Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара 

Факультет систем і засобів масової комунікації __________________________

Кафедра масової та міжнародної комунікації­­­­­­­­­­­­­­ ____________________________

Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр ______________________________

Напрям підготовки 6.030301 – Журналістика ____________________________

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри масової та ______

міжнародної комунікації ___________

д.н. соц. ком., професор. ___________

Демченко С.В. ____________________

________________________________

________________________________

“____” _________________2014 року

 

З А В Д А Н Н Я

НА ДИПЛОМНУ РОБОТУ СТУДЕНТЦІ

 

Поліщук Ганні Андріївні

 

1. Тема роботи «Особистість як структуротворчий чинник друкованого видання. (на прикладі журналу “Публичные люди”)», керівник роботи Темченко Лілія Василівна, к. філол. н., доцент кафедри масової і міжнародної комунікації, затверджені наказом вищого навчального закладу від “28” листопада 2013 року № 1878с

2. Строк подання студентом роботи (проекту) 01. 06. 2014 р.

3. Вихідні дані до роботи ___________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які потрібно розробити):

- дослідити журнальний ринок України, тенденції його розвитку;

- схарактеризувати журнал «Публичные люди»: концепція, структура, _жанрово-тематична наповненість;

- розглянути особистість як структуротворчий чинник видання;

- обґрунтувати вмотивованість вибору героя;

- проаналізувати жанр інтерв’ю як спосіб презентації героя;

5. Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов’язкових креслень)______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6. Консультанти розділів роботи (проекту)

 

Розділ Прізвище, ініціали та посада консультанта Підпис, дата
завдання видав завдання прийняв
ОП   Бондаренко С. Г., к. т. н., доцент    

7. Дата видачі завдання 28. 11. 2013 р.

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

№ з/п Назва етапів дипломної роботи (проекту) Строк виконання етапів роботи (проекту) Примітка
1. Підготовка проспекту дипломного дослідження 12.11. 2013 р.  
4. Підготовка теоретичної частини роботи 5. 03. 2014 р.  
5. Підготовка практичної частини роботи 22. 04 2014 р.  
6. Підготовка розділу ОП 08. 05. 2014 р.  
7. Оформлення роботи 23. 05. 2014 р.  
8. Подання роботи на кафедру 01. 06. 2014 р.  

Студентка ______________________ Поліщук Г.А.

(підпис) (прізвище та ініціали)

Керівник роботи (проекту) _____________ _______ Темченко Л.В

(підпис) (прізвище та ініціали)

 

 

РЕФЕРАТ

Бакалаврська робота: с., джерел.

Предметом дослідження є специфіка журналу «Публичные люди» на сучасному журнальному ринку України. Об’єктом дослідження є поняття «публічна людина», спосіб презентації героя. Актуальність теми дослідження полягає у тому, що журнальна періодика є привабливим сегментом для інвестування. Порівнюючи кількість і різнобарвність тематик вітчизняних видань, можна виявити особливості української журнальної індустрії, дослідити нові методи та способи подачі інформації. Метою дослідження є вивчення специфіки презентації публічної людини в структурі сучасного інформаційного простору.

Окремі аспекти заданої проблематики розглядаються в роботах Пронюшина О. та Руської О, Москаленко А., Горшкова О., Лаврової Г., Старкової Г., Степанцевої О., Фролова С.,, Щєпанської Т. Б. та інш.

У першій частині роботи був розглянутий журнальний ринок України, тенденції його розвитку, а також альтернатива друкованим виданням вигляді інтернет-версій. У другій частині досліджено журнал «ПЛ» (“Публичные люди”), проаналізовано його особливості, концепцію, мотивацію вибору героїв за допомогою жанру інтерв’ю.

Одержані результати та їх новизна: були виявлені: специфіка українського журнального ринку, його особливості, тенденції розвитку та існування; проаналізовані аспекти журналу «Публичные люди» з точки зору характерних рис видання, способу подачі інформації, рекламних та аудиторних ознак, а також розглянуті способи подачі героя, мотивація його вибору і жанр інтерв’ю як презентація героя.

Досягнуті результати можуть бути використані для визначення проблем журнальної періодики України.

Ключові слова: публічна людина, комунікація, журнальний ринок України, аналіз, журнал «Публичные люди», інтерв’ю.

АННОТАЦИЯ

 

Полищук А. Личность как структурообразующий фактор печатного издания (на примере журнала «Публичные люди»). – с., источников.

Объект исследования – журнал «Публичные люди», публичный человек. Цель работы – изучение специфики презентации публичного человека в структуре современного информационного пространства на примере журнала «Публичные люди».

