Внутрішньозмінних переїздів залежно від довжини гону 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Внутрішньозмінних переїздів залежно від довжини гону 

Довжина Ймовірна Площа ділянки, га
гону, м відстань переїзду, км за умови її по­діб­ності до квадрата за умови її по­діб­нос­ті до паралелепіпеда, сторони яко­го спів­від­носяться не біль­ш як 1 до 4
         
  1,49 144,0 150,0
  1,27 64,0 60,0
  1,05 25,0 24,0
  0,92 12,25 12,0
  0,80 6,25 6,0
  0,73 4,00 3,4
  0,65 2,25 1,8
  0,59 1,32 1,5
  0,51 0,64 1,28
  0,46 0,36 0,72
  0,41 0,20 0,41
  0,37 0,12 0,37
  0,32 0,06 0,25
  0,26 0,02 0,11

 

Тривалість часу на перебудову агрегатів при переїздах визна­ча­ють по фотохронометражних спостереженнях.

Для агрегатів, які не потребують переведення в транспортне положення, час на підготовку їх до переїзду становить 0,07 год (4 хв).

 

Коефіцієнт вивантаження зерна з бункера визначають за фор­мулою:

 

Уз × Wr × tв.з.

r в.з. = ______________, (1.16)

60 × Vб × v × g

 

де Уз – урожайність зерна, ц/га (т/га); tв.з – тривалість одного вивантаження бункера комбайна, хв; Vб – місткість бункера, дм3, (м3); v – об`ємна маса зерна, кг/дм3 (ц/м3); g – коефіцієнт використання бункера комбайна.

 

Заміна візка і транспорту при роботі комбайнів без бункера:


Ус × Wr × t з.в.

r з. в. = ________________, (1.17)

60 × Vбх × v1 × g1

 

де Ус – урожайність соломи, зеленої маси, ц/га (т/га); tз.в – тривалість заміни візка, транспорту, хв; Vбх – місткість візка (транспорту), м3; v1 – об`ємна маса зеленої маси, соломи, ц/м3 (т/м3); g1 – коефіцієнт використання візка (транспорту).

Час, необхідний для проведення технологічного налагодження і регулювання агрегатів, при розробці норм продуктивності не вра­ховується. Його передбачають на стадії підготовки агрегатів і оплачують окремо.

Користуючись наведеними формулами, можна уточнити або розробити норми на той чи інший вид робіт.

Розглянемо розрахунок норм продуктивності та витрати палива на збиранні зернових культур зернозбиральним комбайном "Дон"-1500 БСХ.

При проведенні спостережень встановлено такі вихідні дані: дов­жина гону – 793 м, робоча швидкість – 6,75 км/год, робоча ши­ри­на захвату – 6,76 м, тривалість одного повороту – 23,3 с.

За нормативами час на щозмінне технічне обслуговування комбайна становить 45 хв, час на одержання наряду – 4 хв, час на відпочинок і особисті потреби – 30 хв, час на обслуговування агрегату в загінці – 15 хв, місткість бункера – 6 м3, коефіцієнт використання бункера – 0,8, об`ємна маса пшениці – 0,85 т/м3, тривалість вивантаження зерна з бункера – 1,97 хв.

 

Продуктивність за годину основного часу:

 

Wr = 0,1 × 6,75 × 6,76 = 4,56 га/год.

 

Визначаємо коефіцієнти поворотів, вивантаження бункера і переїздів:

6,75 × 23,3

rпов = _____________ = 0,055;

3,6 × 793

 

2,28 × 4,56 × 1,97

t в.з. = __________________ = 0,084;

60 × 6 × 0,8 × 0,85


1,25 4,56 × 1

rпep = (0,07 + _____) × ___________= 0,012,

15 60

 

де 0,07 – тривалість підготовки агрегату до переїзду, год; 1,25 – відстань переїзду, км; 15 – швидкість руху при переїздах, км/год; 60 – площа ділянки, га.

 

Визначимо норму продуктивності:

 

420 - (49 + 30 + 15)

Hп = ________________________________ × 4,56 = 21,52 га.

60 × (1 + 0,055+ 0,084 + 0,012)

 

Методика розрахунку норм витрати палива досить складна. Розрахувати її можна за допомогою нормативів витрати палива або використовуючи регуляторні характеристики двигунів.

