Дніпропетровський національний університетМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Дніпропетровський національний університетДніпропетровський національний університет

Імені Олеся Гончара

 

ФАКУЛЬТЕТ СИСТЕМ І ЗАСОБІВ МАСОВОЇ КОМУННІКАЦІЇ

(повне найменування центру, назва факультету)

 

КАФЕДРА МАСОВОЇ ТА МІЖНАРОДНОЇ КОМУНІКАЦІЇ

(повна назва кафедри)

 

 

Дипломна робота

_____________________бакалавра______________________

(освітньо-кваліфікаційний рівень)

 

на тему«Особистість як структуротворчий чинник друкованого видання (на прикладі журналу “Публичные люди”)»_____

___________________________________________________________

___________________________________________________________

 

Виконала: студентка IV курсу, групи ЗЖ-10-01

напряму підготовки (спеціальності)

6.030301 – Журналістика _____________________

(шифр і назва напряму підготовки, спеціальності)

 

 

Поліщук Г.А._____________________________________________________

(прізвище та ініціали)

Керівник ______ к. філол. н., доц. Темченко Л.В.

підпис наук. вчене (прізвище та ініціали)

ступ. звання

Рецензент ______ д. н. соц. ком., проф. Бутиріна М. В.

підпис наук. вчене (прізвище та ініціали)

ступ. звання

 

______ к. т. н., доц. Бондаренко С. Г.

підпис наук. вчене (прізвище та ініціали)

ступ. звання

 

 

м. Дніпропетровськ ­– 2014 рік

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

 

Факультет систем і засобів масової комунікації__________________________

Кафедра масової та міжнародної комунікації­­­­­­­­­­­­­­____________________________

Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр______________________________

Напрям підготовки 6.030301 – Журналістика____________________________

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедримасової та______

міжнародної комунікації ___________

д.н. соц. ком., професор.___________

Демченко С.В.____________________

________________________________

________________________________

“____” _________________2014 року

 

З А В Д А Н Н Я

НА ДИПЛОМНУ РОБОТУ СТУДЕНТЦІ

 

Поліщук Ганні Андріївні

 

1. Тема роботи «Особистість як структуротворчий чинник друкованого видання. (на прикладі журналу “Публичные люди”)», керівник роботи Темченко Лілія Василівна, к. філол. н., доцент кафедри масової і міжнародної комунікації, затверджені наказом вищого навчального закладу від “28” листопада 2013 року № 1878с

2. Строк подання студентом роботи (проекту) 01. 06. 2014 р.

3. Вихідні дані до роботи ___________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які потрібно розробити):

- дослідити журнальний ринок України, тенденції його розвитку;

- схарактеризувати журнал «Публичные люди»: концепція, структура, _жанрово-тематична наповненість;

- розглянути особистість як структуротворчий чинник видання;

- обґрунтувати вмотивованість вибору героя;

- проаналізувати жанр інтерв’ю як спосіб презентації героя;

5. Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов’язкових креслень)______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6. Консультанти розділів роботи (проекту)

 

Розділ Прізвище, ініціали та посада консультанта Підпис, дата
завдання видав завдання прийняв
ОП   Бондаренко С. Г., к. т. н., доцент    

7. Дата видачі завдання 28. 11. 2013 р.

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

№ з/п Назва етапів дипломної роботи (проекту) Строк виконання етапів роботи (проекту) Примітка
1. Підготовка проспекту дипломного дослідження 12.11. 2013 р.  
4. Підготовка теоретичної частини роботи 5. 03. 2014 р.  
5. Підготовка практичної частини роботи 22. 04 2014 р.  
6. Підготовка розділу ОП 08. 05. 2014 р.  
7. Оформлення роботи 23. 05. 2014 р.  
8. Подання роботи на кафедру 01. 06. 2014 р.  

Студентка ______________________ Поліщук Г.А.

( підпис ) (прізвище та ініціали)

Керівник роботи (проекту) _____________ _______Темченко Л.В

( підпис ) (прізвище та ініціали)

 

 

РЕФЕРАТ

Бакалаврська робота: с., джерел.

Предметом дослідження є специфіка журналу «Публичные люди» на сучасному журнальному ринку України.Об’єктом дослідження є поняття «публічна людина», спосіб презентації героя. Актуальність теми дослідженняполягає у тому, що журнальна періодика є привабливим сегментом для інвестування. Порівнюючи кількість і різнобарвність тематик вітчизняних видань, можна виявити особливості української журнальної індустрії, дослідити нові методи та способи подачі інформації. Метою дослідження є вивчення специфіки презентації публічної людини в структурі сучасного інформаційного простору.

