СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИТЕМА 1: «ПОНЯТТЯ КОРУПЦІЇ ТА КОРУПЦІЙНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ»

При вивченні цієї теми необхідно здійснити дослідження кримінологічної характеристики корупції та корупційної злочинності (стан, структура,динаміка та географія), визначення заходів їх запобігання (комплекс загальносоціальних, спеціально-кримінологічних та індивідуальних заходів), сформувати науково обґрунтовані уявлення про корупцію та корупційну злочинність, систему профілактичних заходів; набути навичок щодо аналізу заходів загальносоціальної, спеціально-кримінологічної, індивідуальної профілактики; формувати навички системного аналізу сучасного стану профілактики корупційних злочинів.

Високий рівень корупції в Україні, безперечно, завдає значної шкоди суспільству й державі.

По-перше, призводить до падіння авторитету органів державної влади всіх рівнів і, як наслідок, до зменшення ефективності управління, погіршення дисципліни в усіх сферах суспільного життя, поширення випадків свавільної поведінки й альтернативних недержавних форм розв'язання конфліктних ситуацій.

По-друге, корупційні прояви за умови їх значного поширення завдають величезної матеріальної та моральної шкоди широкому колу громадян, негативно позначаються на економічній діяльності суб'єктів господарювання, особливо недержавних форм власності.

По-третє, корупція в правоохоронній сфері зменшує дієвість боротьби зі злочинністю, чим сприяє погіршенню криміногенної ситуації у країні.

По-четверте, саме поширення корупції є однією з основних перешкод для розвитку нормальних економічних відносин України з іншими країнами, причиною їхнього небажання вкладати інвестиції в економіку нашої держави. Усе це свідчить про те, що корупція сьогодні є однією з найгостріших соціально-економічних проблем України.

Список використаних джерел до теми 1:

1. Аристотель. Сочинения / Аристотель. - М., 1984. - Т. 4. - С. 547.

2. Ахметова Г. Р. Коррупция в нефтедобывающих странах : [учебное пособие] / Ахметова Г. Р. - Алматы : Издательство „Кульжахан”, 2002. - С. 14-15.

3. Бартошек М. Римское право. Понятие, термины, определения / М. Бартошек.- М., 1989.- С. 93.

4. Большая советская энциклопедия. - М. : Сов. энцикл., 1977. - Т. 27. - С. 94.

5. Дела Порта Д. Брудні: учасники, ресурси та механізми політичної корупції / Д. Дела Порта, А. Ванучі.- Київ, 2006. - С. 16.

6. Жданов Ю. А. Исторические формы коррупции / Ю. А. Жданов // Борьба с коррупцией на Юге России как системная проблема. Препятствия и стратегии : междунар. науч. - практ. конференция - Ростов на Дону, 2001. - С. 21.

7. Карамзин Н. М. История Государства российского / Н. М. Карамзин. - М.,1994. - С. 234.

8. Карпович О. Коррупция в современной России / О. Карпович.- М. : Юрист, 2007. - С. 16.

9. Ключевский В. О. Русская история: полный курс лекций / В. О. Ключевский. - Минск- М., 2000. - Кн. 2. - С. 177.

10. Корчагин А. Г. Сравнительное исследование коррупционных и служебных преступлений / А. Г. Корчагин, A. M. Иванов. - Владивосток, 2001. - С. 46.

11. Леонід Плющ. Гласність і період після гласності / Л. Плющ // Кур’єр Юнеско (корупція).- 1996. - Серпень.- С. 30-32.

12. Омельченко С. О. Корупція з точки зору різних культур світу / С. О. Омельченко // Підприємництво, хазяйство і право. - 2000. - N° 3. - С. 54-57.

13. Основы борьбы с коррупцией (системы общегосударственной этики поведения) / [науч. ред. С. В. Максимов. - С. 25.- [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// www.transparency.org.ru/ CENTER/DOC/SourceBook.doc.

14. Роженцова Д. Коррупция: как из состояния стать явлением [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ubr.ua/laws-and-business/expert-advice/kormpciia-kak- izsostoianiia-stat-iavleniem-71224.

15. Спеціалізовані інституції з боротьби з корупцією. Огляд моделей. - Організація економічного співробітництва та розвитку // Мережа боротьби проти корупції для країн Східної Європи і Центральної Азії - 2006.- С. 13, 16. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// www.oecd.org.

