Г.І. Литвиненко Т.О. Алексахіна 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Г.І. Литвиненко Т.О. АлексахінаГ.І. Литвиненко Т.О. Алексахіна

 

E n g l i s h

For Students of Technology and Economics

Н а в ч а л ь н и й п о с і б н и к

 

 

H.I. Lytvynenko Т.О. Aleksakhina

 

Г.І. Литвиненко Т.О. Алексахіна

 

English

for Students of Technology and Economics

 

 

Sumy

«University Book» 2005

 

 

АНГЛІЙСЬКА МОВА

Аля студентів 1-II курсів інженерних та економічних спеиіальностей виших навчальних закладів

 

Рекомендовано Міністерством освіти і науки

України як навчальний посібник для студентів

виших навчальних закладів

 

 

Суми

«Університетська книга» 2005

 

УДК 821.111(075-8) ББК 81.2АНГЛ-923 Л64

 

Рецензенти:

Л.В. Скрипниченко, зав. кафедри іноземних мов НТУ "ХПГ,

професор;

М.О. Хекало, доцент кафедри англійської філології Сумського

державного педагогічного університету ім. А.С. Макаренка

Гриф надано Міністерством освіти і науки України. Лист № 14/18.2-2034 від 13.09.04

Автори:

Литвиненко Г.І. (уроки 1-11, додатки А, Б);

Алексахіна Т.О. (тексти для позааудиторного читання)

Литвиненко ГЛ., Алексахіна Т.О.

Англійська мова: Навч. посіб. / За ред. Г.І. Литвиненко. -Суми: ВТД «Університетська книга», 2005. - 128 с

ISBN 966-680-172-8

Посібник призначено для розвитку навичок читання науко-во-популярної літератури, а також уміння усного та письмового професійно спрямованого спілкування.

Для студентів 1-2-х курсів інженерних та економічних спе-ціальностей вищих навчальних закладів.

ББК 81.2АНГЛ-923

ISBN 966-680-172-8

 

© Литвиненко Г.І., Алексахіна Т О

2005 ©ТОВ «ВТД «Університетська

книга», 2005

 

 

ПЕРЕДМОВА

 

Посібник розраховано на студентів нефілологічних спеціальнос-тей вищих навчальних закладів. У посібнику використовується автентичний матеріал, що є базою професійно-спрямованого на-вчання англійської мови студентів інженерних та економічних спеціальностей за освітньо-кваліфікаційним рівнем "бакалавр". Представлені в посібнику тексти та вправи містять інформацію науково-популярного характеру, досить цікаву і доступну для розуміння студентами 1-2-х курсів, сприяють підготовці їх до сприйняття вузькоспеціальної інформації на наступних ступе-нях навчання. Тематика текстів сучасна і актуальна, має вихов-ну спрямованість. Лексичний і граматичний матеріал, є частотно-значущим для підмови науково-технічної літератури.

Робота з посібником дозволяє викладачеві здійснювати взає-мопов'язане навчання основних видів мовленнєвої діяльності, у тому числі письмових. Викладення лексичного і граматичного матеріалу здійснюється таким чином, щоб стимулювати розумову активність та підвищувати рівень мотивації студентів. Посі-бник містить достатню кількість різноманітних вправ, побудованих за принципом зростання складності і попередження лексичних та граматичних труднощів, сприяння збагаченню словникового запасу.

Посібник складають 11 уроків, тексти для позааудиторного читання та додатки з деяких граматичних питань. Цей посіб-ник може бути використаний як для роботи в аудиторії під ке-рівництвом викладача, так і для самостійного вивчення англій-ської мови студентами нефілологічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

 

Завдання 1. Прочитайте подані нижче слова, пам'ятаючи про правила читання голосних та їх сполучень, а також сполучень приголосних букв:

short, world, tool, like, use, pace, fun, bridge, help, need, good, bad, such, as, but, math, make, life.

Завдання 2.Прочитайте подані нижче багатоскладові слова. Не забувайте про. правила читання голосних у наголошеному та ненаголошеному складах:

robot, saw, hammer, solve, invent, device, easy, agree, people, affect, effect, change, about, learn.

Завдання 3.Прочитайте подані нижче слова. У разі утруднень перевірте правильність читання за словником та запишіть їх у транскрипції:

high, involve, fast, exciting, knowledge, science, while, through, answer, society, advancement, acid, find, literate, tech, both.