Окремі аспекти заданої проблематики розглядаються в роботах Пронюшина О. та Руської О, Москаленко А., Горшкова О., Лаврової Г., Старкової Г. , Степанцевої О. , Фролова С. ,, Щєпанської Т. Б. та інш.

У першій частині роботи був розглянутий журнальний ринок України, тенденції його розвитку, а також альтернатива друкованим виданням вигляді інтернет-версій. У другій частині досліджено журнал «ПЛ» (“Публичные люди”), проаналізовано його особливості, концепцію, мотивацію вибору героїв за допомогою жанру інтерв’ю.

Одержані результати та їх новизна: були виявлені: специфіка українського журнального ринку, його особливості, тенденції розвитку та існування; проаналізовані аспекти журналу «Публичные люди» з точки зору характерних рис видання, способу подачі інформації, рекламних та аудиторних ознак, а також розглянуті способи подачі героя, мотивація його вибору і жанр інтерв’ю як презентація героя.

Досягнуті результати можуть бути використані для визначення проблем журнальної періодики України.

Ключові слова: публічна людина, комунікація, журнальний ринок України, аналіз, журнал «Публичные люди», інтерв’ю.

АННОТАЦИЯ

 

Полищук А. Личность как структурообразующий фактор печатного издания (на примере журнала «Публичные люди»). – с., источников.

Объект исследования – журнал «Публичные люди», публичный человек. Цель работы – изучение специфики презентации публичного человека в структуре современного информационного пространства на примере журнала «Публичные люди».

Полученные результаты: были исследованы: специфика украинского журнального рынка, его особенности, тенденции развития и существования; проанализированы аспекты журнала «Публичные люди» с точки зрения характерных черт издания, способа подачи информации, рекламных и аудиторных признаков, а также рассмотрены: способы подачи героя, мотивация его выбора и жанр интервью как презентация героя.

Ключевые слова: публичный человек, коммуникация, журнальный рынок Украины, журнал «Публичные люди», анализ, интервью.

 

Polischyk A. Personality as a structure factor of the printed edition (for example, the journal «Public people»). - p., sources.

Object of research – magazine «Public people», a public person. Purpose – to study the specifics of the presentation of the public person in the structure of modern information space on the example of the journal «Public people».

Results: were investigated : specificity Ukrainian magazine market , its features , trends and existence; analyzed aspects of the journal " Public people " in terms of the characteristics of the publication, a method of supplying information , advertising and classroom signs and discusses : how to feed the hero of his choice and motivation interview genre as a presentation of the hero.

Keywords: public person, communication, coffee market in Ukraine, the journal «Public people» analysis interview.

ЗМІСТ

 

ВСТУП. 7

РОЗДІЛ I. ЖУРНАЛЬНИЙ РИНОК УКРАЇНИ. 9

1.1. Розвиток журнальної періодики. 13

1.2. Тенденції розвитку українського журнального ринку. 22

Висновки до розділу. 34

РОЗДІЛ II. ПУБЛІЧНА ОСОБА ЯК ІНСТРУМЕНТ ВИДАННЯ «ПУБЛИЧНЫЕ ЛЮДИ». 35

2.1. Концепція журналу. 35

2.2. Мотивація вибору героя. 44

2.3. Жанр інтерв’ю як презентація героя. 46

Висновки до розділу. 47

РОЗДІЛ III. ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА У НАДЗВИЧАЙНІЙ СИТУАЦІЇ. 48

Висновки до розділу. 55

ВИСНОВКИ.. 57

Список використаної літератури та джерел. 59

 

 

ВСТУП

З кожним днем полиці українських пресс-маркетів все більше поповнюються новими виданнями, які намагаються завоювати прихильність максимальної кількості читачів. Варто зауважити, що далеко не кожне видання має змогу реалізувати себе у повній мірі. Це пов`язано з тим, що газетно-журнальна періодика пройшла дуже довгий і результативний шлях у своєму розвитку, і на сьогоднішній день дуже важко чимось здивувати, заінтригувати і зацікавити потенційного читача.

