ТЕМА 5: «ОСНОВНІ ЗАХОДИ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ В УКРАЇНІ»Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ТЕМА 5: «ОСНОВНІ ЗАХОДИ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ В УКРАЇНІ» 

в Україні існує низка антикорупційних законодавчих актів, є визначення основних понять та передбачена відповідальність за корупційні діяння. Проте, цього недостатньо для комплексної боротьби з корупцією, дане твердження підкріплене вищенаведеними статистичними даними міжнародної організації “Transparency International”. Необхідно проводити тренінги, соціальні програми, інформувати суспільство, та провадити інші заходи, які би позитивно впливали на правосвідомість громадян.

Відповідно до частини четвертої статті 3 нового Закону спеціально уповноваженими суб'єктами у сфері протидії корупції, до основних завдань яких віднесено виявлення, припинення та розслідування корупційних правопорушень є спеціальні підрозділи по боротьбі з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ України, податкової міліції, по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України, Військової служби правопорядку у Збройних Силах України, якщо інше не передбачено законом.

Враховуючи важливість залучення громад­ськості до запобігання та протидії корупції, законодавець розмістив відповідні статті окремим розділом означеного закону. У стат­тях 15-17 розділу 4 закріплюється антикорупційна діяльність громадськості у таких фор­мах: 1) участь у виявленні фактів учинення корупційних правопорушень та встановлення осіб, які їх учинили; 2) повідомлення про вияв­лені факти вчинення корупційних правопору­шень спеціально уповноважених суб’єктів з протидії корупції, керівництва та колективу підприємства, установ чи організацій, громад­ськості; 3) одержання в установленому поряд­ку від органів державної влади та органів міс­цевого самоврядування інформації про діяль­ність щодо запобігання корупції; 4) проведення громадської антикорупційної експертизи проек­тів нормативно-правових актів; 5) участь у від­критих парламентських слуханнях з питань протидії корупції; 6) внесення пропозицій суб’єктам права законодавчої ініціативи щодо вдосконалення антикорупційного правового механізму; 7) провадження наукових дослі­джень з означених питань; 8) інформування населення з питань запобігання корупції; 9) здійснення громадського контролю за до­триманням законів, спрямованих на запобі­гання корупції.

 

Список використаних джерел до теми 5:

1. "Індекс сприйняття корупції" -[Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://www.bbc.co.uk/ukrainian/politics/2012/12/121205_corruption_index_oz.shtml

2. Закон України «Про засади запобігання та протидії корупції» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3206-17/paran7#n7

3. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо приведення національного законодавства у відповідність із стандартами Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/221-18

4. Постанова Пленуму Верховного суду України «Про судову практику у справах про хабарництво» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v0005700-02

5. Кримінальна конвенція про боротьбу з корупцією - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_101

6. Кодекс України про адміністративні правопорушення [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/80731-1

7. Кримінальний кодекс України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2341-14

8. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реалізації державної антикорупційної політики» України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/224-18

9. Оціночний звіт по Україні. Спільні перший та другий раунди оцінювання : [затверджено GRECO на 32-у пленарному засіданні] // GRECO EVAL I-II Rep (2006) 2E. - 19-23 берез., Страсбург, 2007.

10. Дослідження Transparency International щодо сприйняття корупції в Україні [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.guds.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=81458&cat_id= 57862.

11. Бугайчук К. Л. Роль громадських організацій щодо адміністративно-правового захисту прав грома - дян / К. Л. Бугайчук // Право і безпека. - 2005. - № 4. - С. 52-55.

12. Шот М. Правопорядок охороняють громадські формування / Микола Шот // Міліція України. - 2002. - № 12. - С. 10-11.

13. Музичук О. М. Шляхи підвищення правоохоронної діяльності громадськості в Україні на сучасно­му етапі / О. М. Музичук // Право і безпека. - 2002. - № 4. - С. 120-125.

14. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 30. - Ст. 141.

15. Про звернення громадян : закон України // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 47. - Ст. 256.

16. Загородній В. Деякі аспекти боротьби з корупцією / В. Загородній // Вісник прокуратури. - 2000. - № 1. - С. 23-29.

17. Шинальський О. Антикорупційний форум в Україні / Олександр Шинальський, Євген Невмержи- цький // Голос України [Електронний ресурс] - Режим доступу : http://golos.com. ua/?art=- 1201182025&sm=200712.