Завдання 4.Уважно прочитайте та запам'ятайте подані нижче слова та їх переклад:

 

to challenge кидати виклик бросить вызов
device прилад, механізм устройство
to involve містити, охоплювати содержать, охватывать
science наука наука
tool інструмент, знаряддя инструмент
to invent винаходити изобретать
to create створювати создавать
to advance просувати, удосконалювати продвигать(ся)
environment Навколишнє середовище довкілля окружающая среда
acid кислота кислота
technology техніка, технологія техника, технология
to cause завдавати, спричиняти причинять, вызывать
research дослідження исследование

Завдання 5.Прочитайте та перекладіть подані нижче слова, ґрун-туючись на їх подібності до слів рідної мови:

robot, combination, subject, design, creative, definition, resources, future, fact, base, satellite, laser, product, problem, idea, essay, computer, person.

Завдання 6.Дайте еквіваленти таких словосполучень рідною мовою:

creative ideas, fast-paced, for a while, a technologically literate person, to make a decision, a decision based on facts, to change through time, tools of technology, to find out more about smth, environmental problems, acid rain.

Завдання 7.Дайте свій варіант перекладу поданих нижче речень. Поясніть особливості перекладу виділеної частини кожного речення:

1. Technology has both good and bad sides.

2. Space exploration was a challenging problem requiring full use

of our knowledge, energy, abilities and resources.

3. Though it was a challenging proposition, it promised to be

exciting and fun.

4. As you study English you will be reading, listening, speaking

and writing in it.

5.1 would like your essay to be more creative and more personal,

6. Our last decisions quite agree with the ones made earlier.

7. To obtain the job you need to come up with your own project.

8. My new apartment is not ready yet. I'll stay at the hotel for a

While.

9. This research deals with environmental problems caused by

the advancement of technology.

10. New advancements in computer technology are unbelievable.

 

Завдання 8.

а) Згадайте, яким повинен бути порядок слів у питальному реченні. Проаналізуйте подані нижче запитання стосовно порядку слів:

1. What do we call technology?

2. Does technology affect our life?

3. How does technology develop nowadays?

4. Is technology a part of our life?

5. What helps us make our life easier?

6. We cannot stop technological development, can we?

7. In what way does technology affect the environment?

8. What kind of job do you think you would like?

9. Isn't it interesting to study how technology develops?

10. Are you a technologically-minded person or a socially-minded one?

 

Indirect questions

Negative questions

б) Користуючись наведеною схемою, з'ясуйте тип кожного з поданих вище питальних речень:

 

 

в) Дайте відповіді на подані запитання.

 

Завдання 9.а) Уважно вивчить таблицю питальних слів:

 
 

Question words

б) Користуючись наведеною таблицею, поставте запитання до виділених частин поданих нижче речень:

1. Millions of people all over the world work in technology – related careers.

2. Technology started over 2 million years ago.

3. Technology is changing and growing very quickly,

4. You can have more creative ideas if you open your mind to new

Things.

5. A technologically literate person can put technology to use to

solve problems.

6. A problem - solving strategy can make it easier to solve the

problem.

7. Learning about technology is fast - paced, exciting, challenging

and fun.

8. There is a good chance that the career you choose will involve

technology in some way.

9. Technicians use problem - solving steps in jobs that produce or

transport products, communicate messages and research ideas.

10. Technology is causing changes in our everyday lives.

Завдання 10.

а) Прочитайте та перекладіть подані нижче групи слів:

- product, to produce, production, productivity, producer;

- to create, creative, creature, creativity, creation, creativeness,

creatively;

- to challenge, a challenge, challenging, challenger;

- technology, technological, technical, technician;

- science, scientist, scientific, scientifically;

- to invent, invention, inventor;

- computer, computerize, computerization, computation, to compute;

- to define, definition, definite, indefinite, definitely;

- advance, advancement, to advance,

б) Визначивши, до яких частин мови належать слова із поперед

нього завдання, розподіліть їх на групи:

Іменники Дієслова Прикметники Прислівники

в) На розвороті робочого зошита накресліть таку таблицю:

 

Розпочніть її заповнення, використовуючи подані вище слова. Надалі заповнюйте її регулярно, коли знаходитимете нові засоби словотворення.

Завдання 11. Прочитайте текст, намагайтеся якомога точніше зрозуміти і запам'ятати його зміст.

Текст 1

What Is Technology?

You live in a «high-tech» world. Tech is short for technology. Is technology robots, satellites, lasers, and computers? Or is it tools such as saws and hammers? All of these are products of technology, but technology is a lot more! Technology is a combination of people like you, your ideas, and the tools you will use to solve problems. It involves both thinking and doing. Technology is fast-paced, exciting, challenging, and fun! As you learn about technology you will be:

• Using knowledge from science, math, and other subjects to solve

problems.

• Designing, inventing, and making things using your creative

ideas.

• Building things such as products, houses, bridges, and devices

that people have created to make life easier.

