Для визначення вартості будівництваМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Для визначення вартості будівництва(для кошторисників-початківців)

 

Полтава

Видавництво ПолтНТУ


УДК 69.003.12 (07)

П 61

ББК 65.9 (4Ук) 31я7

 

 

Рецензенти: Ж.М. Бовкун, головний інженер ДП ДПІ „Міськбудпроект”,

В.В.Биба. к.т.н., доцент кафедри економіки підприємства

 

 

Рекомендовано до друку науково-методичною радою

Полтавського національного технічного університету

імені Юрія Кондратюка,

протокол № … від … ………… 2009 р.

 

 

Васюта В.Б. – к.т.н., доцент кафедри економіки підприємства, Оченаш В.А., ст. викладач кафедри економіки підприємства, Петраш С.С. – ст. викладач кафедри економіки підприємства: Посібник до використання програмного комплексу АВК-3 для визначення вартості будівництва (для кошторисників-початківців). – Полтава: Видавництво ПолтНТУ, 2009. – 64 с.

 

 

ББК 65.9 (4Ук) 31я7

 

У посібнику викладено алгоритм використання програмного комплексу АВК-3 для автоматизованого випуску кошторисної документації, яка застосовується в будівельному виробництві.

Посібник містить основні правила роботи з АВК-3 на різних етапах створення кошторисної документації, включаючи використання укрупнених показників кошторисної вартості будівництва об’єктів різ-ного господарського призначення.

 

 

© Васюта В.Б., Оченаш В.А., Петраш С.С.


 

ЗМІСТ  
Вступ................................................................................................. 1 створення будови........................................................................ 2 створення об’єкта будови........................................................... 3 Створення локальних кошторисів за формою №4…………… 3.1 Створення локальних кошторисів на будівельно-монтажні роботи за одиничними розцінками………….. 3.1.1 Створення структури локальних кошторисів……… 3.1.2 Створення локальних кошторисів за одиничними розцінками, коли заздалегідь відомі шифри розцінок... 3.1.3 Створення локальних кошторисів за одиничними розцінками, коли номери розцінок заздалегідь невідомі 3.1.4 Закриття відкритих одиничних розцінок у локальних кошторисах……........................................... 3.1.4.1 Використання Стандартной НСИ…………. 3.1.4.2 Створення і використання Пользовательской НСИ………………………………………………….. 3.2 Корегування одиничних розцінок……………………….. 3.3 Створення локального кошторису за укрупненими кошторисними нормами……………………..………….. 4 Створення локальних кошторисів на монтаж технологічного устаткування за формою №5……………................................. 5 Перегляд або друк створеного документа.................................. 6 Створення об’єктного кошторису, його перегляд або друк…. 7 Створення зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва..…………………………………………………… 8 Складання договірної ціни.......................................................... 8.1 Скдад договірної ціни…………………………………….. 8.2 Створення договірної ціни……………………………….. 9 Складання акта здавання виконаних підрядних робіт за формою №КБ-2………………………………………………… 9.1 Вихідні умови……………………………………………... 9.2 Створення акта приймання виконаних підрядних робіт за формою №КБ-2………………………………………… Література…………………………………………………….……                      

 


ВСТУП

Посібник призначений на допомогу працівникам будівельно-монтажних організацій, що самостійно освоюють програмний комплекс АВК-3 як початковий рівень користування. Він також може бути корисним студентам для визначення ціни будівельної продукції (кошторисної вартості будівництва) на час виконання курсових робіт і дипломних проектів.

Програмний комплекс АВК-3 , орієнтований на „Правила визначення вартості будівництва” (ДБН Д. 1.1-1-2000) [1,2], призначений для автоматизованого випуску ресурсної вартісної документації, яка використовується в будівельному виробництві:

- в інвесторських кошторисах (підсистема „Кошторисні документи”);

- у договірних цінах контрактів (підсистема „Договірна ціна”);

- під час виконання будівельних робіт (підсистема „Підрядник”).

