Рентабельність підпр.: поняття та значення, вимірювання рівня рентабельності ресурсів та витрат(продукції).Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Рентабельність підпр.: поняття та значення, вимірювання рівня рентабельності ресурсів та витрат(продукції).Розмір отриманого прибутку характеризує загальну доходність підприємства, але не відображує рівня ефективності виробництва, тому що не дає оцінки використання ресурсів та не відповідає на питання: спроможне підприємство приносити задовільний прибуток.У зв’язку з цим особливе значення приймає категорія рентабельності.

Під рентабельністю підприємства (виробництва) розуміють його спроможність до прирощення вкладеного капіталу. Вимірюється нормою рентабельності. У загальному виді це відношення прибутку до витрат.На практиці використовуються 2 варіанти вимірювання норми рентабельності:

1) відношення прибутку до витрат (має витратний характер та називається рентабельністю продукції);2) відношення прибутку до використаних ресурсів (авансованого капіталу) – має характер ресурсного показника та називається рентабельністю виробництва (ресурсів).

Рентабельність виробництва (ресурсів) в залежності від охоплення використаних ресурсів може розраховуватися як рентабельність виробничих фондів, сукупних активів, власного (акціонерного) капіталу.

Рентабельність виробничих фондів ( ) – традиційний показних для вітчизняних підприємств:

ОВФ – основні виробничі фонди.

Показник завишає рентабельність, бо валовий прибуток включає не лише прибуток від виробництва, але і від інших видів діяльності. При аналізі необхідно використовувати прибуток від реалізації або операційний прибуток.

Рентабельність сукупних активів ( ) – характеризує ефективність використання всього наявного майна підприємства:

.

Середньорічна вартість активів балансу підприємства розраховується як середня арифметична від величини активів балансу на початок та кінець року.

Рентабельність власного (акціонерного) капіталу ( ) – показує ефективність використання активів, створених за рахунок власних коштів:

.

Величина власного капіталу визначається по даних балансу. Вона дорівнює сумі активів за відрахуванням всіх зобов’язань. Цей показник рентабельності цікавить перш за акціонерів, бо він визначає верхню границю дивідендів. Для характеристики ступеня ефективності витрат на виробництво та збут продукції застосовують показник рентабельності реалізованої продукції ( - рентабельність виробу), який розраховується як .

У багатономенклатурному виробництві визначається також рентабельність окремих видів продукції ( ):

Рентабельність виробу характеризує ефективність використання поточних витрат на виробництво та збут і використовується для соизмерения результатів і витрат по конкретним видам продукції.

Джерела підвищення рентабельності в промисловості: рост обсягів реалізованої продукції і збільшення на цій основі маси прибутку; зниження собівартості продукції та підвищення її якості;

зменшення фондоємності виробництва, покращення використання основних фондів;прискорене освоєння виробничих потужностей та ін.

 

 

· Визначення загальної та додаткової потреби підприємства у персоналі.18

· Визначення необхідного обсягу та джерел фінансування капітальних вкладень.43

· Вимірники та показники обсягу продукції підприємства.12

· Ефективність капітальних вкладень та офіційна методика її вимірювання.44

· Загальна характеристик ринкової системи господарювання. Поняття про ринок та механізм його функціонування. 1

· Загальна характеристика відрядної форми оплати праці, її системи.23

· Загальна характеристика погодинної форми оплати праці, її системи.24

· Знос та форми відтворювання основних виробничих фондів.28

· Класифікація витрат на виробництво та збут продукції за їх видами.46

· Кошторис витрат виробництва, його складання та використання для розрахунку сукупних витрат підприємства.48

· Мета, завдання та процедура складання бізнес-плану.16

· Методи амортизації в українській економіці.30

· Методи планування діяльності підприємства.14

· Методи розрахунку потреби підприємства у працівниках.19

· Методи управління підприємством.9

· Нематеріальні активи підприємства: поняття, склад та охорона права власності.36

· Обігові кошти: поняття, склад та значення для економіки підприємства, сутність кругообігу. 39

· Облік та оцінка матеріальних ресурсів та витрат.34

· Оборотні виробничі фонди як фактор виробництва: поняття, склад та значення.33

· Основні виробничі фонди (ОВФ) підприємства поняття, склад та значення.25

· Оцінка та знос нематеріальних активів.37

· Підприємництво як сучасна форма господарювання.3

· Підприємства в Україні як основний суб’єкт господарювання. Класифікація підприємств.5

· Підприємство як відкрита економічна система.4

· Показники ефективності використання ОВФ. Шляхи покращання використання ОВФ.32

· Показники ефективності відтворювання та шляхи покращання використання ОВФ.31

· Показники ефективності та шляхи покращання використання обігових коштів.41

· Поняття і складові компоненти зовнішнього середовища підприємства. Характеристика окремих об’єктів мікросередовища підприємства.7

· Поняття нормування обігових коштів. Методи нормування. Норми та нормативи.40

· Поняття про амортизацію основних фондів. ЇЇ значення. Норма амортизаційних відрахувань. Методи амортизації.29

· Поняття про мотивацію праці. Структура та система організації заробітної плати.22

· Поняття про продуктивність праці, її показники, обернений метод вимірювання.21

· Поняття про продуктивність праці, її показники, прямий метод вимірювання.20

· Поняття про структуру підприємства. Види організаційних структур управління підприємством.10

· Поняття та види нематеріальних ресурсів підприємства.35

· Поняття та значення об’єднань підприємств. Основні види об’єднань підприємств в Україні.6

· Прибуток підприємства та його показники.49

· Продукція підприємства та її класифікація.11

· Рентабельність підприємства: поняття та значення. Вимірювання рівня рентабельності ресурсів та витрат (продукції).50

· Робоча сила як фактор виробництва. Персонал підприємства та його класифікація.17

· Розрахунок витрат у плановій калькуляції.47

· Розрахунок середньорічної вартості основних виробничих фондів.27

· Система планів підприємства.15

· Собівартість промислової продукції: поняття, види, показники.45

· Сутність та функції управління підприємством.8

· Сутність, призначення та класифікація інвестицій. Поняття капітальних вкладень та їх структура.42

· Сутність, принципи та типи планування діяльності підприємства.13

· Теорії підприємств (неокласична, інституційна, еволюційна, підприємницька) 2

· Фінансові ресурси підприємства: поняття, джерела формування та види.38

· Форми обліку та методи оцінки основних виробничих фондів.26Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.235.155 (0.006 с.)