Розділ IX. Підготовка наукових і науково-педагогічних працівників 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Розділ IX. Підготовка наукових і науково-педагогічних працівниківСтаття 58. Аспірантура (ад'юнктура), асистентура - стажування та докторантура

1. Основними формами підготовки наукових і науково-педагогічних працівників вищої кваліфікації є аспірантура (ад'юнктура) і докторантура.

2. Аспірантура (ад'юнктура) і докторантура створюють умови для безперервної освіти, підвищення науково-педагогічної і наукової кваліфікації громадян і здобуття наукового ступеня кандидата або доктора наук.

3. Асистентура - стажування відкривається при вищих навчальних закладах мистецького профілю і є основною формою підготовки науково-педагогічних, творчих і виконавських кадрів зі спеціальностей мистецьких напрямів.

4. Підготовка кандидатів і докторів наук здійснюється вищими навчальними закладами третього і четвертого рівнів акредитації, науково-дослідними установами та їх відокремленими підрозділами.

5. Порядок підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів визначається Кабінетом Міністрів України.

______________________________________________________ Додатки

Стаття 59. Наукові ступені і вчені звання

1. Науковими ступенями є: кандидат наук; доктор наук. Наукові ступені присуджують спеціалізовані вчені ради на підставі прилюдного захисту дисертацій. Рішення спеціалізованих вчених рад про присудження наукових ступенів затверджуються Вищою атестаційною комісією України.

2. Вченими званнями є: старший науковий співробітник; доцент; професор.

Вчене звання старшого наукового співробітника на основі рішення Вченої (наукової, науково-технічної, технічної) ради, яка діє в системі міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади або установи, присвоює Вища атестаційна комісія України у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Вчене звання доцента або професора на основі рішення Вченої (наукової, науково-технічної, технічної) ради, яка діє в системі міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади або установи, присвоює спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у галузі освіти і науки у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Зразки документів про присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань затверджуються Кабінетом Міністрів України.

3. Присудження наукового ступеня або присвоєння вченого звання особі є визнанням рівня її наукової кваліфікації.

0.1. Гура. Педагогіка вищої школи: вступ до спеціальності -------------

Додаток В

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки України 07.08.2002 №450

Норми часу для планування й обліку навчальної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів.

№ з/п Назва виду навчальної роботи Норма часу (у годинах) Примітка
       
  Проведення співбесіди з вступниками 0,25 години кожному членові комісії на одного вступника Кількість членів комісії на потік (групу) вступників -не більше трьох осіб
  Проведення випускних екзаменів до-вузівської підготовки та вступних екзаменів до вищих навчальних закладів:    
  - усних 0,25 години кожному членові комісії на одного слухача (вступника) Кількість членів комісії на потік (групу) - не більше трьох осіб
  - письмових:    
  а) з мови та літератури:    
  - диктант 1 година для проведення екзамену на потік (групу) слухачів, вступників; 0,33 години на перевірку однієї роботи Кількість членів комісії на потік (групу) - не більше двох осіб. Роботу перевіряє один член комісії
  - переказ 2 години для проведення екзамену на потік (групу) слу- Кількість членів комісії на потік (групу) - не більше

754

  Додатки
  2    
    хачів, вступників; 0,50 години на перевірку однієї роботи двох осіб. Роботу перевіряє один член комісії
  - твір 4 години для проведення екзамену на потік (групу) слухачів, вступників; 0,50 години на перевірку однієї роботи Кількість членів комісії на потік (групу) - не більше двох осіб. Роботу перевіряє один член комісії
  б) 3 ІНШИХ предметів 3 години для проведення екзамену на потік (групу) слухачів, вступників; 0,50 години на перевірку однієї роботи Кількість членів комісії на потік (групу) - не більше двох осіб. Роботу перевіряє один член комісії
  - тестових до 3 годин для проведення тестування на потік (групу) слухачів, вступників. Час для проведення творчих випробувань за напрямами підготовки "Мистецтво" та "Архітектура" визначається програмами вступних випробувань, затверджених в установленому порядку Кількість членів комісії на потік (групу) - не більше двох осіб. Роботу перевіряє один член комісії
  Повторна перевірка письмових робіт на випускних екзаменах довузівської підготовки та вступних екзаменах до вищих навчальних закладів 0,15 години на кожну роботу, що перевіряється Вибірковій пе-зевірці підлягає до 10 відсотків робіт від їх загальної кількості
п.т. Гура. Педагогіка вищої школи: вступ до спеціальності
       
