Стаття 15 «Витрати на збут продукції» 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Стаття 15 «Витрати на збут продукції»Витрати за цією статтею слід прийняти 2-3% від виробничої собівартості виробу.

 

Повні операційні витрати:

Сп = Св + 14 + 15,

де 14, 15 – відповідні статті калькуляції в таблиці 14.

 

Прибуток

Прибуток в ціні підприємства прийняти на рівні 22-28% від повних операційних витрат.

 

Ціна виробника (Цв):

Цв = Сп + П

Податок на додану вартість прийняти 20% від ціни виробника.

Розрахунки кожної статті необхідно занести до таблиці 14 «Калькуляція».

 

 

Таблиця № 14

Калькуляція

(визначення ціни)

 

__________________________________________________________

(повне найменування продукції, виробу)

 

_________________________________________________________________

 

Калькуляційна одиниця _________________________________________________

 

Шифр рядка Найменування статей калькуляції Сума
На одиницю, грн. На випуск, тис. грн.
Сировина та основні матеріали    
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби, роботи і послуги виробничого характеру сторонніх підприємств і організацій    
Паливо й енергія на технологічні цілі    
Зворотні відходи (вираховуються)    
Основна заробітна плата основних робітників    
Додаткова заробітна плата основних робітників    
Відрахування на соціальне страхування    
Витрати на утримання та експлуатацію устаткування    
Загальновиробничі витрати    
Витрати від браку    
Інші виробничі витрати    
Попутна продукція (вираховується)    
Виробнича собівартість сума рядків [((01+02+03)-04+(05¸11)]-12    
Адміністративні витрати    
Витрати на збут продукції    
16 Повні операційні витрати (13+14+15)
Прибуток    
Ціна без ПДВ (16+17)    
ПДВ    
Оптова (відпускна) ціна (18+19)    

Головний бухгалтер ______________________

(підпис)

 

Керівник планово-економічного відділу ________________________

(підпис)

Методичні вказівки до завдання №6 (таблиця 15)

РОЗРАХУНОК ОСНОВНИХ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ

До основних техніко-економічних показників господарської діяльності підприємства відносять:

Ø Обсяг товарної продукції (таблиця 2)

Ø Обсяг реалізованої продукції (таблиця 2)

Ø Чисельність персоналу за категоріями працюючих (таблиця 11)

Ø Продуктивність праці (виробіток продукції на одного робітника, працюючого)

Ø Фонд оплати праці по підприємству в цілому та за категоріями працюючих (таблиця 11)

Ø Середня заробітна плата одного працюючого та кожної категорії працюючих (таблиця 11)

Ø Собівартість товарної продукції (Стп):

 

Стп = SСпі ∙ Nі,

де Спі – повні операційні витрати на одиницю продукції і-того виробу (таблиця 14, строка 16)

Nі – виробнича програма і-того виробу

Ø Витрати на 1 грн. товарної продукції:

 

Ø Прибуток від операційної діяльності:

 

SП = ТП – Стп

Ø Рівень рентабельності продукції:

 

Таблиця № 15

Основні планові показники господарської діяльності підприємства

Найменування показника Одиниці виміру Числові значення показника
1. Обсяг реалізованої продукції тис. грн.  
2. Обсяг товарної продукції в оптових цінах без ПДВ тис. грн.  
3. Чисельність персоналу всього чол.  
4.Фонд оплати праці всього тис. грн.  
- тому числі робітники тис. грн.  
5. Виробіток продукції:    
- на одного працюючого грн./прац  
- на одного робітника грн./роб.  
6. Середня заробітна плата:    
- одного працюючого грн./прац  
- одного робітника грн./роб.  
7. Повні операційні витрати тис.грн.  
8. Витрати на 1 грн. товарної продукції грн.  
9. Дохід (прибуток) від операційної діяльності тис.грн.  
10. Рівень рентабельності продукції %  

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Тарасюк Г.М. Шваб Л.І. Планування діяльності підприємства: навчальний посібник. К. «Каравела». 2003. 432 с.

2. Белов М.А. Євдокимов Н.М. Москалюк В.Є. Планування діяльності підприємства: Навч.-метод. Посібник.-К.: КНЕУ, 2002,-252 с.

3. Орлов В.В. Планування діяльності промислового підприємства. Підручник – К. : Скарби, 2002 – 336с.

4. Покропивний С.Ф. Економіка підприємства: Підручник: Вид. 2-ге перероблене та доповнене. - К.:КНЕУ, 2003.

5. Покропивний С.Ф., Соболь С.М., Швиданенко Г.О. Бізнес-план: технологія розробки та обгрунтування: Навч. Посібник. – К.: КНЕУ, 1999. – 208 с.

6. Методичні рекомендації з формування собівартості (робіт та послуг), наказ державного комітету промислової політики України від 09.07.2007 № 373.

