До використання програмного комплексу АВК-3Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

До використання програмного комплексу АВК-3Посібник

До використання програмного комплексу АВК-3

Для визначення вартості будівництва

(для кошторисників-початківців)

 

Полтава

Видавництво ПолтНТУ


УДК 69.003.12 (07)

П 61

ББК 65.9 (4Ук) 31я7

 

 

Рецензенти: Ж.М. Бовкун, головний інженер ДП ДПІ „Міськбудпроект”,

В.В.Биба. к.т.н., доцент кафедри економіки підприємства

 

 

Рекомендовано до друку науково-методичною радою

Полтавського національного технічного університету

імені Юрія Кондратюка,

протокол № … від … ………… 2009 р.

 

 

Васюта В.Б. – к.т.н., доцент кафедри економіки підприємства, Оченаш В.А., ст. викладач кафедри економіки підприємства, Петраш С.С. – ст. викладач кафедри економіки підприємства: Посібник до використання програмного комплексу АВК-3 для визначення вартості будівництва (для кошторисників-початківців). – Полтава: Видавництво ПолтНТУ, 2009. – 64 с.

 

 

ББК 65.9 (4Ук) 31я7

 

У посібнику викладено алгоритм використання програмного комплексу АВК-3 для автоматизованого випуску кошторисної документації, яка застосовується в будівельному виробництві.

Посібник містить основні правила роботи з АВК-3 на різних етапах створення кошторисної документації, включаючи використання укрупнених показників кошторисної вартості будівництва об’єктів різ-ного господарського призначення.

 

 

© Васюта В.Б., Оченаш В.А., Петраш С.С.


 

ЗМІСТ  
Вступ................................................................................................. 1 створення будови........................................................................ 2 створення об’єкта будови........................................................... 3 Створення локальних кошторисів за формою №4…………… 3.1 Створення локальних кошторисів на будівельно-монтажні роботи за одиничними розцінками………….. 3.1.1 Створення структури локальних кошторисів……… 3.1.2 Створення локальних кошторисів за одиничними розцінками, коли заздалегідь відомі шифри розцінок... 3.1.3 Створення локальних кошторисів за одиничними розцінками, коли номери розцінок заздалегідь невідомі 3.1.4 Закриття відкритих одиничних розцінок у локальних кошторисах……........................................... 3.1.4.1 Використання Стандартной НСИ…………. 3.1.4.2 Створення і використання Пользовательской НСИ………………………………………………….. 3.2 Корегування одиничних розцінок……………………….. 3.3 Створення локального кошторису за укрупненими кошторисними нормами……………………..………….. 4 Створення локальних кошторисів на монтаж технологічного устаткування за формою №5……………................................. 5 Перегляд або друк створеного документа.................................. 6 Створення об’єктного кошторису, його перегляд або друк…. 7 Створення зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва..…………………………………………………… 8 Складання договірної ціни.......................................................... 8.1 Скдад договірної ціни…………………………………….. 8.2 Створення договірної ціни……………………………….. 9 Складання акта здавання виконаних підрядних робіт за формою №КБ-2………………………………………………… 9.1 Вихідні умови……………………………………………... 9.2 Створення акта приймання виконаних підрядних робіт за формою №КБ-2………………………………………… Література…………………………………………………….……                      

 


ВСТУП

Посібник призначений на допомогу працівникам будівельно-монтажних організацій, що самостійно освоюють програмний комплекс АВК-3 як початковий рівень користування. Він також може бути корисним студентам для визначення ціни будівельної продукції (кошторисної вартості будівництва) на час виконання курсових робіт і дипломних проектів.

Програмний комплекс АВК-3 , орієнтований на „Правила визначення вартості будівництва” (ДБН Д. 1.1-1-2000) [1,2], призначений для автоматизованого випуску ресурсної вартісної документації, яка використовується в будівельному виробництві:

- в інвесторських кошторисах (підсистема „Кошторисні документи”);

- у договірних цінах контрактів (підсистема „Договірна ціна”);

- під час виконання будівельних робіт (підсистема „Підрядник”).