You can see that technology has many different definitions. Most definitions agree that technology is the use of knowledge, tools, and resources to help people. You will probably come up with your own definition of technology after working with it for a while.

Because technology deals with people and the environment, you need to know how technology affects you. A person who understands the effects of technology is technologically literate. If you are technologically literate, you will be able to make decisions about your future and technology based on facts. As a technologically literate person, you will be able TO:

- See how technology has changed through time.

- Think through a problem and come up with an answer.

- Decide whether a technology is good or bad for people or for the

environment.

- Understand the newest uses of technology.

- Use the tools of technology to solve problems.

The effects of technology are not always good for society or for the environment. Some advancements in technology have caused environmental problems such as acid rain. Other technologies are being developed to help solve those problems. Let's find out more about technology.

Завдання 12.

а) Визначте, які з поданих нижче речень відповідають змісту Тексту 1:

1. Technology includes not only advanced devices and processes.

2. Products of technology are knowledge and ideas.

3. Technology is a combination of science, math and other subjects.

4. Technology affects people and the environment.

5. If you understand how technology changes people and the

environment, are able to find an answer to a technical problem

you are considered technologically literate.

6. All technological discoveries and inventions are good for people.

7. You do not need to be creative to achieve good results in

technology.

б) Виправте неправильні твердження.

Завдання 13.Перекладіть рідною мовою виділені в Тексті 1 речення.

Завдання 14.Виберіть із тексту слова, які можуть допомогти охарактеризувати поняття технічного прогресу:

а) складові частини технічного прогресу:

 

б) дієслова, які допоможуть описати процес прийняття технічного рішення та його втілення в життя.

Завдання 15.Перекладіть подані нижче речення англійською мовою:

1. Ми використовуємо досягнення техніки, щоб зробити життя

легшим та приємнішим.

2. Для розвитку техніки потрібні інформація, інструменти і ре

сурси.

3. Люди, їх ідеї і творчість - важливі складові технічних дося

гнень.

4. Якщо ви технічно грамотний, то розумієте, як новітні техно

логії можуть впливати на наше життя.

5. Не всі сучасні досягнення техніки підходять для навколиш

нього середовища та людей.

6. Щоб прийняти правильне рішення, ми повинні мати всю не

обхідну інформацію і ґрунтуватися на фактах.

7. Технічний прогрес - складова частина розвитку людства.

Завдання 16.Сформулюйте основну ідею Тексту 1 (5-7 речень).

Завдання 17.Уявіть, що ви щойно розповіли своїм учням про технічний прогрес так, як було подано в Тексті 1, Які запитання ви поставили б учням, щоб перевірити, наскільки вони вас зрозуміли?

 

 

Урок 2

Завдання 1. Гїрочитахіте подані нижче слова, пам'ятаючи про правила читання голосних та їх сполучень, а також сполучень приголосних букв:

add, mean, start, ciub, ax, stone, age, bone, word, food, fire, mix, tin,

strong, skill, meet, need.

Завдання 2.Прочитайте подані нижче багатоскладові слова. Не забувайте про правила читання голосних у наголошеному та ненаголошеному складі:

factory, different, divide, kind, useful, bronze, recent, animal,

weapons, gather, discover, copper.

Завдання З, Прочитайте та перекладіть подані нижче слова, ґрунтуючись на їх подібності до слів рідної мови:

combine, machine, percent, real, prehistoric, material, organize,

history, period, method, industrial, agricultural, start, rapid.

Завдання 4, Уважно прочитайте і запам'ятайте подані нижче слова та їх переклад:

Завдання 5.Прочитайте подані нижче слова. У разі утруднень перевірте правильність читання за словником та запишіть їх у транскрипції. Дайте еквіваленти таких словосполучень рідною мовою:

over 90 percent, to meet the changing needs, throw away, to take a brief look at, through the ages, prehistoric people, to work on different materials, time period, to base on, a strong metal, to mix copper with tin, a cutting edge, to hold a cutting edge, hard metal, iron ore, to move ahead, to stay the same, to be ahead of other people, steam engine, to pump water out of coal mines, steam was put to use in 1712, instrument, craft people, workshop, to live off the land, rapid growth, at the same pace, to set up factories, to move away from farms.

Завдання 6.Проаналізуйте подані нижче пари слів щодо їх форми, значення та належності до певної частини мови.

Перекладіть їх та доповніть таблицю словотворення:

use useful

 

herd herder

 

together getherer

 

farm farmer

 

real really

 

historic prehistoric

 

cut cutting

 

spend expensive

 

move moveble

 

print printing

 

combine combination

 

define definition

Завдання 7.

а) Пригадайте, як утворюються ступені порівняння прикметників та прислівників:

б) в)Утворіть ступені порівняння таких прикметників:

short, fast, exciting, simple, useful, important, strong, good, hard, isolated, cheap, early, easy.

