Сумський національний аграрний університет 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Сумський національний аграрний університетСУМСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИй УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра електротехнічних систем в АПК та фізики

Дисципліна «Теоретична механіка»

Екзаменаційна робота для студентів 2 курсу

Спеціальності

“ Промислове та цивільне будівництво”

Завдання 1 рівня (чотири варіанти відповіді, з яких лише 1 правильний).

Тема 1. СТАТИКА.

Аксіома паралелограма сил стверджує, що дві сили прикладені до тіла в одній точці

А можна скласти алгебраїчно з урахуванням знаків Б. можна замінити однією смлою - рівнодіючою

В. взаємно знищуються Г. не можна замінити однією силою

Силу, що діє на тіло з боку в'язі називають

А. зовнішня Б. врівноважуюча В. рушійна Г. реакція

Згідно теореми статики вектор силу можна

А. повертати в просторі Б. переносити в іншу точку простим паралельним перенесенням

В. переносити вздовж лінії дії Г. переносити в паралельну площину простим паралельним перенесенням

Відкинувши в'язі і замінивши їх дію реакціями

А. забезпечуємо рух тіла за інерцією Б. реалізуємо принцип звільненості

В. одержуємо умову рівноваги тіла Г. приходимо до статичної невизначеності

Якщо три сили, що діють в одній площині, взаємно врівноважені, то

А. вони однакові за модулями Б. вони однаково орієнтовані в просторі

В. моменти їх відносно центру взаємно компенсуються Г. лінії їх дії перетинаються в одній точці

Збіжна система сил врівноважена, якщо

А. зводиться до рівнодіючої Б. зводиться до головного вектора

В. векторний багатокутник сил замкнений Г. векторний багатокутник сил випуклий

Збіжна плоска система сил знаходиться в рівновазі, якщо

А. принаймі на одну координатну вісь сума проекцій сил дорівнює нулю

Б. суми проекцій сил на вісь та сума моментів відносно довільної точки дорівнюють нулю

В. суми проекцій сил на дві перпендикулярні осі координат дорівнюють нулю

Г. лінії дії сил та реакції в'язей перетинаються в одній точці

Момент сили відносно точки на площині характеризується

А. знаком Б. модулем В. площиною дії Г. модулем і знаком

Пара сил - це

А. дві довільні сили Б. система двох рівних, паралельних та протилежно спрямованих сил

В. система двох рівних за величиною сил Г. система сил, що забезпечує поворот тіла

Перенесення сили в площині в довільну точку

А. можливе простим паралельним перенесенням в довільну точку

Б. неможливе принципово

В. можливе паралельним перенесенням з додаванням відповідної пари сил

Г. можливе паралельним перенесенням з додаванням ще однієї сили

Реакція рухомого циліндричного шарніра

А. представляеться вертикальною силою, паралельною до вісі шарніра

Б. представляється силою, паралельною вісі шарнира

В. представляється силою, шо спрямована перпендикулярно площині спирання шарніра

Г. представляється двома силами, шо діють у двох перпендикулярних напрямках

Реакція нерухомого циліндричного шарніра

А. представляеться вертикальною силою, перпендикулярною до вісі шарніра

Б. представляється силою, паралельною вісі шарнира

В. представляється силою, шо розкладається у двох перпендикулярних напрямках, і моментом пари сил

Г. представляється силою, шо розкладається у двох перпендикулярних напрямках

При жорскому защемленні виникаючі реакції

А. представляються силами, що направлені вздовж защемленого тіла Б. направлені паралельно поверхні защемлення

В. розкладаються на дві сили, що направлені по взаємно перпендикулярних напрямках

Г. розкладаються на дві сили, що направлені по взаємно перпендикулярних напрямках, а також момент пари сил жорсткого защемлення

14. Моментом сили відносно точки на площині називається:

А. добуток модуля сили на косинус кута між вектором сили та лінією його дії

Б. добуток модуля сили на синус кута між вектором сили та лінією його дії

В. проекція сили на вісь паралельну лінії дії сили

Г. добуток модуля сили на найкоротшу відстань між точкою та лінією дії сили

15. Момент сили відносно точки вважається додатним коли:

А. сила намагається повернути тіло відносно точки за годинниковою стрілкою

Б. сила спрямована у додатньому напрямку осі В. сила спрямована у від’ємному напрямку осі

Г. сила намагається повернути тіло відносно точки проти годинникової стрілки

16. Момент сили відносно точки вважається від’ємним коли:

А. сила намагається повернути тіло відносно точки проти годинникової стрілки

Б. сила спрямована у додатньому напрямку осі

В. сила спрямована у від’ємному напрямку осі

Г. сила намагається повернути тіло відносно точки за годинниковою стрілкою

17. Момент сили відносно точки дорівнює нулю коли:

