Методичні вказівки до завдання №1 (таблиці 1, 2, 3) 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Методичні вказівки до завдання №1 (таблиці 1, 2, 3)Студент повинен виконати варіант, який відповідає його номеру в списку журналу групи.

Курсова робота повинна бути акуратно оформлена написана синіми або чорними чорнилами.

Результати розрахунків заносяться в таблиці 1-15. До заповнених таблиць додати допоміжні, проміжні розрахунки пояснення методики розрахунку та вказати використані інструктивні матеріали.

В кінці курсової роботи вказати використану літературу.

 


Методичні вказівки до завдання №1 (таблиці 1, 2, 3)

1. ПЛАН ВИРОБНИЦТВА І РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ

Виробнича програма – це саме та кількість продукції, яку потрібно виробити у плановому році, щоб забезпечити план продажу (план реалізації).

При плануванні виробничої програми необхідно використовувати:

Ø Перспективний план виробництва продукції і послуг;

Ø Прогноз потреби у продукції підприємства, який складається на підставі попиту, пропозиції, цін, кількості конкурентів та інше;

Ø Державний контракт і державне замовлення на продукцію підприємства;

Ø Результати вивчення поточного попиту на продукцію;

Ø Договори на виробництво і поставку продукції;

Ø Заходи зі збільшення виробничих потужностей підприємства;

Ø Дані про залишки нереалізованої продукції у попередньому періоді.

За принципом формування виробничої програми виділяють три групи номенклатурних позицій:

1. Номенклатура продукції встановлена в державному контракті та замовленні;

2. Номенклатура продукції, яка визначається на основі ринкового попиту, замовлень споживачів;

3. Номенклатура виробів і послуг, які використовуються підприємством на внутрішні виробничі потреби і які будуть реалізовані у плановому періоді.

Виробнича програма є важливим розділом на основі якого проводиться планування матеріально-технічних, трудових ресурсів; розраховується собівартість, прибуток та інші фінансові показники.

При плануванні виробничої програми розраховується обсяг виробництва в натуральних та вартісних вимірниках (товарна і реалізована продукція). Результати розрахунків слід занести до таблиці 1 та таблиці 2.

В цьому завданні необхідно провести розрахунки виробництва і реалізації продукції на прийнятий рік, тобто заповнити талицю №2.

Товарна продукція у вартісному вираженні розраховується множенням діючої ціни підприємства (без ПДВ) на кількість продукції за планом і сумуванням отриманих результатів з обсягом іншої продукції.

Реалізована продукція розраховується в оптових цінах і включає товарну продукцію (з ПДВ) та зміну залишків готової продукції (з ПДВ) на початок та кінець планового періоду.

Обсяг виробництва продукції у натуральних вимірниках встановлюється на основі обсягу поставок:

ОВі = ОПі – (ЗГПп – ЗГПк),

де ОВі – обсяг виробництва і- го виду продукції в натуральних одиницях;

ОПі – обсяг поставок (продажу) і -го виду в натуральних одиницях;

ЗГПп і ЗГПк – запаси готової продукції на складі; відвантаженої, але неоплаченої відповідно на початок і кінець планового періоду в натуральних одиницях.

При виконанні курсової роботи слід враховувати, що залишки готової продукції на початок періоду по виробах фактично склали (шт.):

А – 2, Б – 3, В – 4, Г – 3, Д – 6.

Величина запасу готової продукції на кінець планового періоду визначається виходячи із терміну зберігання продукції на складі і тривалості планового періоду в днях, тобто:

,

де Тзбері – середній термін зберігання і -го виду продукції на складі, днів (умовно взяти 7 днів для всіх виробів);

Д – тривалість планового періоду, днів (360).

Розрахунки внести до таблиці 1 і 2.

Обсяги товарної та реалізованої продукції розраховують лише після складання оптової ціни виробу (таблиця 14).


Таблиця №1

План реалізації продукції та виробнича програма

В натуральному вигляді

Найменування продукції План реалізації продукції, шт. Запаси готової продукції, шт. Виробнича програма, шт.
На початок періоду На кінець періоду
         
Виріб А        
Виріб Б        
Виріб В        
Виріб Г        
Виріб Д        

 

 

Таблиця №2

План з обсягу товарної та реалізованої продукції

Найменування продукції Оптова ціна, грн Реалізована продукція (РП) Оптова ціна без ПДВ, грн Товарна продукція (ТП)
шт. тис. грн. шт. тис. грн.
             