16. Шабалин В. А. Политика и преступность / В. А. Шабалин // Государство и право. - 1994. - C. 64.

17. Янукович В. Корупція є „надзвичайною проблемою” для країни / В. Янукович.- [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://acrc.org. ua/index.

18. Corruption Perceptions Index Results 2010 [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indicescpi/2009/cpi_2009_table.php? pageNews&id1273.

19. Великий енциклопедичний юридичний словник справочное издание / за ред. Ю. С. Шемшученко. — К.: Юридична думка, 2012. — 992 с.

20. Тихомиров М.Ю. Краткий юридический словарь / М. Ю. Тихомиров, Л. В. Тихомирова. — М.: Тихомиров М. Ю., 2010. — 828 с.

21. Кузнецова Н.В. Корупція у системі кримінальних злочинів / Н.Ф. Кузнецова // Вестник Московского университета. — — № 1. — С. 126—138.

22. Мельник М.І. Корупція — корозія влади (соціальна сутність, тенденції та наслідки, заходи протидії) / М.І. Мельник. — К.: Юридична думка, 2004. — 400 с.

23. Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и фразеологических выражений / Российская академия наук. Институт русского языка им. В. В. Виноградова. — 4-е изд., дополненное. — М.: Азбуковник, 1999. — 944 с.

24. Терещук О.В. Адміністративна відповідальність за ко- рупційні правопорушення: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07 / О.В. Терещук; Одес. Нац. Юрид. акад. — Одеса, 2000. — 177 с.

25. "Індекс сприйняття корупції" -[Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://www.bbc.co.uk/ukrainian/politics/2012/12/121205_corruption_index_oz.shtml

26. Закон України «Про засади запобігання та протидії корупції» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3206-17/paran7#n7

27. Ефремова Г.Х. Правовое поведение / Г.Х. Ефремова, А.Р. Ратинов //Энциклопедия юридической психологии / под общ. ред. проф. А.М. Столяренко. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2003. – 607 с.

28. Романов В.В. Юридическая психология: учебник / В.В. Романов. –2-е издание, перераб. и доп. – М.: Юристъ, 2004. – 588 с.

29. Шалгунова С.А. Кримінально-правові та кримінологічні заходи по-

30. передження хабарництва серед співробітників органів внутрішніх справ: дис. канд. юрид. наук: 12.00.08 / С.А. Шалгунова; Нац. академ. внутріш. Справ України. – К., 1999. – 259 с.

31. Толкачев В.К. Методология исследования коррупционных отношений в контексте современной теории права / В.К. Толкачев // Государство и право. – 2006. – № 7. – С. 14–20.

32. Кодекс України про адміністративні правопорушення [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/80731-10

33. Юридична енциклопедія / Ю.С.Шемшученко (ред.); НАН України; Інститут держави і права ім. В.М. Корецького – К.: Вид-во «Українська енциклопедія» ім. М.П. Бажана, 1998. – Т. 6: Т–Я. – 768 с.

34. Кримінальний кодекс України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2341-14

35. Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про практику розгляду судами справ про корупційні діяння та інші правопорушення, пов’язані з корупцією» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v0013700-98

36. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Митного кодексу України» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4496-17

37. Наказ Генеральної прокуратури Україн «Про координацію діяльності правоохоронних органів по боротьбі із злочинністю та корупцією» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CDIQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.gp.gov.ua%2Fua%2Ffile_downloader.html%3F_m%3Dfslib%26_t%3Dfsfile%26_c%3Ddownload%26file_id%3D176241&ei=HdMUsnfM9HVsgbOxIH4Cw&usg=AFQjCNGPLH4jodb1uzSkSwJBW11rqbhdA&sig2=31U_VWUmxdYTr5FQowzAA&bvm=bv.53371865,d.Yms

38. Наказ Генеральної прокуратури України , Міністерства внутрішніх справ України , Служби безпеки України , Державної податкової служби України, Міністерства оборони України , Державної митної служби України , Адміністрації Державної прикордонної служби України , Державної пенітенціарної служби України «Про затвердження Положення Про координацію діяльності правоохоронних органів по боротьбі із злочинністю та корупцією» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1041.51125.0

39. Маркеєва О. Д. Основні шляхи здійснення антикорупційної політики в Україні // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). — 2008. — № 19. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/bozk/19text/g19_12.htm

40. Михайленко Д. Г. Кваліфікація одержання хабара службовою особою, яка займає відповідальне чи особливо відповідальне становище // Актуальні проблеми політики: Зб. наук. праць (Кер. авт. кол. С. В. Ківалов; відп. за вип. Л. І. Кормич). — Одеса: Фенікс, 2009. — Вип. 37. — С. 104—113.