18. Додин Е. В. Место и роль общественных формирований в системе субъектов профилактики админи­стративных правонарушений / Е. В. Додин // Взаимодействие органов внутренних дел с общественностью по обеспечению охраны общественного порядка : сб. науч. трудов. - 1982. - С. 17-27.

19. Стамбульський план дій по боротьбі з корупцією [ухвал. у вересні 2003 року в м. Стамбул (Туреч­чина)] [Електроннийресурс]. - Режимдоступу : http://www.sum.org.ua/anti-corruption.htm.

20. Федорко С. В. Актуальні питання щодо розбудови правозахисних форм громадських організацій в Україні / С. В. Федорко // Права людини: зміст, стан та перспективи розвитку : матеріали наук.-практ. конф. - X. : Рейтинг, 2008. - С. 58-60.

21. Проблеми формування доброчесного, належного місцевого самоврядування: Збірник матеріалів та документів. / Заг. ред. М. Пухтинського. - К.: Атіка, 2008. - 600 с.

22. Козіна В. Про зміни до Кримінального кодексу України (щодо відповідальності за корупційні правопорушення) / В. Козіна // Місцеве самоврядування. - 2010. - № 1. - С. 52.

23. Мельник М.І. Корупція -корозія влади (соціальна сутність, тенденції та наслідки, заходи протидії): монографія / М.І. Мель­ник. - К.: Юридична думка, 2004. - 400 с.

24. Невмержицький Є.В. Корупція як соціально-політичне явище: особливості проявів і механізми подолання в сучасній Ук­раїні: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук: спец. 23.00.02 «Політичні інститути та процеси» / Є.В. Невмер­жицький; Ін-т держ. і права НАН України. - К., 1999. - 19 с.

25. Степашин С. Против криминализации России // Российс­кая юстиция. - 2000. - № 1. - С. 2-3.

26. Про оголошення рішень судів щодо притягнення до кримі­нальної відповідальності колишніх працівників міліції: Наказ МВС України від 28.01.2011 № 19.

27. Невмержицький С.В. Корупція і національна безпека: навч. посібник / С.В. Невмержицький, Ф.П. Шульженко. - К.: Вид. центр КДАУ, 2000. - 194 с.

28. Долгова А.И. Определение коррупции и законодательство о борьбе с ней / А.И. Долгова // Коррупция и борьба с ней / под ред. В.В. Астанина. - М.: Российская криминологическая ассо­циация, 2000. - 320 с.

29. Кальман О.Г. Організована економічна злочинність і ко­рупція в Україні: проблеми протидії / О.Г Кальман // Правові про­блеми боротьби зі злочинністю. Кн. 2. - Харків: Східно- регіональний центр гуманітарно-освітніх ініціатив, 2002. - С. 5­30.

30. Уманец С.И. Роль и значение феномена гласности в борьбе с коррупцией в органах государственной власти и уп­равления / С.И. Уманец, Е.Е. Тонков // Коррупция в органах власти: природа, меры противодействия, международное сот­рудничество. - Н. Новгород, 2001. - С. 274.

31. Варыгин А.Н. Коррупция в органах внутренних дел / А.Н. Варыгин // Общество. Культура. Преступность: Межвуз. сб. тр. - Саратов, 2003. - С. 32; Гармаев Ю.П. Должностные прес­тупления в таможенных органах / Ю.П. Гармаев. - М.: Изд-во «Юрлитинформ», 2002. - 173 с.

32. Даньшин И.Н. Организованная преступность // збірник наук. праць Харківськ. Центру з вивчення організованої злочин­ності спільно з Американським ун-том у Вашингтоні. - Вип. дру­гий / И.Н. Даньшин. - Харків, 2001. - С. 4-31.

33. Кримінальний кодекс України з текстами внесених у нього змін і доповнень, офіційно оприлюдненими станом на 1 листо­пада 2007 р. / Укладач Б.О. Кирись. - Львів: «Магнолія-2006», 2007. - 349 с.

34. Щокін Г.В. Виступ на розширеному засіданні колегії Ге­неральної прокуратури України 30 січня 2006 р. / Г.В. Щокін // Вісник прокуратури. - 2006. - № 2.

35. Роуз-Екерман Сьюзен. Корупція та урядування: причини, наслідки та зміни / Сьюзен Роуз-Екерман; пер. С. Кокізюка та Р Ткачука. - К.: К.І.С., 2004. - 296 с.

ПЛАНИ ПРОВЕДЕННЯПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-08; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.11.178 (0.008 с.)