Виріб А            
Виріб Б            
Виріб В            
Виріб Г            
Виріб Д            
Всього      

Розрахований план виробництва необхідно обґрунтувати розрахунками використання виробничих потужностей (табл. № 3).

 

Таблиця №3

Баланс виробничих потужностей та їх використання в прийнятому плані на плановий рік

Найменування продукції Одиниці виміру Очікувана наявність потужності на початок планового року Зміна потужності в плановому році, тис. грн. Середньорічна потужність планового року (за прийнятим планом) Випуск продукції в плановому році Коефіцієнт використання середньорічної потужності в плановому році
Середньорічне збільшення (введення) Середньорічне зменшення (вибуття)
               
Виріб А т.грн. 30403,89 3639,71 2931,76      
Виріб Б т.грн. 33777,45 3046,01 2436,80      
Виріб В т.грн. 10493,99 819,45 655,55      
Виріб Г т.грн. 15960,77 1653,73 1322,96      
Виріб Д т.грн. 36431,15 3143,64 2514,92      
Всього: т.грн.            

Для забезпечення відповідності між запланованим обсягом виробництва продукції в вартісному вираженні та наявними виробничими потужностями необхідно скласти баланс використання виробничих потужностей підприємства (таблиця 3).

Розрахунки виробничих потужностей дозволяють визначити максимальну можливість завантаження річною програмою всього підприємства, його виробничих цехів. Коефіцієнт використання виробничих потужностей визначається діленням річного випуску товарної (валової) продукції на середньорічну потужність.

Середньорічна виробнича потужність в плановому році визначається на підставі сумування виробничої потужності на початок планового періоду та середньорічної введеної потужності і віднімання середньорічної потужності, яка виведена з експлуатації за плановий період.

Методичні вказівки до завдання №2 (таблиця 4)

ПЛАН МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

При складанні плану враховують повну потребу в матеріальних ресурсах, необхідних для виробництва, експериментальних та ремонтних робіт.

Таблиця№4

Таблиця №5

Зведені техніко-економічні результати від впровадження заходів плану технічного розвитку

Найменування заходів та показників ефективності Одиниця виміру Попередній період (очікуване виконання) Річний план
Створення, освоєння нової та підвищення якості продукції, яка випускається      
Ефективність впровадження в плановому році:      
Зниження собівартості товарної продукції тис. грн. -1878 -1988
Зниження матеріальних затрат тис.грн. -20,0 -49,6
Відносне вивільнення чисельності осіб -11 -12
Впровадження прогресивної технології, механізації і автоматизації виробничих процесів      
Ефективність впровадження в плановому році:      
Зниження собівартості товарної продукції тис. грн. -2780 -2952
Зниження матеріальних затрат тис.грн. 60,8 -61,7
Відносне вивільнення чисельності осіб -10 -10
Вдосконалення управління, планування та організації планування      
Ефективність впровадження в плановому році:      
Зниження собівартості товарної продукції тис. грн. -376 -523
Зниження матеріальних затрат тис.грн. -3,5 -4,6
Відносне вивільнення чисельності осіб -5 -5
Наукова організація праці      
Ефективність впровадження в плановому році:      
Зниження собівартості товарної продукції тис. грн. -430 -453
Зниження матеріальних затрат тис.грн. -11,0 13,5
Відносне вивільнення чисельності осіб -6 -6
Інші заходи технічного і організаційного розвитку      
Ефективність впровадження в плановому році:      
Зниження собівартості товарної продукції тис. грн. -60 -92
Зниження матеріальних затрат тис.грн. -2,0 -4,0
Відносне вивільнення чисельності осіб -1 -1
Загальна ефективність впровадження усіх заходів в плановому році      
Ефективність впровадження в плановому році:      
Зниження собівартості товарної продукції тис. грн.    
Зниження матеріальних затрат тис.грн.    
Відносне вивільнення чисельності осіб    

ПЛАН З ПРАЦІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ

Цей розділ плану включає:

1. Розрахунки чисельності персоналу за категоріями працюючих

2. Розрахунки фондів оплати праці за категоріями працюючих

3. Розрахунки росту продуктивності праці

4. Розрахунки середньої заробітної плати за категоріями працюючих

 

Чисельність персоналу

Основні робітники

Чисельність основних робітників визначається за формулою:

, осіб,

де Тр – трудомісткість виробничої програми, нормо-години;

Теф – ефективний фонд робочого часу робітника, години;

Квн – плановий коефіцієнт виконання норм, десятковий дріб.

