Дисципліна «Фінансовий облік»Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Дисципліна «Фінансовий облік»1.Відображення собівартості реалізованих товарів здійснюється за:

а) Дт 23 Кт 28;

б) Дт 90 Кт 28;

в) Дт 28 Кт 90;

г) Дт 28 Кт 70.

2.Нарахування амортизації на виробниче обладнання здійснюється за:

а) Дт 10 Кт 13;

б) Дт 13 Кт 10;

в) Дт 23 Кт 13;

г) Дт 13 Кт 91.

3.Списання доходу на фінансовий результат здійснюється за:

а) Дт 79 Кт 701;

б) Дт 701 Кт 79;

в) Дт 701 Кт 98;

г) Дт 79 Кт 44.

4.Списання собівартості продукції на фінансовий результат здійснюється за:

а) Дт 79 Кт 701;

б) Дт 79 Кт 26;

в) Дт 901 Кт 79;

г) Дт 79 Кт 901.

5.Одержання авансу від покупців здійснюється за:

а) Дт 311 Кт 361;

б) Дт 361 Кт 311;

в) Дт 311 Кт 681;

г) Дт 681 Кт 311.

6.Отримання готової продукції з виробництва здійснюється за:

а) Дт 23 Кт 26;

б) Дт 901 Кт 26;

в) Дт 26 Кт 901;

г) Дт 26 Кт 23.

7.Одержання довгострокового кредиту банку здійснюється за:

а) Дт 30 Кт 60;

б) Дт 50 Кт 31;

в) Дт 31 Кт 50;

г) Дт 60 Кт 31.

8.Списання матеріалів на виробництво здійснюється за:

а) Дт 201 Кт 23;

б) Дт 23 Кт 201;

в) Дт 23 Кт 80;

г) Дт 80 Кт 23.

9.Нарахування заробітної плати працівникам адміністрації здійснюється за:

а) Дт 91 Кт 661;

б) Дт 661 Кт 92;

в) Дт 661 Кт 23;

г) Дт 92 Кт 661.

10.Одержання коштів до банку від інших кредиторів здійснюється за:

а) Дт 311 Кт 685;

б) Дт 68 Кт 311;

в) Дт 68 Кт 601;

г) Дт 311 Кт 601.

11.Введення об'єкта основних засобів в експлуатацію здійснюється за:

а) Дт 15 Кт 10;

б) Дт 10 Кт 15;

в) Дт 10 Кт 63;

г) Дт 10 Кт 68.

12.Одержання коштів в касу від постачальника здійснюється за:

а) Дт 63 Кт 31;

б) Дт 36 Кт 63;

в) Дт 60 Кт 63;

г) Дт 30 Кт 63.

13.Відображення утримання єдиного соціального внеску із заробітної плати здійснюється за:

а) Дт 661 Кт 65;

б) Дт 661 Кт 64;

в) Дт 23 Кт 65;

г) Дт 65 Кт 661.

14.Для обліку касових операцій використовують такі документи:

а) прибутковий ордер;

б) видатковий ордер;

в) касову книгу;

г) немає вірної відповіді;

15.Для розрахунків з постачальниками використовують такі документи:

а) прибуткові ордери;

б) рахунки-фактури;

в) накладні - вимоги на відпуск;

г) лімітно - забірні картки;

16.Для безготівкових розрахунків характерні:

а) платіжні доручення;

б) звіти касира;

в) грошовий чек;

г) авансові звіти;

17.Розмір добових на відрядження по Україні становить не менше:

а) 0,2 від мінімальної заробітної плати;

б) 0,75 від мінімальної заробітної плати;

в) 30 грн. на добу;

г) 186,2 грн. на добу;

18.Для ТОВ мінімальний розмір статутного капіталу має бути:

а) не меншим від суми, яка еквівалентна 1250 мінімальних зарплат;

б) не меншим від суми, яка еквівалентна 100 мінімальних зарплат;

в) не меншим від суми, яка еквівалентна 1 мінімальній зарплаті.

19. Сума дооцінки необоротних активів включається до складу :

а) додаткового капіталу;

б) дооціненого капіталу;

в) статутного капіталу.

20 .Розмір єдиного соціального внеску з лікарняних складає:

а) 3,6%;

б) 38,57%;

в) 15%;

г) 2%;

21. Фінансова звітність підприємства формується з дотриманням наступних принципів:

а) конфіденційності;

б) доцільності вибору методики;

в) превалювання змісту над формою.

22. Необхідною умовою визнання доходів є:

а) зростання капіталу за рахунок внесків учасників підприємства;

б) достовірна оцінка доходів;

в) збільшення зобов'язань, що призводить до зменшення капіталу.

23. Методологічні засади бухгалтерського обліку витрат виробництва визначаються:

а) П(С)БО 9;

б) П(С)БО 16;

в) П(С)БО 15.

24. До адміністративних витрат належать:

а) витрати на гарантійний ремонт і гарантійне обслуговування, визнані штрафи, пені, нестачі і втрати від псування цінностей;

б) плата за розрахункове обслуговування в банку, плата за юридичні послуги, визнані штрафи та пені, суми безнадійної дебіторської заборгованості, витрати на ремонт тари;

в) витрати на службові відрядження апарату управління, витрати на зв'язок, витрати на врегулювання спорів у судових органах.