Завдання 8. Перекладіть подані нижче речення, звертаючи особливу увагу на вживання ступенів порівняння прикметників та прислівників:

1. Technology is changing faster and faster all the time.

2. The more new ideas and inventions appear, the faster technology

development is.

3. During the Industrial Revolution technological inventions

brought more changes that affected the society than during all

the previous periods.

4. Metallurgy is one of the oldest of arts but one of the youngest

of sciences.

5. One of the most important properties of metals is their ability

to combine with other elements in stable solid mixtures known

as alloys.

6. Ferrous metals are used more often than non-ferrous metals.

7. Did you know that the highest wind speed ever recorded on

earth was 231 miles per hour?

Завдання 9.

а) Перекладіть рідною мовою речення, що мають порівняльні

конструкції:

1. Bronze was stronger than either copper or tin.

2. Bronze could be used to make better tools and weapons.

3. In the Iron Age people preferred iron because it was harder and

held a cutting edge better than bronze.

4. With the use of iron, more tools developed faster.

5. With new inventions and machines, people set up factories that

could produce things cheaper and faster.

6. During the Bronze Age people learned how to mix copper with

tin to make a stronger metal called bronze.

7. When these people combine their ideas, we shall have even more

new machines and tools.

б) Розкрийте дужки, використовуючи потрібний ступінь порів

няння прикметника чи прислівника:

1. Tech is (short) for technology.

2. In our days technology changes (fast).

3. As a technologically literate person, you will be able to understand

the (new) uses of technology.

4. The effects of technology are not always (good) for society or

for the environment.

5. You must decide whether a technology is (good) or (bad) for

people or for the environment.

6. (Many) definitions agree that technology is the use of knowledge

and tools to help people.

7. Let's find out (much) about technology.

Завдання 10. Перекладіть подані нижче речення. Виведіть загальну формулу утворення пасивного стану і сформулюйте його основне значення:

 

1. Rock, wood, animal bones, plants or other natural materials Завдання 9.

1. Rock, wood, animal bones, plants or other natural materials were
known
to Stone Age people.

2.All the facts known to people today are called our knowledge

base.

3.Because the knowledge base is so large and is growing so rapidly,
it is important for you to learn where and how information can
be found.

4.Only natural materials were used by prehistoric people.

5.If you have steps to follow in trying to solve a problem, getting
an answer will be madeeasier.

6.Once a problem solving strategy has been worked out, it can be
used
to solve all kinds of problems.

7.Most of the time the problems which are being solved in
technology are very complicated.

8.Many of the latest technological developments are connected
with computers.

9.Very often prehistoric people are considered not very smart,
but they were able to use the technology of their day very well.

10. Drawings were used by prehistoric people to communicate with each other.

Завдання 11. Використовуючи виведену загальну формулу утворення пасивного стану, виведіть відповідні формули для кожної з груп часів дієслова:

 

  INDEFINITE CONTINUOUS PERFECT
PRESENT      
PAST      
FUTURE      

Завдання 12. Використовуючи таблицю із Завдання 11, пере-кладіть рідною мовою подані нижче речення:

1. These periods are based on the kinds of materials people used.

2. Iron is still used in industry today.

3. Over 90 percent of all technologies were invented in the last 25

or 30 years.

4. An alloy is made when two or more metals are mixed together.

5. Products were made in homes rather than factories during this

period.

6. Several scientific instruments were invented during the period

of Industrial Revolution.

7. Recent history is divided into ages.

8. Prehistoric times are described by the materials people used.

9. Other technologies are being developed nowadays.

10. Bronze was stronger than either copper or tin and it could be used to make better tools and weapons.

Завдання 13.Прочитайте текст, намагайтеся якомога точніше зрозуміти і запам'ятати його зміст:

Текст 2 Technology — Growing Fast!

Technology is changing faster and faster all the time. As the population grows, more people are adding more new ideas and inventing more new tools. When these people combine their ideas, we have even more new machines and tools. Over 90 percent of all technologies we have today were invented in the last 25 or 30 years. That means that technology is causing lots of change very fast.

When did technology start? Many people think that technology started in the 1700s when factories began to make things. But technology really began many thousands of years ago. Prehistoric people used simple tools such as clubs and axes made of stone to work on different materials.

One way to organize history is to divide the past into time periods. These periods are based on the kinds of materials people used. This method is useful because people develop new technologies to meet their changing needs. But they don't throw away the old technology; they build on it. Let's take a brief look at technology through the ages. - The Stone Age (2,000,000 b.c. to 3,000 b.c.)