Полученные результаты: были исследованы: специфика украинского журнального рынка, его особенности, тенденции развития и существования; проанализированы аспекты журнала «Публичные люди» с точки зрения характерных черт издания, способа подачи информации, рекламных и аудиторных признаков, а также рассмотрены: способы подачи героя, мотивация его выбора и жанр интервью как презентация героя.

Ключевые слова: публичный человек, коммуникация, журнальный рынок Украины, журнал «Публичные люди», анализ, интервью.

 

Polischyk A. Personality as a structure factor of the printed edition (for example, the journal «Public people»). - p., sources.

Object of research – magazine «Public people», a public person. Purpose – to study the specifics of the presentation of the public person in the structure of modern information space on the example of the journal «Public people».

Results: were investigated: specificity Ukrainian magazine market, its features, trends and existence; analyzed aspects of the journal " Public people " in terms of the characteristics of the publication, a method of supplying information, advertising and classroom signs and discusses: how to feed the hero of his choice and motivation interview genre as a presentation of the hero.

Keywords: public person, communication, coffee market in Ukraine, the journal «Public people» analysis interview.

ЗМІСТ

 

ВСТУП. 7

РОЗДІЛ I. ЖУРНАЛЬНИЙ РИНОК УКРАЇНИ. 9

1.1. Розвиток журнальної періодики. 13

1.2. Тенденції розвитку українського журнального ринку. 22

Висновки до розділу. 34

РОЗДІЛ II. ПУБЛІЧНА ОСОБА ЯК ІНСТРУМЕНТ ВИДАННЯ «ПУБЛИЧНЫЕ ЛЮДИ». 35

2.1. Концепція журналу. 35

2.2. Мотивація вибору героя. 44

2.3. Жанр інтерв’ю як презентація героя. 46

Висновки до розділу. 47

РОЗДІЛ III. ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА У НАДЗВИЧАЙНІЙ СИТУАЦІЇ. 48

Висновки до розділу. 55

ВИСНОВКИ.. 57

Список використаної літератури та джерел. 59

 

 

ВСТУП

З кожним днем полиці українських пресс-маркетів все більше поповнюються новими виданнями, які намагаються завоювати прихильність максимальної кількості читачів. Варто зауважити, що далеко не кожне видання має змогу реалізувати себе у повній мірі. Це пов`язано з тим, що газетно-журнальна періодика пройшла дуже довгий і результативний шлях у своєму розвитку, і на сьогоднішній день дуже важко чимось здивувати, заінтригувати і зацікавити потенційного читача.

Актуальність теми дослідження полягає у тому, що журнальна періодика є привабливим сегментом для інвестування. Хоча на перший погляд здається, що «журнальна справа» є не надто прибутковим бізнесом. Порівнюючи кількість і різнобарвність тематик вітчизняних та зарубіжних видань, можна виявити, що в останніх у десятки разів більше напрямів. На Україні чимало галузей не мають журнальної періодики, а якщо мають - то неналежної якості. Наприклад, слабка конкуренція простежується у вузькоспеціалізованих та корпоративних виданнях.

У розвинених країнах в багатьох великих компаніях популярні корпоративні журнали, які ознайомлюють потенційних клієнтів із власним продуктом або діяльністю, цим же сприяють духу єдності всередині компанії. В Україні лише починають переймати цей досвід, отже корпоративні видання мають великі перспективи у майбутньому. Говорячи про вузькоспеціалізовану закордонну періодику, потрібно зауважити що видавці приділяють увагу майже кожному хобі та діяльності читача.

Америка входить до числа цих країн, а тому в ній існують видання про релігію та різні релігійні погляди, колекціонування, про догляд за котами, домашніми карпами. Без усіляких зусиль можна знайти журнали для тих хто грає у гольф, полюбляє велосипеди, турбується зміною кліматичних умов. Так, український журнальний ринок має свою особисту специфіку, адаптовану до життя пересічних українців, їх інтересів та вподобань.

Дослідницьке питання полягає у тому, щоб проаналізувати періодичне видання: «Публичные люди», визначити поняття «публічна людина», показати своєрідну подачу цього терміну з точки зору друкованої політики журналу. Ознайомити читачів з концепцією, жанровою своєрідністю, мотивацією вибору героя видання, та зі журнальним ринком України в цілому. Окремим пунктом виступає особлива подача матеріалів читацькій аудиторії.

Метою дослідження є вивчення специфіки презентації публічної людини в структурі сучасного інформаційного простору. Аналіз індивідуальної подачі героя з погляду редакції видання «Публичные люди», всебічне подання публічної людини та формування іміджевої складової.

Головні задачі дипломної роботи полягають у тому, щоб дослідити журнальний ринок України, сформулювати особливості його формування та розвитку, розглянути концепцію, структуру, жанрово-тематичну наповненість журналу «Публичные люди», схарактеризувати особистість як стуктуротворчий чинник видання, обґрунтувати вмотивованість вибору героя та проаналізувати жанр інтерв’ю як особливий спосіб презентації героя.