41. Кальман О. Сучасний стан та актуальні проблеми протидії корупції в Україні // Держава і регіони. — Сер. Право. — 2009. — № 2. — С. 15—20.

42. Козак В. І. Феномен корупції: науковий погляд на реальний стан в Україні: Зб. наук. праць. — Сер. Управління — Вип. 2/2011. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Nvamu_upravl/2011_2/30.pdf

43. Ніколаєва О. Архетипічні і психологічні підвалили корупції в Російській державі // Публічне управління: теорія та практика: Зб. наукових праць. — 2010. — № 3—4. — С. 236—242

44. Севрюкова Г. С. Деякі питання кримінального законодавства України про відповідальність за хабарництво (історичний підхід) // Вісник Академії адвокатури України. — № 16. — 2009. — С. 52—59.

45. Інтернет-портал «Грузія онлайн» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://newsgeorgia.ru/politics/20111208/214423951.html

46. Демедюк Т. Проблеми протидії корупції в судах // Вісник Академії управління МВС. — 2009. — № 2. — С. 112—122.

47. Михайленко Д. Г. Кваліфікація одержання хабара службовою особою, яка займає відповідальне чи особливо відповідальне становище // Актуальні проблеми політики: Зб. наук. праць (Кер. авт. кол. С. В. Ківалов; відп. за вип. Л. І. Кормич). — Одеса: Фенікс, 2009. — Вип. 37. — С. 104—113.

48. Бусол О. Ю. Вплив деяких чинників боротьби з корупцією на її загальний рівень у країнах світу // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика): Міжвідомчий науково-дослідний центр. — 2009. — № 22. — С. 82—93.

49. Чимний Р. Чим більше буде бажання зекономити на справедливості, тим менше цієї справедливості буде в країні. — 13.01.2012. — [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zib.com.ua

a. /ua/7192zarplata_suddiv_zminilas_iz_1_sichnya_noviy_poryadok_narahuv.html

50. Трепак В. Особливості криміналістичної характеристики хабарництва, яке вчиняють судді // Вісник Львівського університету. Сер. Юрид. — 2011. — Вип. 52. — С. 385—393.

51. 1. Сафоненко, А. О. Антикорупційна політика в умовах трансформації українського суспільства :автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук: 23.00.02 / А. О. Сафоненко ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2004. – 16 с.

52. Маркєєва, О. Д. Подолання корупції в Україні : проблемні питання / О. Д. Маркєєва // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). – 2008. – № 18. – С. 142–153.

53. Офіційна веб-сторінка Міжнародної організації щодо протидії корупції Transparecy International [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.transparency.org/

54. Представитель Совета Европы Драго Кос: «Украина проявляет наименьшие усилия в борьбе с коррупцией из всех известных мне стран» // Зеркало недели. – 2010. – № 38. – 16 октября [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.zn.ua/newspaper/articles/61260#

55. Офіційна веб-сторінка Ради Європи / Європейської Комісії [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.coe.int/t/DGHL/cooperation/economiccrime/corruption/Projects/upac/upac_en.asp

56. Про Державну програму економічного і соціального розвитку України на 2010 рік : Закон України від 20 травня 2010 року № 2278-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 33.

57. Чапка, Р. Ринок газу в Україні – поле для активності злодіїв, хабарників та інших нечесних людей / Р. Чапка // Свобода. – 2000. – 3 квітня. – С. 6–9.

58. Михальченко, М. Корупція в Україні : політико-філософський аналіз : монографія / М. Михальченко,

59. О. Михальченко, Є. Невмержицький. – К. : ІПіЕНД імені І. Ф. Кураса НАН України, 2010. – 615 с.