During the Stone Age, prehistoric people used tools made mostly

of stone, animal bones, and wood. The tools were important to them as weapons or for gathering food. Prehistoric people also discovered uses for fire. The Bronze Age (3000 b.c. to 1200 b.c.)

During the Bronze Age, people learned how to mix copper with tin to make a stronger metal called bronze. Bronze is an alloy. An alloy is made when two or more metals are mixed together. Bronze was stronger than either copper or tin, and it could be used to make better tools and weapons.

- The Iron Age (1200 b.c. to a.d. 500)

People started to make their tools from iron instead of bronze. They preferred iron because it was harder and held a cutting edge better than bronze. Iron ore was also easy to find and less expensive. With the use of iron, more tools developed faster. Iron is still used in industry today.

- The Pre-Industrial Revolution (a.d. 500 to 1750)

There were very few changes in science and technology during the first part of this time period. People around the world did not advance from one stage of technology to the next at the same pace. People in some parts of the world moved ahead, while others stayed the same. Some people remained hunters and gatherers while others became farmers and herders. For example, the Chinese were ahead of other people in technology because they had gunpowder, the compass, and movable type for printing. Today there are a few isolated places where people are still living in the Stone Age. During the second part of the Pre-Industrial Revolution, technology and science became important. For example, steam was first put to use in 1712 by Thomas Newcomen. He made a steam engine to pump water out of coal mines. Products were made in homes rather than factories during this period. Several important scientific instruments such as the microscope were invented. This is when scientists started using the scientific method to find answers.

- The Industrial Revolution (1750-1900)

Beginning about 1750 many inventions brought changes that affected all of society. Before this time products were made by craftspeople using their own tools in their workshops. With new inventions and machines, people set up factories that could produce things cheaper and faster.

- Recent History (1900-Today)

The early 1900s started a period of very rapid growth in technology. Recent history is divided into ages that describe the technology of each period just as prehistoric times are described by the materials people used. Some of the recent ages include the

Air Age, the Atomic Age, the Jet Age, the Space Age, and the Information Age. The ages overlap and build on each other. As technology has changed, so have the ways people live. In earlier times, people lived in an agricultural society where they needed tools to live off the land. Then, during the industrial period many machines were invented that changed the ways in which products were made. Many people moved away from farms and worked in factories. Today we are in an Information Age, where skills such as finding and using information are important.

Завдання 14.а) Визначте, які з поданих нижче речень відпові-дають змісту Тексту 2:

1. Technology is changing slowly.

2. There are several periods in the history of mankind, depending

on the kinds of materials people used.

3. During the Bronze Age people learned how to mix copper with

tin to make a stronger metal.

4. An alloy is a combination of iron with another metal.

5. Copper was stronger than bronze.

6. Iron is no longer used in industry today.

7. During the Industrial Revolution people set up factories which

used technological inventions to improve production process.

8. The period called Recent History is a period of intensive

development technology.

9. The new inventions could produce more expensive things.

10. Today skills of finding and using information are not significant as they used to be.

б) Виправте неправильні твердження.

Завдання 15.Перекладіть рідною мовою виділені в Тексті 2 речення.

Завдання 16.Виберіть з тексту ключові слова, які характеризу-ють кожен із періодів розвитку техніки:

 

STONE AGE  
BRONZE AGE  
IRON AGE  
PRE-INDUSTRIAL REVOLUTION  
INDUSTRIAL REVOLUTION  
RECENT HISTORY  

Завдання 17.Дайте відповіді на подані нижче запитання, вико-ристовуючи Текст 2:

1. The population of the Earth has been growing all the time, hasn't it?

2. What is the correlation between the population growth and

technology development?

3. What are the integral parts of technology?

4. When did technology start?

5. How are the technological inventions distributed in the history

of humanity?

6. What kind of tools were first used by prehistoric people?

7. What principle is used to organize history?

8. What are the names of the periods history is divided into?

9. In what way does technology change people's life?

10. How can you define technology?

Завдання 18.Перекладіть англійською мовою подані нижче речення:

1. Ви можете бачити, що техніка має багато різних визначень.

2. Техніка має справу з людьми та навколишнім середовищем,

тому ти повинен знати, як вона впливає на тебе.

3. Давайте більше дізнаємося про техніку.

4. Весь час техніка змінюється все швидше і швидше.

5. Коли почала розвиватися техніка?

6. Протягом кам'яного віку люди використовували інструмент,

зроблений з кісток тварин, дерева та каменю.

7. Залізо і в наші часи використовується в промисловості.

8. Бронза - це сплав, бо складається з двох металів - міді та

олова.

9. Індустріальна революція внесла багато змін у наше суспільство.

10.Завдяки новим винаходам люди заснували фабрики та змогли виробляти продукцію швидше і дешевше.