 

РОЗДІЛ I

ЖУРНАЛЬНИЙ РИНОК УКРАЇНИ

Кожного року в Україні реєструється все більше нових журнальних видань. Проте лише одиниці досягають успіху, їх своєчасно купує читач, а переважна більшість на вітчизняному ринку не затримуються і невдовзі зникають. Існує безліч причин такого розвитку подій: низька якість запропонованого продукту, нераціональне фінансування, невдалі маркетингові стратегії, а також хибний вибір тематики журналу. Якщо до перших трьох випадків можна підібрати по індивідуальній правильній моделі, то говорячи про тематичний вибір видання можна отримати єдину формулу успіху для початкових етапів.

Хоча на перший погляд здається, що «журнальна справа» є не надто прибутковим бізнесом. Порівнюючи кількість і різнобарвність тематик вітчизняних та зарубіжних видань, можна виявити, що в останніх у десятки разів більше напрямів. А у нас чимало галузей не мають журнальної періодики, а якщо мають то неналежної якості. Наприклад, слабка конкуренція простежується у вузькоспеціалізованих та корпоративних виданнях.

У розвинених країнах в багатьох великих компаніях популярні корпоративні журнали, які ознайомлюють потенційних клієнтів із власним продуктом або діяльністю, цим же сприяють духу єдності всередині компанії. В Україні лише починають переймати цей досвід, отже корпоративні видання мають великі перспективи у майбутньому. Говорячи про вузькоспеціалізовану закордонну періодику, потрібно зауважити що видавці приділяють увагу майже кожному хобі та діяльності читача.

На сьогоднішній день журнальна індустрія є розвинутою. У світі випускається велика кількість журналів як для масового споживача, так і для спеціалістів у різних галузях. Нараховується близько ста різновидів журналів, в свою чергу вони поділяються на підвиди. Наприклад журнали спортивного спрямування поділяється на видання що спеціалізуються на футболі, тенісі, хокеї тощо. Статистичні дані нам показують, що спільна кількість назв журналів у світі сягає 87 500 [25; 50]. Задля того щоб збагнути у чому полягає подібна успішність журналу, потрібно розглянути особливість та унікальність даної періодики.

Визначено усіма маркувати терміном журнал періодичне, а від недавна й електронне видання, що вміщує статті та матеріали з різноманітних суспільно-політичних, наукових, виробничих та інших питань, опубліковує літературні та публіцистичні твори, зображення та фотоматеріали [2].

Порівнюючи з газетою, яка спрямована на оперативне інформування, журнали дають можливість більш детально і за довший термін охопити події суспільства, політики, культурного та наукового життя [3; 205]. Тобто, основною відмінністю журналу від газети є те, що перший є більш аналітичним виданням.

Проте не лише за змістом можна орієнтуватись на особливість журналу, цікавий дизайн, що можна охарактеризувати як більш креативним ніж у конкурентів, використання якіснішого паперу, ширшу палітру фарб, більш зручний формат журналу, який зазвичай менший ніж у газети. Вузька спеціалізація, різноманіття якої у рази переважає над газетами тематичного спрямування. Чітко визначена цільова аудиторія, використання фото знаменитостей за для створення або підтримання іміджу.

Тривалість існування є теж однією з типових ознак журналу, бо у порівнянні з газетою, триває найдовше. На протязі тижня чи місяця, все залежить від того як часто друкується видання, екземпляр читають і перечитують. Більшість читачів навіть зберігають примірники журналів тривалий час, щоб згодом знову переглянути цікаві публікації. До цього ж потрібно зауважити, що зазвичай один екземпляр читає декілька осіб. Як показує статистика, в Українських сім’ях один примірник читає майже у п’ять разів більше читачів, порівнюючи з газетою. А що стосується регіонів України, так нормою вважається коли один екземпляр журналу читають від десяти і більше осіб [4;3]. Тому видання такого типу мають більший вплив на читача, порівнюючи з іншою періодикою.

Останніми десятиліттями журнал суттєво змінився, змінились і технології його виробництва, комп’ютеризація поліграфії створила революцію. Комп’ютерна верстка дозволила дизайнерам експериментувати з оформленням номеру, відразу роздруковувати потрібні макети на принтері, виконувати правки і зміни. До того ж вартість програмного забезпечення стала доступною. Звичайно, для певних операцій як і раніше потрібні значні вклади і участь потужних типографій, та все таки еволюція на стації передруку принесла з собою не тільки зручності та ефективність роботи, але й економію коштів.

