ПРАВО: ГОСПОДАРСЬКЕ І КОМЕРЦІЙНЕ 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ПРАВО: ГОСПОДАРСЬКЕ І КОМЕРЦІЙНЕ1. Сферу господарських відносин становлять:

1. господарсько-торговельні відносини;

2. організовано-господарські відносини;

3. господарсько-споживчі відносини;

4. господарсько-виробничі відносини.

 

2. До методів правового регулювання господарських відносин належать:

1. метод пропозицій;

2. метод владних рекомендацій;

3. метод владних велінь (приписів);

4. господарсько-правовий метод.

 

3.Ознакою підприємницької діяльності не вважається:

1. економічна самостійність;

2. наявність власного ризику;

3. систематичність;

4. інноваційність.

 

4. Ознакою підприємницької діяльності не вважається :

1. наявність мети – отримання і розподіл прибутку;

2. тривалий характер;

3. систематичність;

4. здійснення діяльності на власний ризик.

 

5. Свобода підприємництва полягає у :

1. вільному виборі організаційно-правової форми;

2. вільному виборі організаційно-правової форми;

3. вільному нарахуванні та сплаті податків;

4. вільному встановленні цін.

 

6.Учасниками правових відносин у сфері господарювання є:

1. споживачі;

2. господарські суб’єкти;

3. посадові особи органів державної влади;

4. територіальні громади.

 

7.Стадія заснування господарської діяльності, на якій приймається рішення про створення суб’єкта господарювання називається стадією:

1. заснування;

2. прийняття рішення;

3. волевиявлення;

4. державної реєстрації.

 

8. За змістом повноважень органи юридичної особи - суб’єкта господарювання поділяються на:

1. призначувані і виборні;

2. загальні і спеціальні;

3. органи, які формують волю юридичної особи і органи, які виконують (реалізують) волю юридичної особи;

4. одноосібні і колегіальні.

 

9. Торгові патенти на право заняття деякими видами підприємницької діяльності видаються юридичним особам - суб’єктам підприємництва або їх структурним підрозділам:

1. органами з питань регулювання підприємництва;

2. органами ліцензування;

3. органами державної податкової служби;

4. органами контролю за цінами і ціноутворенням.

 

10. Суб’єктами господарювання в Україні не вважаються:

1. фізичні особи - підприємці;

2. юридичні особи, створені відповідно до вимог Цивільного кодексу України;

3. філії, представництва та інші відокремлені підрозділи;

4. об’єднання підприємств.

 

11. Органами державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності є :

1. районні адміністрації міст Києва і Сімферополя;

2. районні державні адміністрації міст обласного значення;

3. районні державні адміністрації міст Києва і Севастополя;

4. районні державні адміністрації міст Києва і Сімферополя.

 

12. Органами державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності є:

1. виконавчі комітети районних у містах рад;

2. банківські установи України;

3. виконавчі комітети міських рад міст обласного значення;

4. виконавчі комітети міських рад.

 

13. До господарського товариства, яке не може діяти в складі одного учасника належить:

1.відкрите акціонерне товариство;

2.товариство з обмеженою відповідальністю;

3.закрите акціонерне товариство;

4.командитне товариство.

 

14. Господарське товариство, статутний фонд якого поділений на частки визначених установчими документами розмірів і яке несе відповідальність за своїми зобов’язаннями власним майном, а в разі його недостатності учасники цього товариства несуть додаткову солідарну відповідальність у визначеному установчими документами однаково кратному розмірі до вкладу кожного з учасників, є:

1.командитним товариством;

2.повним товариством;

3.відкритим акціонерним товариством;

4.товариством з додатковою відповідальністю.

 

15. Господарське товариство, всі учасники якого відповідно до укладеного між ними договору здійснюють підприємницьку діяльність від імені товариства і несуть додаткову солідарну відповідальність за зобов’язаннями товариства усім своїм майном, є:

1. акціонерним товариством;

2. товариством з додатковою відповідальністю;

3. командитним товариством;

4. повним товариством.

 

16. Господарське товариство, в якому один або декілька учасників здійснюють від імені товариства підприємницьку діяльність і несуть за його зобов’язаннями додаткову солідарну відповідальність усім своїм майном, на яке за законом може бути звернено стягнення, а інші учасники присутні в діяльності товариства лише своїми вкладами, є:

1. товариством з обмеженою відповідальністю;

2. повним товариством;

3. товариством з додатковою відповідальністю;

4. командитним товариством.

 

17. За зобов’язаннями, що виникли відповідно до установчого договору, засновники господарського товариства несуть:

1. додаткову відповідальність;

2. повну відповідальність;

3. необмежену відповідальність;

4. солідарну відповідальність.

 

18. Засновницький договір є установчим документом:

1. товариства з обмеженою відповідальністю;

2. відкритого акціонерного товариства;

3. закритого акціонерного товариства;

4. повного товариства.

 

19.Найменування господарського товариства не може вказувати на належність товариства до:

1. органів страхування;

2. органів, наділених господарською компетенцією;

3. органів, що мають владні повноваження;

4. органів місцевого самоврядування.