25.Статутний капітал — це:

а) частина активів підприємства, яка залишається після вирахування його зобов'язань;

б) сума внесків засновників товариства;

в) сума, яка направляється на формування резервного капіталу.

26.На відрядження кошти видаються перш за все на такі потреби:

а) проїзд, харчування, телефонні переговори за особистими важливими потребами;

б) проживання, харчування, попереднє бронювання місць в готелях;

в) користування послугами таксі, оформлення закордонного паспорта, непередбачені затримки у пункті відрядження;

г) харчування в ресторанах, побутові послуги, проїзд в транспорті класу «люкс».

27.Який нормативний документ визначає порядок визнання і облік нематеріальних активів:

а) Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»;

б) Положення щодо ведення бухгалтерського обліку і бухгалтерської звітності в Україні;

в) П(С)БО 7;

г) П(С)БО 8.

28. Податкова соціальна пільга дає право зменшити:

а) Єдиний соціальний внесок;

б) ПДВ;

в) ПДФО;

г) Податок на прибуток;

29.Якщо стаж роботи 6,9 років, то лікарняні відшкодовуються у розмірі:

а) 100%;

б) 80%;

в) 60%;

г) 50 %;

30.Індекс переоцінки визначається за формулою:

а) справедлива вартість/первісна вартість;

б) залишкова вартість/справедлива вартість;

в) первісна вартість/залишкова вартість;

г) справедлива вартість/залишкова вартість.

31.При виявленні нестачі під час приймання товарів складається:

а) товарно-транспортна накладна;

б) податкова накладна;

в) рекламаційний акт;

г) рахунок - фактура.

32.Сировина й матеріали, які не пройшли певних стадій оброблення і ще не є готовою продукцією - це:

а) товари;

б) необроблена продукція;

в) МШП;

г) напівфабрикати.

33.Приймання і видача грошей за касовими ордерами здійснюється:

а) протягом 3-х робочих днів, включаючи день складання;

б) протягом строку, встановленого керівником за узгодженням з обслуговуючим банком;

в) тільки в день складання.

34.Строк відрядження по Україні не може перевищувати:

а) 30 календарних днів;

б) трьох місяців;

в) 60 робочих днів;

г) 60 календарних днів

35.Найбільш ліквідним активом є:

а) основні засоби;

б) готівка;

в) запаси;

г) дебіторська заборгованість

36.Метод, що передбачає особливе маркування кожної одиниці запасів - це...:

а) метод середньозваженої собівартості;

б) метод нормативних затрат;

в) метод ціни продажу;

г) метод ідентифікованої собівартості

37.Надходження матеріальних цінностей від постачальника до пред'явлення розрахункових документів називається:

а) матеріальними цінностями в дорозі;

б) невідфактурованими поставками;

в) товарними операціями;

г) нетоварними операціями.

38.Якщо стаж роботи становить 7 років, то лікарняні відшкодовують в такому розмірі:

а) 100%;

б) 80%;

в) 60%;

г) 50%.

39.Банки здійснюють розрахунково-касове обслуговування своїх клієнтів на підставі:

а) усної домовленості;

б) договорів;

в) чекових книжок;

г) платіжних доручень.

40.З касиром повинен укладатися договір:

а) зберігання;

б) доручення;

в) про повну матеріальну відповідальність;

г) колективно-трудовий.

41.Гроші в касі повинні зберігатись в:

а) закритому на ключ столі касира;

б) сейфі;

в) спеціальних ящиках, встановлених на стелажах;

г) на полицях.

42.Запаси визнаються активом, якщо:

а) їх вартість не можна точно визначити;

б) здійснено передоплату за їх доставку

в) будуть економічні вигоди від їх використання;

д) вони використовуються за 1 виробничий цикл.

43.Розпорядження обслуговуючого банку про перерахування визначеної суми на рахунок іншого підприємства, оформлене на спеціальному бланку, називається:

а) чеком;

б) випискою банку;

в) платіжним дорученням;

г)безготівковим розрахунком.

44.При наданні послуг іншим підприємствам оформлюється:

а) рахунок - фактура;

б) акт виконаних робіт, наданих послуг;

в) прибуткова накладна;

г)товарно-транспортна накладна.

45.Сума коштів, яку підприємство очікує отримати від реалізації необоротних активів після закінчення строку їх корисного використання - це:

а) залишкова вартість;

б) справедлива вартість;

в) ліквідаційна вартість;

г) чиста вартість реалізації.

46.Для систематичного відпуску матеріальних цінностей у виробництво використовують:

а) накладну - вимогу на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріальних цінностей;

б) лімітно-забірну картку;

в) накладну;

г) картку складського обліку.

47.Скільки груп основних засобів виділяють згідно з Податковим кодексом:

а) 12;

б) 4;

в) 16;

г) 10.

48.До первісної вартості запасів не включають:

а) вартість запасів по договору;

б) податки до бюджету;

в) транспортно-заготівельні витрати ;

г) нестачі запасів.

49.Нічні години роботи:

а) з 20:00 до 5:00;

б) з 24:00 до 7:00;

в) з 22:00 до 6:00.

50. До складових заробітної плати не включають:

а) основну заробітну плату;

б) додаткову заробітну плату;

в) інші заохочувальні та компенсаційні виплати;

г) інші преміальні та заохочувальні виплати.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.175.212.130 (0.011 с.)