Актуальність теми дослідження полягає у тому, що журнальна періодика є привабливим сегментом для інвестування. Хоча на перший погляд здається, що «журнальна справа» є не надто прибутковим бізнесом. Порівнюючи кількість і різнобарвність тематик вітчизняних та зарубіжних видань, можна виявити, що в останніх у десятки разів більше напрямів. На Україні чимало галузей не мають журнальної періодики, а якщо мають - то неналежної якості. Наприклад, слабка конкуренція простежується у вузькоспеціалізованих та корпоративних виданнях.

У розвинених країнах в багатьох великих компаніях популярні корпоративні журнали, які ознайомлюють потенційних клієнтів із власним продуктом або діяльністю, цим же сприяють духу єдності всередині компанії. В Україні лише починають переймати цей досвід, отже корпоративні видання мають великі перспективи у майбутньому. Говорячи про вузькоспеціалізовану закордонну періодику, потрібно зауважити що видавці приділяють увагу майже кожному хобі та діяльності читача.

Америка входить до числа цих країн, а тому в ній існують видання про релігію та різні релігійні погляди, колекціонування, про догляд за котами, домашніми карпами. Без усіляких зусиль можна знайти журнали для тих хто грає у гольф, полюбляє велосипеди, турбується зміною кліматичних умов. Так, український журнальний ринок має свою особисту специфіку, адаптовану до життя пересічних українців, їх інтересів та вподобань.

Дослідницьке питання полягає у тому, щоб проаналізувати періодичне видання: «Публичные люди», визначити поняття «публічна людина», показати своєрідну подачу цього терміну з точки зору друкованої політики журналу. Ознайомити читачів з концепцією, жанровою своєрідністю, мотивацією вибору героя видання, та зі журнальним ринком України в цілому. Окремим пунктом виступає особлива подача матеріалів читацькій аудиторії.

Метою дослідження є вивчення специфіки презентації публічної людини в структурі сучасного інформаційного простору. Аналіз індивідуальної подачі героя з погляду редакції видання «Публичные люди», всебічне подання публічної людини та формування іміджевої складової.

Головні задачі дипломної роботи полягають у тому, щоб дослідити журнальний ринок України, сформулювати особливості його формування та розвитку, розглянути концепцію, структуру, жанрово-тематичну наповненість журналу «Публичные люди», схарактеризувати особистість як стуктуротворчий чинник видання, обґрунтувати вмотивованість вибору героя та проаналізувати жанр інтерв’ю як особливий спосіб презентації героя.

 

РОЗДІЛ I

ЖУРНАЛЬНИЙ РИНОК УКРАЇНИ

Кожного року в Україні реєструється все більше нових журнальних видань. Проте лише одиниці досягають успіху, їх своєчасно купує читач, а переважна більшість на вітчизняному ринку не затримуються і невдовзі зникають. Існує безліч причин такого розвитку подій: низька якість запропонованого продукту, нераціональне фінансування, невдалі маркетингові стратегії, а також хибний вибір тематики журналу. Якщо до перших трьох випадків можна підібрати по індивідуальній правильній моделі, то говорячи про тематичний вибір видання можна отримати єдину формулу успіху для початкових етапів.

Хоча на перший погляд здається, що «журнальна справа» є не надто прибутковим бізнесом. Порівнюючи кількість і різнобарвність тематик вітчизняних та зарубіжних видань, можна виявити, що в останніх у десятки разів більше напрямів. А у нас чимало галузей не мають журнальної періодики, а якщо мають то неналежної якості. Наприклад, слабка конкуренція простежується у вузькоспеціалізованих та корпоративних виданнях.

У розвинених країнах в багатьох великих компаніях популярні корпоративні журнали, які ознайомлюють потенційних клієнтів із власним продуктом або діяльністю, цим же сприяють духу єдності всередині компанії. В Україні лише починають переймати цей досвід, отже корпоративні видання мають великі перспективи у майбутньому. Говорячи про вузькоспеціалізовану закордонну періодику, потрібно зауважити що видавці приділяють увагу майже кожному хобі та діяльності читача.

На сьогоднішній день журнальна індустрія є розвинутою. У світі випускається велика кількість журналів як для масового споживача, так і для спеціалістів у різних галузях. Нараховується близько ста різновидів журналів, в свою чергу вони поділяються на підвиди. Наприклад журнали спортивного спрямування поділяється на видання що спеціалізуються на футболі, тенісі, хокеї тощо. Статистичні дані нам показують, що спільна кількість назв журналів у світі сягає 87 500 [25; 50]. Задля того щоб збагнути у чому полягає подібна успішність журналу, потрібно розглянути особливість та унікальність даної періодики.

