Теоретичні дослідження причин порушення нормальної роботи рк при ожеледиці. 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Теоретичні дослідження причин порушення нормальної роботи рк при ожеледиці. 

3.2.1 Оцінка параметрів перехідних процесів в силовому колі електровоза.

Розроблена електрична схема заміщення (СЗ) системи електроживлення силового кола електровоза (рис. 5).

 

Рис. 5. Розрахункова схема заміщення системи електроживлення електровоза

 

Розглянемо перехідний процес в колі, що складаються із опіру , індуктивності , вімкненних послідовно. За допомогою головного вмикача ГВ електровоза, коло , з’єднується з джерелом е.д.c. контактної мережі (рис. 6).

 

Рис. 6. Розрахункова схема заміщення силового кола.

 

Диференціальне рівняння для включення ГВ запишеться у вигляді:

.(24)

Характеристичне рівняння матиме вид і відповідно,, корень рівняння . Звідси вільний струм

.(25)

Перехідний струм в колі визначяється суммою примусового та вільного струму

. (26)

Розглянемо випадок включення кола на синусоїдальну напругу . Примусовий струм , де – фаза включення напруга, – фаза, визначено параметрами кола, його амплитуда

,(27)

.(28)

 

Тоді на основі (25)

,(29)

де , - кутова частота.

Постійнна інтеграції визначяеться від початкової умови .

Звідси

.(30)

Звідси

.31

Тоді струм

. (32)

Вільний струм згасає по экспоненціальному закону. Після певного часу Вільний струм зменьшується в «е» раз для порівняння з початковим значенням . Постійнна часу в лінійному колі пропорціональна добротності контура .(33)

Якщо в момент коммутації () струм проходить через нуль (выполняется условие или ), то сільний струм не з’являеться і в колі відразу наступає примусовий, встановлений режим, без перехідного процессу.

Якщо ж коммутація відбувається при (, ), то початковий вільний струм максимальний, а саме . Тоді суммарний струм електровоза буде .

Відмітимо, що при не насищенному стані магнітопровода трансформатора електровоза струм перехідного процессу не може превищувати двох амплітуд установленого струму. Якщо магнітопровод насищений, то все відбувається набогато складніше.

Рівняння (26) можемо записати (після множення рівняння на ) у виді

, (34)

де , , - число витків обмотки, - січення магнітопровода.

У цьому випадку , .

Зазвичайно , , а .

Максимум магнітні потокосчеплення досягає, якщо коммутація приходить в момент .

У цьому випадку значення магнітного потоку

.(35)

В результаті, в момент включення струму при , величина струму та магнітного потока в лінійній індуктивності не можуть перевисити встановленого значення. Якщо при двойному потоці перевищується індукція насищення сталі (в нашому випадку), то процесс зміни струмів (потоків) суттєво зминюється.

На рис. 2, б) по кривій намагнічування сталі (без учета потерь в магнитопроводе) (рис. 2, а) побудована залежність струму , якщо .

Рис. 7. Залежність при включенні трансформатора ГВ електровоза:

а – потоку, б –струму.

 

З графіків видно, що при включенні трансформатора ГВ електровоза при несприятливій фазі ()подвоєння потоку приводить до того, що максимальний кидок струму (рис. 7, б) може в багато разів перевищувати амплітуду установленого значення струму .

Рис. 8. а)

Рис. 8. б).

Рис. 8. в).

Рис. 8. Осциллограмми струму (рис. 8, а, б, в), отримані при моделюванні процессів, при ожеледицях.

Зупинемося на доказі аксіоми.

При коммутації кола електровозу включателем ГВ режим работи рейкових кіл еквівалентні режиму при моделюванні дуги на струмоприймачі. При цьому маються на увазі середні величини перехідного процесу: тривалість процесу , максимум амплітуди струму , середнє значення постійної составляючої струму .