60. Дані міжнародної антикорупційної організації Тгашрагепсу Шегпайопаї [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://nads.gov.ua

 

ТЕМА 2: «КРИМІНОЛОГІЧНЕ ВЧЕННЯ ПРО ОСОБУ КОРУПЦІОНЕРА»

Корупція - одне з найнебезпечніших для суспільства та держави явищ. Вона підриває авторитет державного апарату, дискредитує його діяльність, руйнує основні принципи, на котрі спирається будь-яка демократич­на держава, серед яких принцип рівності громадян перед законом, справедливість, неупередженість правосуддя, захищеність людини правоохоронними структурами від різного роду протиправних посягань і свавілля чиновників та ін. Крім цього, ко­рупція завдає державі значної економічної та політичної шкоди, серйозно гальмує по­ступальний розвиток суспільства. Корупція в Україні зводить практично нанівець по­тенційну ефективність будь-яких економіч­них та соціальних програм держави, резуль­тативність управлінських рішень. Тому визначення і характеристика осіб, які вчиняють корупційні злочини є достатньо актуальним напрямом наукового пошуку в аспекті здійснення ефективної протидії вка­заному різновиду злочинності.

Дослідження особи корупціонера пока­зує, що від інших видів правопорушників відрізняється передусім осо­бливою соціальною позицією - наявністю владних повноважень, без яких не можуть вчинятися корупційні діяння. Корупціонером може бути лише особа, уповноважена на виконання функцій держави, тобто осо­ба, яка має відповідний соціальний статус.

 

При вивченні цієї теми також необхідно визначити основні поняття, які характеризують схильність до корупції різних соціотипів. Основними поняттями в цьому напрямку виступають поняття «соціоніка», «соціон», «соціотип».

Список використаних джерел до теми 2:

1. Гаращук В. М. Актуальні проблеми бо­ротьби з корупцією в Україні : монографія / В. М. Гаращук, А. О. Мухатаєв. - Х. : Право, 2010. - 144 с.

2. Джужа О. М. Курс кримінології: осо­блива частина : підручник / О. М. Джужа, М.В. Корнієнко, Б. В. Романюк, І. М. Мель­ник. - К. : Юрінком Інтер, 2001. - 480 с.

3. Іванюк З. С. Поняття суб’єкта коруп- ційних діянь / З. С. Іванюк // Досудове слід­ство: шляхи вдосконалення кримінального та кримінально-процесуального законодав­ства . - 2008 . - С.145-156.

4. Мельник М. І. Кримінологічна харак­теристика особи корупціонера [Електро­нний ресурс] - Режим доступу : http://www. naiau.kiev.ua/tslc/pages/biblio/visnik/2002_2/ melnik.htm

5. Шведова Г. Л. Окремі питання характе­ристики суб’єктів корупційних злочинів: полі- тико-кримінологічний аспект / Г. Л. Шведова // Юридичний вісник. - 2010, №«3 - С. 215 - 218.

6. Джужа О. М. Курс кримінології: За­гальна частина : підручник / О. М. Джужа, П. П. Михайленко, О. Г. Кулик. - К. : Юрін­ком Інтер, 2001. - 352 с.

7. Даньшин І. М. Кримінологія: загальна та особлива частини: підручник / І. М. Дань­шин, В. В. Голіна, М. Ю. Валуйська. - Х.: Право, 2009. - 288 с.

8. : Доля Л. М. Корупція в Україні: стан і проблеми // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). 2010. № 10.

9. Тирских А. А. Некоторые аспекты коррупции в органах внутренних дел (по результатам криминологиче­ского исследования) // Российский следователь. 2009. №8.

10. Мартыненко О. А. Детерминация и предупреждение преступности среди персонала орга­нов внутренних дел Украины: Монография. 2011.

11. Антонян Ю. М., Кудрявцев В. Н., Эминов В. Е. Личность преступника. 2004.

12. Шалгунова С. А. Кримінально-правові та кримінологічні заходи попередження хабарництва серед співробітників органів внутрі­шніх справ: Дис... канд. юрид. наук. К., 1999.

13. Тирских А. А. Региональная криминоло­гическая характеристика коррупции в органах внутренних дел (по материалам восточно­сибирского региона): Автореф. канд. юрид. наук. Иркутск, 2006.

14. Багмет М.О. Боротьба з корупцією: світовий досвід та Україна / М.О. Багмет, К.В. Волошина // Політичні науки: наукові праці. Випуск 31. — Том 44 — С. 152—157.

15. Бєльська Т. Корупція як фактор негативного впливу на взаємовідносини органів публічної влади та інститутів громадського суспільства / Т. Бєльська

16. Основы борьбы с коррупцией (системы общегосударственной этики поведения) / науч. ред. С.В. Максимов.