А. сила намагається повернути тіло відносно точки за годинниковою стрілкою

Б. сила намагається повернути тіло відносно точки проти годинниковою стрілки

В. сила спрямована під прямим кутом до осі координат Г. лінія дії сили перетинає точку

Умова рівноваги плоскої системи сил описується

А. одним рівнянням Б. двома рівняннями В. шістьма рівняннями Г. трьома рівняннями у трьох формах запису

Для рівноваги довільної системи сил необхідно і достатньо

А. щоб геометрична сума векторів-моментів усіх сил системи відносно довільної точки дорівнювали нулю

Б. щоб геометрична сума сил дорівнювала нулю В. щоб система була вільна від дії зовнішніх сил

Г. щоб геометрична сума сил та геометрична сума векторів-моментів дорівнювала нулю

Векторний момент сили відносно точки направлений

А. до точки, відносно якої він утворюється Б. паралельно вектору сили, яка його створює В. паралельно до площіни, в якій лежить сила, що створює його Г. перпендикулярно до площини, в якій лежить сила, що створює його, та точка

Силу збільшили вдвічи, а плече сили залишили незмінним.

А. Момент сили не змінився. Б. Момент сили зменшився в 4 рази.

В. Момент сили збільшився в 2 рази. Г. Момент сили зменшився в 2 рази.

Осі, що переміщуються із рухомою точкою називаються

А. координатними Б. векторними В. нормальними Г. натуральними

28. Вектор дотичного прискорення точки направлений:

А. по головній нормалі до радіусу кривизни траєкторії Б. до початку відліку руху точки

В. до кінцевого положення точки Г. по дотичній до траєкторії точки

Нормальне прискорення спрямоване

А. по дотичній до траєкторії Б. до початку відліку

В. до початкового положення точки Г. по головній нормалі до центру кривизни

Радіус кривизни при прямолінійному русі дорівнює

А. нулю Б. дотичному прискоренню В. швидкості Г. нескінченності

Лінійна швидкість точки, що рухається по колу дорівнює

А. відношенню кутової швидкості до радіуса обертання Б. відношенню радіуса до кутової швидкості обертання

В. кутовій швидкості Г. добутку кутової швидкості і радіуса обертання

Величина, що характеризує швидкість зміни кутової швидкості називається

А. нормальним прискоренням Б. дотичним прискоренням В. повним прискоренням Г. кутовим прискоренням

При обертальному русі тіла, нормальне прискорення точки тіла дорівнює

А. першій похідній зміни кутової швидкості за часом Б. першій похідній зміни кута повороту за часом

В. добутку кутової швидкості і радіуса обертання Г. добутку радіуса обертання і квадрату кутової швидкості

Дотичне прискорення точки тіла при обертальному русі тіла дорівнює

А. першій похідній зміни кутової швидкості за часом Б. першій похідній зміни кута повороту за часом

В. добутку радіуса обертання і квадрата кутової швидкості Г. добутку радіуса обертання і кутового прискорення

Повне прискорення точки тіла при його обертальному русі дорівнює

А. арифметичній сумі дотичного та нормального прискорень Б. сумі квадратів дотичного та нормального прискорень

В. дотичному прискоренню Г. квадратному кореню з суми квадратів дотичного та нормального прискорень

Якщо при русі будь-яка пряма, проведена в тілі переміщується паралельно сама собі, то такий рух називається

А. прямолінійним Б. рівномірним В. обертовим Г. поступальним

Рух тіла, при якому принаймі дві точки тіла нерухомі називається

А. прямолінійним Б. паралельним В. рухом по колу Г. обертальним

Яке твердження невірне?

А) будь-яке тіло зберігає стан спокою або рівномірного прямолінійного руху, поки дія інших

тіл не виведе його із цього стану;

Б) прискорення тіла прямо пропорційне величині сили і обернено пропорційне масі тіла;

В) два тіла взаємодіють з силами рівними за величиною і протилежними за напрямками;

Г) два тіла, що взаємодіють, рухаються з равними за величиною та протилежними за напрямками прискореннями.

Яка сила не виконує роботи?

А) що співпадає за напрямком з переміщенням Б) що діє під гострим кутом до переміщення

В) що діє під кутом до переміщення Г) що паралельна до переміщення

Тема2. КІНЕМАТИКА.

Тема 1. СТАТИКА.

101. Визначити реакцію опори В балки в ньютонах за умови:Р=100 кН; q=50 кН/ м; l=0,5 м

Тема 2. КІНЕМАТИКА.

102. Тіло рухається рівноприскорено з початковою кутовою швидкістю 5 () і кутовим прискоренням 1(). Скільки обертів зробить тіло за 10с? Результат округлити до одного знаку після коми.

СУМСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИй УНІВЕРСИТЕТПоделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; просмотров: 320; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.172.123 (0.019 с.)