Право: господарське і комерційне 
";


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Право: господарське і комерційне1. Сферу господарських відносин становлять:

1. господарсько-торговельні відносини;

2. організовано-господарські відносини;

3. господарсько-споживчі відносини;

4. господарсько-виробничі відносини.

 

2. До методів правового регулювання господарських відносин належать:

1. метод пропозицій;

2. метод владних рекомендацій;

3. метод владних велінь (приписів);

4. господарсько-правовий метод.

 

3.Ознакою підприємницької діяльності не вважається:

1. економічна самостійність;

2. наявність власного ризику;

3. систематичність;

4. інноваційність.

 

4. Ознакою підприємницької діяльності не вважається:

1. наявність мети – отримання і розподіл прибутку;

2. тривалий характер;

3. систематичність;

4. здійснення діяльності на власний ризик.

 

5. Свобода підприємництва полягає у:

1. вільному виборі організаційно-правової форми;

2. вільному виборі організаційно-правової форми;

3. вільному нарахуванні та сплаті податків;

4. вільному встановленні цін.

 

6.Учасниками правових відносин у сфері господарювання є:

1. споживачі;

2. господарські суб’єкти;

3. посадові особи органів державної влади;

4. територіальні громади.

 

7.Стадія заснування господарської діяльності, на якій приймається рішення про створення суб’єкта господарювання називається стадією:

1. заснування;

2. прийняття рішення;

3. волевиявлення;

4. державної реєстрації.

 

8. За змістом повноважень органи юридичної особи - суб’єкта господарювання поділяються на:

1. призначувані і виборні;

2. загальні і спеціальні;

3. органи, які формують волю юридичної особи і органи, які виконують (реалізують) волю юридичної особи;

4. одноосібні і колегіальні.

 

9. Торгові патенти на право заняття деякими видами підприємницької діяльності видаються юридичним особам - суб’єктам підприємництва або їх структурним підрозділам:

1. органами з питань регулювання підприємництва;

2. органами ліцензування;

3. органами державної податкової служби;

4. органами контролю за цінами і ціноутворенням.

 

10. Суб’єктами господарювання в Україні не вважаються:

1. фізичні особи - підприємці;

2. юридичні особи, створені відповідно до вимог Цивільного кодексу України;

3. філії, представництва та інші відокремлені підрозділи;

4. об’єднання підприємств.

 

11. Органами державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності є:

1. районні адміністрації міст Києва і Сімферополя;

2. районні державні адміністрації міст обласного значення;

3. районні державні адміністрації міст Києва і Севастополя;

4. районні державні адміністрації міст Києва і Сімферополя.

 

12. Органами державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності є:

1. виконавчі комітети районних у містах рад;

2. банківські установи України;

3. виконавчі комітети міських рад міст обласного значення;

4. виконавчі комітети міських рад.

 

13. До господарського товариства, яке не може діяти в складі одного учасника належить:

1.відкрите акціонерне товариство;

2.товариство з обмеженою відповідальністю;

3.закрите акціонерне товариство;

4.командитне товариство.

 

14. Господарське товариство, статутний фонд якого поділений на частки визначених установчими документами розмірів і яке несе відповідальність за своїми зобов’язаннями власним майном, а в разі його недостатності учасники цього товариства несуть додаткову солідарну відповідальність у визначеному установчими документами однаково кратному розмірі до вкладу кожного з учасників, є:

1.командитним товариством;

2.повним товариством;

3.відкритим акціонерним товариством;

4.товариством з додатковою відповідальністю.

 

15. Господарське товариство, всі учасники якого відповідно до укладеного між ними договору здійснюють підприємницьку діяльність від імені товариства і несуть додаткову солідарну відповідальність за зобов’язаннями товариства усім своїм майном, є:

1. акціонерним товариством;

2. товариством з додатковою відповідальністю;

3. командитним товариством;

4. повним товариством.

 

16. Господарське товариство, в якому один або декілька учасників здійснюють від імені товариства підприємницьку діяльність і несуть за його зобов’язаннями додаткову солідарну відповідальність усім своїм майном, на яке за законом може бути звернено стягнення, а інші учасники присутні в діяльності товариства лише своїми вкладами, є:

1. товариством з обмеженою відповідальністю;

2. повним товариством;

3. товариством з додатковою відповідальністю;

4. командитним товариством.

 

17. За зобов’язаннями, що виникли відповідно до установчого договору, засновники господарського товариства несуть:

1. додаткову відповідальність;

2. повну відповідальність;

3. необмежену відповідальність;

4. солідарну відповідальність.

 

18. Засновницький договір є установчим документом:

1. товариства з обмеженою відповідальністю;

2. відкритого акціонерного товариства;

3. закритого акціонерного товариства;

4. повного товариства.

 

19.Найменування господарського товариства не може вказувати на належність товариства до:

1. органів страхування;

2. органів, наділених господарською компетенцією;

3. органів, що мають владні повноваження;

4. органів місцевого самоврядування.