Використання програмного комплексу АВК-3 передбачає наявність у користувача певного мінімуму знань і практичних навичок роботи з персональним комп’ютером, а також знання системи ціноутворення у будівництві [4]. Користувач повинен мати чітке уявлення про суть таких понять, категорій, термінів, скорочень:

- об’єкт, будова;

- кошторисна вартість будівництва (КВБ), склад її витрат;

- кошторисна вартість будівельно-монтажних робіт (КВ БМР), склад їх витрат;

- прямі витрати ((ПВ), їх складові;

- загальновиробничі витрати (ЗВВ), їх склад і визначення;

- ресурсні елементні кошторисні норми (РЕКН) на будівельні роботи, їх склад, призначення, правила користування;

- одиничні розцінки на будівельно-монтажні роботи, їх склад, види (закриті й відкриті, основні й додаткові, елементні й укрупнені), призначення, правила користування;

- збірники кошторисних цін на матеріали, вироби і конструкції, їх склад, призначення, правила користування;

- локальний кошторис (ЛК) за формою №4 на окремі види будівельно-монтажних робіт, його призначення, правила складання;

- локальний кошторис (ЛК) за формою №5 на придбання технологічного устаткування, його призначення, правила складання;

- загальновиробничі витрати (ЗВВ);

- об’єктний кошторис (ОК), його призначення, правила складання;

- зведений кошторисний розрахунок (ЗКР) вартості будівництва, його призначення, склад витрат, правила складання;

- договірні ціни (ДЦ), їх види, призначення, правила складання;

- акти виконаних будівельно-монтажних робіт за формою КБ-2.

послідовність створення кошторисної документації за допомогою АВК-3:

 

Створення будови
створення об’єкта
створення ЛК
створення ОК
створення ЗКР
створення ДЦ
створення акта КБ-2

 

Формування розрахунків та кошторисів проводиться в діалоговому режимі, тобто користувач послідовно створює на екрані монітора позиції кошторису (і вносить до них необхідні корективи, якщо це необхідно).

Курсивом виділено назви опцій, команд та рекомендацій, наведених російською мовою у програмному комплексі АВК-3 редакції 2.7.0.

Подання до друку всіх документів, створених за допомогою АВК-3, передбачено на аркушах формату А-4 альбомної або книжної орієнтації. кошториси, розрахунки й пояснювальні записки до них можна зберігати на електронних носіях і роздруковувати на принтерах різних типів.

Засвоєння викладених у „Посібнику…” основних дій користувача при складанні кошторисної документації дає змогу надалі самостійно вивчати і застосовувати багато інших можливостей програмного комплексу АВК-3, користуючись рештою його функцій.


Створення будови

 

Вихідне положення – головний екран програмного комплексу після його активації:

 

 

Номер кроку Найменування дії Виконання дії натисненням клавіші мишки
лівої правої
Увійти в підсистему Сметные документы вікна Ф100 („натиснути” ліву кнопку мишки). Виникає вікно Ф120 Список строек   +    
У будь-якому місці вікна Ф120 „натиснути” праву кнопку мишки   +
Примітка.У кожному екрані програмного комплексу доступ до пунктів меню функцій здійснюється натисненням правої клавіші мишки.

 

 


 

Виникає меню, в якому слід відмітити пункт Создание стройки +  
Виникає підменю, в якому необхідно відмітити пункт „На строительно-монтажные, ремонтные и горнопроходческие работы. Виникає вікно Ф122 +  

 

 

 

У цьому вікні слід заповнити всі реквізити будови або погодитися з деякими, запропонованими за замовчуванням: – регистрационный номер стройки –ціле число; за замовчуванням – число, на одиницю більше від макси-мального з існуючих у списку, виникає автоматично. – наименование стройки – текст, найменування будови з указівкою адреси будівництва (у називному відмінку), наприклад завод „Продмаш”. – Шифр проекта – заповнюється обов’язково. – Тип местности – міська чи сільська. – Расстояние – під час виконання курсової роботи проставити відстань перевезень вантажів за вихідними даними. – Сохранить / Не сохранить – кнопки виходу з екрана із запам’ятовуванням / незапам’ятовуванням уведеної на екрані інформації.   +  

 

Знову виникає вікно Ф120 Список строек. Тепер у ньому записано найменування будови.