Використання програмного комплексу АВК-3 передбачає наявність у користувача певного мінімуму знань і практичних навичок роботи з персональним комп’ютером, а також знання системи ціноутворення у будівництві [4]. Користувач повинен мати чітке уявлення про суть таких понять, категорій, термінів, скорочень:

- об’єкт, будова;

- кошторисна вартість будівництва (КВБ), склад її витрат;

- кошторисна вартість будівельно-монтажних робіт (КВ БМР), склад їх витрат;

- прямі витрати ((ПВ), їх складові;

- загальновиробничі витрати (ЗВВ), їх склад і визначення;

- ресурсні елементні кошторисні норми (РЕКН) на будівельні роботи, їх склад, призначення, правила користування;

- одиничні розцінки на будівельно-монтажні роботи, їх склад, види (закриті й відкриті, основні й додаткові, елементні й укрупнені), призначення, правила користування;

- збірники кошторисних цін на матеріали, вироби і конструкції, їх склад, призначення, правила користування;

- локальний кошторис (ЛК) за формою №4 на окремі види будівельно-монтажних робіт, його призначення, правила складання;

- локальний кошторис (ЛК) за формою №5 на придбання технологічного устаткування, його призначення, правила складання;

- загальновиробничі витрати (ЗВВ);

- об’єктний кошторис (ОК), його призначення, правила складання;

- зведений кошторисний розрахунок (ЗКР) вартості будівництва, його призначення, склад витрат, правила складання;

- договірні ціни (ДЦ), їх види, призначення, правила складання;

- акти виконаних будівельно-монтажних робіт за формою КБ-2.

послідовність створення кошторисної документації за допомогою АВК-3:

 

Створення будови
створення об’єкта
створення ЛК
створення ОК
створення ЗКР
створення ДЦ
створення акта КБ-2

 

Формування розрахунків та кошторисів проводиться в діалоговому режимі, тобто користувач послідовно створює на екрані монітора позиції кошторису (і вносить до них необхідні корективи, якщо це необхідно).

Курсивом виділено назви опцій, команд та рекомендацій, наведених російською мовою у програмному комплексі АВК-3 редакції 2.7.0.

Подання до друку всіх документів, створених за допомогою АВК-3, передбачено на аркушах формату А-4 альбомної або книжної орієнтації. кошториси, розрахунки й пояснювальні записки до них можна зберігати на електронних носіях і роздруковувати на принтерах різних типів.

Засвоєння викладених у „Посібнику…” основних дій користувача при складанні кошторисної документації дає змогу надалі самостійно вивчати і застосовувати багато інших можливостей програмного комплексу АВК-3, користуючись рештою його функцій.


Створення будови

 

Вихідне положення – головний екран програмного комплексу після його активації:

 

 

Номер кроку Найменування дії Виконання дії натисненням клавіші мишки
лівої правої
Увійти в підсистему Сметные документы вікна Ф100 („натиснути” ліву кнопку мишки). Виникає вікно Ф120 Список строек   +    
У будь-якому місці вікна Ф120 „натиснути” праву кнопку мишки   +
Примітка.У кожному екрані програмного комплексу доступ до пунктів меню функцій здійснюється натисненням правої клавіші мишки.