 

20. Сторона господарського договору, яка одержала пропозицію про зміну чи розірвання договору, повідомляє другу сторону про результати її розгляду:

1. у 20-ти денний строк після розгляду пропозиції;

2. у 15-ти денний строк після одержання пропозиції;

3. у 10-ти денний строк після розгляду пропозиції;

4. у 20-ти денний строк після одержання пропозиції.

 

21. Якщо в договорі поставки товарів строк його дії не визначений, він вважається укладеним на:

1. 6 місяців;

2. 2 роки;

3. 3 роки;

4. 1 рік.

 

22. До майново-господарських зобов’язань належать:

1. внутрішньогосподарські;

2. деліктні;

3. внутрішньо-майнові;

4. господарські договірні.

23. Суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності, у статутному фонді яких є частка державного майна, можуть укладати кредитні договори з іноземними фінансовими установами лише за згодою з:

1. Міністерством економіки та з питань європейської інтеграції України;

2. Фондом державного майна України;

3. Національним банком України;

4. Верховною Радою України.

 

24. Форма зовнішньоекономічного договору (контракту) визначається правом держави:

1. за місцезнаходженням майна;

2. місця його укладення;

3. місця проживання сторони, яка зробила пропозицію укласти договір;

4. за правом обраним сторонами.

 

25. Виберіть вірно визначену форму провадження у господарському процесі:

1. окреме провадження;

2. наказне провадження;

3. визивне провадження;

4. позовне провадження.

 

26. Спори між суб’єктами господарювання вирішуються:

1. цивільними судами;

2. адміністративними судами;

3. судами загальної юрисдикції;

4. господарськими судами.

 

27. Спори між суб’єктами господарювання та органами влади і управління вирішуються:

1. арбітражними судами;

2. судами загальної юрисдикції;

3. господарськими судами;

4. адміністративними судами.

 

28. Право на здійснення підприємницької діяльності має фізична особа, яка:

1. усвідомлює значення своїх дій;

2. досягла 16 річного віку і отримала згоду батьків (опікунів);

3. має повну цивільну дієздатність;

4. досягла 18 річного віку.

 

29. Хто не має права займатися підприємницькою діяльністю в Україні?

1. працівники державних підприємств;

2. працівники державних установ;

3. особи, уповноважені на виконання функцій держави;

4. військовозобов’язані.

 

30. Холдингова компанія діє в організаційно-правовій формі:

1. товариства з додатковою відповідальністю;

2. командитного товариства;

3. товариства з обмеженою відповідальністю;

4. акціонерного товариства.

ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІН

Економіка торгівлі

1.Поняття підприємства, його характерні ознаки та класифікація підприємств за різними ознаками в ринкових умовах господарювання.

2.Сутність, соціально-економічне значення роздрібного товарообороту та його взаємозв'язок з ринком споживчих товарів. Показники товарообороту.

3.Сутність товарних запасів як елемента товарної пропозиції і їх класифікація. Показники, що характеризують стан товарних запасів підприємства.

4.Характеристика основних фондів, їх класифікація та значення в діяльності торговельного підприємства.

5.Показники оцінки ефективності використання основних фондів торговельного підприємства, шляхи та резерви їх підвищення в процесі здійснення господарської діяльності.

6.Характеристика персоналу торговельного підприємства, його класифікація та значення в ринкових умовах господарювання.

7.Поняття продуктивності праці працівників торгівлі, методика її оцінки та значення в підвищенні торгівлі.

8.Економічна характеристика поточних витрат підприємства, їх склад за різними класифікаційними ознаками.

9.Суть прибутку, його функції, значення в ринкових умовах господарювання та види. Резерви зростання прибутку та підвищення рентабельності туристичного і торговельного підприємства.

Економічна теорія

1. Виробничі ресурси і їх структура. Фактори виробництва.

2. Натуральна та товарна форми господарства, їх характерні риси.

3. Власність: її суть, форми і місце в економічній теорії.

4. Основні умови формування ринку і принципи його функціонування.

5. Функції ринку. Види ринків.

6. Конкуренція – рушійна сила розвитку економічної системи. Позитивні і негативні наслідки конкуренції.

7. Ціна: суть, фактори її визначення.

8. Неспроможність ринкового саморегулювання і необхідність державного втручання в економіку.

9. Інфляція: види, наслідки, причини.

10. Ефективність виробництва: її сутність, економічні та соціальні показники.

11. Прибуток: сутність, норма та фактори зростання.

12. Державний бюджет: сутністність; доходи і видатки; бюджетний дефіцит.

13. Міжнародна торгівля як форма економічного співробітництва. Поняття протекціонізму й вільної торгівлі в ринкових умовах.

14. Суть грошей та їх функції.

15. Витрати виробництва: поняття, їх структура та шляхи зниження.

 

Облік і аудит

1. Відмінності аудиту від ревізії фінансово-господарської діяльності підприємств торгівлі.

2. Методи і методичні прийоми в аудиті на підприємствах роздрібної та гуртової торгівлі.

3. Баланс торговельного підприємства та його структура.

4. Облікова політика торгівельного підприємства

5. Облік процесу постачання на підприємствах роздрібної та гуртової торгівлі.
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 200; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.200.169.3 (0.007 с.)