 

20. Сторона господарського договору, яка одержала пропозицію про зміну чи розірвання договору, повідомляє другу сторону про результати її розгляду:

1. у 20-ти денний строк після розгляду пропозиції;

2. у 15-ти денний строк після одержання пропозиції;

3. у 10-ти денний строк після розгляду пропозиції;

4. у 20-ти денний строк після одержання пропозиції.

 

21. Якщо в договорі поставки товарів строк його дії не визначений, він вважається укладеним на:

1. 6 місяців;

2. 2 роки;

3. 3 роки;

4. 1 рік.

 

22. До майново-господарських зобов’язань належать:

1. внутрішньогосподарські;

2. деліктні;

3. внутрішньо-майнові;

4. господарські договірні.

23. Суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності, у статутному фонді яких є частка державного майна, можуть укладати кредитні договори з іноземними фінансовими установами лише за згодою з:

1. Міністерством економіки та з питань європейської інтеграції України;

2. Фондом державного майна України;

3. Національним банком України;

4. Верховною Радою України.

 

24. Форма зовнішньоекономічного договору (контракту) визначається правом держави:

1. за місцезнаходженням майна;

2. місця його укладення;

3. місця проживання сторони, яка зробила пропозицію укласти договір;

4. за правом обраним сторонами.

 

25. Виберіть вірно визначену форму провадження у господарському процесі:

1. окреме провадження;

2. наказне провадження;

3. визивне провадження;

4. позовне провадження.

 

26. Спори між суб’єктами господарювання вирішуються:

1. цивільними судами;

2. адміністративними судами;

3. судами загальної юрисдикції;

4. господарськими судами.

 

27. Спори між суб’єктами господарювання та органами влади і управління вирішуються:

1. арбітражними судами;

2. судами загальної юрисдикції;

3. господарськими судами;

4. адміністративними судами.

 

28. Право на здійснення підприємницької діяльності має фізична особа, яка:

1. усвідомлює значення своїх дій;

2. досягла 16 річного віку і отримала згоду батьків (опікунів);

3. має повну цивільну дієздатність;

4. досягла 18 річного віку.

 

29. Хто не має права займатися підприємницькою діяльністю в Україні?

1. працівники державних підприємств;

2. працівники державних установ;

3. особи, уповноважені на виконання функцій держави;

4. військовозобов’язані.

 

30. Холдингова компанія діє в організаційно-правовій формі:

1. товариства з додатковою відповідальністю;

2. командитного товариства;

3. товариства з обмеженою відповідальністю;

4. акціонерного товариства.

ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІН

Економіка торгівлі

1.Поняття підприємства, його характерні ознаки та класифікація підприємств за різними ознаками в ринкових умовах господарювання.

2.Сутність, соціально-економічне значення роздрібного товарообороту та його взаємозв'язок з ринком споживчих товарів. Показники товарообороту.

3.Сутність товарних запасів як елемента товарної пропозиції і їх класифікація. Показники, що характеризують стан товарних запасів підприємства.

4.Характеристика основних фондів, їх класифікація та значення в діяльності торговельного підприємства.

5.Показники оцінки ефективності використання основних фондів торговельного підприємства, шляхи та резерви їх підвищення в процесі здійснення господарської діяльності.

6.Характеристика персоналу торговельного підприємства, його класифікація та значення в ринкових умовах господарювання.

7.Поняття продуктивності праці працівників торгівлі, методика її оцінки та значення в підвищенні торгівлі.

8.Економічна характеристика поточних витрат підприємства, їх склад за різними класифікаційними ознаками.

9.Суть прибутку, його функції, значення в ринкових умовах господарювання та види. Резерви зростання прибутку та підвищення рентабельності туристичного і торговельного підприємства.

Економічна теорія

1. Виробничі ресурси і їх структура. Фактори виробництва.

2. Натуральна та товарна форми господарства, їх характерні риси.

3. Власність: її суть, форми і місце в економічній теорії.

4. Основні умови формування ринку і принципи його функціонування.

5. Функції ринку. Види ринків.

6. Конкуренція – рушійна сила розвитку економічної системи. Позитивні і негативні наслідки конкуренції.

7. Ціна: суть, фактори її визначення.

8. Неспроможність ринкового саморегулювання і необхідність державного втручання в економіку.

9. Інфляція: види, наслідки, причини.

10. Ефективність виробництва: її сутність, економічні та соціальні показники.

11. Прибуток: сутність, норма та фактори зростання.

12. Державний бюджет: сутністність; доходи і видатки; бюджетний дефіцит.

13. Міжнародна торгівля як форма економічного співробітництва. Поняття протекціонізму й вільної торгівлі в ринкових умовах.

14. Суть грошей та їх функції.

15. Витрати виробництва: поняття, їх структура та шляхи зниження.

 

Облік і аудит

1. Відмінності аудиту від ревізії фінансово-господарської діяльності підприємств торгівлі.

2. Методи і методичні прийоми в аудиті на підприємствах роздрібної та гуртової торгівлі.

3. Баланс торговельного підприємства та його структура.

4. Облікова політика торгівельного підприємства

5. Облік процесу постачання на підприємствах роздрібної та гуртової торгівлі.Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 233; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.197.231.211 (0.006 с.)