 

 


 

Виникає меню, в якому слід відмітити пункт Создание стройки +  
Виникає підменю, в якому необхідно відмітити пункт „На строительно-монтажные, ремонтные и горнопроходческие работы. Виникає вікно Ф122 +  

 

 

 

У цьому вікні слід заповнити всі реквізити будови або погодитися з деякими, запропонованими за замовчуванням: – регистрационный номер стройки –ціле число; за замовчуванням – число, на одиницю більше від макси-мального з існуючих у списку, виникає автоматично. – наименование стройки – текст, найменування будови з указівкою адреси будівництва (у називному відмінку), наприклад завод „Продмаш”. – Шифр проекта – заповнюється обов’язково. – Тип местности – міська чи сільська. – Расстояние – під час виконання курсової роботи проставити відстань перевезень вантажів за вихідними даними. – Сохранить / Не сохранить – кнопки виходу з екрана із запам’ятовуванням / незапам’ятовуванням уведеної на екрані інформації.   +  

 

Знову виникає вікно Ф120 Список строек. Тепер у ньому записано найменування будови.

 

 

Етап створення будови завершено.

Локальний кошторис складається у поточних цінах на всі види ресурсів. Тому на стадії створення об’єкта необхідно відредагувати середньомісячну заробітну плату робітників-будівельників і робітників, що обслуговують будівельні машини й механізми, рекомендовану Держбудом на поточний момент часу (відповідно до діючої тарифної сітки).

 

Для цього слід навести синю смугу у вікні Ф120 на відповідну будову (завод „Продмаш”) і відмітити правою клавішею або натисненням клавіші Enter   +

 

 

Виникає вікно Ф115 Данные для расчета усредненной стоимости чел.-ч. по разрядам работ, в якому для рядка Тарифна сітка для будівельних, монтажних і ремонтних робіт відмітити графу Среднемесячная зарплата рабочих     +     +

 

 

У вікні, що з’явилося, відмітити Редактирование среднемесячной заработной платы +  

 

 

На перетині строчки 1 і графи середньомісячна заробітна плата робочих виникає цифра на зеленому полі. Лівою клавішею виправити наявні цифри на 2300 (рекомендація Держбуду станом на 01.01.2008)   +    
Виникає віконце Сохранить / Не сохранить, натиснути Сохранить Закрити Ф 115   +  
При закритті Ф115 виникає віконце Запрос. Для зберігання виправлень натиснути Да   +  

 


Створення об’єкта будови

 

Вихідне положення – екран програмного комплексу Ф120 Список строек

 

№ кроку Найменування дії Клавіша
ліва права
На Ф120 навести синю смугу на будову, для якої необхідно створити об’єкт, і натиснути Enter)    
Виникає Ф131 Список объектов, відмітити правою клавішею   +
У меню, що з’явилося, відмітити пункт Создание объекта лівою або правою клавішами   +

 

 

Виникає вікно Ф136 Список объектов. У цьому вікні слід заповнити всі реквізити: – Глава – відмітити курсором ▼, до якої глави зведеного кошторисного розрахунку належить об’єкт. При цьому виникає вікно Ф118, в якому об’єкт необхідно віднести до відповідної глави відповідно до типу проекту (вибирати слід індивідуальний проект). Оскільки в першу чергу розробляється головний об’єкт будови, то він належить до Глави 2 Основні об’єкти будівництва. Натиснути Enter У вікні Ф136 з’являється номер глави – 2.   +      

 

 

  номер объекта заповнюється у Ф136 автоматично. – Наименование объекта – текст найменування в називному відмінку. – Строительный объем та Ед. измерения строительного объема – вказуються обидва реквізити, якщо це необхідно. – Сохранить / Не сохранить – кнопки виходу з екрана із запам’ятовуванням / незапам’ятовуванням уведеної на екрані інформації.     +    

 

 

Виникає Ф131 Список объектов, у якомузаписана назва об’єкта у главі 2 – „Головний корпус”

 

 

Якщо в складі будови є декілька об’єктів у різних главах, їх можна заздалегідь унести у список об’єктів Ф131, повторюючи кроки 1-5.

 

Примітка.Пункт меню Корректировка наименования объекта дозволяє внести зміни в реквізити створеного об’єктного кошторису у випадку необхідності.

 

Після повернення у вікно Ф131 Список объектов (крок 7) об’єкт створено, і настала черга створення списку локальних кошторисів.


