Національний університет державної податкової служби України 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Національний університет державної податкової служби України 

Затверджую

Завідувач кафедри

Економіки підприємства

Л.Л.Лазебник

«____ «__________2015р.

Методична розробка

до проведення семінарських, практичних занять і самостійної роботи з курсу « Інтелектуальний бізнес «

Для підготовки фахівців за ОКР магістр

Галузь знань: 0305 «Економіка та підприємництво»

Спеціальність: 8. 03050401 « Економіка підприємства»

Магістерська програма: «Управління економічним розвитком суб’єктів оподаткування»

Всіх форм навчання

 

 

Ірпінь 2015р.


Методична розробка складена на основі робочої програми навчальної дисципліни ”Інтелектуальний бізнес”, затвердженої у 2015 р.

 

 

Автор(и) Г. П. Ляшенко, доцент, к.е.н.

 

 

Рецензент Л. Л. Лазебник, професор, д.е.н.

 

Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри

 

протокол №___ від ”___”_______ 201_ р.

 

Зміст

1. Вступ 4

2. Опис навчальної дисципліни 6

3. Структура навчальної дисципліни 7

4. Теми семінарських занять 9

5. Теми практичних занять 9

6. Самостійна робота 10

7. Змістовний модуль 1 11

8. Змістовний модуль 2 23

9. Контрольні запитання з курсу 69

10. Методи контролю 72

11. Рекомендована література 77

 

Вступ

Навчальна дисципліна «Інтелектуальний бізнес» є нормативною дисципліною і входить до циклу дисциплін освітньо – професійної програми підготовки магістрів спеціальності 8.03050401 «Економіка підприємства»

Предметомвивчення навчальної дисципліни є теоретико – методичні засади існування і розвитку інтелектуального бізнесу та практичні аспекти його функціонування.

Міждисциплінарні зв’язки.Базою вивчення даного курсу є такі дисципліни, як «Економіка підприємства», «Організація виробництва», «Економіка та організація інноваційної діяльності»,»Капітал підприємства: формування та використання», «Обгрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків», «Потенціал і розвиток підприємства», «Фінанси підприємства», «Гроші і кредит», «Контролінг», «Оцінка вартості підприємства», «Конкурентоспроможність підприємства» та інші фахові дисципліни.

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

1. Теоретичні основи інтелектуального бізнесу.

2. Організаційне забезпечення управління інтелектуальним бізнесом.

 

Мета та завдання навчальної дисципліни

 

1.1.Метою вивчення навчальної дисципліни «Інтелектуальний бізнес» є формування у студентів комплексу теоретичних і практичних навичок щодо управління інтелектуальним бізнесом та економічного обґрунтування напрямків його розвитку.

1.2.Основними завданнями дисципліни «Інтелектуальний бізнес» є вивчення основних теоретико – методичних засад інтелектуального бізнесу як специфічного формату бізнесової діяльності; розкриття сутності та специфіки інтелектуальних продуктів; вивчення прийнятних бізнес – моделей та моделювання інтелектуального бізнесу; визначення ризиків інтелектуального бізнесу; розроблення моделей просування та комерціалізації інтелектуальних продуктів.

1.3. У результаті вивчення дисципліни студент повинен

знати:

- теоретичні основи щодо управління й організації інтелектуального бізнесу;

- сутність інтелектуальних продуктів і особливості їх створення;

- законодавча база в управлінні інтелектуальним бізнесом;

- формування системи управління промисловою власністю і патентною експертизою;

- особливості інтелектуального бізнесу в стратегії підприємницької діяльності;

- інформаційне забезпечення інтелектуального бізнесу;

- практику укладення ліцензійних договорів;

- просування і комерціалізацію інтелектуальних продуктів.

вміти:

- поєднувати інтелектуальні і підприємницькі характеристики бізнесу;

- використовувати нормативні акти в управлінні інтелектуальним бізнесом;

- впроваджувати інновації і нововведення за рахунок розвитку власної науково – дослідної роботи та організації конструкторсько – технологічних підрозділів;

- визначити сумарну оцінку техніко – економічного рівня ліцензій, що намічені для придбання;

- розробляти системи для мотивації творчих колективів;

- передбачати ризики та загрози в інтелектуальному бізнесі.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 144 години
4 кредити ECTS.

Засоби діагностики успішності навчання – комплекти теоретичних запитань, вправ, завдань понятійного апарату, тестових завдань і розвязок практичних задач.