17. Флейчук М. І. Економічні аспекти корупційної поведінки економічних агентів та їх вплив на економічну безпеку держави / М.І. Флейчук // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). - 2009. - № 20.

18. Вес М. Corruption and Supervision Costs in Hierarchies / М. Вес // ^urna! of Comparative Economics. - 1996. - № 22. - P. 53-71.

19. Becker G.S. A Theory of Rational Addiction / G.S. Becker, K.M. Murphy // Journal of Political Economy: theoretical economics and empirical economics. - 1988. - V. 96. - № 4. - P. 112-118.

20. Besley Т. Tazes and Bribery: The Role of Wage Incentives / Т. Besley, J. McLaren // Economic Journal. - 1993. - № 103. - P. 119-141.

21. Chander P. Corruption in Tax Administration / P. Chander, L. Wilde // Journal of Political Economy: theoretical economics and empirical economics. - 1992. - № 49. - P. 115-121.

22. Hillman L. Hierarchical Structure and The Social Costs of Bribes And Transfers / L. Hillman, E. Katz // Journal of Political Economy: theoretical economics and empirical economics. - 1987. - № 34. - P. 129-142.

23. Kofman F. Collustion in Hierarchical Agency / F. Kofman, J. Lawarree // Econometrica. - 1993. - V. 61. - № 3. - P. 69-78.

24. Lui F.T. A Dinamic Model of Corruption Deterrence / F.T. Lui // Journal of Political Economy: theoretical economics and empirical economics. - 1996. - № 31. - P. 65-73.

25. Mikhailov A.P. Efficient Strategies of Corruption in Slate Power: hierarchies / A.P. Mikhailov // 15th IMACS World Congress on Scientific Computation, Modelling and Applied Mathematics, Berlin, August 1997: Proceedings book. - Berlin: Wissenschaft & Technik Verlag. - P. 39-48.

26. Rose-Ackerman S. The Economics of Corruption / S. Rose- Ackerman // Journal of Political Economy. - 1975. - Vol. 4. - Р. 187-203.

27. Tirole J. A Theory of collective reputations / J. Tirole // Review of Economic Studies. - 1996. - № 1(63). - P. 1-22.

28. Гуленко В. Описание соционических типов и интертипных отношений / В. Гуленко. - Режим доступу : http://www.klex.ru/319.

29. Золотухин Ю.В. Субъект должностного преступления по советскому уголовному праву: Автореф. дис… канд. юрид. наук: 12.00.08 и 12.00.07. Всесоюз. ин-т по изуч. причин прест. М., 1976. 36 с.

30. Шакун В.І. Урбанізація і злочинність в Україні: Автореф. дис… докт. юрид наук: 12.00.08. Нац. юрид. акад. ім. Я. Мудрого. Х., 1996.

31. Камлик М.І., Невмержицький Є.В. Про результати дослідження проблем, що пов’язані з протидією корупції в Україні // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). 2000. № 2.

 

ТЕМА 3: «ПРИЧИНИ КОРУПЦІЙНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ»

 

При вивченні цієї теми необхідно розрізняти зовнішні та внутрішні фактори корупційної злочинності, що у своїй сукупності зумовлюють конкретну злочинну поведінку за конкретної криміногенної ситуації. З цього приводу пропонується розрізняти зовнішні та внутрішні фактори таким чином, що до зовнішніх причин скоєння злочину включаються несприятливі умови морального формування особи злочинця, а до внутрішніх причин – соціально негативні погляди, інтереси, установки та орієнтації. Усе зазначене вище складає причинність злочинності, що являє собою лише один різновид взаємозв’язку явищ, об’єктивна сутність якого зводиться до породження причиною наслідку.

З огляду на складну природу системи факторів корупційної злочинності вбачається за доцільне класифікувати їх у контексті визначення характеру зв’язків між окремими елементами факторів корупційної злочинності. При цьому, безперечно, найбільш загальною класифікацією факторів корупційної злочинності виступає їх розподіл на причини, умови й інші детермінанти, зокрема такі, як мотивація, криміногенна ситуація і т.д., які відрізняються між собою за характером механізму впливу (глибиною впливу) на детермінацію корупційної злочинності.