Для полегшення розрахунку користуються формулою:

 

 

Tо × Qо+ Tпов× Qпов+Tпер× Qпер+Tзуп× Qзуп

Q = ___________________________________, (1.18)

Hп

 

де Tо, Tпов, Tпер , Tзуп – затрати часу протягом зміни відповідно на виконання основної роботи, повороти, переїзди і на зупинках, год; Qо, Qпов, Qпер, Qзуп – норматив витрат палива за годину відповідно на виконання основної роботи, при поворотах, переїздах і на зупинках, л або кг.

Розрахуємо норму витрати палива виходячи з нашого прикладу.

На збиранні зернових культур комбайн працював на основній роботі – 5,43 год, на поворотах – 0,3 год, на переїздах – 0,25 год і на зупинках – 0,07 год, норма продуктивності – 21,52 га. Звідси:

 

5,43 × 36 + 0,3 × 20 + 0,25 × 20 + 0,07 × 5

Q = __________________________________________ = 9,61 л/га,

21,52

 

де 36; 20; 20; 5 л – витрати палива відповідно на годину основної роботи, при поворотах, переїздах і на зупинках.


Так само визначають або уточнюють норму витрат палива й на інші види робіт і склад агрегатів.

Визначення норм змінної продуктивності та витрат палива на збирання культур на зелений корм відрізняється від збирання зернових.

Розрахуємо для прикладу норму змінної продуктивності та вит­рат палива на зби­рання кукурудзи на силос комбайном КСС-2,6А в агрегаті з трактором ХТЗ-17021 за умови, що врожайність си­­лосної ма­си ста­новить 400 ц/га, робоча ширина захвату аг­ре­га­ту – 2,8 м, конструктивна – 2,6 м. Агрегат працює загін­ним спо­­собом, повороти здійс­ню­ють­ся з вимкненими робочими ор­га­на­ми, під час відпочинку ро­бочі органи вимикають, а обслу­го­ву­ють аг­ре­гат у загінці, за­мінюють транспорт і виконують щозмінне тех­­нічне обслу­го­ву­ван­ня (50% часу) при увімкнених робочих ор­ганах.

Подрібнена силосна маса подається в при­чіп 2ПТС-4, місткість кузова якого 12,7 м3.

При обробці матеріалів необхідної кількості спостережень одер­­жали такі дані: кое­фі­цієнт обслуговування агрегату в за­­гінці – 0,07; тривалість од­ного повороту – 0,8 хв, заміни транс­пор­­ту – 1,2 хв, продуктивність за го­дину основного часу – 1,44 га, ро­­бо­­ча швидкість руху агрегату – 5,4 км/год; фактичні витрати па­­ли­ва за зміну – 61 кг.

Для розрахунку норм продуктивності і витрат палива прийня­ті та­кі нор­мативи затрат часу: на підготовчо-заключні ро­боти – 50 хв; відпочинок і особисті потреби – 20 хв; маса 1 м3 зеленої ма­си – 3,4 ц/м3; коефіцієнт використання транспорту – 0,9.

Коефіцієнти, необхідні для визначення затрат часу зміни, об­чис­­лимо за допомогою вищенаведених формул по визначенню коефі­цієнтів по­во­ротів та переїздів. На поворо­тах при до­вжині гону 1200 м вони до­рівнюватимуть 0,05; 800 – 0,08; 500 – 0,13; 350 – 0,18; 250 – 0,25; 175 – 0,36; 125 м – 0,51; на переїздах при дов­жині гону 1200 – 0,002; 800 – 0,004; 500 – 0,01; 350 – 0,018; 250 – 0,034; 175 – 0,063; 125 –0,117. Коефіцієнт заміни візка – 0,28.

Затрати часу зміни відносно роботи двигуна, норму змінної продуктивності та витрат палива визначимо за допомогою від­по­від­­них роз­ра­хун­ків та формул так само, як і на інших роботах.

Витрати палива визначають згідно з нормативами. При цьому вра­­ховують потужність двигуна при виконанні окре­мих елементів тру­дового процесу.

