З дисципліни: Антикорупційна політикаМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

З дисципліни: Антикорупційна політикаКатегорія слухачів:студенти 2 курсу магістратури ННІПП НАВС.

Навчальна мета:дослідження причин корупції та прогнозу корупційної злочинності в Україні, вимог, що пред’являються до проведення кримінологічного аналізу, методи, які використовуються при вивченні причин корупції та стану корупційної злочинності в Україні, та методики, що використовуються при прогнозуванні корупційної злочинності. Кінцевою метою меодики кримінологічного аналізу корупційної злочинності є поліпшення ефективності антикорупційної політики і профілактики корупційної злочинності в цілому, засвоєння, поглиблення та розширення знань студентів стосовно поняття, предмета антикорупційної політики.

Виховна мета:організація вміння самостійно аналізувати причини корупції та сучасний стан корупційної злочинності, використовуючи методику кримінологічного аналізу корупційної злочинності і на цій основі здійснювати запобігання корупційним злочинам, заохочення до поглибленого вивчення навчальної дисципліни; залучення до наукових досліджень та формування схильності до творчого пошуку.

Розвивальна мета:набуття навичок щодо застосування антикорупційної політики у протидії корупції в Україні та усуненню причин корупції; формування навичок системного аналізу сучасного стану, структури, динаміки корупційної злочинності в Україні; розвиток навичок самостійного відпрацювання матеріалу (навчальної, методичної, наукової літератури); формування навичок критичного оцінювання правових джерел; розвиток мисленневих процесів студента, уміння аргументувати та відновлювати свою думку, вести коректну дискусію тощо.

Обсяг навчального часу:2 години.

Ключові терміни та поняття до теми:соціальна природа злочинності, детермінанти корупційної злочинності, соціальні чинники корупційних проявів, економічні причини, організаційно-управлінські причини, політичні причини корупції.

План проведення лекційного заняття:

1. Детермінанти корупційної злочинності

2. Причини виникнення корупції в Україні

3. Загальні чинники корупції

 

4. Чинники політичної корупції

 

5. Прогалини в законодавстві як чинник, що сприяє поширенню корупції

6. Основні детермінанти корупції та соціально-економічний простір її розповсюдження

Теми рефератів, доповідей

1. Причини корупції в органах місцевого самоврядування.

2. Зовнішні об’єктивні умови корупційної злочинності.

3. Політичні та правові фактори корупційної злочинності.

Література:

1. Биленчук П. Д., Еркенов С. Е., Кофанов А. В. Транснациональная преступность: состояние и трансформация / П. Д. Билен- чук, С. Е. Еркенов, А. В. Кофанов. - К.: Атика, 1999. - С. 31.

2. Запобігання та протидія корупції: навч. посібн. / [А. М. Михненко, Р. П. Марчук, А. М. Мудров та ін.]; за ред. проф. А. М. Михненка. - К.: НАДУ, 2010. - С. 70

3. Гуров А. И. Профессиональная преступность: прошлое и современность / А. И. Гуров. - М., 1990. - С. 205, 215.

4. Филимонов О. В. Социально-правовой контроль - направление борьбы с коррупцией // Коррупция в России: состояние и проблемы: Материалы науч.-практ. конф. (26 марта 1996 г.). - М., 1996. - С. 36.

5. Аркуша Л.Коррупция - элемент организованной преступной деятельности / Л. Аркуша // Юрид. вестник. - 2000. - №2. - С. 118-121.

6. Кальман О. Взаємозв’язок організованої злочинності та корупції у сфері економіки / О. Кальман // Вісник Академії пра­вових наук. - Х., 1997. - № 4. - С. 188-190.

7. Багрій-Шахматов Л. В. Організована злочинність і корупція / Л. В. Багрій-Шахматов // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. - К., 1999. - № 2. - С. 3.

8. Бровкін В. Проблеми боротьби з організованою злочинністю в державах з перехідною економікою // Проблеми бороть­би з організованою злочинністю в регіоні (по матеріалах Харківської та Полтавської областей). - Х., 1999. - С. 22-23.

9. Дані міжнародної антикорупційної організації Тгашрагепсу Шегпайопаї [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://nads.gov.ua

10. Про утворення Національного антикорупційного комітету: Указ Президента України від 26 лютого 2010 р. № 275/2010 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.president.gov.ua/documents/10557.html

11. Кримінальний кодекс України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2341-14

12. Прохоренко О. Я. Корупція по-українськи (сутність, стан, проблеми) : монографія / О. Я. Про­хоренко. - К. : Вид-во НАДУ, 2005. - 456 с.

13. Мельник М. І. Корупція: сутність, поняття, заходи протидії : монографія / М. І. Мельник. - К. : Атіка, 2001. - 304 с.

14. Серьогін С. М. Державний службовець у відносинах між владою і суспільством : монографія / С. М. Серьогін. - Дніпропетровськ : ДРІДУ НАДУ, 2003. - 456 с.