За формою №5

 

Вихідне положення – вікно програмного комплексу Ф125 Список локальных смет.

 

№ кроку Найменування дії Клавіша
ліва права
Вивести синю смугу на вільне місце вниз клавішею ↓   +
Виникає меню, в якому потрібно відмітити пункт Создание локальной сметы +     +

 

 

Потім в опції Наименование потрібно відмітити пункт Создание локальной сметы     +

 

 

Виникає вікно Ф126, в якому слід заповнити всі реквізити: – Номер локальной сметы – номер формується автоматично. – Тип локальной сметы – для створення локального кошторису на придбання технологічного устаткування (меблів) за формою №5 слід відмітити ▼ і вибрати Локальная смета на приобретение оборудования. – Наименование – текст найменування визначиться автоматично за попередньої умови. – Строительный объем та Ед. измерения строительного объема – вказуються обидва реквізити, якщо це необхідно. – Список чертежей – можуть бути вказані номери аркушів креслень планів і перетинів основного об’єкта проектування). – Составил / Проверил – ПІБ. виконавця і того, хто перевірив. – Сохранить / Не сохранить – кнопки виходу з екрана із запам’ятовуванням / незапам’ятовуванням уведеної на екрані інформації.   +   +  

 

Виникає Ф125 Список строк із назвою локального кошторису „Приобретение оборудования”

 

 

Вивести синю смугу на кошторис Придбання устаткування, натиснути наEnter    
Виникає вікно Ф119, в якому при будь-якому положенні курсора відмітитися правою клавішею.   +
Виникає вікно, в якому вивести курсор на Вставить строку, потім у вікні, що виникне, відмітити Позиция   +

 

 

Виникає Ф121, в якому відмічена опція Оборудование и материалы . Натиснути   +  

 

 

 

Виникає перелік збірників оптових цін на технологічне устаткування, меблі, інвентар. Виставити синю смугу на відповідний збірник, наприклад, збірник 18-3 Машини ковальсько-пресові, і натиснути наEnter    

 

 

З’являється перелік ковальсько-пресового устаткування. Навести синю смугу на відповідне устаткування (згідно зі специфікацією устаткування до проекту) і натиснути наEnter    

 

Вибраний вид устаткування автоматично заноситься у локальний кошторис за формою №5 (вікно Ф119). Залишається проставити кількість одиниць устаткування згідно зі специфікацією, наприклад, 3. Натиснути наEnter

Для врахування інших видів устаткування відповідно до специфікації потрібно повторити кроки 6 – 10.

 

Примітка. У складі курсових робіт достатньо врахувати один вид устаткування в такій кількості, щоб загальна вартість такого устаткування дорівнювала сумі коштів, визначеній за допомогою УПКВ [4].

 


 

Його перегляд або друк

Один чи кілька створених локальних кошторисів автоматично формують об’єктний кошторис. Вихідне положення – вікно Ф131 Список объектов.

№ кроку Найменування дії Клавіша
ліва права
Курсором відмітити потрібний об’єктний кошторис   +
У меню, що з’явилося, відмітити Выходные документы +  

 

 

Виникає вікно Ф214 в якому наведено перелік документів, які можна переглянути і розпечатати – об’єктний кошторис і загальновиробничі витрати.

 

 

Далі виконувати дії кроку 3 розділу 5.

Таким чином створюються, коригуються і роздруковуються об’єктні кошториси у главах 2–6.

 

 


Вартості будівництва

 

Вихідне положення – вікно програмного комплексу Ф120 Список строк.