Потужність будь-якого тягово-привідного агрегату (Nтп), у то­му числі й силосозбирального, обчислюють у кіловатах (кін­ських силах) за формулою:


 

Nтп= N ВВП хх + N ВВП роб + Nп, (1.19)

 

де Nп – потужність, потрібна на самопересування агрегату, к.с.;

N ВВП роб – потужність, потрібна на технологічний процес, к.с.; N ВВП хх – потужність, потрібна на холостий хід механізмів тя­гово-привідного агрегату, к.с.

Потужність на холостий хід для силосозбиральних комбайнів малої та середньої потужності ста­новить 4,8-8,5 к.с. на 1 м, або близько 15-25 к.с., на що вит­рачається палива 9-14 кг/год. Ці ж нормативи для силосозбиральних комбайнів великої потужності іноземного виробництва потребують певного уточнення. В нашому прикладі затрати потужності на холостий хід дорівнюють приблизно 18,5 к.с., на що витрачається 8,5-8,9 кг/год палива.

 

Потужність на пересування комбайна при скошуванні зеленої маси (Nгак) визначають за форму­лою:

Ra × Vр

Nгак =______, (1.20)

 

де Ra – тяговий опір агрегату, кг; Vр – швидкість руху агрегату, км/год.

 

Тяговий опір комбайна обчислюють за формулою:

 

i

Ra= К × Вк + Gм × ______, (1.21)

 

де К – питомий тяговий опір, кг/м; Вк – конструктивна ширина захвату комбайна, м; і – кут крутості поверхні ділянки; Gм – експлуатаційна маса комбайна, кг.

 

Питомий тяговий опір дорівнює:

 

Ra=308 × 2,6 + 3860 × 1:100 = 839 кг.

 

Оскільки в нашому прикладі експлуатаційна маса комбайна за каталогом сільськогосподарських машин – 3680 кг, а кут кру­тості до 1°, одержимо потужність на пересування ком­бай­на при ско­­шу­ван­ні зеленої маси:

839 × 5,4

Nгак =________ = 16,8 к.с.


 

Тяговий опір (Rтх) при холостому пересуванні агрегату (без виконання технологічного процесу) розраховують у кілограмах, або ньютонах за формулою:

Rтх =Gм × (mдор + ____), (1.22)

деmдор коефіцієнт опору залежно від групи доріг.

 

Коефіцієнт опору для наших умов може бути 0,1-0,16.

 

Необхідну потужність (від вала відбирання потужності) на зрі­зу­ван­ня і подрібнення зеленої маси визначають за фор­мулою:

 

N ВВП роб =Nпит × Qм, (1.23)

 

де N ВВП роб – потужність на виконання технологічного процесу, к.с.; Qм – пропускна здатність комбайна щодо подрібнення зеленої маси, кг/с; Nпит – питомі витрати енергії,к.с. на кг/с.

За нормативами, витрати енергії для переробки 1 кг зеленої ма­­­си становлять від 1,2 до 1,95 к.с. на кг/с. Можна прийняти 1,36 виходячи з пропускної здатності комбайна в нашому прикладі.

Пропускну здатність комбайна (Qм) визначають у кілограмах за секунду (кг/с):

Вр × Vр × Ус

Qм =___________, (1.24)

 

де Вр – робоча ширина захвату, м; Vр – робоча швидкість руху, км/год; Ус – урожайність силосної маси, ц/га

 

Qм = 2,8 × 5,4 × 400:360 = 16,8 кг/с.

 

Звідси потужність на виконання технологічного процесу буде:

 

N ВВП роб. = 1,6 × 16,8 = 26,9 к.с.

 

Обчислимо потужність, необхідну на пересування комбайна з про­веденням технологічного процесу:

 

Nк = 18,5 + 16,8 + 26,9 = 62,2 к.с.

 

Для виконання цього елемента трудового процесу витра­ча­єть­ся 12,1-12,6 кг палива за годину (виходячи з питомої витрати па­­ли­ва двигуном BF GМ 1013 E – 171 г/к.с.-год).


Отже, витрати палива при різних режимах роботи двигу­на в наших розрахунках такі: на зупинках – 3, при переїздах з увімкненими робочими органа­ми – 8,5, з вимкненими – 7,9, на по­воротах – 8,7 і при виконанні повного технологічного про­це­су – 13,5 кг/год.

 

Затрати часу зміниПоделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 262; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.230.154.90 (0.034 с.)