Визначено усіма маркувати терміном журнал періодичне, а від недавна й електронне видання, що вміщує статті та матеріали з різноманітних суспільно-політичних, наукових, виробничих та інших питань, опубліковує літературні та публіцистичні твори, зображення та фотоматеріали [2].

Порівнюючи з газетою, яка спрямована на оперативне інформування, журнали дають можливість більш детально і за довший термін охопити події суспільства, політики, культурного та наукового життя [3; 205]. Тобто, основною відмінністю журналу від газети є те, що перший є більш аналітичним виданням.

Проте не лише за змістом можна орієнтуватись на особливість журналу, цікавий дизайн, що можна охарактеризувати як більш креативним ніж у конкурентів, використання якіснішого паперу, ширшу палітру фарб, більш зручний формат журналу, який зазвичай менший ніж у газети. Вузька спеціалізація, різноманіття якої у рази переважає над газетами тематичного спрямування . Чітко визначена цільова аудиторія, використання фото знаменитостей за для створення або підтримання іміджу .

Тривалість існування є теж однією з типових ознак журналу, бо у порівнянні з газетою, триває найдовше. На протязі тижня чи місяця, все залежить від того як часто друкується видання, екземпляр читають і перечитують. Більшість читачів навіть зберігають примірники журналів тривалий час, щоб згодом знову переглянути цікаві публікації. До цього ж потрібно зауважити, що зазвичай один екземпляр читає декілька осіб. Як показує статистика, в Українських сім’ях один примірник читає майже у п’ять разів більше читачів, порівнюючи з газетою. А що стосується регіонів України, так нормою вважається коли один екземпляр журналу читають від десяти і більше осіб [4;3]. Тому видання такого типу мають більший вплив на читача, порівнюючи з іншою періодикою.

Останніми десятиліттями журнал суттєво змінився, змінились і технології його виробництва, комп’ютеризація поліграфії створила революцію. Комп’ютерна верстка дозволила дизайнерам експериментувати з оформленням номеру, відразу роздруковувати потрібні макети на принтері, виконувати правки і зміни. До того ж вартість програмного забезпечення стала доступною. Звичайно, для певних операцій як і раніше потрібні значні вклади і участь потужних типографій, та все таки еволюція на стації передруку принесла з собою не тільки зручності та ефективність роботи, але й економію коштів.

Нинішні часописи стали символізувати «стиль життя», тому що журнал є відображенням, у якому читач повинен побачити себе, та свій образ життя. І видавець стає диктувати, пропагувати той чи інший, але обов’язково позитивний стиль життя. Знайти цей особливий та індивідуальний стиль, є головною задачею видавця.

Виготовлення журналів являє собою сферу з високим рівнем конкуренції, й при цьому здатні постійно роздроблюватись, освоюючи все нові сфери на читацькому ринку й не змінювати свою привабливість для рекламодавців. Для них журнал, це найвигідніше місце для розміщення реклами. Порівнюючи рекламу на телебаченні чи на радіо, де споживачі продукту є із різними хобі, читачі журналу це вузька категорія для кожного видання, а тому реклама потрапляє до « потрібного споживача» [5]. У більшості журнальних видань є власна визначена аудиторія – жінки, чоловіки, батьки, автомобілісти, фотографи і ще багато інших груп [6]. Діапазон журналів для жінок, настільки різноманітний і численний, що рекламодавець може обирати свою потенційну аудиторію безпомилково – за віком, за інтересами тощо. До того ж, дослідження показують, що читач який ознайомлений із виданням та купує його регулярно, і надалі буде його читати. Такого не скажеш, наприклад про телеглядачів, які зазвичай перемикають з каналу на канал, з однієї програми на іншу.

Невід’ємним атрибутом журнальної справи є прибуток, що отримує видавець. На сьогодні існує три основних джерела збагачення – продаж журналу, отримання грошей від реклами, а також виготовлення непрофільної продукції для журналу. Найбільший прибуток журнал отримує завдяки рекламі, але це джерело залежить від різних зовнішніх чинників – конкурентна спроможність видання, стан економіки, динаміка тиражування тощо. Більш стабільним джерелом прибутку є продаж власної продукції.

