Шкала оцінки при виконанні самостійної та індивідуальної роботи у вигляді опрацювання наукових статей 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Шкала оцінки при виконанні самостійної та індивідуальної роботи у вигляді опрацювання наукових статей 

Опрацювання наукових статей Кількість балів
Інд. Робота і СРС
Зібрано та правильно, охайно без помилок опрацьовано наукові матеріали, грамотно визначена новизна статті та наведені відповідні висновки.
Зібрано та правильно опрацьовано наукові матеріали та наведені відповідні висновки, але не точно визначено новизну.
Аналітичний зміст містить деякі неточності які призвели до неправильних висновків
Аналітичний зміст містить деякі неточності та відсутній обґрунтований висновок і невизначена новизна
Аналітичний зміст виконано не правильно або не зданий в строк.

 

 

Оцінювання підсумкової роботи здійснюється за 50 бальною шкалою. Розроблені наступні критерії оцінки знань студентів при виконанні підсумкового завдання у письмовій формі:

Критерії оцінки знань студентів при виконанні підсумкової контрольної роботи з курсу у письмовій формі

Завдання Виконання Кількість балів
Відповідь на теоретичне запитання Дана повна та правильна відповідь, зроблені висновки
Дана правильна відповідь яка може бути або неповною або містити деякі неточності
Відповідь є неповною, поверхневою містить помилки
Відповідь є поверхневою з великою кількістю помилок
Правильна відповідь відсутня
Виконання комплексного тестового завдання (відсоток правильних відповідей) 84-100
67-83
50-66
33-49
менше 33
Виконання практично- розрахункового завдання Задача розв’язана вірно, містить пояснення та логічні висновки
Задача розв’язана вірно, але на деяких етапах допущені незначні помилки , є висновки
Задача розв’язана, але містить грубі помилки, відсутні висновки
Записані тільки етапи вирішення, або тільки формули
Завдання не виконано
Виконання практичних вправ Вправа виконана вірно, містить обґрунтування та логічні висновки
Вправа виконана вірно,але допущені в обґрунтуванні незначні неточності, є висновки
Вправа виконана, але містить грубі помилки, відсутні висновки
Записані тільки визначення без обґрунтування та висновків
Вправа не виконана
Виконання завдання понятійного апарату Завдання виконане вірно
Завдання виконане, але допущені незначні неточності
Завдання виконане, але містить грубі помилки
Завдання виконане, але містить подвійне тлумачення(не зрозуміле)
Завдання не виконано

Шкала переводу балів в загальноприйняті оцінки при виконанні підсумкової контрольної роботи з курсу за рейтинговою системою

Кількість балів Оцінка
40-50 «відмінно»
40-44 «дуже добре»
35-39 «добре»
30-34 «задовільно»
25-29 «достатньо»
17-24 «незадовільно»
0-16 «неприйнятно»

Підсумкова оцінка з курсу (семестровий контроль)

Підсумкова оцінка виставляється на основі сумарної кількості балів, яку студент отримав протягом семестру та на підсумковому занятті (екзамені).

 

Шкала переводу балів в загально прийняту систему оцінювання для визначення підсумкової оцінки студента

 
 


Оцінка за шкалою ЕСТS Оцінка за бальною шкалою Оцінка за розширеною шкалою Еквівалент оцінки за п’ятибальною шкалою
A 90–100 «відмінно»
B 80–89 «дуже добре» 4,5
C 70–79 «добре»
D 55–64 «задовільно» 3,5
E 50–54 «достатньо»
FX 35–49 «незадовільно»
X 0–34 «неприйнятно»

Примітка: кожен вид контролю навчального процесу ( до екзамену і екзамен) оцінюється за 5 – ти бальною системою, таким чином: 1) визначається середній бал (сума балів / кількість оцінок); 2) отримана частка множиться на коефіцієнт.

\

Рекомендована література

Базова

1. Господарський кодекс України. Науково – практичний коментар [ текст] Г 72 Станом на 18 березня 2013р. / Д.Л.Тупчієнко, С.В.Мостовенко, С.Г.Деледивка [та інш. ] – К.: «Центр учбової літератури», – 2013. – 672с.

2. Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», від 15.12.1993р. за № 3687 – ХІІ.

3. Закон України «Про охорону прав на промислові зразки», від 15.12.1993р. за № 3688 –ХІІ.

4. Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», від 15.12.1993р. за № 3689 – ХІІ.

5. Закон України «Про особливості державного регулювання діяльності суб’єктів господарювання, пов’язані з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних сист6ем зчитування», від 17.01.2002р. за № 2953 – ІІІ.