Крім цього, вбачається за належне виділити також і політичні та правові фактори злочинності, що в результаті недоліків політико-правової системи істотним чином позначаються на рівні загальної злочинності, у тому числі й корупційної. Саме такі причини загального характеру як правовий нігілізм, правова легковажність, відсутність політичної та правової культури, проблеми якості правового регулювання державної служби спонукають до вчинення корупційних злочинів, зокрема таких, як одержання хабара, а також давання та пропозиція хабара.

Поряд із політико-правовими факторами корупційної злочинності дещо подібними за своєю природою є організаційно-управлінські детермінанти корупції. Їх можна розглядати як результат дії таких правових причин і умов злочинності, як недосконалість законодавства та низька правова культура суспільства в цілому і окремого громадянина зокрема.

Причини і умови корупційної злочинності являють собою складну сукупність криміногенних обставин, які різною мірою у взаємодії з особистістю особи злочинця й іншими факторами детермінують вчинення корупційних злочинів. Кримінологічно значущою є диференціація факторів корупційної злочинності залежно від їх природи на об’єктивні та суб’єктивні; зовнішні та внутрішні; політичні, економічні, організаційно-управлінські, соціально-психологічні, правові та ідеологічні. Відповідно до цього, заходи протидії корупційній злочинності мають спрямовуватись на подолання її причини і умов з урахуванням специфіки їхнього формування та дії, а також рівня взаємозв’язку з іншими факторами злочинності.

Список використаних джерел до теми 3:

1. Биленчук П. Д., Еркенов С. Е., Кофанов А. В. Транснациональная преступность: состояние и трансформация / П. Д. Билен- чук, С. Е. Еркенов, А. В. Кофанов. - К.: Атика, 1999. - С. 31.

2. Запобігання та протидія корупції: навч. посібн. / [А. М. Михненко, Р. П. Марчук, А. М. Мудров та ін.]; за ред. проф. А. М. Михненка. - К.: НАДУ, 2010. - С. 70

3. Гуров А. И. Профессиональная преступность: прошлое и современность / А. И. Гуров. - М., 1990. - С. 205, 215.

4. Филимонов О. В. Социально-правовой контроль - направление борьбы с коррупцией // Коррупция в России: состояние и проблемы: Материалы науч.-практ. конф. (26 марта 1996 г.). - М., 1996. - С. 36.

5. Аркуша Л.Коррупция - элемент организованной преступной деятельности / Л. Аркуша // Юрид. вестник. - 2000. - №2. - С. 118-121.

6. Кальман О. Взаємозв’язок організованої злочинності та корупції у сфері економіки / О. Кальман // Вісник Академії пра­вових наук. - Х., 1997. - № 4. - С. 188-190.

7. Багрій-Шахматов Л. В. Організована злочинність і корупція / Л. В. Багрій-Шахматов // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. - К., 1999. - № 2. - С. 3.

8. Бровкін В. Проблеми боротьби з організованою злочинністю в державах з перехідною економікою // Проблеми бороть­би з організованою злочинністю в регіоні (по матеріалах Харківської та Полтавської областей). - Х., 1999. - С. 22-23.

9. Дані міжнародної антикорупційної організації Тгашрагепсу Шегпайопаї [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://nads.gov.ua

10. Про утворення Національного антикорупційного комітету: Указ Президента України від 26 лютого 2010 р. № 275/2010 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.president.gov.ua/documents/10557.html

11. Кримінальний кодекс України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2341-14

12. Прохоренко О. Я. Корупція по-українськи (сутність, стан, проблеми) : монографія / О. Я. Про­хоренко. - К. : Вид-во НАДУ, 2005. - 456 с.

13. Мельник М. І. Корупція: сутність, поняття, заходи протидії : монографія / М. І. Мельник. - К. : Атіка, 2001. - 304 с.

14. Серьогін С. М. Державний службовець у відносинах між владою і суспільством : монографія / С. М. Серьогін. - Дніпропетровськ : ДРІДУ НАДУ, 2003. - 456 с.

15. Чому потрібен новий закон про державну службу? // Бюрократ: Інформ. бюл. центру спри­яння інституц. розвитку держ. служби при Голов. упр. держ. служби України. - 2005. - № 3-4 (3-4). - C.1-4.