 

,

де Т шт – трудові витрати на одиницю продукції, нормо-години (табл.7, гр.2);

n – кількість найменувань виробів;

ОВі - обсяг виробництва і- го виду продукції в натуральних одиницях;

Розрахунки ефективного фонду часу робітника виконуються в таблиці 6 «Розрахунок балансу робочого часу робітника».

Розрахунки трудомісткості і чисельності основних робітників слід виконати в таблиці 7.

 

Допоміжні робітники

Кількість допоміжних робітників визначається в процентному співвідношенні до кількості основних робітників:

заготівельний цех 25%

механічний цех 25%

складальний цех 25%

інструментальна дільниця прийняти 46 чол.;

ремонтна дільниця прийняти 50 чол.

Після розрахунку необхідної кількості основних та допоміжних робітників слід встановити їх загальну чисельність.

 

Керівники, фахівці, службовці, МОП.

Чисельність цих категорій працівників визначається в процентному співвідношенні до загальної кількості всіх робітників:

- Керівники 2%

- Спеціалісти 10%

- Службовці 2,5%

- МОП 1,5%

- Інші працівники 0,5%

 

Таблиця № 6

Таблиця № 7

Фонд оплати праці (ФОП)

Основні робітники

ФОП основних робітників слід виконати в таблиці 8 в такій послідовності:

· розрахувати основний (прямий) фонд ФОП множенням середньої вартості нормо-години (задано) на трудомісткість виробничої програми (таблиця 7);

· розрахувати годинний ФОП множенням прямого фонду (графа 4) на коефіцієнт 1,20-1,30, що враховує доплати і компенсаційні виплати до годинного ФОП (в тому числі премії 20%);

· розрахувати денний ФОП множенням годинного ФОП (графа 8) на коефіцієнт 1,03-1,05, що враховує доплати до денного ФОП;

· розрахувати місячний ФОП множенням денного ФОП (графа 9) на коефіцієнт 1,08-1,10, що враховує доплати до місячного ФОП.

Допоміжні робітники:

ФОП допоміжних робітників слід розрахувати в таблиці 9 в такій же послідовності як і ФОП основних робітників. Відмінність лише в розрахунку тарифного ФОП, який встановлюється множенням середньогодинної тарифної ставки на кількість годин, що їх необхідно відпрацювати робітникам.

Середньогодинні тарифні ставки знаходять за такою методикою:

,

де Др – десята доля розряду.

Розряд Тарифний коефіцієнт
   
  1,1
  1,35
  1,50
  1,70
  2,0

 

Приклад: знайти середньогодинну ставку 3,3 розряду.

3 розряд Сг3 = 7,06 грн/год

4 розряд Сг4 = 7,84 грн/год

3,3 розряд Сг3,3 = 7,06 + (7,84 – 7,06) ∙ 0,3 = 7,29 грн/год

Безпосередньо знайти годинну тарифну ставку робітника І розряду можна, поділивши діючу мінімальну заробітну плату на середню кількість робочих годин за місяць. Визначають середню кількість робочих годин множенням середньомісячної кількості робочих днів (робочі дні за рік (таблиця 6) поділити на 12 місяців) на 8 годин.

 

Керівники, спеціалісти, службовці та інші категорії

ФОП цих категорій працюючих встановлюють множенням середньомісячного посадового окладу категорії працюючих на їх чисельність та на 12 місяців. Інформацію про посадові оклади надано у таблиці 10.

Після розрахунку ФОП основних, допоміжних робітників, керівників, спеціалістів, службовців та інших категорій слід заповнити таблицю 11 «Загальний фонд заробітної плати підприємства на плановий рік».

В цій таблиці слід вирахувати середньомісячну заробітну плату кожної категорії персоналу і в пояснювальній записці зробити необхідні висновки.