6. Закон України «Про захист економічної конкуренції», від 11 січня 2001р. № 2210 – ІІІ // [ Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// zakon.rada.gov.ua.

7. Закон України «Про інноваційну діяльність», від 4 липня 2002р. № 40 – ІV// [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: //zakon.rada.gov.ua/laws/main.cgi.nreg = 40-15&print=1.

8. Проект податкового кодексу України – Міністерство фінансів…

www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/category/main?cat_id=...

Зміст проекту Податкового кодексу України ... Розділ ІІІ. Податок

на прибуток підприємств… Розділ V Податок на додану вартість…

9. Базилевич В.Д. Інтелектуальна власність / В.Д.Базилевич : [ підручник]; 2 – е видання, стер. – К.: Знання, 2008. – 431с.

10. Довгань Л.Є., Каракай Ю.В., Сімченко Н.О. Сучасні технології

Управління людськими ресурсами організації. – Монографія. К.: Центр учбової літератури, 2009. – 320с.

11. Плескач В. Л., Затонацька Т. Г. Електронна комерція: Підручник. – К.: Знання, 2007. – 535с.

12. Чухно А.А. Інституціально – інформаційна економіка: підручник /

А.А.Чухно, П.М.Леоненко, П.І.Юхименко: за редакцією А.А.Чухна – К.: Знання, 2010 – 687с.

13. Шингур М. В. Віртуальні форми організації інноваційного бізнесу: http://www.innovation.com.ua.

 

Додаткова

14. Андреев Г.И., Смирнов С.А., Витчинка В.В. Оценка интеллектуальной собственности. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 351 с.

15. Борко Ю.Л. Фінансовий механізм управління інтелектуальною власністю: автореф. Дис. … канд.. екон. наук: 08.00.08 / Донецький нац.. ун-т. – Донецьк, 2008. – 20 с.

16. Березовский В.А. Совершенствование учета и анализа нематериальных активов в условиях формировании еконоиики инновационного типа / В.А. Березоаский, В.Б. Гурко. – Мн.: Мисанта, 2006. – 131 с.

17. Бутник-Северский А.Б. Теоретические принципы интеллектуальной инновационной деятельности на предприятии / А.Б. Будник-Сиверский // Экономика Украины. – 2004. – № 12. – С. 31-37.

18. Береза А. М. та інш. Електронна комерція: Навч. Посібник / А. М. Береза, І. А. Коваль, Ф. А. Левченко та інш. – К.: КНЕУ, 2002. – 326.

19. Геец В. Характер переходных процессов к экономике знаний / В.Геец // Экономика Украины. – № 4. – С. 7-9.

20. Кузнєцов Ю.М., Косенюк Г.В., Данильченко М.Г. Інтелектуальна власність: навч. посіб. / За заг. Ред.. проф.. Ю.М. Кузнєцова. – Тернопіль: Економічна думка, 2006. – 419 с.

21. Крайнєв П.П. Інтелектуальна економіка: управління промисловою власністю. – К.: Ін Юре, 2004. – 448 с.

22. Морозов О. Система управління інтелектуальним капіталом підприємства як механізм захисту прав інтелектуальної власності (ч. 1) // Інтелектуальна власність. – 2008. – № 1 – С. 43-52.

23. Пузыня Н.Ю. Оценка интеллектуальной собственности и нематериальных активов. – СПб.: Питер, 2004. – 350 с.

11. Рач В. Інтелектуальна власність як базове поняття нової економіки /

В. Рач, С. Чугуєвець // Інтелектуальна власність. – 2003. – № 6. – С. 41-43.

24. Сілаєв В.І., Гавенко В.В. Економіка інтелектуальної власності: навч. посіб. – Донецьк: ДонДУУ, 2007. – С. 194-199.

25. Солощук М. Економічні аспекти комерціалізації інтелектуальної власності (тема 10. ч. 1) // Інтелектуальна власність. – 2008. – № 12. – С. 50-60.

26. Федулова Л.І. Концепція інтелектуального капіталу в системі економіки знань / Л.І. Федулова // Проблеми науки. 2006. – № 3. – С. 34-38.

27. Федулова Л.І. Методичні аспекти оцінки інтелектуального капіталу компанії / Л.І. Федулова // Проблеми науки. 2006. – № 9. – С. 17-21.

 

Інформаційні ресурси

Електронні ресурси:

1) http://intkonf.org/ken-lazurpyu-svintsov-om-shevchenko-sg-intelektualni-ekonomichni-sistemi-yak-moderna-paradigma;

2) http://www.inslov.ru/html-komlev/k/kakokrati8.html;

3) www.ukrstat.ua;

4) www.wipo.int.

 
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 137; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 100.24.118.144 (0.007 с.)