Тема: «Аналіз стану патентно – ліцензійної роботи в Україні» 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема: «Аналіз стану патентно – ліцензійної роботи в Україні»1. Нормативно – правове регулювання інтелектуального бізнесу.

2. Інтелектуальний потенціал та його вплив на економічний розвиток підприємства.

3. Міжнародний захист промислової власності.

4. Економіко – правові засади управління промисловою власністю.

5. Промислова власність в інноваційній діяльності.

 

Тема №4 «Концепція системи управління промисловою власністю»

Пояснення до теми № 4

Більшість ОПВ, такі як об’єкти авторського права та суміжних прав, винаходи, корисні моделі, промислові зразки, торговельні марки тощо, можуть бути відділені від правовласника – фізичної чи юридичної особи, і права на них можуть бути передані (продані) іншим особам. Інші об’єкти – фірмові найменування, гудвіл – не можуть бути відділені від своїх носіїв і тому не можуть виступати в якості товару у звичайному розумінні.

Звичайна оцінка вартості майнових прав на ОПВ здійснюється з метою визначення: бази оподаткування підприємства; вартості прав на ОПВ, що вноситься до статутного капіталу підприємства; вартості виключних прав, що передаються на основі договору уступки прав чи ліцензійного договору; розміру компенсації, яку необхідно виплатити правовласнику згідно діючого законодавства за порушення його виключних прав.

Завдання патентної політики мають бути сформульовані на підставі глибокого аналізу стану патентно – ліцензійної роботи в країні, висвітлення причин, які заважають її розвитку та вивченню ресурсних і законодавчих можливостей.

Англійський економіст Томас Стюарт зазначає, що «…у майбутньому країна, яка контролює знання і вміло використовує їх, дістає у своє розпорядження потужний інструмент влади та впливу і може претендувати на роль лідера цивілізації, бо знання є більш вагомою загрозою фінансовій владі, ніж профспілки чи антикапіталістичні політичні партії, оскільки інформаційна революція усуває потребу в капіталі на одиницю продукції».

Слід зазначити, що владна зневага суспільства до охорони ОПВ та виразна недооцінка економічних механізмів у сфері промислової власності є свідченням того, що економічні аспекти цієї сфери як такі є найменш опрацьовані. Отже, формування системи державного регулювання та управління промисловою власністю в Україні відбувається нестабільно.

Інтелектуальний потенціал стає інтелектуальним капіталом, тому що інтелектуальний потенціал – це людські ресурси та інтелектуальні ресурси і вони є джерелом економічного зростання кожного підприємства і країни в цілому, тому що найбільші прибутки приносить саме інтелектуально – технічна галузь. Світовий досвід доводить, якщо видатки держави на цю галузь не перевищують 0,5 % валового внутрішнього продукту (ВВП), на віддачу від науки сподіватися нічого. Якщо держава хоче заявити про свою конкурентоспроможність то видатки на науку повинні бути не менше 2 % ВВП.

З досвіду промислово розвинених країн, таких як Німеччина, Франція, США відомі такі моделі державного управління промисловою власністю, а саме: фіскальна (заснована на відчуженні на користь держави виключних прав на охороноздатні результати науково – технічної діяльності, створені на замовлення урядових відомств, і відшкодуванні витрачених бюджетних коштів); університетська (забезпечує пріоритет виконавця (в особі наукових організацій і авторів) на одержання і використання виключних прав на результати науково – технічної діяльності); промислова (орієнтована на пріоритет прав промислових компаній, які беруть участь разом з державою в частковому фінансуванні і використанні результатів НДДКР); ліберальна (допускає передачу виключних прав на результати науково – дослідних робіт виконавцю, відсутність державного контролю за витратами бюджетних коштів, виділених на науку, а також обмежену участь держави в прибутках виконавців і користувачів ОПВ).

Завдання для самоконтролю

1. Теоретичні запитання:

 

1. Напрямки розвитку патентної політики та їх особливості.

2. Науково – технічний потенціал України.

3. Інтелектуальний потенціал – джерело економічного зростання підприємства.

4. Моделі державного управління промисловою власністю (фіскальна, університетська, промислова, ліберальна).

 

Вправи

1.Обгрунтувати сутність патентної політики в Україні.

2. Які проблеми загрожують науково – технічній й економічній безпеці вУкраїні?

3. В чому заклечається нестабільність щодо формування системи державного регулювання та управління промисловою власністю в Україні?

4. Що є спільного чи відмінного між такими моделями державного управління промисловою власністю, як фіскальна й університетська?

5. Що є спільного чи відмінного між такими моделями державного управління промисловою власністю, як промислова і ліберальна?