  Читання лекцій 1 година за одну академічну годину  
  Проведення практичних занять 1 година на академічну групу за одну академічну годину 3 окремих навчальних дисциплін, що регламентуються відповідними нормативними документами, допускається поділ академічної групи на підгрупи з чисельністю до одного студента з урахуванням особливостей вивчення цих дисциплін та безпеки життєдіяльності
  Проведення лабораторних занять 1 година на половину академічної групи за одну академічну годину 3 окремих навчальних дисциплін, що регламентується відповідними нормативними документами, допускається поділ академічної групи на підгрупи з чисельністю до одного студента з урахуванням особливостей вивчення цих дисциплін та безпеки життєдіяльності
  Проведення семінарських занять 1 година на академічну групу за одну академічну годину  
  Проведення навчальних занять зі студентами в спортивно-оздоровчому таборі до 6 годин на день на одну академічну групу  

156

Додатки

       
  Проведення індивідуальних занять Від загального обсягу навчального часу, відведеного на вивчення навчальної дисципліни на академічну групу: - до 10 відсотків для освітньо-кваліфікаційних рівнів "молодший спеціаліст", "бакалавр"; - до 15 відсотків для освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст"; - до 20 відсотків для освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр" Час для проведення індивідуальних занять виділяється викладачам за наявності індивідуального графіка проведення навчальних занять, затвердженого в порядку, визначеному вищим навчальним закладом
  Проведення консультацій з навчальних дисциплін протягом семестру Від загального обсягу навчального часу, відведеного на вивчення навчальної дисципліни на академічну групу: - 6 відсотків для денної (очної) форми навчання; - 8 відсотків для вечірньої форми навчання; - 12 відсотків для заочної, дистанційної форми навчання Для екстернатної форми навчання обсяг часу на проведення консультацій визначається індивідуальним навчальним планом екстерна, але не повинен перевищувати обсяг часу, що визначений для заочної, дистанційної форми навчання
  Проведення екзаменаційних консультацій - вступний екзамен - 2 години на потік (ФУПУ); - семестровий екзамен - 2 години на академічну групу;  

7/7

О.1. Гура. Педагогіка вищої школи: вступ до спеціальності
  2    
    - державний екзамен - 2 години на академічну (екзаменаційну) групу з кожної навчальної дисципліни, що входить до програми державного екзамену  
  Перевірка контрольних (модульних) робіт, передбачених навчальним планом, що виконуються під час ауди-торних занять 0,25 години на одну роботу Роботу перевіряє і приймає один викладач
  Перевірка і приймання контрольних (модульних) робіт, передбачених навчальним планом, що виконуються під час самостійної роботи 0,33 години на одну роботу Роботу перевіряє і приймає один викладач
  Керівництво і приймання (захист) індивідуальних завдань, передбачених навчальним планом:    
  - рефератів, аналітичних оглядів, перекладів тощо 0,25 годин на одну роботу Роботу перевіряє і приймає один викладач
  - розрахункових, графічних та розрахунково-графічних робіт 0,50 години на одну роботу Роботу перевіряє і приймає один викладач
  - курсових робіт із загальноосвітніх навчальних дисциплін 2 години на курсову роботу, у тому числі 0,25 години кожному членові комісії на проведення захисту Кількість членів комісії - не більше трьох осіб

15&

Додатки

       
  - курсових робіт із фахових навчальних дисциплін 3 години на курсову роботу, у тому числі 0,33 години кожному членові комісії на проведення захисту Кількість членів комісії - не більше трьох осіб
  - курсових проектів із загальноінженер-них навчальних дисциплін 3 години на курсовий проект, у тому числі 0,33 години кожному членові комісії на проведення захисту Кількість членів комісії - не більше трьох осіб
  - курсових проектів із фахових навчальних дисциплін 4 години на курсовий проект, у тому числі 0,33 години кожному членові комісії на проведення захисту Кількість членів комісії - не більше трьох осіб
  Проведення заліку 2 години на академічну групу  
  Проведення залікового туристського навчально-тренувального походу, передбаченого навчальним планом 6 годин для кожного викладача, який бере участь у поході Планується викладачам фізичного виховання один раз за весь період навчання студента
  Проведення семестрових екзаменів:    
  - в усній формі 0,33 години на одного студента  
  - у письмовій формі до 3 годин на академічну групу(диктант -1 година); 0,50 години на перевірку однієї роботи  
  Керівництво навчальною і виробничою практикою Норми часу визначаються нормативними документами з організації практики  