Нинішні часописи стали символізувати «стиль життя», тому що журнал є відображенням, у якому читач повинен побачити себе, та свій образ життя. І видавець стає диктувати, пропагувати той чи інший, але обов’язково позитивний стиль життя. Знайти цей особливий та індивідуальний стиль, є головною задачею видавця.

Виготовлення журналів являє собою сферу з високим рівнем конкуренції, й при цьому здатні постійно роздроблюватись, освоюючи все нові сфери на читацькому ринку й не змінювати свою привабливість для рекламодавців. Для них журнал, це найвигідніше місце для розміщення реклами. Порівнюючи рекламу на телебаченні чи на радіо, де споживачі продукту є із різними хобі, читачі журналу це вузька категорія для кожного видання, а тому реклама потрапляє до «потрібного споживача» [5]. У більшості журнальних видань є власна визначена аудиторія – жінки, чоловіки, батьки, автомобілісти, фотографи і ще багато інших груп [6]. Діапазон журналів для жінок, настільки різноманітний і численний, що рекламодавець може обирати свою потенційну аудиторію безпомилково – за віком, за інтересами тощо. До того ж, дослідження показують, що читач який ознайомлений із виданням та купує його регулярно, і надалі буде його читати. Такого не скажеш, наприклад про телеглядачів, які зазвичай перемикають з каналу на канал, з однієї програми на іншу.

Невід’ємним атрибутом журнальної справи є прибуток, що отримує видавець. На сьогодні існує три основних джерела збагачення – продаж журналу, отримання грошей від реклами, а також виготовлення непрофільної продукції для журналу. Найбільший прибуток журнал отримує завдяки рекламі, але це джерело залежить від різних зовнішніх чинників – конкурентна спроможність видання, стан економіки, динаміка тиражування тощо. Більш стабільним джерелом прибутку є продаж власної продукції.

За для економії коштів та збільшення прибутковості, видавець може збільшити ціну на видання або розцінки на рекламу. Проте потрібно завжди шукати золоту середину між цими двома можливостями. Зрозуміло, що підвищення ціни на журнал значно понизить тираж, так само як і рекламодавець буде проти підвищення цін на рекламу. Потрібно бути дуже обережним, підвищуючи ціни, оскільки вища ціна на журнал може спричинити ланцюгову реакцію: читач обере більш доступне видання, тираж журналу зменшиться, і із зменшенням тиражу із журналу підуть рекламодавці [7]. У цей час «противники» не втрачають час дарма, варто журналу забаритися, втратити свою економічну привабливість як для читачів, так і для рекламодавців, його місце займе конкурент.

Класифікувати видання допомагає практичне їх вивчення. Воно передбачає пошук типологічних ознак та характеристик. Цей аналіз включає в себе такі складові: класифікацію за тематичною спрямованістю, визначення типологічних ознак журналів та складання логічної класифікаційної моделі. Саме класифікація дозволяє поділити велику кількість журналів на класи, підкласи, групи, підгрупи, для того щоб визначити, до якої з них належить те чи інше видання, його основні відмінності та загальні риси.

Існує безліч способів типологізації журнальної періодики. Найпоширеніший з них визначити за такими ознаками: періодичністю – видання можуть виходити щотижня, щомісяця, що два місяця, щоквартально, щорічно. За географією – міжнародні, національні, регіональні і міські. За змістом – громадсько–політичні, бізнесового спрямування, культурні, спортивні, музичні, еротичні, дитячі, комп’ютерні тощо. За читацьким призначенням – для жінок, для чоловіків, для батьків, для молоді, для дітей тощо [8]. За для кращого розуміння подальшого поділу кожного з типів журнальної періодики, оглянемо для прикладу типологічні особливості українських ділових журналів, які являють собою одну з найперспективніших сегментів українського ринку преси.

Головною функцією ділових журналів є інформаційне та аналітичне забезпечення споживачів для покращення їх фінансового стану. Вони покликані проводити аналіз головних подій в країні, що потенційно можуть мати вплив на економіку, а також тлумачити політичний сенс економічних подій, поширюючи діловий досвід. За типом інформації вони поділяються на універсальні, спеціалізовані, відомчі та корпоративні. Ділова тематика може охоплювати: економічну і статистичну інформацію (демографічну, соціальну та числову економічну); комерційну – інформацію про компанії (фінансове становище, продукцію, зв’язки та ін.); біржову та фінансову інформацію (курси валют, котирування цінних паперів тощо).

Читачами подібних журналів є політики, особи, що працюють у економічній галузі чи бізнесу. Вікова категорія читачів складає осіб від 30 до 40 років з середнім та високим достатком. Особливою рисою цих видань є тяжіння до аналітики. При цьому інформативність є найважливішою для таких журналів.Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 347; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.172.123 (0.043 с.)