 

 

Етап створення будови завершено.

Локальний кошторис складається у поточних цінах на всі види ресурсів. Тому на стадії створення об’єкта необхідно відредагувати середньомісячну заробітну плату робітників-будівельників і робітників, що обслуговують будівельні машини й механізми, рекомендовану Держбудом на поточний момент часу (відповідно до діючої тарифної сітки).

 

Для цього слід навести синю смугу у вікні Ф120 на відповідну будову (завод „Продмаш”) і відмітити правою клавішею або натисненням клавіші Enter   +

 

 

Виникає вікно Ф115 Данные для расчета усредненной стоимости чел.-ч. по разрядам работ, в якому для рядка Тарифна сітка для будівельних, монтажних і ремонтних робіт відмітити графу Среднемесячная зарплата рабочих     +     +

 

 

У вікні, що з’явилося, відмітити Редактирование среднемесячной заработной платы +  

 

 

На перетині строчки 1 і графи середньомісячна заробітна плата робочих виникає цифра на зеленому полі. Лівою клавішею виправити наявні цифри на 2300 (рекомендація Держбуду станом на 01.01.2008)   +    
Виникає віконце Сохранить / Не сохранить, натиснути Сохранить Закрити Ф 115   +  
При закритті Ф115 виникає віконце Запрос. Для зберігання виправлень натиснути Да   +  

 


Створення об’єкта будови

 

Вихідне положення – екран програмного комплексу Ф120 Список строек

 

№ кроку Найменування дії Клавіша
ліва права
На Ф120 навести синю смугу на будову, для якої необхідно створити об’єкт, і натиснути Enter)    
Виникає Ф131 Список объектов, відмітити правою клавішею   +
У меню, що з’явилося, відмітити пункт Создание объекта лівою або правою клавішами   +

 

 

Виникає вікно Ф136 Список объектов. У цьому вікні слід заповнити всі реквізити: – Глава – відмітити курсором ▼, до якої глави зведеного кошторисного розрахунку належить об’єкт. При цьому виникає вікно Ф118, в якому об’єкт необхідно віднести до відповідної глави відповідно до типу проекту (вибирати слід індивідуальний проект). Оскільки в першу чергу розробляється головний об’єкт будови, то він належить до Глави 2 Основні об’єкти будівництва. Натиснути Enter У вікні Ф136 з’являється номер глави – 2.   +      

 

 

  номер объекта заповнюється у Ф136 автоматично. – Наименование объекта – текст найменування в називному відмінку. – Строительный объем та Ед. измерения строительного объема – вказуються обидва реквізити, якщо це необхідно. – Сохранить / Не сохранить – кнопки виходу з екрана із запам’ятовуванням / незапам’ятовуванням уведеної на екрані інформації.     +    

 

 

Виникає Ф131 Список объектов, у якомузаписана назва об’єкта у главі 2 – „Головний корпус”

 

 

Якщо в складі будови є декілька об’єктів у різних главах, їх можна заздалегідь унести у список об’єктів Ф131, повторюючи кроки 1-5.

 

Примітка.Пункт меню Корректировка наименования объекта дозволяє внести зміни в реквізити створеного об’єктного кошторису у випадку необхідності.

 

Після повернення у вікно Ф131 Список объектов (крок 7) об’єкт створено, і настала черга створення списку локальних кошторисів.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.204.201.220 (0.013 с.)