159

О.І. Тура. Педагогіка вищої школи: вступ до спеціальності
       
  Проведення дер- 0,50 години на одно- Не більше шести го-
  жавних екзаменів го студента голові дин на день.
    та кожному членові Кількість членів
    державної екзаме- комісії - не більше
    наційної комісії чотирьох осіб (в ок-
      ремих випадках кіль-
      кість членів комісії
      може бути збільшена
      до шести осіб)
  Керівництво, кон-    
  сультування, рецен-    
  зування та прове-    
  дення захисту дип-    
  ломних проектів    
  (робіт):    
  - освітньо- до 20 годин на одно- Кількість членів
  кваліфікаційний го студента, у тому комісії - не більше
  рівень "молодший числі: трьох осіб (в окре-
  спеціаліст" по 0,50 години го- мих випадках
    лові та кожному кількість членів
    членові державної комісії може бути
    екзаменаційної збільшена до п'яти
    комісії; осіб).
    до 16 годин - За одним керівни-
    керівнику і кон- ком закріплюється
    сультантам; до восьми диплом-
    до 2 годин рецен- них проектів (робіт)
    зенту  
  - освітньо- до 25 годин на одно- Кількість членів
  кваліфікаційний го студента, у тому комісії - не більше
  рівень "бакалавр" числі: ' чотирьох осіб (в ок-
    по 0,50 години го- ремих випадках
    лові та кожному кількість членів
    членові державної комісії може бути
    екзаменаційної збільшена до шести
    комісії; осіб).
    до 20,5 години За одним керівни-
    керівнику і кон- ком закріплюється
    сультантам; до восьми диплом-
    до 2 годин рецен- них проектів (робіт)
    зенту  

760

Додатки

       
  - освітньо-кваліфікаційний рівень "спеціаліст"; до ЗО годин на одного студента, у тому числі: по 0,50 години голові та кожному членові державної екзаменаційної комісії; до 24,5 години керівнику і консультантам; до 3 годин рецензенту Кількість членів комісії - не більше чотирьох осіб (в окремих випадках кількість членів комісії може бути збільшена до шести осіб). За одним керівником закріплюється до восьми дипломних проектів (робіт)
  - освітньо-кваліфікаційний рівень "магістр" до 40 годин на одного студента, у тому числі: по 0,50 години голові та кожному членові державної екзаменаційної комісії; до 33,5 години керівнику і консультантам; до 4 годин рецензентам Кількість членів комісії - не більше чотирьох осіб (в окремих випадках кількість членів комісії може бути збільшена до шести осіб). За одним керівником закріплюється до п'яти дипломних проектів (робіт)
  Рецензування рефератів при вступі до аспірантури та складанні кандидатських екзаменів 3 години за один реферат  
  Проведення вступних екзаменів до аспірантури та кандидатських екзаменів 1 година кожному екзаменатору на одного вступника, аспіранта (здобу-вача) Кількість членів комісії - не більше трьох осіб
  Керівництво аспірантами 50 годин щороку на аспіранта  
  Наукове консультування докторантів (до 3 років) 50 годин щороку на докторанта  

Н7

11і

0.1. Тура. Педагогіка вищої школи: вступ до спеціальності
  2    
  Керівництво здобу-вачами (до 5 років) 25 годин щороку на здобувача  
  Керівництво стажуванням викладачів 8 годин на одного викладача-стажиста за один місяць, але не більше ЗО годин на один рік Для викладачів, які направлені на стажування в інші провідні вищі навчальні заклади терміном до трьох місяців; стажистів-викладачів і ста-жистів-дослідників, зарахованих на ці посади терміном до двох років
  Проведення тематичних дискусій, науково-практичних конференцій слухачів вищих навчальних закладів післядипломної освіти та структурних підрозділів післядипломної освіти вищих навчальних закладів 1 година за одну академічну годину для кожного викладача Кількість викладачів - не більше трьох осіб
  Керівництво стажуванням слухачів вищих навчальних закладів післядипломної освіти та структурних підрозділів післядипломної освіти вищих навчальних закладів на підприємствах, в установах та організаціях 5 годин на тиждень на одного слухача Стажування проводиться викладачами за місце- знаходженням навчального закладу
  Рецензування рефератів слухачів вищих навчальних за- 3 години на реферат  

Ібг

Додатки

       
  кладів шслядиплом-ної освіти та структурних підрозділів післядипломної освіти вищих навчальних закладів    
зо Керівництво, консультування, рецензування та проведення захисту випускних робіт слухачів вищих навчальних закладів післядипломної освіти та структурних підрозділів післядипломної освіти вищих навчальних закладів до 10 годин на одного слухача, у тому числі: по 0,33 години голові та кожному членові комісії; до 2 годин рецензенту Кількість членів комісії - не більше трьох осіб
  Проведення випускних екзаменів слухачів вищих навчальних закладів післядипломної освіти та структурних підрозділів післядипломної освіти вищих навчальних закладів 0,50 години на одного слухача голові та кожному членові екзаменаційної комісії Кількість членів комісії - не більше трьох осіб

Заступник Державного секретаря

М.Ф.Степко

16?