7. Податковий Кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI зі змінами

8. Інструкція зі статистики заробітної плати, затверджена наказом Державного комітета статистики України від 13.01.2004 №5.

 


 

 

ДОДАТКИ

ДО МЕТОДИЧНИХ ВКАЗІВОК

 

ВАРІАНТИ ЗАВДАНЬ НА КУРСОВУ РОБОТУ

Таблиця №16

 

Варіанти Виріб А (одиниць) ВирібБ (одиниць) ВирібВ (одиниць) Виріб Г (одиниць) Виріб Д (одиниць)

 


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Економічний коледж

Київського національного економічного університету

ім. Вадима Гетьмана

 

 

КУРСОВА РОБОТА

на тему:

«Розрахунок основних розділів плану соціально-економічного

розвитку машинобудівного підприємства»

на 20__ рік

 

 

Дисципліна: «Планування та організація діяльності підприємства»

Спеціальність: 5.03050401 «Економіка підприємства»

Група:___________

(шифр)

 

 

Студент:__________________ / ____________________________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

 

Керівник роботи:______________ ___ / ___________________________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

 

Київ – 20__

Розглянуто та схвалено

на засіданні комісії обліково-економічних дисциплін

Протокол № _____ від «___»_________ 20__р.

Голова комісії __________ Радіонова А.С.

 

 

Завдання

Для курсової роботи з предмету: «Планування та організація діяльності підприємства»

Спеціальність: 5.03050401 групи _________

Студенту ________________________________________________________________

(ФІБ)

 

Тема курсової роботи:

«Розрахунок основних розділі плану соціально-економічного розвитку машинобудівного підприємства»

Варіант №__

Вихідні дані для курсової роботи:

 

Показники Види продукції
Виріб А Виріб Б Виріб В Виріб Г Виріб Д
Річна програма, шт

 

Дата видачі _______________

Дата захисту ______________

Виконана курсова робота повинна включати:

1. План виробництва та реалізації продукції:

1.1 План продажу продукції та виробнича програма (в натуральному виражені).

1.2 План реалізації продукції та виробнича програма (у вартісному виражені).

1.3 Баланс виробничих потужностей та їх використання.

2. План матеріально-технічного забезпечення:

2.1 Розрахунок потреби в основних матеріалах.

2.2 Розрахунок потреби в допоміжних матеріалах.

3. План технічного розвитку і організації виробництва.

4. План з праці та заробітної плати:

4.1 Чисельність персоналу.

4.2 Фонд оплати праці персоналу підприємства.

5. План по собівартості:

5.1 Розрахунок кошторису витрат на утримання і експлуатацію обладнання.

5.2 Розрахунок кошторису цехових (загально виробничих витрат).

5.3 Складання калькуляції і визначення відпускної ціни на кожний виріб.

6. Розрахунок основних техніко-економічних показників господарської діяльності підприємства

Студент: ________________

підпис

Керівник роботи: ________________Радіонова А.С.

підпис

Таблиця №1

План реалізації продукції та виробнича програма

В натуральному вигляді

Найменування продукції План реалізації продукції, шт. Запаси готової продукції, шт. Виробнича програма, шт.
На початок періоду На кінець періоду
Виріб А
Виріб Б
Виріб В
Виріб Г
Виріб Д

 

 

Таблиця №2

План з обсягу товарної та реалізованої продукції

Найменування продукції Оптова ціна, грн Реалізована продукція (РП) Оптова ціна без ПДВ, грн Товарна продукція (ТП)
шт. тис. грн. шт. тис. грн.
Виріб А        
Виріб Б        
Виріб В        
Виріб Г        
Виріб Д        
Всього      

Розрахований план виробництва необхідно обґрунтувати розрахунками використання виробничих потужностей (табл. № 3).

Таблиця №3

Баланс виробничих потужностей та їх використання в прийнятому плані на плановий рік

Найменування продукції Одиниці виміру Очікувана наявність потужності на початок планового року Зміна потужності в плановому році, тис. грн. Середньорічна потужність планового року (за прийнятим планом) Випуск продукції в плановому році Коефіцієнт використання середньорічної потужності в плановому році
Середньорічне збільшення (введення) Середньорічне зменшення (вибуття)
Виріб А т.грн. 30403,89 3639,71 2931,76 31111,84 14 табл  
Виріб Б т.грн. 33777,45 3046,01 2436,80 34386,66    
Виріб В т.грн. 10493,99 819,45 655,55 10657,89    
Виріб Г т.грн. 15960,77 1653,73 1322,96 16291,54    
Виріб Д т.грн. 36431,15 3143,64 2514,92 37059,87    
Всього: т.грн. 127067,3 12302,54 9861,99 129507,8    

Таблиця№4

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 152; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.153.100.128 (0.009 с.)