing Appointments

A: Hello, Mr. Rossi? This is the Australian Chemical Bank.

I'm Mr. Whitley's secretary. I understand you have an appointment for 10 a.m. on Tuesday 13th. I'm afraid Mr.Whitley is rather tied up then. Could I suggest Monday instead?

B: Yes, I'm sure that will be OK.

***

A: Hello, Mr. Rossi? Tim Brown, your agent. Small problem.

Our meeting for Friday is all right, but Monday afternoon is likely to be difficult: someone is coming to see us who might be a useful outlet for some of your range. Perhaps we could change our meeting to Tuesday afternoon?

B: Yes, OK. Right, that's fine.

***

A: Mr. Rossi? It's Jenny Kisella here. From B.I.G. I'm sorry, but my colleagues can't all make it on Thursday afternoon. Could I suggest we meet on Tuesday instead?

B: Er.. .yes... why not? OK... Well, thank you very much.

***

A: Hello again, sorry Tim Brown here again. I forgot; I have some other customers visiting on Friday morning. How about meeting on Thursday sometime, if that's all right with you?

B: Right. Sorry to be difficult. Thanks a lot, Mr. Rossi. Bye now.

***

A: Mr. Rossi? Good morning. I'm ringing for Mr. Lund of Lund and Lund Associates. He's very sorry, but he won't be able to manage Wednesday afternoon. Could I suggest Friday afternoon instead?

B: Well, I think that should be all right. I'll give you a call this afternoon to confirm. Thank you. Good bye.

 

II. At Reception

Visitor: Good morning. My name's Stock. I'm the new technical adviser. I've got an appointment with at 11.30.

Receptionist: That's right, Mr. Stock. Mr. Hopkinson is expecting you. Do take a seat, please.

Oh, Mr. Hopkinson, Mr. Stock's here now. Oh, I see. Very good. I'm sorry, Mr. Stock. Mr. Hopkinson's at a meeting, but it'll be over in a couple of minutes. If you'd just like to wait over there, I'll see if I can rustle up a cup of coffee for you. There are some magazines on the table over there.

Mr. Stock: Thank you very much. I'm a bit early, actually. Receptionist: Reception. Very good, Mr. Hopkinson.Oh, Mr. Stock, Mr. Hopkinson's on his way down now.

 

***

Receptionist: Good morning, sir. Can I help you?

Visitor: I've got an appointment with the Company Secretary.

Receptionist: Yes, may I have your name, please?

Visitor: McCluskey. I'm from Jonsons.

Receptionist: Oh, yes, he's expecting you. It's on this floor. Go round past the lift to the left...do you see? It's the first door on the left from here, just past the typing pool.

Visitor: Thank you very much.

 

III. Making a cool call

Visitor: I wonder if I might have a word with Mr. Rodgers?

Secretary: I'm afraid he can't see you without an appointment.

Visitor: I'm sorry, I tried to ring in advance, but I could not get through.

Secretary: Sorry, but I can't let you see him unless you've arranged a meeting.

Visitor: Would you tell him I'm here, please.

Secretary: Sorry, but I have my instructions.

Visitor: It should only take a few moments.

Secretary: Mr. Rodgers is a very busy man, you know.

Visitor: I don't mind waiting until he's free.

Secretary: He did ask me not to disturb him.

Visitor. I'm only here for a brief visit before I return home.

Secretary: I'm afraid he isn't available at the moment.

Visitor: I'm sure he'd be sorry if we weren't able to me meet.

Secretary: Very well, I'll tell him you're here.

ROLE PLAY

Problem I

You want to call Mr. Smith to confirm the appointment with him for 10.15 tomorrow morning at his office.

Role I You call Mr. Smith to confirm the arrangement for 10.15 tomorrow morning at this office.

Here are the expressions you need:

I'm ringing to confirm our meeting tomorrow.

10.15 at your office, as arranged?

as we agreed?

as we said?

Role II You are Mr. Smith. You hear the telephone ring. You listen to caller and answer him using the expression:

Good. I look forward to seeing you. Good bye.

Problem II

You have already arranged another meeting for 10.15 tomorrow. You want to change this appointment. Your contact doesn't want to change the order in which you visit him.

Role I You want to change the appointment for 10.15 tomorrow. First apologize for not managing the day he suggests.

To apologize say:

I'm afraid that…

I'm sorry...

To suggest another time say:

Could I suggest ...? .

What about...?

Perhaps...?

Role II You are Mr. Smith. You hear the telephone all, answer it. You don't like the idea of changing this appointment, you say about it, but then you agree.

Use the expressions:

I'm very sorry. What could you suggest instead?

Would you give me a call to confirm?

Right. Thank you. Good bye.

Problem III

A visitor comes to the office without having arranged an appoint­ment. A secretary greets the visitor and finds out whom he wishes to see. The visitor has a difficulty in getting past the secretary of the person he wants to see.

Role I: You are the secretary who greets the visitor and finds out whom the visitor wishes to see. Use the following language:

Greeting: Good morning (afternoon). Can I help you? Asking for some information: Can I have your name, please?

Do you have an appointment?
I'm afraid he can't see you without an appointment.

He did ask me not to disturb him. Very well, I'll tell him you are here.

Role II: You are the visitor who has come to the office. You haven't got an appointment. Try to obtain an interview with the Manager.

Use the following language:

Greeting: Good morning (afternoon).

Giving some information: My name is ...

I've come to see ...

I haven't got an appointment with ...

I'm from....

I'm sorry, I tried to ring in advance, but couldn't get through.

I'm sure he'd be sorry if we weren't able to meet.

 

Comprehension Questions

1. What makes the use of different methods of business communi­cation a necessity?

2. Why does the writing of letters continue in spite of all modern means of communication?

3. What can you say about the language of the telex message?

4. What is a major advantage of the telex?

5. Why do most people prefer phoning their contacts?

6. What should you do if you want to change an appointment?

7. When could you have difficulty in getting past the secretary of the person you want to see?

Unit2Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.210.12.229 (0.023 с.)