За для економії коштів та збільшення прибутковості, видавець може збільшити ціну на видання або розцінки на рекламу. Проте потрібно завжди шукати золоту середину між цими двома можливостями. Зрозуміло, що підвищення ціни на журнал значно понизить тираж, так само як і рекламодавець буде проти підвищення цін на рекламу. Потрібно бути дуже обережним, підвищуючи ціни, оскільки вища ціна на журнал може спричинити ланцюгову реакцію : читач обере більш доступне видання, тираж журналу зменшиться, і із зменшенням тиражу із журналу підуть рекламодавці [7]. У цей час «противники» не втрачають час дарма, варто журналу забаритися, втратити свою економічну привабливість як для читачів, так і для рекламодавців, його місце займе конкурент.

Класифікувати видання допомагає практичне їх вивчення. Воно передбачає пошук типологічних ознак та характеристик. Цей аналіз включає в себе такі складові: класифікацію за тематичною спрямованістю, визначення типологічних ознак журналів та складання логічної класифікаційної моделі. Саме класифікація дозволяє поділити велику кількість журналів на класи, підкласи, групи, підгрупи, для того щоб визначити, до якої з них належить те чи інше видання, його основні відмінності та загальні риси.

Існує безліч способів типологізації журнальної періодики. Найпоширеніший з них визначити за такими ознаками : періодичністю – видання можуть виходити щотижня, щомісяця, що два місяця, щоквартально, щорічно. За географією – міжнародні, національні, регіональні і міські. За змістом – громадсько–політичні, бізнесового спрямування, культурні, спортивні, музичні, еротичні, дитячі, комп’ютерні тощо. За читацьким призначенням – для жінок, для чоловіків, для батьків, для молоді, для дітей тощо [8]. За для кращого розуміння подальшого поділу кожного з типів журнальної періодики, оглянемо для прикладу типологічні особливості українських ділових журналів, які являють собою одну з найперспективніших сегментів українського ринку преси.

Головною функцією ділових журналів є інформаційне та аналітичне забезпечення споживачів для покращення їх фінансового стану. Вони покликані проводити аналіз головних подій в країні, що потенційно можуть мати вплив на економіку, а також тлумачити політичний сенс економічних подій, поширюючи діловий досвід. За типом інформації вони поділяються на універсальні, спеціалізовані, відомчі та корпоративні. Ділова тематика може охоплювати: економічну і статистичну інформацію (демографічну, соціальну та числову економічну); комерційну – інформацію про компанії (фінансове становище, продукцію, зв’язки та ін.); біржову та фінансову інформацію (курси валют, котирування цінних паперів тощо).

Читачами подібних журналів є політики, особи, що працюють у економічній галузі чи бізнесу. Вікова категорія читачів складає осіб від 30 до 40 років з середнім та високим достатком. Особливою рисою цих видань є тяжіння до аналітики . При цьому інформативність є найважливішою для таких журналів.

Висновки до розділу.

Від початку створення першого журналу минуло вже дуже багато років. Весь цей час журнал як тип видання еволюціонує та показує хороші перспективи на майбутнє. З часом стає зрозуміло, що читачу стають вже менш цікаві універсальні видання. Він психологічно еволюціонує та стає вибагливішим. А тому, щоб увійти у медіа ринок та залишитись у ньому, потрібно випускати вузько тематичну продукцію. Перш за все, потрібно встановити вузьку спеціалізацію видання. Дуже важливо чітко виявити інтереси потенційного читача та слідувати їм, аби здомогтися популярності та попиту з його боку.

РОЗДІЛ II

Концепція журналу.

 

Як ми знаємо, журнал[] - періодичне друковане видання, що відрізняється від газети обсягом, просторово-композиційним рішенням, способом подачі інформації. Більш довгий видавничий цикл припускає, меншу оперативність інформації та більш грунтовний підхід до неї. Для журналу меншою мірою характерні репортажі та замальовки, більшою - інтерв'ю та аналітичні статті.

Мал.2.1. Обкладинки видання.

 

Журнал «Публичные Люди»[] - це громадсько-політичний щомісячний глянець, для якого характерна повна, цікава, інтригуюча інформація. Вперше світ побачив його у 2009 році. З того часу номери публікуються систематично і без запізнень. Оперативність виходу матеріалів ніяк на впливає на якісну наповненість контенту. Редакція видання знаходиться в місті Києві, 02002, вул. Раїси Окипної 8, офіс 35. Поширюється в більшій кількості серед киян (63%), у містах-мільйонниках (26%) та по обласних центрах (11%).