 


 

Таблиця № 8

Таблиця № 9

Таблиця № 10

Таблиця № 11

Загальний фонд заробітної плати на плановий рік

Категорії працюючих Чисельність, чол. Сума, тис. грн. Середньомісячна заробітна плата грн.
1. Фонд заробітної плати основних робітників      
2. Фонд заробітної плати допоміжних робітників      
3. Фонд заробітної плати керівників та спеціалістів, службовців, МОП і інших      
Разом:      

ПЛАН З СОБІВАРТОСТІ

 

План з собівартості містить розрахунки кошторисів витрат на утримання і експлуатацію устаткування та загальновиробничих (цехових) витрат; калькуляцій собівартості виробів А, Б, В, Г, Д та їх оптових цін.

 

Послуги цехів (ремонтного)

До вартості послуг відносять вартість капітальних ремонтів устаткування та вартість виготовлених запасних частин.

- вартість капітальних ремонтів устаткування:

,

де 850 – середня вартість капітального ремонту устаткування першої категорії ремскладності;

0,15 – коефіцієнт, що враховує процент устаткування, яке капітально ремонтується на протязі року;

∑ R – кількість ремонтних одиниць, шт. (розділ 2.2.).

- вартість запасних частин:

,

де 10 – норма запасних частин на категорію ремскладності, грн.

 

 

Стаття 3 “Внутрішньозаводські перевезення вантажів”

Ці витрати визначаються як сума заробітної плати електрокарників з відрахуваннями до соціального фонду та розрахованої амортизації транспортних засобів, які належать до п’ятої групи основних засобів. Підприємство придбало електрокари 2 роки тому за ціною 7 тис. євро (курс НБУ 1 євро = 10,6745 гривні).

Заробітна плата електрокарників становить 24,3 тис. грн. (задано).

 

Стаття 4 “Вартість малоцінного та швидкозношуваного інструменту (МШП)”

4.1. Заробітна плата слюсарів-інструментальників, заточувальників, слюсарів з ремонту та обслуговування технологічного оснащення:

- 35% заробітної плати допоміжних робітників основних цехів (дані таблиці 9).

 

Таблиця №12

Кошторис витрат на утримання і експлуатацію устаткування

Найменування статей витрат План на рік, тис.грн.. У тому числі (тис.грн..)
Матеріали допоміжні Енергія Заробітна плата Відрахування на соціальні заходи Амортизація Послуги інших цехів Інші
1.Амортизація обладнання ?         ?    
2.Поточний ремонт і експлуатація обладнання ? ? ? ? ?   ?  
3.Внутрішньозаводські перевезення вантажів ?     ? ? ?    
4.Вартість МШП (інструментів) ?     ? ?   ?  
5. Інші витрати ?             ?
Разом ? ? ? ? ? ? ? ?

 

 

Витрати на опалення

,

де Цопал – витрати на опалення 1000 м3 будівлі, 18,08 тис.грн.

 

Стаття 5 «Вартість МШП»

Ці витрати складають 2% від основної заробітної плати основних робітників.

 

Стаття 8 «Інші витрати»

Витрати складають 3% від ФОП керівників, спеціалістів, службовців, МОП та іншого персоналу (таблиця 10).

 

Результати розрахунків кожної статті кошторису слід вписати у відповідні графи та рядки таблиці 13 та визначити загальну суму витрат (SЗВВ).

Для подальшого процесу калькулювання собівартості виробів слід вирахувати процент загальновиробничих витрат:

Таблиця № 13

Кошторис цехових витрат

 

  Найменування статей витрат   План на рік, тис.грн У тому числі, тис. грн..
Енергія Заробітна плата Відрахування на соціальні заходи Амортизація Послуги інших цехів Інші
А              
1. Утримання апарату управління ?   ? ?      
2. Утримання іншого персоналу ?   ? ?      
3. Утримання будівель і споруд. ? ?     ?   ?
4. Поточний ремонт будівель і споруд ?         ?  
5. Вартість МШП ?           ?
6. Раціоналізація і винахідництво ?           ?
7. Охорона праці ?         ?  
8. Інші ?           ?
Всього ? ? ? ? ? ? ?