О.І. Тура. Педагогіка вищої школи: вступ до спеціальності

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки України 07.08.2002 №450

Перелік основних видів методичної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів

№0і Назва виду роботи
1. Підготовка конспектів лекцій; методичних матеріалів до семінарських, практичних, лабораторних занять, курсового та дипломного проектування, практик і самостійної роботи студентів
2. Підготовка, рецензування підручників, навчальних посібників, словників, довідників (для педагогічних працівників)
3. Розробка навчальних планів; навчальних програм; робочих навчальних планів, робочих навчальних програм
4. Розробка і підготовка нових лабораторних робіт
5. Підготовка комп'ютерного програмного забезпечення навчальних дисциплін
6. Складання екзаменаційних білетів; завдань для проведення модульного та підсумкового контролю; завдань для проведення тестового контролю
7. Розробка і впровадження наочних навчальних посібників (схем, діаграм, стендів, слайдів тощо).
8. Розробка і впровадження нових форм, методів і технологій навчання
9. Вивчення і впровадження передового досвіду організації навчального процесу
10. Підготовка концертних програм та персональних художніх виставок

Начальник департаменту вищої освіти М. Ф.Дмитриченко

гбь

Додатки

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки України 07.08.2002 №450

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21.08.02 №700/6988

Перелік основних видів наукової роботи науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів

з/п Назва виду роботи Примітка
1. Виконання планових наукових досліджень із звітністю в таких формах: Науково-технічний звіт Дисертація (докторська, кандидатська) Монографія Підручник, навчальний посібник, словник, довідник Наукова стаття в журналах, реферованих виданнях, інших виданнях Заявка на видачу охоронних документів Тези доповіді на конференціях, симпозіумах, семінарах (міжнародних, вітчизняних, інших) Плановими є наукові дослідження, що включені до тематичних планів науково-дослідних робіт вищого навчального закладу, кафедри та наукових, науково-технічних програм
2. Рецензування монографій, підручників, навчальних посібників, словників, довідників, дисертацій, авторефератів, наукових статей, наукових проектів, тематичних планів тощо  
3. Доопрацювання для перевидання монографій, підручників, навчальних посібників, словників, довідників  
4. Керівництво науковою роботою студентів з підготовкою: - наукової статті - заявки на видачу охоронних документів - роботи на конкурс - доповіді на конференцію  

Начальник департаменту вищої освіти

М. ФДмитриченко ------------------- М?

О.І. Гура. Педагогіка вищої школи: вступ до спеціальності

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки України 07.08.2002X2 450

Перелік основних видів організаційної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів

  Назва виду роботи
1. Робота в науково-методичних комісіях Міністерства освіти і науки, комісіях інших міністерств
2. Робота в Державній акредитаційній комісії, експертних і фахових радах
3. Робота в експертних комісіях ВАК
4. Робота в спеціалізованих радах із захисту дисертацій
5. Робота в науково-методичних і науково-технічних радах і комісіях вищого навчального закладу та його структурних підрозділів
6. Організація та проведення загальнодержавних наукових конференцій, симпозіумів, семінарів
7. Робота з видання наукових і науково-методичних збірників
8. Виконання обов'язків заступника декана факультету (заступника директора інституту), заступника завідувача відділення на громадських засадах
9. Участь у виховній роботі студентського колективу, виконання обов'язків куратора (наставника) академічної групи
10. Керівництво студентським науковим гуртком, проблемною групою
11. Участь у профорієнтаційній роботі та довузівській підготовці молоді
12. Участь у підготовці та проведенні студентських і учнівських олімпіад
13. Участь в організації та проведенні позанавчальних культурно-спортивних заходів
Начальник департаменту вищої освіти М. Ф.Дмитриченко 166 -----------------------------------------------------------------------------

Додатки

Додаток ГПоделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 190; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 172.71.223.102 (0.045 с.)