Типологія журнальних видань передбачає їх класифікацію за аудиторною і тематичною ознакою. Розглянемо аудиторну ознаку журналу. Видання купують та читають жінки (44%) та чоловіки (56), віком від 23 до 65 років.

Мал. 2.2. Аудиторія.

 

Стосовно матеріального забезпечення:

- Середній заробіток (47%);

- Високий рівень заробітку (36%);

- Дуже високий рівень заробітку (11%);

- Заробіток нижче середнього (5%).

Соціальне становище читачів журналу «Публичные Люди» дуже різноманітне:

- Підприємці (39%);

- Спеціалісти (25%);

- Керівники (19%);

- Студенти (14%);

- Домогосподарки (3%).

Досить цікавим є той факт, що 78% читачів неодноразово повертаються до журналу після першого прочитання.

Як зазначають видавці: «Наши читатели – незаурядные личности. Умеют принимать решения и не любят тратить время впустую. Они успешны, мыслят прогрессивно, предпочитают высокие стандарты жизни. Известные политики, топ-менеджеры, люди искусства, активный средний класс. Те, кто выбирает лучшее!». Тобто, цільовою аудиторією журналу є люди високоосвічені, з якісним рівнем життя та хорошим достатком. Це, як правило, інтелігенція: люди розумової праці, які задіяні у різних галузях культури, освіти, науки, охорони здоров'я, виробництва, і мають для цього відповідну освіту.

Потенційний читач має змогу купувати видання у роздріб (75%), або оформити передплату (15%) чи за допомогою Direct mail-у (10%). Підписку можна оформити у будь-якому відділі «Укрпошти», або в підписних агенціях «Самміт» та «Бліц-інформ» за допомогою індексу: 06969.

Журнал можна придбати у:

- кіосках «Союзпечать»;

- відділах «Укрпошти»;

- торгівельних точках київського метрополітену;

- великих торгівельних центрах України.

Така схема поширення періодичного видання робить його надзвичайно доступним для потенційного клієнта. Важливо зазначити, що журнал поширюють також: на борту авіаліній авіакомпанії «Аеростар», на суднах міжнародної компанії «Укрферра», на спеціальних заходах та масштабних виставках та у VIP-зоні аеропорту «Бориспіль».

Журнал також можна знайти в торгівельних центрах: «Арена Сіті», «Глобус», «Метроград», «Караван», «Променада Центр», «Олімпійський», «Skymall», а також у ресторанах Києва: «Монако», «Егоїст», «Рів`єра», «Волконський», «Фортеця», «Старе Запоріжжя», «Конкорд», «Маріо», «Сохо», «Кушавель», «Курени», «Калинка-Малинка», готелі: «Мир» та «Марокана».

На сторінках журналу «Публичные люди» наявна реклама якого характеру?

Місця розміщення реклами на сторінках журналу:

 

Місце розміщення Розмір Mm (післяобрізний) Вартість грн
Внутрішні полоси 1 полоса 212 x 275 16 000
1/2 полоси 222 x 137 8 000
1/3полоси (горизонтальна) 212 x 90 5 000
Обкладинка 2-я сторінка 217 x 280 32 000
3-я сторінка 24 000
4-я сторінка 48 000
клапан на обкладинці   56 000
Спеціальні полоси Перший разворот 424x275 40 000
Внутрішній разворот 32 000
Преміум-сторінки (3, 5) 212 x 275 24 000

Таблиця 2.1. Місця розміщення реклами.

 

Окрім цього, журнал працює за схемою директ-мейлу. Директ-мейл або масова розсилка – це пряма поштова розсилка повідомлень, дуже вдалий маркетинговий хід, який, як напрямок, почав активно впроваджуватись нещодавно і набирає обертів у своєму розвитку. Суть директ-маркетингу полягає у тому, що він надає змогу встановлювати дуже тісний та взаємовигідний зв'язок між відправником та одержувачем листа.

Інструментами директ-маркетингу виступають:

- директ-мейл;

- е-мейл розсилка;

- кур’єрська доставка;

- телемаркетинг.

За допомогою інструментів директ-маркетингу можна визначати реакцію клієнтів стосовно пропозицій, знаходити ефективні та неефективні механізми роботи. Це дає змогу збільшити віддачу від проведених заходів, а також витрачати виділені кошти з найбільшою користю. Директ-повідомлення отримують: депутати Верховної Ради України, голови великих закордонних та українських компаній, голови представництва посольств, а також керівники рекламних агенцій.