 

Завдання для понятійного апарату

1. Патент.

2. Науково –технічний потенціал.

3. Винахідництво.

4. Промислові зразки.

5. Інтелектуальний потенціал.

6. Патентно – інформаційне забезпечення.

 

Самостійна робота (доповіді, реферати)

Тема: «Організація патентно – ліцензійної роботи в Україні»

1. Патентно – ліцензійна робота в країні.

2. Патентне законодавство України.

3. Проблеми і перспектива розвитку винахідництва в Україні.

4. Напрямки розвитку патентної політики.

5. Формування системи державного регулювання та управління промисловою власністю в Україні.

 

Змістовний модуль 2. Організація управління інтелектуального бізнесу

Тема № 5 Бізнес – план як інструмент контролю управління інноваційним проектом

Пояснення до теми № 5

Ключ для економічного успіху підприємства – у промисловій власності. В зв’язку з цим, у процесі підприємницької діяльності, необхідно промислову власність захищати. Охоронні документи надають виключні права, які дають змогу підприємству використовувати і надавати права на використання зареєстрованого ОПВ. Завдяки цим виключним правам підприємство може знизити конкуренцію і закріпитися на ринку.

Передумова успішної діяльності компанії, а також, її виживання – опанування всіма формами, знань, зокрема, знаннями у вигляді промислової власності і нематеріальних активів, що їх збираються використовувати. На сьогодні, керівники підприємств уже усвідомлюють, що які великі доходи можуть бути пов’язані безпосередньо з інтелектуальною діяльністю, тобто виникає реальна можливість реалізації економічного потенціалу промислової власності.

Але, слід зазначити, що без визначеної і зафіксованої у нормативно – методичній документації патентно – ліцензійної політики компанії не може бути створено корпоративну систему управління промисловою власністю.

Часто в процесі реалізації будь – яких проектів виникають невдачі, основною причиною яких, на думку автора Т.М. Янковець, є відсутність системності в процесі управління проектами, а саме: відсутності цільових настанов, невизначеності точної кількості ресурсів і витрат, невизначеності термінів, неврахування впливу чинників зовнішнього середовища (що є неприпустимою помилкою в умовах ринкової економіки). За економічною літературою в управлінні інноваційними проектами залишаються невирішеними такі проблеми: слабка взаємодія етапів життєвого циклу інноваційного проекту, неузгодженість інтересів учасників інноваційного проекту, нераціональна організація ведення робіт на окремих етапах реалізації інноваційного проекту, відсутність або неефективність системи управління інноваційним проектом.

Інноваційний проект – це сукупність взаємопов’язаних дій (заходів), спрямованих на впровадження новацій у виробництво та їх комерціалізацію.

Управління інноваційними проектами – це симбіоз науки і мистецтва, застосування в проекті професійних здібностей для виробництва продукту проекту, адекватного місії проекту, за допомогою організації надійної команди проекту, що ефективно комбінує технічні й управлінські методи, створюючи найбільшу користь та демонструє ефективні результати роботи і виконання завдань.

Одним із дієвих інструментів контролю управління інноваційним проектом є бізнес – план. Бізнес план є робочим інструментом, за допомогою якого забезпечується комплексне бачення цілей та способів їх досягнення, а також всіх ризиків, які супроводжують реалізацію інноваційного проекту. Бізнес – план дозволяє найбільш ефективно оцінити інноваційну бізнес – ідею, її реальність, потенційну прибутковість та можливі ризики. Бізнес - план стає стандартом, з яким команда проекту звіряє результати своєї роботи і вносить необхідні корективи.

 

Завдання для самоконролю

1. Теоретичні запитання

1. Нова базова складова успішного підприємництва - промислова власність.

2. Стратегія і тактика управління промисловою власністю.

3. Формування системи корпоративного управління промисловою власністю.

4. Патентні дослідження тем НДР.

5. Бізнес –план як умова інноваційної власності.

6. Структура бізнес – плану.

7. Модель формування прибутку від використання ОПВ на різних етапах його життєвого циклу.

 

Вправи

1. Для чого необхідно захищати промислову власність у процесі підприємницької діяльності?

2. Чому нинішнє покоління бізнесу розцінює промислову власність як нову базову складову успішного підприємництва?

3. Чому стратегія і тактика управління промисловою власністю на сьогодні є рівнянням з багатьма невідомими?

4. Чому для існування економіки і підприємницької діяльності необхідно поєднати три складові, а саме: капітал, силу і мудрість?

5. Патентні дослідження є науково – дослідною діяльністю і невід’ємною частиною виконання НДР? Обгрунтувати так чи ні?

 

 Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 218; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 172.70.39.199 (0.019 с.)