Критерії успішності – отримання позитивної оцінки можливо: при активній участі в роботі семінарських, практичних занять, виконанні контрольних робіт і складенні семестрових іспитів.

 

Опис навчальної дисципліни

 

Найменування показників Галузь знань, спеціальність, овітньо – кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни  
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів - Галузь знань: 0305 «Економіка та підприємництво» Нормативна
Модулів - 1 Спеціальність: 8. 03050401 «Економіка підприємства» Рік підготовки
Змістовних модулів - 2   Семестр
10 - й 10 - й
    Загальна кількість годин – 120         Освітньо кваліфікаційний рівень: магістр Лекції
22 години 2 години
Практичні, семінарські
18 годин 4 години
Лабораторні
- -
Самостійна робота
   
Індивід.консультац.робота -
Вид контролю: екзамен
         

Структура навчальної дисципліни

Назви змістовних модулів і тем Кількість годин
денна форма заочна форма
усього у тому числі усього у тому числі
Л П Лаб. Інд.к.р. С.р. Л П Лаб. Інд.к.р. С.р
  Модель 1
  Змістовний модуль 1. Теоретичні основи інтелектуального бізнесу (ІБ)
Тема 1. Теоретичні засади ІБ - - - - - -
Тема 2. Інтелектуальні продукти: сутність і особливості створення - - - - - -
Тема 3. Нормативно- правові засади ІБ в Україні - - - -
Тема 4. Моделювання ІБ - - - -
МКР №1 - - - - - - - - - -
Ітого по змістовному модулю 1 - - - -
                                                     

 

  Змістовний модуль 2. Організація управління ІБ
Тема 5. Управління ІБ - - - - -
Тема 6. Інформаційне забезпечення ІБ - - - - - -
Тема 7. Мотивація виробників інтелектуальних продуктів - - - - - - -
Тема 8. Ризики ІБ - - - - - -
Тема9. Економічна безпека ІБ - - - - - -
Тема 10.Віртуалізація ІБ - - - -
МКР №2 - - - - - - - -
Ітого по змістовному модулю 2 - -
Всього по курсу - -
                                                 

 

Теми семінарських занять

№ п/п Назва теми Кількість годин
1. ІБ – конкурентоспроможна інноваційність
2. Інтелектуальні продукти – нематеріальні активи, їх особливості
3. Нормативні акти в управлінні ІБ
4. Концепція системи управління промисловою вартістю
5. Бізнес – план як інструмент контролю управління інноваційним проектом
6. Конкурентоспроможність інновацій і технологій
7. Патентування винаходів в господарській діяльності підприємства -
8. Необхідність вартісної оцінки прав на об’єкти інтелектуальної власності
9. Економічна безпека у сфері ІБ, її сутність і особливості
10. Простір віртуального бізнесу
  Разом

 

Теми практичних занять

№ п/п Назва теми Кількість годин
1. МКР №1
2. Економічна ефективність ліцензій (тема 6)
3. Алгоритм оцінки прав об’єктів інтелектуальної власності (тема 8)
4. МКР №2
  Разом

 

 

Теми лабораторних занять

Лабораторні заняття навчальним планом непередбачені.

 

 

Самостійна робота

№ п/п Назва теми Кількість годин / заочна форма
1. Економіка знань – фундамент ІБ 7 /11
2. Нематеріальні активи, невіддільні і відокремлювані від підприємства 6 /10
3. Аналіз стану патентно – ліцензійної роботи в Україні 8 /10
4. Організація патентно – інформаційного забезпечення 8 /10
5. ІБ в стратегії підприємницької діяльності 8 /12
6. Обмін ліцензіями як об’єктивна закономірність розвитку економіки 6 /11
7. Практика укладання ліцензійних договорів 10 /13
8. Методи оцінки вартості прав на об’єкти інтелектуальної власності 8 /12
9. Можливості і загрозив ІБ 9 /11
10. Потенціал підприємства у вдосконаленні бізнес – процесів з технологічної, інформаційної й організаційної точок зору 8 /10
  Разом 78 /110

 

 

Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

Змістовний модуль 1. Теоретичні основи інтелектуального бізнесу.

Тема № 1 «Інтелектуальний бізнес (ІБ) – конкурентоспроможна інноваційність»

Пояснення до теми №1

У ринковій системі ведучою силою при здійсненні її основної економічної мети є бізнес і підприємництво – в усіх формах власності.