«Публичные люди», як успішне і прибуткове видання має своїх медіа- партнерів:

 

Мал. 2.3. Медіапартнери.

 

Важливою перевагою видання є те, що журнал дозволяє читачеві постійно і швидко отримувати додаткову інформацію з питань внутрішньої і зовнішньої політики, проблем науки, культури і т.д.

Стосовно тематичної складової журналу «Публичные люди» - то вона досить яскрава, різноманітна і дуже добре сформована. Велика кількість актуальних, свіжих, неповторних тем виправдовує популярність цього видання.

Редакція дотримується ідеї: «Герої та час – головні символи сучасності. Як дізнатися про перших, та не втратити іншого – треба просто прочитати журнал». Дійсно, героями номерів виступають вищі верстви населення, про яких сьогодні знають все, які живуть лакшері життям і є своєрідними іконами для наслідування більшості людей. На сторінках журналу можна побачити ексклюзив та захоплюючі бесіди з сучасниками – гравцями великої політики, акулами бізнесу та діячами культури. Тут зібрані матеріали лише про найпопулярніших, найекстравагантніших шоу та бізнесових мешканців, відомих, щонайменше, на всю країну. Це – люди, що здобули визнання більшості українців, що зміцнили своє положення в жорсткій боротьбі за статус відомої і шанованої людини.

Головні теми видання:

- Публіцистичні, ділові, культурологічні, спортивні матеріали;

- Ділові статті, інтерв’ю, світські новини;

- Журналістські розслідування різноманітних соціальних проблем;

- Авторський погляд на життя інших держав.

Стиль життя та його складові добре висвітлені і подані читачеві. Тут чітко можна побачити грань, яка розділяє життя простої людини від лакшері-образу. Тут можна знайти матеріали про те, над чим замислюються заможні люди та ті, хто намагається бути успішними, чим вони займаються в робочий та вільний від праці час. Викладена повна інформація про цінності шоу бізнесових особистостей: фактор простої людини і дитяти???? репортерів та папа раці. Навіть можна докладно розглянути те, чим живуть герої номерів, про що спілкуються і що бачать.

На сторінках журналу:

1. Велика політика. Рубрики:

- Універсальний герой;

- Відверта розмова;

- Лише факти;

- Вільна трибуна;

- Коридори влади.

2. Бізнес. Рубрики:

- Гравці ринку;

- Експерт;

- Ділова людина;

- Тенденції;

- Крупним планом.

3. Соціум. Рубрики:

- Вітальня;

- Ложа рецензента;

- Від першої особи;

- Акцент;

- Діти за батьків;

- Тусовка;

- Шоу-бізнес.

4. Культура. Рубрики:

- Кураж;

- Модне місце;

- Мистецтво;

- Легенда;

- Їдемо в гості;

- Фотопроект.

Окремим пунктом виступає тематичний розділ: «Публичные люди без галстука». Головна ідея цього розділу полягає в тому, що за кожною популярною, шанованою, успішною і дуже заможною людиною все рівно ховається простий смертний. Кожен з них у свій час починав з чогось примітивного, простого і проходив тяжкий шлях до успіху. «Знаменитости прежде всего люди! Коллекционируют марки и антиквариат, ходят на рыбалку и в салоны красоты, пьют черный чай и Hennessey. Иногда они позволяют себе ослаблять узел собственных галстуков и сразу же попадают в фокус нашего объектива». Невідома, особиста сторона життя публічних людей – головна ідея додатку: «Без галстука».

Читач зможе знайти дуже цікаві інтерв’ю з відомими людьми. Видання намагається робити ексклюзив і подавати його читацькій аудиторії. Серед ексклюзивних інтерв’ю: Брати Кличко, Борис Фуксман, Едуард Успенський, Ольга Богомолець, Ян Табачник, Микола Вересень, Оксана Марченко, Ольга Сумська, Ані Лорак, Лада Лузіна, Арсеній Яценюк, Борис Барський, Богдан Ступка, Володимир Литвин, Володимир Данилець, Ольга Фреймут, Данил Яневський, Таїсія Повалій, Олександр Педан, Анатолій Гриценко, Андрій Шевченко, Настя Каменських, Віталій Портніков та інші.

Розглянемо варіанти макетів журналу:

 

Мал. 2.4. Макети журналу.

 

Векторна графіка.

Формат *.eps (Adobe CS3). Кольорова модель CMYK.