Із осциллограмм (рис. 8, а, б, в.) визначено: постійнна часу с при моделюванні дуги за допомогою спеціального пристрою на стумоприймачі і с при коммутації струму включателем ГВ. Середня тривалість перехідного процессу в першому випадоку с, в другому – більше 1,3 с. Максимум амплітуди струму в обох випадках достиг 380 – 450 А, а тривалість перехідного процесса у другому випадку більше, Таким чином коммутація струму включателем ГВ гірше, ніж моделювання дуги за допомогою спеціального пристрою на струмоприймачі.

Постійну составляючу струму перехідного процесу знайдемо по формулі

. (35)

Підставлячи в (6) значення получимо середнє значення постійнної составляючої при коммутації струмів в обох випадках

А.(36)

Із розрахунку видно, що величина струму намагнічування дроссель-трансформаторів в обох випадках коммутації одинакова. Однак, із-за відмінності тривалості перехідного процесу ампер-секундна площа імпульса намагнічування дроссель-трансформатора (ДТ) більше при коммутації силового кола електровоза за допомогою ГВ. У результаті в обмотці ДТ-1-150 за час протікання перехідного процессу виробляється суттєво більший імпульс магнітного поля, легко перемагнічуюче осердя на величину ,

де - коэффициент потери потока,

- остаточна індукція, для сталі 2412 приймають .

Постійна часу перемагнічування магнітопровода приблизнно оціним по формулі

с,(37)

де , – довжина і эквивалентний радіус сердечника (приймаємо м, м),

– питомий опір сталі ( Ом·км),

– зазор в стиках магнітопровода (прийммаємо равным 0,005 м).

Звідси видно, що процесс перемагнічування сталі займає трохи більше трьох періодів мережевої частоти. Як було відзначено в попередній доповіді, струм перемагнічування магнітопровода по основної обмотки ДТ-1 не превищує 20 А, а при моделюванні процессів ця величина суттєво перевищувала цю границу.

На рис. 3, в) представлена діаграмма спектральної щільністі струму перехідного процессу, осциллограмма якого представлена на рис. 3, а. Із рис. 3, в) видно, що рівень постійнної составляючої достигав 129 А (симметруючи блоки в схему не були включені). Колійний приймач рейкового кола частотою 25 Гц показав «зайнятість».

Рис. 9. а).

Рис. 9. б).

На рис. 9, а), б) показані осциллограмми струму перехідного режиму та спектрограмми при включені симметрируючих резисторів (далі симметрируючих блоків БС) в схему релейного кінця рейкового кола. У цьому випадку напруга на приймачі достигала максимальної величини, реле замикало фронтові контакти.
 
 

.

1. – Осциллограмма струму електровозу; 2. – Осциллограмма напруги між клемами 11 – 43 ТРК.

Рис. 10. б) Струм на вході ПП ТРК.

 

На рис. 10, а), б) представлені осциллограмми струму перехідного процесу, напруга між клеммами 11 та 43 приймача тональних рейкових кіл (ТРК). Із рис.10 видно, що при поштовху струму перехідного процесу амплітуда модульованного сигналу снижується, що, в залежності від величини амплітуди перехідного процессу, може призвести до отпусканя якоря вихідного реле приймача.

При включенні БС в ТРК вона працювала стійко. Це дає основу стверджувати, що проблема захисту рейкових кіл від перешкод тягового струму при ожеледицях, на дослідження якої було потрачено больше 20 років, успішно вирішена.

Звернимося до вибору параметрів БС.

 

3.2.2. Аналіз впливу асиметрії рейкової лінії на работу рейкового кола.

Сутність захисту рейкових кіл за допомогою БС РЛ проявляється в эффекті подавлення асимметрії рейкової лінії (РЛ) по постійному стріму. У цьому випадку опір двох резисторів блоку , включенних послідовно с дроссельними перемичками та полуобмотками ДТ-1-150, значно перевищуют опори всіх елементів в петлі РЛ. Згідно з формулою для коеффіцієнта асимметрії по постійнному струму

, (38)

де – опір стальних перемичьок ( Ом, Ом) для довжин 3,25 і 1,25 м відповідно;

– опір струмопроводячих стиків рейок ( Ом), – опір обмотки ДТ-1-150,

– питомий опір рейкової петлі,

– перехідний опір контактів перемичьок Ом (принято из ТУ).