15. Чому потрібен новий закон про державну службу? // Бюрократ: Інформ. бюл. центру спри­яння інституц. розвитку держ. служби при Голов. упр. держ. служби України. - 2005. - № 3-4 (3-4). - C.1-4.

16. Кохан С. О. Забезпечення відповідальності та запобігання корупції у державній кадровій політиці / С. О. Кохан // Державне управління: теорія і практика. - 2007. - № 1. - Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/e-joumals/dutp/2007-1/txts/07ksodkp.htm

17. Вирішення проблеми корупції: від проголошення боротьби з корупцією до скорочення корупційних можливостей. - Режим доступу : www.ya.org.ua/brochure/2000/002/009.html

18. Камлик М. І. Корупція в Україні / М. І. Камлик, Є. В. Невмержицький. - К. : Знання, 1998. -179 с.

19. “Революція управлінців” і неефективність державного управління в Україні. - Режим доступу : www.spa.ukma.kiev.ua/visnyk/index.php?op=view&t=2

20. Коненко С. Я. Профілактика та боротьба з корупцією в поліції Німеччини: Із досвіду роботи поліції землі Нижня Саксонія / С. Я. Коненко. - К. : Знання України, 2006. - С. 5.

21. Мельник М. І. Кримінологічні та кримінально-правові проблеми протидії корупції : автореф. дис. ... д.ю.н. : 12.00.08 / Мельник М. І. - К. : Нац. акад. внутр. справ України, 2002. - С. 16.

22. Коткін С. Політична корупція перехідної доби. Скептичний погляд / С. Коткін, А. Шайо. - К. : К.І.С., 2004. - 440 с.

23. Доля Л. М. Причини корупції в Україні та її наслідки для суспільства / Л. М. Доля // Боротьба з організованою злочинністю та корупцією : матеріали наук.-практ. конф., 4-5 квіт. 2000 р., Київ. - К. : Ред.-вид. відділ МВС України, 2001. - С. 104-111.

24. Кальман О. Г. Місце і значення соціально-правового контролю в системі заходів протидії корупції в Україні / О. Г. Кальман //

25. Відповідальність посадових осіб за корупційну діяльність. Liability of Public Officials for Corruption : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. семінару. - Х. : НЮА ім. Ярослава Мудрого ; Харків. центр по вивченню організованої злочинності спільно з Амер. ун-том у Вашингтоні ; Ін-т вивчення проблем злочинності Акад. прав. наук України, 2003. - C. 148-151.

26. Створення організаційно-правових засад кадрової ротації як одного із дієвих елементів підготовки кадрів та попередження можливих корупційних проявів у державних органах : наук. розробка / С. М. Серьогін, О. В. Антонова, І. В. Шпекторенко та ін. ; за заг. ред. проф. С. М. Се- рьогіна. - К. : НАДУ, 2009. - 60 с.

27. Закон України «Про державну службу» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3723-12

28. Ігнатов О.М. Роль політичних факторів в детермінації злочинності працівників міліції // Наше право. – 2006. – №2. – С. 68-72

29. Кісіль З.Р. Корупційні дії як передумова виникнення професійної деформації працівників міліції // Кримінальний кодекс України 2001 р.: проблеми застосування і перспективи удосконалення: Матер. міжнар. наук.-прак. конф. 13-15 квітня 2007 р. – Ч. 2. – С.69-72.

30. Клочков В.Г. Суть та заходи боротьби з корупцією // Прокуратура. Людина. Держава. – 2005. – № 7. – С.11-22.

31. Макареєва О.Д. Корупція в Україні: національні та міжнародні засоби протидії// Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). – 2005. – № 12. – С. 25-32.

32. Медведєв В.С. Проблеми професійної деформації співробітників органів внутрішніх справ (теоретичні та прикладні аспекти): Монографія. – Київ: Національна академія внутрішніх справ України, 1996. – 191 с.

33. Мельник М. І. Корупція - корозія влади (соціальна сутність, тенденції та наслідки, заходи протидії). – К. : Юридична думка, 2004. – 400 с.

34. Наказ МВС України «Програми антикорупційних заходів у системі Міністерства внутрішніх справ України на 2011-2015 роки» - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.mvs.gov.ua/mvs/control/main/uk/publish/article/618558;jsessionid=1FEA2AB6FBE2972F3AA10700ACE1B4EF

35. Ярмакі Х.П. Адміністративно-наглядова діяльність міліції в Україні: Монографія. – Одеса: Юрид. Література, 2006. – 336 с.

36. Що таке корупція? // Ратник. Газета внутрішніх військ МВС України. – 2007. – № 10-11. – С.12.

Закон України «Про засади запобігання та протидії корупції» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3206-17/paran7#n7

Професор кафедриПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-08; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.10.166 (0.014 с.)