Понятие и признаки правового государства. Украина как правовое государство.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Понятие и признаки правового государства. Украина как правовое государство.Правовое государство – это государство, в котором организация и деятельность государственной власти в ее взаимоотношениях с индивидами и их объединениями основана на праве и ему соответствует. Основные признаки правового государства:

1) приоритет прав человека по отношению к государству;

2) осуществление государственной власти в соответствии с принципом разделения на законодательную, исполнительную, судебную с целью не допустить сосредоточения всей полноты государственной власти в одних руках;

3) наличие Конституционного Суда;

4) верховенство закона и права;

5) связанность законом;

6) взаимная ответственность;

7) реальность прав, свобод человека и гражданина;

8) реальность, действенность контроля и надзора;

9) правовая культура граждан.

19. Форма государства: понятие и структура. Форма государственного правления: понятие, общеисторические и современные виды.

Форма государства – это способ организации власти и властвования в государстве. Состав (структура) формы государства:

1) форма государственного правления;

2) форма государственного устройства;

3) форма государственного (политического) режима.

Форма государства представляет собой единство этих трех форм.

Государственное правление – это способ организации высшей (верховной) государственной власти. Виды государственного правления: монархия и республика.

Монархия – форма правления, при которой, по общему правилу, пост главы государства замещается пожизненно и по наследству.

Абсолютная монархия – в ней юридически и фактически вся полнота государственной власти сосредоточена в руках монарха (Ватикан, Бруней).

Конституционная монархия – в ней власть монарха ограничена парламентом, это ограничение закреплено утверждаемой парламентом конституцией, которую монарх не в праве изменить. Виды конституционной монархии:

- дуалистическая монархия – в ней состав правительства формирует глава государства (монарх), без участия в этом процессе парламента (Иордания, Непал);

- парламентарная монархия - в ней состав правительства формирует парламент, без участия в этом процессе главы государства (монарха) (Япония);

- выборная монархия (в Малайзии Верховный правитель избирается Советом правителей)

Виды норм права по методу правового регулирования и характеру диспозиции.

По характеру диспозиции:

1) управомочивающие (указывают на возможность совершать определенные действия);

2) обязывающие (указывают на необходимость совершать определенные действия);

3) запрещающие (указывают на необходимость воздержания от совершения определенных действий).

 

Билет№20.

1. Форма держави: поняття та структура. Форма державного правління: поняття, загальноісторичні та сучасні види. Форми державного устрою. Унітарна держава - проста єдина держава, частинами якої є адміністративно-територіальні одиниці, що не мають суверенних прав. Федерація - складова союзна держава, частинами якої є державні утворення, що мають суверенні права. Основні ознаки Федераці держави: 1) наявність єдиної території, 2), наявність загальної конституції федерації і конституцій її суб'єктів, 3) наявність системи законодавства усієї федерації і системи законодавства її суб'єктів4) наявність федерального двопалатного парламенту і парламентів суб'єктів федерації, федерального уряду і самостійних органів управління суб'єктів федерації; 5) наявність громадянства як усієї федерації, так і її суб'єктів; у ряді федерацій допускається подвійне громадянство (ФРН, Австрія); 6) можливість суб'єктів федерації мати власну правову і судову системи (США); 7) наявність загальнофедеральної податкової і грошової системи; 8) суб,'єкти федерації не мають суверенітету і не є суб'єктами міжнародного права,. Основні ознаки Унітарна: 1) єдина конституція (конституції прийняті в більшості країн світу); 2) єдина система вищих органів державної влади -- глава держави, уряд, парламент, юрисдикція яких поширюється на територію усієї країни; 3) єдине громадянство і єдина державна символіка; 4) єдина система законодавства і єдина судова система; 5) адміністративно-територіальні одиниці не можуть мати будь-яку політичну самостійність; 6) в міжнародних відносинах виступає одноособово. Частини, унітарної держави мають різні назви: в Україні області, у Польщі — воєводства, в Англії — графства, в Італії – провінції. Форма правління. Особливості класифікації форм державного правління. Форма державного правління визначається порядком ор­ганізації, структурою і взаємодією вищих державних ор­ганів влади і управління. Розрізняють дві основні форми державного правління: монархію і республіку. Монархія — це форма державного правління, за якої вища державна влада зосереджується (повністю або частко­во) в руках однієї особи — монарха, і перелається як спадщина серед представників правлячої династії або фор­мується якимось іншим шляхом. Монархії властиві такі юридичні ознаки: а) безстроковість влади монарха; б) во­лодіння владою за спадком по праву крові; в) представ­ництво монарха від імені держави не за дорученням, а за власним правом; г) непідпорядкованість влади монарха будь-яким іншим суб'єктам. Монархії поділяються на дві групи: необмежені та обмежені. Необмежені монархії — це монархії, за якими влада монарха ніким і нічим не обмежена. Існують різно­види необмеженої монархії: а) деспотична монархія, за якою влада монарха обож­нюється, а він сам офіційно визнається божеством. б) абсолютна монархія характерна для більш пізніх часів і свого розквіту досягла в епоху феодалізму. Прикладами абсолютної монархії можуть бути царська Росія, а у наш час — Саудівська Аравія. Обмежена монархія — це монархія, де влада монарха тією чи іншою мірою обмежується повноваженнями певних державних органів. Різновидами її є: а) дуалістична монархія, за якої монарх вже не має законодавчої влади, яка перейшла до парламенту, б) парламентарна (конституційна) монархія, за якої влада монарха суттєво обмежена в усіх сферах здійснення державної влади і за яким лише формально зберігається статус глави держави, але виключно з представницькими повноваженнями. Республіка — форма державного правління, за якої всі вищі державні органи обираються населенням або форму­ються загальнонаціональним представницьким органом влади. У сучасному світі розрізняють два види республік: а) президентська республіка, сформува­лись у США, франції, Аргентині, Ірані та ін.; б) парламентська республіка (Італія, Греція, Індія та ін.). Щодо України, змішану форму правління.

Виды норм права по функции в правовом регулировании, действию во времени, по кругу лиц, по сфере территориального действия.

По функции в правовом регулировании:

1) регулятивные (рассчитаны на правомерное поведение, устанавливают юридические права и обязанности участников регулируемых общественных отношений);

2) правоохранительные (рассчитаны на неправомерное поведение и всегда содержат санкции, применяемые к правонарушителям).

По действию во времени:

1) по длительности действия: постоянные, временные, пролонгированные (временные, действие которых продлено на определенный срок), нормы, действие которых приостановлено на определенный срок;

2) по моменту вступления в силу: немедленного и перспективного действия;

3) по направленности действия: прямого, обратного, переживающего действия («старая» норма заменена «новой», но может применяться по отношению к фактам, которые имели место до вступления в силу «новой» нормы – например, уголовно-правовая норма, после замены ее санкции на более строгую).

По кругу лиц:

1) общие (распространяются на все население страны);

2) специальные (распространяются на определенный круг лиц);

3) исключительные (делают изъятия из общих и специальных).

По сфере территориального действия:

1) общие (общегосударственные);

2) местные;

3) региональные;

4) локальные.

По глобальной структуре: внутригосударственные, международные, межгосударственные.

Билет№21.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.108.188 (0.009 с.)