Можна показати, що при різниці Ом, Ом/км, Ом, та довжині 0,5 км

,(39)

у відсотках буде 35,36 %.

Якщо в колі ввімкнено блок Ом, то в формулі () появляється в знаменику

(6,8 %).(40)

Нехай постійна составляюча струму перехідного процессу 126 А, тоді струм асимметрії по всій обмотці буде А, а по полуобмотці – 17,2 А. Цей струм не достатній для повного насищення магнітопровода. При межовому коэффіціенті асимметрії 7,7 % струм асимметрії - 20 А, а по всій обмотці – 10 А. Данна величина струму повністю насичує магнітопровід.

Порівняємо коєффіцієнт асимметрії для рейкового кола довжиною 0,5 км по постійнному та зміному струмам у відсотках.

.(41) .

 

 

В послідній формулі питомий опір рейкової петлі принято для частоти зміного струму 50 Гц (являється з переважаючою частотою над всіма останіми в спектрі тягового струму).

 

Проведемо дослідження асимметрії РЛ по постійному струму. На рис. 9,

а) представлені графіки залежностей диференціальної величини опір рейок від довжини рейкової лінії, котрі побудовані при різних значеннях коєффіцієнта асимметрії. Данний коефіцієнт розраховується по формулі,

.(42)

На рис. 9, б) приведені розрахункові графіки залежностей асимметрії РЛ від довжини лінії при різніхи значеннях диференціальної величини .

Із графіків на рис. 9, а) и б) видно, що асимметрія 35,4 % РЛ по постійному струму досягається при диференціальній величині опору між рейками 0,0325 Ом та довжині 0,5 км, а при довжині 1 км такая же асимметрія будет при разностной величині близько 0,05 Ом.

На рис. 9, в) приведені графіки залежностей асимметрії РЛ по постійному тструму від диференціальної величини опру при різниці довжин рейкових ліній. Видно, що асимметрія 35,4 % і вище при різниці опру 0,0325 Ом має місце в рейкових лініях довжиною менше 500 м.

Із приведенних розрахункових залежностей на рис. 6, а) – в) слідують виводи:

· зі збільшенням довжини РЛ різниця опіру рейок зростає;

· для заданних величин коефіцієнт асимметрії та довжини відповідають певні величини параметру . Наприклад, при % и довжині 0,4 км величина не повинна перевищувати 0,01 Ом (рис. 9, б).

Насичення сталі осердя ДТ приводить до зниження опіру вітки намагнічування схеми заміщення до росту опору передачі чьотирьохполюсника ДТ. Це погіршує нормальний режим работи рейкових кіл. Приведенні розрахунки нормального режиму фазочутєвих рейкових кіл з урахуванням підмагнічування осердків ДТ показали, що при струмі намагнічування 12,5 А напруга на приймач знижується в 2,5..3 рази.

Відмітимо що при нормативній асимметрії по змінному струму асимметрія по постійнному викликає насищення ДТ, крім того, в коротких рейкових колах ДТ піддаються підмагнічуванню, а ніж в довгих (свыше 500 м).

Асимметрія по постійнному 0,03…0,04 в рейкових колах до 250 м має місце при різниці опір між рейковими полотнами 0,02…0,05 Ом, в рейкових колах довжиною 500 м – 0,03 Ом, а в рейкових колах довжиною 1 км допустима диференціальна величина опіру Ом (рис. 9, б)).

Статистика відказів рейкових кіл при ожеледиці показує, що в основному відказують рейкові кола довжиною до 300…400 м і в меншій мірі– довжиною більше 500 м. Таким чином, технічні міри по забезпеченню завадостійкості станційних фазочутливих і тональних рейкових кіл повинні використовуватися, в перш за все, в рейкових колах довжиною менше 500 м.

 Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 214; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.230.154.90 (0.042 с.)