16. Кохан С. О. Забезпечення відповідальності та запобігання корупції у державній кадровій політиці / С. О. Кохан // Державне управління: теорія і практика. - 2007. - № 1. - Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/e-joumals/dutp/2007-1/txts/07ksodkp.htm

17. Вирішення проблеми корупції: від проголошення боротьби з корупцією до скорочення корупційних можливостей. - Режим доступу : www.ya.org.ua/brochure/2000/002/009.html

18. Камлик М. І. Корупція в Україні / М. І. Камлик, Є. В. Невмержицький. - К. : Знання, 1998. -179 с.

19. “Революція управлінців” і неефективність державного управління в Україні. - Режим доступу: www.spa.ukma.kiev.ua/visnyk/index.php?op=view&t=2

20. Коненко С. Я. Профілактика та боротьба з корупцією в поліції Німеччини: Із досвіду роботи поліції землі Нижня Саксонія / С. Я. Коненко. - К. : Знання України, 2006. - С. 5.

21. Мельник М. І. Кримінологічні та кримінально-правові проблеми протидії корупції : автореф. дис. ... д.ю.н. : 12.00.08 / Мельник М. І. - К. : Нац. акад. внутр. справ України, 2002. - С. 16.

22. Коткін С. Політична корупція перехідної доби. Скептичний погляд / С. Коткін, А. Шайо. - К. : К.І.С., 2004. - 440 с.

23. Доля Л. М. Причини корупції в Україні та її наслідки для суспільства / Л. М. Доля // Боротьба з організованою злочинністю та корупцією : матеріали наук.-практ. конф., 4-5 квіт. 2000 р., Київ. - К. : Ред.-вид. відділ МВС України, 2001. - С. 104-111.

24. Кальман О. Г. Місце і значення соціально-правового контролю в системі заходів протидії корупції в Україні / О. Г. Кальман //

25. Відповідальність посадових осіб за корупційну діяльність. Liability of Public Officials for Corruption : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. семінару. - Х. : НЮА ім. Ярослава Мудрого ; Харків. центр по вивченню організованої злочинності спільно з Амер. ун-том у Вашингтоні ; Ін-т вивчення проблем злочинності Акад. прав. наук України, 2003. - C. 148-151.

26. Створення організаційно-правових засад кадрової ротації як одного із дієвих елементів підготовки кадрів та попередження можливих корупційних проявів у державних органах : наук. розробка / С. М. Серьогін, О. В. Антонова, І. В. Шпекторенко та ін. ; за заг. ред. проф. С. М. Се- рьогіна. - К. : НАДУ, 2009. - 60 с.

27. Закон України «Про державну службу» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3723-12

28. Ігнатов О.М. Роль політичних факторів в детермінації злочинності працівників міліції // Наше право. – 2006. – №2. – С. 68-72

29. Кісіль З.Р. Корупційні дії як передумова виникнення професійної деформації працівників міліції // Кримінальний кодекс України 2001 р.: проблеми застосування і перспективи удосконалення: Матер. міжнар. наук.-прак. конф. 13-15 квітня 2007 р. – Ч. 2. – С.69-72.

30. Клочков В.Г. Суть та заходи боротьби з корупцією // Прокуратура. Людина. Держава. – 2005. – № 7. – С.11-22.

31. Макареєва О.Д. Корупція в Україні: національні та міжнародні засоби протидії// Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). – 2005. – № 12. – С. 25-32.

32. Медведєв В.С. Проблеми професійної деформації співробітників органів внутрішніх справ (теоретичні та прикладні аспекти): Монографія. – Київ: Національна академія внутрішніх справ України, 1996. – 191 с.

33. Мельник М. І. Корупція - корозія влади (соціальна сутність, тенденції та наслідки, заходи протидії). – К. : Юридична думка, 2004. – 400 с.

34. Наказ МВС України «Програми антикорупційних заходів у системі Міністерства внутрішніх справ України на 2011-2015 роки» - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.mvs.gov.ua/mvs/control/main/uk/publish/article/618558;jsessionid=1FEA2AB6FBE2972F3AA10700ACE1B4EF

35. Ярмакі Х.П. Адміністративно-наглядова діяльність міліції в Україні: Монографія. – Одеса: Юрид. Література, 2006. – 336 с.

36. Що таке корупція? // Ратник. Газета внутрішніх військ МВС України. – 2007. – № 10-11. – С.12.

37. Закон України «Про засади запобігання та протидії корупції» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3206-17/paran7#n7
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; просмотров: 125; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.225.221.130 (0.008 с.)