11.Останній період розвитку техніки поділяється на так звані

«ери».

12.Ми живемо в епоху, найважливішим надбанням якої є інформаційні технології.

Завдання 19.

а) Складіть план повідомлення, яке базуватиметься на інформа

ції із Тексту 1 та Тексту 2.

б) Дайте свій варіант заголовка до повідомлення.

в) Зробіть усне повідомлення за названою темою.

 

 

Завдання 1. Уважно прочитайте та запам'ятайте подані нижче слова та їх переклад:

 

to touch доторкатися, (при)касаться
  стосуватися  
sure впевнений уверенный
to occur траплятися, случаться,
  зустрічатися встречаться
to fit бути придатним, соответствовать,
  відповідати подходить
levitation винурення всплытие
voice голос голос
art майстерність, ремесло искусство,
    мастерство
to recognize упізнавати, визнавати признавать,
    узнавать
to conduct проводити проводить
to design конструювати конструировать
to present представляти представлять
disease хвороба болезнь
to improve поліпшувати улучшать
keyboard клавіатура клавиатура
to lose втрачати терять
to resist чинити опір сопротивляться
property властивість, власність свойство,
    собственность
To describe зображувати изображать,
    описывать
track friction to rub reason to figure out to assemble to predict space        

 

 

Завдання 2.Дайте еквіваленти таких словосполучень рідною

мовою:

to take place, to double, rate of change, artificial intelligence, genetic engineering, biotechnology, magnetic levitation, to put to use, medicines, to give commands by voice, resistance to electricity, magnetic field, to reason through a problem, to make the right decision, to run a factory, working hours, space bases, solar energy, robotic vision.

Завдання 3.Уважно прочитайте групи поданих нижче синонімів та перекладіть їх рідною мовою:

shape = form; hard = difficult; hard = strong; for sure = to be sure of; fast = quick, not slow; rate = speed; area = field; brief = short; advancements = developments; to manufacture = to produce; manufacturing = production.

Завдання 4.

а) Проаналізуйте подані нижче групи однокореневих слів щодо їх форми, значення та належності до певної частини мови:

place - to place - to replace - placement;

to train - to retrain - training;

gene - genetic;

magnet - magnetic - to magnetize - magnetization - magnetism;

to lead - leader - leading;

to act - actor - action - acting - to react - reaction;

to recognize - recognition;

to conduct - conductivity - superconductivity - conductor;

voice - voiceless- voiced- to voice;

to develop - development - developments;

to describe- description;

to design - to redesign - design - designer;

art - artificial - artist - artistic;

to consider - consideration;

medicine -- medicines - medical - medication;

biology - biological - biologist.

б) Перекладіть вищенаведені слова рідною мовою та доповніть таблицю словотворення:

 

NOUN VERB ADJECTIVE ADVERB

 

 

Завдання 5.Прочитайте подані нижче словосполучення, в яких один іменник є означенням іншого. Перекладіть їх, користуючись однією з таких схем:

 

acid rain, time period, iron ore, steam engine, coal mine, craft people, bronze age, information age, space age, knowledge base, science fiction, voice recognition, life forms, work week, space base, problem situation.

 

Завдання 6. Утворіть потрібну форму дієслів:

a) When you (look) at stars, you really (look) back in time

hundreds, thousands, or even millions of years. The light that we

(see) shining from stars (take) time to travel to earth. Even

though light (travel) very fast (186,282 miles per second), stars

are very far away. You probably (see) the North Star, for example.

The light you (see) is really 680 years old! It is strange to think

that the light you (see) when you (look) at the North Star (leave)

the star during medieval times.

b) Advancements in technology (give) us the quality of life we

enjoy today. It is easy to see how the speed of technology

(increase) when you chart it on a type of graph called a timeline.

In this activity you will organize and chart some of the events

in history that (lead) to the high level of technology we (have)

in our world today.

Завдання 7.Прочитайте текст, намагайтеся якомога точніше зрозуміти і запам'ятати його зміст.

Текст З Future Technology

Technology touches almost every part of your life today. With technology comes change - change in the way people do things, change in the way machines work and change in how we think. Changes in technology took place very slowly before the Industrial Revolution. Now with so many new inventions and improvements on older inventions, change occurs faster than ever. Some people say our knowledge base (all the facts known to people today) is doubling every two to three years. When something changes, and keeps changing faster and faster, we call it an exponential rate of change. You can imagine how much knowledge there is now and how the knowledge base is growing.