Стаття 4 «Зворотні відходи»

Вартість зворотних відходів вирахована в таблиці 4, графа 11. Ці витрати вираховуються з загальних витрат.

 

Прибуток

Прибуток в ціні підприємства прийняти на рівні 22-28% від повних операційних витрат.

 

Ціна виробника (Цв):

Цв = Сп + П

Податок на додану вартість прийняти 20% від ціни виробника.

Розрахунки кожної статті необхідно занести до таблиці 14 «Калькуляція».

 

 

Таблиця № 14

Калькуляція

(визначення ціни)

 

__________________________________________________________

(повне найменування продукції, виробу)

 

_________________________________________________________________

 

Калькуляційна одиниця _________________________________________________

 

Шифр рядка Найменування статей калькуляції Сума
На одиницю, грн. На випуск, тис. грн.
  Сировина та основні матеріали    
  Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби, роботи і послуги виробничого характеру сторонніх підприємств і організацій    
  Паливо й енергія на технологічні цілі    
  Зворотні відходи (вираховуються)    
  Основна заробітна плата основних робітників    
  Додаткова заробітна плата основних робітників    
  Відрахування на соціальне страхування    
  Витрати на утримання та експлуатацію устаткування    
  Загальновиробничі витрати    
  Витрати від браку    
  Інші виробничі витрати    
  Попутна продукція (вираховується)    
  Виробнича собівартість сума рядків [((01+02+03)-04+(05¸11)]-12    
  Адміністративні витрати    
  Витрати на збут продукції    
16 Повні операційні витрати (13+14+15)    
  Прибуток    
  Ціна без ПДВ (16+17)    
  ПДВ    
  Оптова (відпускна) ціна (18+19)    

Головний бухгалтер ______________________

(підпис)

 

Керівник планово-економічного відділу ________________________

(підпис)

Методичні вказівки до завдання №6 (таблиця 15)

Таблиця № 15

Основні планові показники господарської діяльності підприємства

Найменування показника Одиниці виміру Числові значення показника
1. Обсяг реалізованої продукції тис. грн.  
2. Обсяг товарної продукції в оптових цінах без ПДВ тис. грн.  
3. Чисельність персоналу всього чол.  
4.Фонд оплати праці всього тис. грн.  
- тому числі робітники тис. грн.  
5. Виробіток продукції:    
- на одного працюючого грн./прац  
- на одного робітника грн./роб.  
6. Середня заробітна плата:    
- одного працюючого грн./прац  
- одного робітника грн./роб.  
7. Повні операційні витрати тис.грн.  
8. Витрати на 1 грн. товарної продукції грн.  
9. Дохід (прибуток) від операційної діяльності тис.грн.  
10. Рівень рентабельності продукції %  

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Тарасюк Г.М. Шваб Л.І. Планування діяльності підприємства: навчальний посібник. К. «Каравела». 2003. 432 с.

2. Белов М.А. Євдокимов Н.М. Москалюк В.Є. Планування діяльності підприємства: Навч.-метод. Посібник.-К.: КНЕУ, 2002,-252 с.

3. Орлов В.В. Планування діяльності промислового підприємства. Підручник – К.: Скарби, 2002 – 336с.

4. Покропивний С.Ф. Економіка підприємства: Підручник: Вид. 2-ге перероблене та доповнене. - К.:КНЕУ, 2003.

5. Покропивний С.Ф., Соболь С.М., Швиданенко Г.О. Бізнес-план: технологія розробки та обгрунтування: Навч. Посібник. – К.: КНЕУ, 1999. – 208 с.

6. Методичні рекомендації з формування собівартості (робіт та послуг), наказ державного комітету промислової політики України від 09.07.2007 № 373.

7. Податковий Кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI зі змінами

8. Інструкція зі статистики заробітної плати, затверджена наказом Державного комітета статистики України від 13.01.2004 №5.