 

№ кроку Найменування дії Клавіша
ліва права
Відмітити Ф120   +
Виникає меню, в якому слід відмітити Сводный сметный расчет +  
Виникає підменю, в якому відмітити Настройка +  

 

 

Виникає вікно Ф112 Стройка 1 . У ньому необхідно виставити всі показники вікна настройки шляхом натиснення на ▼ та подальшого вибору потрібного показника чи умови. Навести почергово курсор на відповідний показник і відмітити натисненням клавіші Enter     +      

 

 

Не відмічати рядок Обновить данные стройки на основе текущего блока настройки (тому що всі щойно виставлені показники зміняться на такі, якими були при відкритті вікна Ф112). Сохранить +  
Повернулися до вікна Ф120 Список строк. Тепер необхідно встановити параметри інших витрат, які враховуються в зведеному кошторисному розрахункові. Для цього слід відмітитися у вікні Ф120   +
Виникає меню, в котрому потрібно відмітити Сводный сметный расчет +  
Виникає підменю, в якому відмітити Состав сводного сметного расчета +  

 

 

Виникає вікно Ф105 Общий состав затрат.

Уключення до складу зведеного кошторисного розрахунку необхідних витрат здійснюється наступним чином:

 

 

Навести курсор на необхідну статтю витрат, наприклад Г1 (Глава 1. Підготовлення території будівництва). Якщо при відкритті Ф105 глава відмічена червоною „галочкою”, то вона уже включена у розрахунок. Якщо Г1 не була відмічена, то для включення у розрахунок відмітити Исключение/включение затрат         +
Для корегування витрат, що відносяться до цієї глави, слід відмітити Корректировка затрат +  

 

 

Примітка. Для перегляду витрат, що відносяться до певної глави, можна двічі відмітити її лівою клавішею при наведеній на цю главі синій смузі.

 

Виникає вікно Ф109, в якому наведено перелік усіх можливих витрат, що належать до глави 1. Навести синю смугу на потрібну статтю витрат (наприклад, П11) і включити чи виключити її зі складу витрат глави 1   +    

 

 

Стаття витрат П11 позначається червоною „галочкою”. Це означає, що тепер вона включена у розрахунок глави 1. Те, що позначення П11 висвітлюється червоним кольором, означає, що потрібно ввести якусь інформацію.

Для розкриття зміст П11 потрібно при наведеній на неї синьої смуги відмітити клавішею     +
Виникає меню, в якому слід відмітити Корректировка затрат   +  

 

 

Виникає вікно Ф107, у котрому необхідно зафіксувати розмір цих витрат. У складі курсових робіт та дипломних проектів слід заздалегідь визначити розмір витрат і занести у Стоимостные показатели, наприклад 0,55 тис. грн. відповідно до прейскуранта цін на відведення ділянки під будівництво [4]. Відмітити Сохранить     +  

 

 

Повернулися до вікна Ф109. Позначення статті витрат П11 стало чор-ного кольору. Це означає, що включена до глави 1 стаття витрат П11 визначена конкретною цифрою. Якщо у главі 1 необхідно врахувати інші витрати то слід виконувати кроки 11-14. якщо ні – закрити Ф109, натиснувши   +  

 

Знову виникає вікно Ф105 Параметры прочих затрат. Для розрахунку у складі зведеного кошторису інших витрат слід виконувати кроки 9 – 15.

 

 

Примітка. При виконанні прикладних завдань можна залишати такі витрати: Г8, Г9 (П91, П910, П94), Г10 (П101, П106), Г12 (П122, П123), Г13 (П130, П147, П131, П145) Г14 (П134, П138), Г16, Г17.

 

Закрити Ф105, натиснувши +  

 

Повернулися у вікно Ф120 Список строек.

Відмічені статті витрат автоматично будуть вирахувані.

 

Для перегляду або друку зведеного кошторисного розрахунку слід вивести синю смугу на стройку „завод Продмаш” і відмітити правою клавішею       +
Виникає меню, відмітити Выходные документы +  
Відкривається вікно Ф214. Навести синю смугу на необхідний документ, наприклад Сводный сметный расчет і потім переходити до перегляду документу чи його друку, як указано в розділі 5, крок 3 і далі    

 

 

 


Створення договірної ціни

 

 

Склад договірної ціни

 

8.1.1 Договірна ціна – це вартість підрядних робіт, за яку підрядна організація, визначена виконавцем робіт, згодна виконати об’єкт замовлення [1].