How will technology shape your future? It's hard to say for sure, but you can be sure that future technologies will make your life easier or more productive. That is why technology is here. Future technologies should also bring good changes that fit the environment and our needs. You may hear words such as genetic engineering or biotechnology, voice recognition, superconductivity, magnetic levitation, and artificial intelligence. These are all areas where technology is being put to use for the future. Some of them used to be considered science fiction. Now they are real. Here are brief descriptions of a few future technologies. Genetic Engineering or Biotechnology is the ability to design or redesign life forms. Developments in biotechnology or genetic engineering can lead to better production of food, prevention of disease, and improved medicines. Voice Recognition is a computer's ability to react to a person's voice. Instead of using a keyboard, you will give commands by voice. Superconductor is a material that loses all resistance to electricity, usually at low temperatures. This property is unusual because all materials have some resistance. Anything that uses electricity could benefit from this technology. Magnetic Levitation means trains that float above a magnetic field instead of using wheels on a track. Levitating trains reduce the friction made when two materials rub against each other. Levitation also makes it possible for trains to go over 300 miles per hour safely. Programming a computer to be able to reason through a problem as well as any person is called Artificial Intelligence. The computer would then be able to recognize problem situations and make the right decision. This means that the computer would be able to figure out what it needs to know on its own instead of being told!

Advancements in one field often lead to advancements in another field. In the future, you may find more robots replacing people in industry. In fact, many factories will be run totally by robots. As computers improve, so will robots. They will eventually be able to assemble products as well as make the parts. This means that people will have to be retrained to find other jobs.

People like you will have shorter working hours. Some people predict that the work week, which now averages around 40 hours per week, will be only half that in less than 50 years. What will you do with all your free time?

Manufacturing will be important in space, too. Factories on space bases will operate automatically. They will use natural materials from the space environment and will use solar energy for power. Space robots will perform well-defined tasks in some cases, but, with the improvement of artificial intelligence, robots will be more "intelligent." They will be capable of making logic decisions and with robotic vision, will actually recognize different objects.

We live in an exciting age of rapid technology growth. Keeping up with this rapid growth doesn't have to be frustrating. Learning about technology is fun! Technology is putting knowledge to use. You will learn that it is important to use your hands and your mind to solve problems.

Technology offers you the opportunity to explore the fascinating world in which you live.

 

Завдання 8. Перекладіть рідною мовою виділені в Тексті 3 речення.

Завдання 9.

а) Визначте, які з поданих нижче речень відповідають змісту

Тексту 3:

1. Before the Industrial Revolution changes in technology took

place very fast.

2. Now new improvements and inventions occur very seldom.

3. Our knowledge base has not grown significantly in the last decade.

4. Future technologies will make our life more productive.

5. Genetic engineering, magnetic levitation, voice recognition used

to be considered science fiction and are so even today.

6. Only some materials have resistance.

7. The computer will be able to make the right decision.

8. You will see that advancements in one field will lead to

advancements in another field.

9. With robots, computers and all similar complex devices we will

have to work longer hours.

10. Factories in space will need a lot of people to operate them.

б) Виправте неправильні твердження.

Завдання 10. Знайдіть у тексті речення, в яких:

а) присудок стоїть у пасивному стані;

б) використовуються порівняльні конструкції;

в) використовується питальний порядок слів.

Перекладіть ці речення рідною мовою.

Завдання 11. Перекладіть подані нижче речення англійською мовою:

а)

1. Нині розробляється багато нових технологій для вирішення

складних питань.

2. Сплав отримують шляхом змішування двох чи більше мета

лів.

3. У залізну епоху знаряддя виготовлялися із заліза.

4. Залізо використовується в промисловості і в наш час.

5. Нова історія поділяється на декілька етапів.

6. В індустріальний період було винайдено багато машин.

7. Ліс, рослини, кістки тварин та інші природні матеріали були

відомі людям у кам'яному віці як сировина для виготовлення потрібних їм речей.

б)

1. Бронза міцніша за інші метали.

2. Усе більш важливим стає розвиток виробництва в космічному просторі.

3. Тепер ми маємо більше корисних машин та знарядь, які до

помагають нам у роботі та повсякденному житті.

4. Техніка розвивається все швидше і швидше.

5. За допомогою нових машин люди почали виготовляти різно

манітну продукцію швидше і змогли зробити її дешевшою.

6. Нові технології полегшать наше життя.

7. Без розвитку техніки ми не зможемо просуватися далі.

8. У майбутньому завдяки новій техніці люди матимуть корот

ший робочий день.

в)

1. Що таке техніка?

2. Як ми використовуємо природні ресурси?

3. Чи змінить техніка наше майбутнє?

4. Завдяки чому наше життя стане легшим?

5. Коли темпи розвитку техніки значно зросли?

6. Які періоди має розвиток техніки?

7. Що таке сплав?

Завдання 12. Поставте запитання до виділених частин поданих нижче речень:

1. Superconductor is a material that loses all resistance to electricity,

usually at low temperatures.