 


 

 

ДОДАТКИ

ДО МЕТОДИЧНИХ ВКАЗІВОК

 

Таблиця №16

 

Варіанти Виріб А (одиниць) ВирібБ (одиниць) ВирібВ (одиниць) Виріб Г (одиниць) Виріб Д (одиниць)
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

 


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Економічний коледж

Київського національного економічного університету

ім. Вадима Гетьмана

 

 

КУРСОВА РОБОТА

на тему:

«Розрахунок основних розділів плану соціально-економічного

розвитку машинобудівного підприємства»

на 20__ рік

 

 

Дисципліна: «Планування та організація діяльності підприємства»

Спеціальність: 5.03050401 «Економіка підприємства»

Група:___________

(шифр)

 

 

Студент:__________________ / ____________________________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

 

Керівник роботи:______________ ___ / ___________________________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

 

Київ – 20__

Розглянуто та схвалено

на засіданні комісії обліково-економічних дисциплін

Протокол № _____ від «___»_________ 20__р.

Голова комісії __________ Радіонова А.С.

 

 

Завдання

Для курсової роботи з предмету: «Планування та організація діяльності підприємства»

Спеціальність: 5.03050401 групи _________

Студенту ________________________________________________________________

(ФІБ)

 

Тема курсової роботи:

«Розрахунок основних розділі плану соціально-економічного розвитку машинобудівного підприємства»

Варіант №__

Вихідні дані для курсової роботи:

 

Показники Види продукції
Виріб А Виріб Б Виріб В Виріб Г Виріб Д
Річна програма, шт          

 

Дата видачі _______________

Дата захисту ______________

Виконана курсова робота повинна включати:

1. План виробництва та реалізації продукції:

1.1 План продажу продукції та виробнича програма (в натуральному виражені).

1.2 План реалізації продукції та виробнича програма (у вартісному виражені).

1.3 Баланс виробничих потужностей та їх використання.

2. План матеріально-технічного забезпечення:

2.1 Розрахунок потреби в основних матеріалах.

2.2 Розрахунок потреби в допоміжних матеріалах.

3. План технічного розвитку і організації виробництва.

4. План з праці та заробітної плати:

4.1 Чисельність персоналу.

4.2 Фонд оплати праці персоналу підприємства.

5. План по собівартості:

5.1 Розрахунок кошторису витрат на утримання і експлуатацію обладнання.

5.2 Розрахунок кошторису цехових (загально виробничих витрат).

5.3 Складання калькуляції і визначення відпускної ціни на кожний виріб.

6. Розрахунок основних техніко-економічних показників господарської діяльності підприємства

Студент: ________________

підпис

Керівник роботи: ________________Радіонова А.С.

підпис

Таблиця №1

План реалізації продукції та виробнича програма

В натуральному вигляді

Найменування продукції План реалізації продукції, шт. Запаси готової продукції, шт. Виробнича програма, шт.
На початок періоду На кінець періоду
         
Виріб А        
Виріб Б        
Виріб В        
Виріб Г        
Виріб Д        

 

 

Таблиця №2

План з обсягу товарної та реалізованої продукції

Найменування продукції Оптова ціна, грн Реалізована продукція (РП) Оптова ціна без ПДВ, грн Товарна продукція (ТП)
шт. тис. грн. шт. тис. грн.
             
Виріб А            
Виріб Б            
Виріб В            
Виріб Г            
Виріб Д            
Всього      

Розрахований план виробництва необхідно обґрунтувати розрахунками використання виробничих потужностей (табл. № 3).

Таблиця №3

Баланс виробничих потужностей та їх використання в прийнятому плані на плановий рік

Найменування продукції Одиниці виміру Очікувана наявність потужності на початок планового року Зміна потужності в плановому році, тис. грн. Середньорічна потужність планового року (за прийнятим планом) Випуск продукції в плановому році Коефіцієнт використання середньорічної потужності в плановому році
Середньорічне збільшення (введення) Середньорічне зменшення (вибуття)
               
Виріб А т.грн. 30403,89 3639,71 2931,76 31111,84 14 табл  
Виріб Б т.грн. 33777,45 3046,01 2436,80 34386,66    
Виріб В т.грн. 10493,99 819,45 655,55 10657,89    
Виріб Г т.грн. 15960,77 1653,73 1322,96 16291,54    
Виріб Д т.грн. 36431,15 3143,64 2514,92 37059,87    
Всього: т.грн. 127067,3 12302,54 9861,99 129507,8    

Таблиця№4

Таблиця №5

Зведені техніко-економічні результати від впровадження заходів плану технічного розвиткуПоделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 243; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 172.70.135.197 (0.228 с.)