Підприємництво – це основа бізнесу.

Бізнес – це справа, ділова активність, направлена на вирішення завдань, пов’язаних в кінцевому рахунку із здійсненням на ринку операцій обміну товарів і послуг між економічними суб’єктами ринку, з використанням форм і методів конкретної діяльності, які склалися в ринковій практиці. Бізнес здійснюється заради одержання доходу (прибутку) від результатів діяльності у найрізноманітніших сферах – виробництва і торгівлі товарами та послугами, банківській та страховій справах, при проведенні транспортних, орендних і багато інших операцій як видів діяльності.

Бізнес поняття ширше ніж підприємницька діяльність, оскільки до бізнесу відноситься здійснення в будь – якій сфері діяльності які направлені на отримання доходу.

Бізнес - це спочатку організація виробництва, економічна діяльність, а потім уже, власне, робота грошей.

У західних підручниках домінують системні визначення бізнесу. Досить типове визначення бізнесу у підручнику «Концепція бізнесу», що підготували вчені університетів Техасу й Ілінойсу (США), а саме:

- бізнес – це система ведення бізнесу;

- бізнес – це створення продукції, що необхідна людям;

- бізнес – це робота;

- бізнес – це центральна магістраль в соціально – економічній системі;

- бізнес – це те як ми живемо.

Інтелектуальний бізнес (ІБ) – це великий фізичний і творча праця, в першу чергу – це інтелектуальна праця. Інтелектуальний бізнес, як й інший вид бізнесу, пропонує наявність конкурентоспроможної пропозиції.

Інтелектуальний бізнес проходить випробовування часом. Його плоди – це конкурентоспроможна інноваційність. Ця ідея, яку потрібно створити, запустити на ринок попиту і продати.

Об’єктом інтелектуального бізнесу є інтелектуальна власність, яка формується на таких значимих елементах, як промислова власність і авторське право і суміжні права.

Інтелектуальна власність (ІВ) – це англійське слово і означає, що – це результат інтелектуальної творчої діяльності однієї людини (автора, виконавця, винахідника та інш) або кількох осіб.

Більш доцільним визначенням інтелектуальної власності (ІВ) є визначення через зазначення об’єктів ІВ, а саме:

- авторські права (література, художні, аудіо -, відео – твори, комп’ютерні програми, бази даних, карти, фотографічні твори);

- суміжне право (це тип прав на ІВ, спрямованих забезпечити охорону інтересів фізичних та юридичних осіб, що сприяють створенню творів, які після створення стають доступні до широкого загалу;

- право промислової власності (ПВ) (винаходи, корисні моделі, промислові зразки, раціоналізаторські пропозиції, товарні знаки);

- фірмові та комерційні найменування;

- сорти рослин та породи тварин;

- топографії інтегральних мікросхем;

- комерційна таємниця.

Термін ПВ об’єднує в собі результати ІВ, які пов’язані із винахідництвом та раціоналізаторською справою і не належать до об’єктів авторського права.

 

 

Завдання для самоконтролю

1. Теоретичні запитання:

1. Бізнес та його сутність.

2. Інтелектуальна власність – основа інтелектуального бізнесу.

3. Об*єкти права інтелектуальної власності та їх характеристика.

4.1. Об*єкти авторського права.

4.2. Об*єкти суміжних прав.

4.3. Об*єкти промислової власності. Об*єкти винаходів.

4.4. Об*єкти засобів індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг.

5. Джерела походження об*єктів інтелектуального бізнесу, а саме:

- промислової власності;

- авторського права і суміжних прав.

 

 

Вправи

1. В чому є схожість між поняттями «бізнес» і «інтелектуальний бізнес»?

2. Визначення інтелектуальної власності на думку таких вчених: Л.Б.Галперін і Л.А.Михайлова, О.А.Шдопригора, В.Жуков та підвести підсумок (своя думка щодо даних визначень).

3. Теорія промислової власності зіграла визначну роль у формуванні та розвитку ….

4. Теорія «промислова власність» дала право на … Якими законодавчими актами України визначені об*єкти інтелектуальної власності?

5. Промислова власність - це складова інтелектуальної власності? Так чи ні і чому?

6. Право на промисловий зразок засвідчується патентом? Чому?

7. Винаходи і корисні моделі чим вони близькі між собою і в чому принципова відмінність між ними?

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 148; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.81.62.78 (0.008 с.)