2. A computer's ability to react to a person's voice is called voice

recognition.

3. In the future many factories will be run totally by robots.

4. Factories on space bases will operate automatically.

5. With technology comes change.

6. Our knowledge base is doubling every two or three years.

7. Future technologies will make your life easier and more

productive.

Завдання 13.Виберіть із тексту слова, які є ключовими для опису науки майбутнього.

Завдання 14.Дайте визначення таких понять: knowledge base, exponential rate of change, science fiction, superconductivity, artificial intelligence, genetic engineering, robotics.

Завдання 15.Сформулюйте основну ідею тексту у 7-Ю реченнях.

Завдання 16.Поставте 10 питань до Тексту 3 таким чином, щоб вони склали план переказу тексту.

Завдання 17.Перекажіть текст, використовуючи складений вами план і ключові слова із Завдання 13.

Завдання 18.Прочитайте та письмово перекладіть поданий нижче текст, звертаючи особливу увагу на виділені речення та словосполучення:

With the increased store of knowledge available and the widening of the field of engineering to include diverse branches, it is usual to find groups or teams of engineers and scientists working on a single project. Where formerly an individual could absorb and understand practically all of the scientific knowledge available, now the amount of information is so vast that an individual can retain and employ at best only a part of it.

Since 1900 the ratio of engineers and scientists in the United States in comparison to the total population has been steadily increasing.

Year Ratio of US engineers and scientists to population

1900 1 to 1800

1950 1 to 190

2000 1 to 130

1980 1 to 65

1960 1 to 35

There will be an even greater increase in technological advances in the next 20 years than there has been in the past 20 years.

In this age, as in any age, the engineer must be creative and must be able to visualize what may lie ahead. He must possess a fertile imagination and a knowledge of what others have done before him. As Sir Isaac Newton is reputed to have said, „If I have seen farther than other men, it is because I have stood on the shoulders of giants". The giants of science and engineering still exist. All any person must do to increase his\ her field of vision is to climb up on their shoulders.

Завдання 19. Доберіть синоніми до поданих нижче слів та словосполучень:

amount to retain

field total

vast steadily

store advance

to employ advances

visualize possess

Завдання 20.Поясніть, як ви розумієте висловлення Ньютона (Завдання 18). Яких гігантів він мав на увазі? Висловте свої міркування з цього приводу англійською мовою.

 

КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДО УРОКІВ 1-3

Завдання 1. Прочитайте та перекладіть подані слова та слово-сполучення:

а) ore, steam., rapid, to invent, acid, satellite, science, definite, tin,

copper, weapons, friction, keyboard, levitation, wheel, occur, tool,

essay, to develop, recent, bone;

б) craft people, to hold a cutting edge, to find out more about

smth., to move away from farms, prehistoric people, to make the

right decision, to react to a person's voice, the store of knowledge

available, technological advances, a fertile imagination, a field

of vision, artificial intelligence, to deal with, a decision based

on facts.

Завдання 2.Підберіть англійські еквіваленти поданих нижче слів та словосполучень:

а) з'ясовувати, зображувати, технології, вирішення, розвиток, зна

ряддя, залізо, виготовляти, ресурси, сплав, створювати, винахо

дити, кислота, ґрунтуватися, навколишнє середовище, досягнення,

надбання, камінь, бронза, мідь, опиратися, майстерність;

б) технічний прогрес, завдяки новим винаходам, інформаційна

технологія, індустріальна революція, досягнення техніки, роз

роблення нових технологій, змішування двох металів, кам'я

ний вік, природні матеріали, залізна епоха, індустріальний

період, виготовлення потрібних речей.

Завдання 3. З поданих нижче слів складіть якомога більше словосполучень та перекладіть їх:

metallurgy, acid, engineering, age, world, iron, materials, commands, history, base, development, robots, application, engine, environment, rain, protection, computer, ore, steam, knowledge, voice, space, field.

Завдання 4.Заповніть таблицю, використовуючи відомі вам словотвірні моделі. Дайте якомога більше варіантів там, де це можливо.

 

NOUN IVERB ADJECTIVE ADVERB
  to present    
conductivity     _
    creative  
  -   scientifically
computer    
advance     _
  to produce    
      definitely
  to realize   really
magnet      
  to design -
  to react    
training   - _
    voiced _
electrician      

Завдання 5.Перекладіть рідною мовою.

1. Teaching a robot to work can be much simpler than training a

human apprentice to perform the same task.

2. Every motion made by the worker will be recorded by the robot

and will be converted automatically to a program that the robot

will then follow.

3. The program is usually stored on a tape cassette or disk.

4.

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; просмотров: 576; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.153.100.128 (0.008 с.)