Для розрахунку договірної ціни замовник надає претенденту (виконавцю робіт):

– відомість обсягів робіт, що пропонуються, відомість ресурсів до неї з відповідними цінами або без них;

– проектно-кошторисну документацію у повному обсязі.

8.1.2 Згідно з п. 2.2.3 [1] до договірної ціни включаються безпосередні витрати на спорудження об’єкта замовлення (прямі й загальновиробничі) та супутні витрати на будівництво у цілому (як прямі, так і загальновиробничі).

До супутніх витрат належать витрати на:

– підготовку території будівництва;

– зведення й розбирання титульних тимчасових будівель і споруд;

– додаткові витрати, пов’язані з виконанням БМР у зимовий та літній періоди, якщо таке планується проектом організації будівництва.

За необхідності до супутніх витрат можуть включатися (за погодженням із замовником) такі витрати:

– на перевезення працівників будівельно-монтажних організацій (БМО) автотранспортом;

– на відрядження працівників БМО на об’єкти будівництва;

– доплати працівникам у зв’язку з затратами часу на проїзд від місця розміщення БМО (збірного пункту) до об’єкта будівництва і назад тощо.

8.1.3 Поточні ціни на матеріально-технічні ресурси при складанні договірної ціни підрядник приймає на підставі власного банку даних [1, п. 3.2.5].

Вид кошторисних цін на будівельні матеріали, вироби і конструкції – „франко-будівельний майданчик”, тобто з урахуванням, крім відпускної ціни виробника, ще й витрати на тару, упаковку та реквізит, транспортні витрати і заготівельно-складські.

Транспортні витрати визначаються на підставі відстані перевезень і діючих тарифів, а якщо перевезення буде здійснюватися власним транспортом підрядника, – на підставі калькуляцій транспортних витрат на 1 т-км відповідним транспортним засобом.

8.1.4 Заробітна плата у складі прямих витрат визначається на основі нормативних трудовитрат на певний обсяг робіт за ресурсними елементними кошторисними нормами і вартістю людино-години, яка відповідає середньому нормативному розрядові цих робіт, або за середнім розрядом робіт за об’єктами в цілому [1, п.3.2.6].

За будовами і об’єктами, будівництво яких здійснюється із залученням бюджетних коштів або коштів підприємств, установ і організацій державної власності, визначається з урахуванням середнього по будівництву рівня заробітної плати на одного працівника в режимі повної зайнятості та рекомендацій Держбуду.

8.1.5 Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів у складі прямих витрат підрядник визначає виходячи з нормативного часу роботи машин, необхідного для виконання повного обсягу робіт, та вартості експлуатації машин за одиницю часу (машино-годину) в поточних цінах [1, п. 3.2.7].

8.1.6 Загальновиробничі витрати у складі договірної ціни підрядник визначає виходячи зі структури цих витрат, що склалися в підрядній організації за попередній період [1, п. 3.2.8].

8.1.7 Вартість супутніх витрат, які плануються на об’єкті замовлення, визначаються на підставі чинного законодавства, даних проекту, вихідних даних замовника, умов виконання будівельно-монтажних робіт, розташування БМО стосовно майданчика будівництва тощо.

 

 

Створення договірної ціни

Вихідне положення – вікно програмного комплексу Ф120 Список строек.