Усі шрифти повинні бути переведені в криві. Растрові зображення макету повинні бути включені в макет.

Растрові зображення.

Формати *.eps (encoding —Binary), *.tif, jpg (high quality). Розширення 300 dpi. Кольорова модель CMYK.

Цільовий профіль ISO Coated v2 300% (ECI). Всі шрифти мають бути растеризированніе.???????

Файли мають бути іменовані за назвою роботи (організації) клієнта.

Розміри макетів вказані на схемах. Розмір полоси видання після обрізу 212 мм х 275 мм.

При підготовці враховуються поля під обріз в 5 мм, внутрішній відступ від країв листа (рекомендовано 5 мм) и корінця (рекомендовано 10 мм).

 

Мотивація вибору героя.

Мотивація вибору героя – одна з фундаментальних складових будь-якого видання. Публічність, як одна з граней професійної діяльності, ставить людину на позицію, коли вона підлягає всебічному огляду та постійно знаходиться на очах у громадськості. Тобто, його поведінку завжди оговорюють, за ними постійно спостерігають. Слова та погляди публічної людини цитують, аналізують, обмірковують, думки підлягають критиці та роздумам. З життя таких людей намагаються почерпнути безцінний досвід, заради того, щоб домогтися успіху в різних сферах життєдіяльності. З його допомогою хочуть вирішити проблеми кар’єрного зросту, побудувати відносини, вийти заміж, здобути визнання і шалений успіх. Саме герой формує не тільки концепцію журналу, але й читацьку аудиторію, інтерес з боку потенційних передплатників та покупців.

Героями видання «Публичные люди» виступають індивідуальності, які підлягають публічному огляду, оцінці з боку читацької аудиторії. Це – громадські діячі, персони шоу-бізнесу, політики, люди, які зарекомендували себе активною діяльністю у різних сферах культури, мистецтва, музики, спорту, бізнесу, політики, кінематографа, благодійної діяльності. Як правило, вони мають не тільки певні заслуги перед громадськістю, але й несуть своєрідний «massage» публіці. Публічна людина, з власної волі, або наперекір їй виступає прикладом для наслідування мас. Це персони, які живуть заради публіки і грають на публіку. Здобути незалежність від публічної думки, будучи при цьому відомим та шанованим (або навпаки – викликати зневагу), неможливо.

 

 


Мал. 2.5. Інтерв’ю на сторінках журналу.

 

Приводом для висвітлення діяльності тої чи іншої публічної людини може стати політичний або життєвий скандал, вихід у світ нового фільму, серіалу, музичної композиції, непорозуміння сімейного характеру, кар’єрні злети або падіння, особистий погляд на певні речі, спеціальні проекти, думки та дослідження.

Окремим аспектом, який э мотивом для публікування інформацію про героя стає фінансова складова. Видання також існує за рахунок рекламних коштів. Слід зазначити, що «Публичные люди» виконує такі функції:

- Інформативна;

- Рекламна;

- Іміджева.

Саме рекламна та іміджева грають базову роль в житті видання. Журналісти рекламують лакшері-життя як окремий аспект у світі популярної людини. Вони формують уявлення громадськості про світ та оточення відомих персон. Окрім цього, редактори журналу будують імідж публічної людини і за допомогою особистої, індивідуальної подачі пропонують читачеві ознайомитись з ним.

Аню, я забула чи має цей журнал інтернет-версію. Тоді м ожна було б і про це розповісти.журнал Публичные люди на сайте http://journals.ua.

Висновки до розділу.

Видання «ПЛ» з’явилося на полицях прес-маркетів нещодавно, але вже здобуло визнання з боку читачів. Слід зазначити, що перспективи його розвитку досить великі завдяки інформації, яку пропонують журналісти. Аудиторія не тільки потребує, але й гарно сприймає такий контент. Базова складова журналу – публічна людина, яку всебічно розглядають журналісти та описують, частіш за все, за допомогою автобіографічного жанру та жанру інтерв’ю. Дуже важливу нішу в житті видання «Публичные люди» займає рекламна складова. Саме за рахунок рекламних коштів, у більшій мірі, досліджуваний глянець виходить у світ.

РОЗДІЛ III

Мої пропозиції.

Робоча ділянка обов’язково має відповідати санітарно-гігієнічним нормам задля забезпечення належних умов праці. Найменша невідповідність значно ускладнює робочий процес, знижує рівень ефективності і продуктивності роботи журналіста.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.231.61 (0.036 с.)