№ кроку Найменування дії Клавіша
ліва права
Відмітити   +
Виникає меню, в якому слід відмітити Перенос стройки в підсистему Договорная Цена +  
Закрити Ф120 +  
Повернулися до Ф100, відмітити Договорная цена +  
Виникає Ф120, відмітити свою будову – завод „Прод-маш”   +
Виникає підменю, в якому відмітити Прочие затраты стройки +  
Виникає підменю, відмітити Состав прочих затрат +  

 

 

З’являється вікно Ф105 Параметры прочих затрат, вивести синю смугу на Г1 (Глава 1 Підготовлення території будівництва)       +

 

 

Виникає підменю, відмітити Корректировка затрат. Виникає перелік витрат, що входять до складу Г1. Залишити в розрахунках ті статті витрат, що відносяться до витрат підрядника. Решту статей витрат Исключить +  

 

 

Таким же чином слід виключити з розрахунків витрати, що не відносяться до витрат підрядника, до Г17 включно.

 

Закрити вікно Ф105,натиснувши +  
Для до перегляду та друку створеної договірної ціни необхідно у Ф120 будову завод „Продмаш” відмітити     +

 

 

З’являється вікно Ф214. Навести синю смугу на Договорная цен, відмітити опцію і натиснути на     +  
Виникає вікно Ф195. Натисканням ▼ Вибрати тип договірної ціни, наприклад „тверда”. Натиснути Сохранить     +  

 

 

 

З’являється вікно Дата текущих цен… . Виставити потрібну дату і натиснути Сохранить   +  

 

 

З’являється Ф015 – вікно збереження файла у форматі RTF, в якому слід у вибраній папці зберегти документ. (У цій папці повинні знаходитися всі раніше розроблені кошториси – локальні, об’єктні й зведений кошторисний розрахунок) +  

 

 

Далі див. крок 4 розділу 5.


9 складання акта здавання виконаних

Вихідні умови

На момент складання акта здавання-приймання робіт за формою №КБ-2в за березень 2009 року із наведених у прикладі створення локального кошторису на загальнобудівельні роботи були виконані наступні обсяги робіт:

а) земляні роботи – 100%;

б) фундаменти – 100%;

в) стіни – 20%.

 

 

Література

 

1 ДБН Д.1.1.1–2000. Правила визначення вартості будівництва (зі змінами, внесеними згідно з доповненням №3, затвердженим наказом Держбуду України від 07.05.2002 №80) // Цінотворення у будівництві. – 2002. – №5 – С.8 – 194.

2 Практика формування взаємовідносин у будівництві в умовах однорівневої системи ціноутворення: Збірник офіційних нормативних документів / Укл. А.В. Беркута, П.І. Губень, В.Г. Іванькіна, Т.О. Шарапова. – К.: НВФ „Інпроект”, 2002. – 320 с.

3 Методичні вказівки до визначення вартості будівництва з використанням програмного комплексу АВК-3 у складі економічної частини дипломних проектів для студентів будівельних спеціальностей усіх форм навчання / Укл. В.Б. Васюта, В.А. Оченаш. – Полтава: ПолтНТУ, 2005. – 27 с.

4 Посібник до визначення вартості будівництва при виконанні курсової роботи з дисципліни „Ціни і ціноутворення” для студентів економічних спеціальностей усіх форм навчання / Укл. В.А. Оченаш. – Полтава: ПолтНТУ, 2005. – 99 с.


Васюта Вікторія Борисівна,

Оченаш Віктор Андрійович,

Петраш Світлана Станіславівна

 

 

посібник

 

до використання програмного комплексу АВК-3

для визначення вартості будівництва

(для кошторисників-початківців)

 

 

Комп’ютерна верстка Редактор Коректор В.А. Оченаш Н.В. Жигилій С.П. Безноса

 

 

Друк RISO

Обл.-вид. арк. ….

 

 

Редакційно-видавничий відділ

Полтавського національного технічного університету

імені Юрія Кондратюка

36011, Полтава, просп. Першотравневий, 24

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи

до Державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів

видавничої продукції

Серія ДК, №3130 від 06.03.2008 р.

 

 

Віддруковано з оригінал-макета

РВВ ПолтНТУ

 

Посібник

до використання програмного комплексу АВК-3Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.204.201.220 (0.049 с.)